Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Dr. Alvin Fox Dr. Alvin Fox QELIZA BAKTERORE. Fjalët kyçe Prokariot Eubaktere (Baktere) Archaebacteria (Archaea) Eukariot Plazmid Kromosom Ribosom Peptidoglikan.

Similar presentations


Presentation on theme: "Dr. Alvin Fox Dr. Alvin Fox QELIZA BAKTERORE. Fjalët kyçe Prokariot Eubaktere (Baktere) Archaebacteria (Archaea) Eukariot Plazmid Kromosom Ribosom Peptidoglikan."— Presentation transcript:

1 Dr. Alvin Fox Dr. Alvin Fox QELIZA BAKTERORE

2 Fjalët kyçe Prokariot Eubaktere (Baktere) Archaebacteria (Archaea) Eukariot Plazmid Kromosom Ribosom Peptidoglikan (murein, mukopeptid) Ngjyrosja sipas Gramit Gram negativ Gram pozitiv Mbështjellësi qelizor Membrana qelizore Muri qelizor Membrana e jashtme Hapsira periplazmike Fosforilimi oksidativ Sferoplasti/protoplasti Flagjela Kemotaksa Filamenti aksial Proteina lidhëse periplazmike Permeazat Granulat deponuese Piliet (fimbriet) Kapsula (shtresa jargëzuese, glikokaliksi)

3 PROKARIOTET BAKTERETARCHAEA EUKARIOTET EUKARIOTET

4 Prokariotet (Bakteret) Eubacter baktere “e vërtetë”Eubacter baktere “e vërtetë” – patogjen për njerëz – klinik ose mjedisor – një mbretëri Archaea Archaea – Organizma të mjedisit – mbretëria e dytë

5 Eukariotet Format tjera jetësore p.sh.Format tjera jetësore p.sh. –Bimët –kafshët –fungjet

6 Qeliza prokariote vs qeliza eukariote Nuk është e fragmentuarNuk është e fragmentuar Membranat qelizore nuk kanë sterole (p.sh. kolesterol)Membranat qelizore nuk kanë sterole (p.sh. kolesterol) Një kromozom i vetëm cirkularNjë kromozom i vetëm cirkular Ribosomet janë 70SRibosomet janë 70S - nënnjtësitë 30S (16S ARNr)30S (16S ARNr) 50S (5S & 23S ARNr)50S (5S & 23S ARNr)

7 Bakteret vs Arkaebakteret EubakteretEubakteret –peptidoglikan (murein) –acid muramik ArkaebakteretArkaebakteret –pseudomureinë –nuk kanë acid muramik

8 Bakteret vs Arkaebakteret 16S ARNr16S ARNr –Sekuencat dallojnë dukshëm

9 Qeliza eukariote Qeliza prokariote Gram + Gram - Muri qelizor Membrana e brendshme Membrana e jashtme Ribosomet Retikulumi endoplazmatik Mitokondriet Granulat Muri qelizor Nukleoidi Bërthama Membrana Kapsula Citoplazma Flagjela Piliet

10 Bakteret PlazmidetPlazmidet ADN ekstrakromozomale Numër i madh kopjesh Kodojnë faktorët e patogjenezës dhe rezistencës antimikrobike Shumëzimi i baktereve

11 Mbështjellësi qelizor Gram Pozitive Gram Negative

12 Citoplazma Fosforilimi oksidativ ndodh në membranën qelizore ( pasiqë s’ka mitokondrie) Membrana qelizore Muri qelizor është jashtë membranës qelizore – rigjid, mbron qelizën nga liza osmotike. Muri qelizor

13 GRAM POZITIVE GRAM NEGATIVE Citoplazma Citoplazma Acidi lipoteikoik Peptidoglikani- acidi teikoik Membrana citoplazmike Membrana e brendshme(citoplazmike) Membrana e jashtme Lipopolisaharidi Porina Braun lipoproteina Hapsira periplazmike

