Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

EURAXESS mreža u Srbiji Iskustva nakon 4 godine rada Miroslav Trajanović EURAXESS Srbija U čast mog prijatelja Dr Branka Vučijaka, oca mobilnosti u BiH.

Similar presentations


Presentation on theme: "EURAXESS mreža u Srbiji Iskustva nakon 4 godine rada Miroslav Trajanović EURAXESS Srbija U čast mog prijatelja Dr Branka Vučijaka, oca mobilnosti u BiH."— Presentation transcript:

1 EURAXESS mreža u Srbiji Iskustva nakon 4 godine rada Miroslav Trajanović EURAXESS Srbija U čast mog prijatelja Dr Branka Vučijaka, oca mobilnosti u BiH

2 Povratak Odlazak Definicija mobilnosti istraživača Mogućnost da istraživač iz jedne ode u drugu istraživačku instituciju na najmanje 3 meseca sa mogućnošću da se vrati u prvobitnu instituciju

3 Razlozi mobilnosti istraživača Razvoj karijere istraživača – doktorske studije Nedostatak istraživača u nekoj instituciji, nekom regionu ili nekom sektoru Potreba da se na jednom mestu, tokom nekog perioda vremena, okupi kritična masa istraživača radi povećanja izvesnosti uspeha u radu na naučno- istraživačkom projektu Neravnomerno raspoređen istraživački kapacitet - nedostatak potrebnih uslova za istraživanje u jednoj, a postojanje uslova u drugoj instituciji. Poboljšanje nastavnog procesa i podrška (gostujući predavači)

4 Case Study mini mobilnosti Resekcija grudne kosti i rekostrukcija metil – metakrilat implantatom KC Kragujevac u Kragujevcu – dr Slobodan Milisavljević, Medicinski fakultet, Univerziteta u Kragujevcu Mašinski fakultet, Univerziteta u Kragujevcu Mašinski fakultet, Univerziteta u Nišu Institut za automobile “Zastava “ Kragujevac 14.4.20154

5 Grudni koš pacijenta skeniran CT skenerom (STL) i učitan u CATIA

6 Modeliranje dela grudne kosti – formiranje ravanskih preseka morfologije sternum-a

7 Modeliranje dela grudne kosti – formiranje volumena koji obuhvata deo sternum-a

8 Modeliranje hrskavičastih grana 2. i 3. para rebara pomoću kriva vodilja

9 Formiranje volumena koji obuhvataju 2. i 3. par rebara

10 Unija volumena dela Sternum-a i 2. i 3. para rebara – zapreminski model implanta

11

12 Zapreminski model implanta sa podeonom površinom kalupa

13 Zapreminski model implanta dela grudne kosti i rebara

14 Rapid Prototyping

15 Alat za livenje implantanta

16 Izliveni implantant

17 Upozorenje Naredni slajdovi sadrže eksplicitne sadržaje koji se ne preporučaju starijim od 50 godina Ne pokušavajte ovo uradit sami u kučnim uslovima 14.4.201517

18 Preoperativna priprema 14.4.2015III 41017 Virtuelni koštano zglobni sistem čoveka i njegova primena u predkliničkoj i kliničkoj praksi 18

19 Tok operacije

20 Finale

21

22 Happy end 14.4.201522

23 Osnovni problemi na početku Nemoguće finansiranje dolazne mobilnosti iz sopstvenih sredstava –male plate istraživača i slabo finansiranje naučno istraživačkih projekata od strane države Nema informacija o uslovima života i rada Dezintegracija univerziteta –Ne postoji koordinisani napor u promociji postojećih kapaciteta u cilju pospešivanja međunarodne saradnje –Ne postoji jedinstvena procedura za priznavanje diploma na univerzitetima, a postojeće su dugotrajne –Ne postoji sistem prikupljanja informacija o međunarodnoj saradnji fakulteta Ne postoji sistem naučne vize (scientific visa)

24 SER-MORE Projekat FP7 MOB7-GNR-2008-225076 - Development of Serbian Network of Mobility Centers (SER-MORE) –Septembar 2008 – Septembar 2011 –Koordinator: Miroslav Trajanović, Mašinski fakultet u Nišu Ciljevi –Razvoj operativne infrastrukture (Nacionalne EURAXESS mreže) za pružanje usluga odlazećim i dolazećim istraživačima Razvoj održive organizacione strukture mreže Prikupljanje informacija od značaja za pružanje usluga istraživačima Pružanje neposrednih usluga Objavljivanje otvorenog, pristupačnog i interaktivnog web portala za podršku u pružanju usluga i promociju Postizanje prepoznatljivosti mreže unutar domaćeg R&D ambijenta Partneri –Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, FIT, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

25 Nacionalna mreža BHO SC BG SC KG SC NI SC NS SC FIT LCPs UslugeKoordinacijaStrategija Savet SGHRM Radne grupe

26 Upiti mobilnih istraživača Ukupno 211 upita obrađeno u BHO i 5 uslužnih centara u periodu 1.2009-6.2011

27 Na kakva pitanja odgovaramo

28 O EURAXESS uslugama u Srbiji Statistika upita daje veoma grubu sliku o učinku SC, naročito u odnosu na druge zemlje, članice EURAXESS mreže Analiza vrsta problema koje imaju mobilni istraživači ukazuje na prioritete Skoro da ne postoji komunikacija između BHO i SC –Učinak LoCP je nikakav. Konkursi se ne objavljuju, a nije ni poznato da li postoji komunikacija između njih i SC, i da li je ona zadovoljavajuća. Zbog neintegrisanosti univerziteta, mnogo informacija je nedostupno

