Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais.

Similar presentations


Presentation on theme: "Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais."— Presentation transcript:

1 Algúns Minerais e características

2 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

3 3

4 4 Sistemas Cristalinos Sistema cúbico Existen tres eixos cristalográficos a 90° entre sí: alfa = beta = gama = 90° As lonxitudes dos eixes son iguais: a = b = c Formas típicas do sistema cristalino e os seus elementos de simetría : El cubo (p.ej. halita, fluorita), el rombododecaedro (p.ej. granate) y el octaedro son formas de 3 ejes cuaternario de simetría, 4 ejes ternarios de simetría y 6 ejes binarios de simetría. El Tetraedro es una forma de 4 ejes ternarios y de 3 ejes binarios. Minerales que pertenecen al sistema cúbico son: Halita NaCl, Pirita FeS2,Galena PbS, las cuales forman entre otros cubos. Diamante de forma octaédrica, Magnetita Fe3O4 forma entre otros octaedros. Granate, p. ej. Almandina Fe3Al2[SiO2]4 de forma rombododecaédrica, de forma icositetraédrica o de combinaciones de las formas icositetraédrica y rombododecaédrica. - El rombododecaedro es una forma simple compuesta de 12 caras de contorno rómbico. El icositetraedro es una forma compuesta de 24 caras de contorno trapezoidal. Esfalerita ZnS de forma tetraédrica.

5 5

6 6 Sistemas Cristalinos Sistema tetragonal Existen 3 ejes cristalograficos a 90° entre sí: alfa = beta = gama = 90° Los parámetros de los ejes horizontales son iguales, pero no son iguales al parámetro del eje vertical: a = b ≠ [es desigual de] c Formas típicas y sus elementos de simetría son : Circón (ZrSiO2) pertenece al sistema tetragonal y forma p. ej. prismas limitados por pirámides al extremo superior y inferior. Casiterita SnO2

7 7

8 8 Sistemas Cristalinos Sistema hexagonal Existen 4 ejes cristalográficos, tres a 120° en el plano horizontal y uno vertical y perpendicular a ellos: Y1 = Y2 = Y3 = 90° - ángulos entre los ejes horizontales y el eje vertical. X1 = X2 = X3 = 120° - ángulos entre los ejes horizontales. a1 = a2 = a3 ≠ c con a1, a2, a3 = ejes horizontales y c = eje vertical. APATITO Ca5[(F, OH, Cl)/(PO4)3] y GRAFITO, C pertenecen al sistema hexagonal. Formas típicas son el prisma hexagonal y el trapezoedro hexagonal de un eje sexternario y 6 ejes binarios.

9 9

10 10 Sistemas Cristalinos SISTEMA TRIGONAL Existen tres ejes cristalográficos con parámetros iguales, los ángulos X1, X2 y X3 entre ellos difieren a 90°: X1 = X2 = X3 = 90° a1 = a2 = a3 CALCITA CaCO3 y DOLOMITA CaMg(CO3)2 pertenecen al sistema trigonal y forman a menudo romboedros. Otra forma es una combinación de pirámide trigonal y pinacoide con 3 ejes binarios de simetría. Dolomita: CaMg(CO 3 ) 2 - cristales de 1.5 cm

11 11

12 12 Sistemas Cristalinos SISTEMA RÓMBICO U ORTORÓMBICO Existen tres ejes cristalográficos a 90° entre sí: alfa = beta = gama = 90° Los parámetros son desiguales: a ≠ b ≠ c [a es desigual de b es desigual c] Ejemplo: OLIVINO (Mg,Fe)2(SiO4) Una forma típica es una combinación de paralelogramo y pinacoide con 3 ejes binarios de simetría.

13 13

14 14 Sistemas Cristalinos SISTEMA MONOCLÍNICO Hay tres ejes cristalográficos, de los cuales dos ( uno de los dos siempre es el eje vertical = eje c) están a 90° entre sí: alfa = gama = 90° y beta es mayor de 90° Los parámetros son desiguales. a ≠ b ≠ c [a es desigual de b es desigual de c] Ejemplo: MICA

15 15

16 16 Sistemas Cristalinos SISTEMA TRICLÍNICO Hay tres ejes cristalográficos, ninguno de ellos a 90° entre sí: alfa es desigual de beta es desigual de gama es desigual de 90° Los parámetros son desiguales. a ≠ b ≠ c [a es desigual de b es desigual de c] Ejemplo: ALBITA: NaAlSi308 y DISTENA: Al2SiO5 Albita: NaAlSi 3 O 8 - 20x20 cm,

17 17

18

19 O Espato de Islandia é unha calcita que ten a propiedade da birrefrinxencia ou dobre refracción, isto é: desdobla o raio de luz

20 Azurita-Malaquita Carbonatos de cobre que se forma por oxidación nos depósitos do mesmo. Moi usadas como pedras máxicas e curativas.