14 Membrana e jashtme Bakteret Gram negative Bakteret Gram negative Bariera kryesore e përshkueshmërisëBariera kryesore e përshkueshmërisë Hapësira ndërmjet membranës së jashtme dhe të brendshmeHapësira ndërmjet membranës së jashtme dhe të brendshme –Hapësira periplazmike  Deponon enzime zbërthyese Bakteret Gram pozitiveBakteret Gram pozitive Nuk kanë hapësirë periplazmikeNuk kanë hapësirë periplazmike

15 MBËSHTJELLËSI QELIZOR TE GRAM NEGATIVET Citoplazma Membrana e brendshme(citoplazmike) Membrana e jashtme (Bariera kryesore) Lipopolisaharidi Porina Lipoproteina e Braunit Hapësira periplazmike Enzimi zbërthyes Proteina lidhëse periplazmike Permeaza

16 Citoplazma Acidi Lipoteikoik Peptidoglikani- acidi teikoik Membrana citoplazmike MBËSHTJELLËSI QELIZOR TE GRAM POZITIVET Enzimi zbërthyes

17 FLAGJELA Disa baktere janë të lëvizshmeDisa baktere janë të lëvizshme Organelet lokomotore-flagjelatOrganelet lokomotore-flagjelat Testojnë mjedisinTestojnë mjedisin Përgjigjen ndaj ushqimit/ helmitPërgjigjen ndaj ushqimit/ helmit –kemotaksa

18 Flagjela –Të ngulitura në membranën qelizore –Projektohen si varg –Nënnjësitë flagjelinë (proteinë) –E lëvizin qelizën sikur helikë

19 Filamentet aksiale –Spirohetat –Funksion të ngjashëm si flagjelat –Lëvizin përgjatë nivelit gjatësor të qelizës –Lëvizjet gjarpërore

20 Bakteret pa mur qelizor Rezultojnë nga veprimi i:Rezultojnë nga veprimi i: –enzimeve që janë litike për murin qelizor –antibiotikëve që pengojnë biosintezën e peptidoglikaneve Zakonisht nuk mbijetojnëZakonisht nuk mbijetojnë Bakteret pa mur qelizor që nuk shumëzohen:Bakteret pa mur qelizor që nuk shumëzohen: –sferoplastet (kanë membranë të jashtme) –protoplastet (s’kanë membranë të jashtme). Bakteret pa mur qelizor që mund të shumëzohenBakteret pa mur qelizor që mund të shumëzohen - format L

21 Gjinia e baktereve që nuk ka mur qelizor MycloplasmaMycloplasma

22 Piliet (fimbriet) projeksione qelizore si fije të flokëve projeksione qelizore si fije të flokëve konjugimi seksual konjugimi seksual ngjitja për epitelin e strehuesit ngjitja për epitelin e strehuesit

23 Kapsulat dhe shtresat jargëzuese Jashtë mbështjellësit qelizorJashtë mbështjellësit qelizor Definim i qartë: kapsulaDefinim i qartë: kapsula Të padefinuara: shtresë jargëzueseTë padefinuara: shtresë jargëzuese ose glikokaliks ose glikokaliks Zakonisht janë polisakarideZakonisht janë polisakaride Shpesh humben gjatë kultivimit in vitroShpesh humben gjatë kultivimit in vitro protektive in vivoprotektive in vivo

24 Endosporet (sporet) Qeliza të fjeturaQeliza të fjetura Prodhohen gjatë urisëProdhohen gjatë urisë Rezistente ndaj kushteve të jashtmeRezistente ndaj kushteve të jashtme - temperatura të larta - tretës organikë përmbajnë dipikolinat kalciumipërmbajnë dipikolinat kalciumi Bacillus dhe ClostridiumBacillus dhe Clostridium


Download ppt "Dr. Alvin Fox Dr. Alvin Fox QELIZA BAKTERORE. Fjalët kyçe Prokariot Eubaktere (Baktere) Archaebacteria (Archaea) Eukariot Plazmid Kromosom Ribosom Peptidoglikan."

Similar presentations


Ads by Google