29 Rad na EURAXESS portalu Sadržaj –Objavljene 493 strane sa autorskim sadržajem (54% na engleskoj verziji portala, 46% na srpskoj) –Objavljeno 137 strana sa opisima R&D organizacija u Srbiji Online servisi –Prikupljeno 90 pretplata na newsletter –Objavljeno 6 online formi (4 ankete i 1 registracija učesnika) sa ukupno 143 poslatih podataka

30 Učinak portala 31.000 poseta od strane 22.000 posetilaca 100.000 prikazanih strana (3.3 po jednoj poseti) 28% posetilaca se vraća na portal Posete iz 126 zemalja sveta, 62% iz Srbije

31 O učinku portala Online promocija –Web sajtovi fakulteta su veoma dobre prilike za promociju –Kontekstualno oglašavanje generiše veliki broj poseta, ali se postavlja pitanje njihove relevantnosti –Saradnja sa relevantnim portalima (uključujući i razmenu linkova) daje veoma slabe rezultate (npr. wbc-inco.net, expatserbia.com) –Socijalne mreže su veoma dobri alati za promociju (naročito imajući na umu adhoc karakter rada u održavanju Facebook EURAXESS strane) Interesovanje za sadržajem odgovara ciljevima portala. Izuzeci: –Neočekivano veliki broj poseta bazi R&D organizacija –Neočekivani mali broj poseta alatima za pretraživanje poslova i stipendija u EU Geografska zastupljenost odgovara prioritetima projekta (promocija u domaćem R&D prostoru)

32 Aktivnosti promocije EURAXESS Dan u Srbiji Serija Info Dana EURAXESS & FP7 Promocija na regionalnim i međunarodnim skupovima Međunarodna promocija Gostovanja na TV emisijama Saopštenja za štampu Facebook promocija Promotivni film Štampani propagandni materijal Newsletters Mobility Day – završni skup

33 Povelja i kodeks u Srbiji Potpisnici –Univerzitet u Novom Sadu –Univerzitet u Nišu –Metropolitan univerzitet –Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad (IFVCNS) Implementacija –Nema podataka

34 Ključni predlozi za unapređenje Nacionalne strategije naučnog i tehnološkog razvoja Poboljšanje transparentnosti zapošljavanja –Izbor nacionalnog EURAXESS portala kao jedinstvene platforme za oglašavanje R&D poslova –Uspostavljanje transparentnog sistema evaluacije u razvoju karijere istraživača Pospešivanje proaktivnog pristupa u finansiranju –Raditi na poboljšanju odziva domaćih institucija na pozive programa FP7 People –Razvoj zajedničkih programa sa industrijom –Implementacija programa finansijske podrške vrhunskih stranih (i onih iz dijaspore) istraživača Poboljšanje statusa studenata doktorskih studija –Obezbediti adekvatno socijalno i penziono osiguranje –Pospešiti razvoj transverzalnih veština doktoranata

35 Ideje sa 4. sastanka Saveta u Beogradu: Dva moguća pristupa pospešivanju objavljivanja konkursa –Održiv Promocija povelje i koda –Motivacija: globalna vidljivost Univerziteta, Šangajska lista Ohrabrivanje programa doktorskih studija na engleskom jeziku Ograničeni fokus (na dijasporu) Potrebno je najpre raditi na tome da se ostvare uslovi za zapošljavanje stranih istraživača –Pragmatičan Preporuka ili direktiva Ministarstva nauke (obrazovanja ?) –Mogući problem: Ministarstva mogu preporučiti ili narediti neku meru samo ukoliko je ona relevantna za domen njihovog finansiranja Stvoriti pritisak na regulatorna tela, time što će se pokazati da postoji interes stranih istraživača da rade u Srbiji

36 Izneverena očekivanja Projekat nije imao uticaja na unapređenje pravnog okvira za razvoj karijere i mobilnost istraživača Rukovodstva univerziteta i fakulteta nisu pokazali veliku posvećenost ciljevima projekta, što izaziva veliku zabrinutost kada je u pitanju održivost rada SC i LCP

37 Ispunjena očekivanja Projekat je stvorio adekvatnu infrastrukturu za pružanje podrške mobilnim istraživačima i savetovanje u razvoju karijere Nacionalni EURAXESS portal je postigao odlične efekte, sa stanovišta posećenosti i pruženih informacija i servisa

38 Hvala na pažnji Miroslav Trajanović EURAXESS Srbija


Download ppt "EURAXESS mreža u Srbiji Iskustva nakon 4 godine rada Miroslav Trajanović EURAXESS Srbija U čast mog prijatelja Dr Branka Vučijaka, oca mobilnosti u BiH."

Similar presentations


Ads by Google