21 Escala de Mohs de Dureza Unha uña ten dureza 2,5; o vidrio dun cristal 5,5 o aceiro dunha lima en torno a 6,5.

22 O ceo azul ou vermello como resultado da polarización por esparcimento A marcada diferencia nas cores do ceo (atmósfera) a diferentes horas do día é producto da intensa polarización da luz do Sol polas moléculas que compoñen o aire. Os hermosos atardeceres con luces que van desde intensos verdes amarelos hasta tonos profundos de vermello (luz non polarizada) contrasta cos azuis cos que identificamos normalmente o azul do ceo (o que resulta ser a luz fortemente polarizada por esparcimento)

23 Cuarzo bermello bipiramidal, «Jacinto» de Compostela Non se encontra en terras galegas senon en diversas localidades do camiño de Santiago e no Levante, pero era usada polos peregrinos como talismán. Usado en xemoterapia para combatir o insimnio e relaxante.

24 Masaxe con pedras volcánicas Reduce a dor, elimina o stress. A masaxe de pedras de orixe volcánico transmite enerxía ós tecidos musculares e leva ó corpo a un completo estado de relaxación. As pedras frías calman os ollos.

25 Xeoda amatista As pedras grandes de amatista (drusas ou xeodas) utilízanse moito en centros de saúde, de meditación e salas de espera xa que, según se cree enchen o espacio con vibracions relaxantes, neutralizan a enerxía negativa e liberan enerxía bloqueada.

26 Fundamento dos reloxos de cuarzo O cuarzo ou seixo, (SiO 2 ) polas súas características piezoeléctricas xera impulsos eléctricos co movemento, que alimentan o funcionamento destos reloxos e outros aparellos de precisión.

27 Cuarzo cristal de rocha Moi buscado como abrasivo pola súa dureza, e como xa vimos polas súas propiedades piezoeléctricas para estabilizar frecuencias. En terapia, créese que o cuarzo axúdanos a pensar positivamente. Este mineral reforza o noso campo magnético. Absorbe tódalas enerxías negativas e as radiacions nocivas. Os vidrios resistentes ó calor coma o Pírex, teñen un 90% de Cuarzo.

28 Variedades do seixo: ollo de tigre, aventurina

29 Topacio: Al 2 O 3 Rubí: Topacio con Cromo Zafiro: Topacio con Ferro e Titanio

30 Xeso rosa do deserto (CaSo 4 )

31 Lapislazulis de Afganistán e de Chile Pola súa cor azul, símbolo de pureza, chegou a ser 4 veces máis caro que o Ouro, e moi apreciado por exipcios e babilonios

32

33 A Estaurolita é un Nesosilicato de Aluminio, usado como material refractario. Tamén chamada “cruz de hada”. A Quiastolita é unha variedade de Andalucita. Ambos minerais en cruz abundan no Barbanza e rías baixas.

34 Obsidiana É un vidrio volcánico, obtido polo enfriamento repentino da lava rica en sílice. Moi usada nas culturas precolombinas como medicinal, máxica e para elaboración de coitelos rituales, adornos… Obsidiana nevada

35 xemas

36 Dendritas de Pirolusita En realidade estas dentritas son variedades minerais desta familia É un óxido de manganeso (MnO 2 ). O seu manganeso úsase para na aleación de aceiro e tamén para decolorar o vidrio

37 Cristais Xigantes de xiz en Naica, México Alí a temperatura é de 50 º C. e moita humidade. O estado natural da cova é estar sumerxida. Durante centos de miles de anos, mantivéronse as condicións, e se hai espacio, os cristais poden seguir medrando.

38 É a capela sixtina da cristalografía. Foi descuberta no ano 2000. As dimensións da cova son 35 m x 20 x 8 de alto. Os cristais poden ter 12 m de lonxitude, 2 de diámetro e ata 55 tn de peso

39

40

41


Download ppt "Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais."

Similar presentations


Ads by Google