Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

QELIZA BAKTERORE Dr. Alvin Fox.

Similar presentations


Presentation on theme: "QELIZA BAKTERORE Dr. Alvin Fox."— Presentation transcript:

1 QELIZA BAKTERORE Dr. Alvin Fox

2 Fjalët kyçe Prokariot  Eubaktere (Baktere) Archaebacteria (Archaea) Eukariot  Plazmid Kromosom  Ribosom Peptidoglikan (murein, mukopeptid) Ngjyrosja sipas Gramit  Gram negativ Gram pozitiv Mbështjellësi qelizor Membrana qelizore Muri qelizor Membrana e jashtme Hapsira periplazmike Fosforilimi oksidativ Sferoplasti/protoplasti Flagjela Kemotaksa Filamenti aksial Proteina lidhëse periplazmike Permeazat Granulat deponuese Piliet (fimbriet) Kapsula (shtresa jargëzuese, glikokaliksi)

3 EUKARIOTET PROKARIOTET BAKTERET ARCHAEA

4 Prokariotet (Bakteret)
Eubacter baktere “e vërtetë” patogjen për njerëz klinik ose mjedisor një mbretëri Archaea Organizma të mjedisit mbretëria e dytë

5 Eukariotet Format tjera jetësore p.sh. Bimët kafshët fungjet

6 Qeliza prokariote vs qeliza eukariote
Nuk është e fragmentuar Membranat qelizore nuk kanë sterole (p.sh. kolesterol) Një kromozom i vetëm cirkular Ribosomet janë 70S - nënnjtësitë 30S (16S ARNr) 50S (5S & 23S ARNr)

7 Bakteret vs Arkaebakteret
Eubakteret peptidoglikan (murein) acid muramik Arkaebakteret pseudomureinë nuk kanë acid muramik

8 Bakteret vs Arkaebakteret
16S ARNr Sekuencat dallojnë dukshëm

9 Qeliza eukariote Qeliza prokariote Gram + Gram - Flagjela Nukleoidi
Retikulumi endoplazmatik Membrana Muri qelizor Bërthama Gram + Piliet Gram - Granulat Kapsula Membrana e jashtme Citoplazma Membrana e brendshme Ribosomet Mitokondriet Muri qelizor

10 Plazmidet Bakteret ADN ekstrakromozomale Numër i madh kopjesh
Kodojnë faktorët e patogjenezës dhe rezistencës antimikrobike Shumëzimi i baktereve

11 Mbështjellësi qelizor
Gram Stain Gram Pozitive Gram Negative

12 Fosforilimi oksidativ ndodh në membranën
qelizore ( pasiqë s’ka mitokondrie) Muri qelizor Citoplazma Membrana qelizore Muri qelizor është jashtë membranës qelizore rigjid, mbron qelizën nga liza osmotike.

13 GRAM POZITIVE GRAM NEGATIVE
Acidi lipoteikoik Peptidoglikani- acidi teikoik Membrana citoplazmike Citoplazma GRAM NEGATIVE Lipopolisaharidi Porina Membrana e jashtme Braun lipoproteina Hapsira periplazmike Membrana e brendshme(citoplazmike) Citoplazma

14 Membrana e jashtme Bakteret Gram negative
Bariera kryesore e përshkueshmërisë Hapësira ndërmjet membranës së jashtme dhe të brendshme Hapësira periplazmike Deponon enzime zbërthyese Bakteret Gram pozitive Nuk kanë hapësirë periplazmike

15 MBËSHTJELLËSI QELIZOR TE GRAM NEGATIVET
Membrana e jashtme (Bariera kryesore) Lipopolisaharidi Porina Lipoproteina e Braunit Hapësira periplazmike Enzimi zbërthyes Proteina lidhëse periplazmike Permeaza Membrana e brendshme(citoplazmike) Citoplazma

16 MBËSHTJELLËSI QELIZOR TE GRAM POZITIVET
Enzimi zbërthyes Peptidoglikani- acidi teikoik Acidi Lipoteikoik Membrana citoplazmike Citoplazma

17 FLAGJELA Disa baktere janë të lëvizshme Organelet lokomotore-flagjelat
Testojnë mjedisin Përgjigjen ndaj ushqimit/ helmit kemotaksa

18 Flagjela Të ngulitura në membranën qelizore Projektohen si varg Nënnjësitë flagjelinë (proteinë) E lëvizin qelizën sikur helikë

19 Filamentet aksiale Spirohetat Funksion të ngjashëm si flagjelat
Lëvizin përgjatë nivelit gjatësor të qelizës Lëvizjet gjarpërore

20 Bakteret pa mur qelizor
Rezultojnë nga veprimi i: enzimeve që janë litike për murin qelizor antibiotikëve që pengojnë biosintezën e peptidoglikaneve Zakonisht nuk mbijetojnë Bakteret pa mur qelizor që nuk shumëzohen: sferoplastet (kanë membranë të jashtme) protoplastet (s’kanë membranë të jashtme). Bakteret pa mur qelizor që mund të shumëzohen - format L

21 Gjinia e baktereve që nuk ka mur qelizor
Mycloplasma

22 Piliet (fimbriet) projeksione qelizore si fije të flokëve
konjugimi seksual ngjitja për epitelin e strehuesit

23 Kapsulat dhe shtresat jargëzuese
Jashtë mbështjellësit qelizor Definim i qartë: kapsula Të padefinuara: shtresë jargëzuese ose glikokaliks Zakonisht janë polisakaride Shpesh humben gjatë kultivimit in vitro protektive in vivo

24 Endosporet (sporet) Qeliza të fjetura Prodhohen gjatë urisë
Rezistente ndaj kushteve të jashtme - temperatura të larta - tretës organikë përmbajnë dipikolinat kalciumi Bacillus dhe Clostridium


Download ppt "QELIZA BAKTERORE Dr. Alvin Fox."

Similar presentations


Ads by Google