Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Za civilizačn í chorobu se označuje: AIDS (HIV) c é vn í onemocněn í předčasn á ateroskler ó za infarkt myokardu c é vn í mozkov é př í.

Similar presentations


Presentation on theme: "Za civilizačn í chorobu se označuje: AIDS (HIV) c é vn í onemocněn í předčasn á ateroskler ó za infarkt myokardu c é vn í mozkov é př í."— Presentation transcript:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Za civilizačn í chorobu se označuje: AIDS (HIV) c é vn í onemocněn í předčasn á ateroskler ó za infarkt myokardu c é vn í mozkov é př í hody hypertenze obezita diabetes mellitus n á dory předčasn é st á rnut í syndrom vyhořen í z á nětliv á revmatick á onemocněn í kloubů předčasn é porody a potraty někter é vrozen é vývojov é vady nervov é ho syst é mu novorozenců deprese demence včetně Alzheimerovy choroby chronický ú navový syndrom z á cpa ú nava stres

10 6.Ekologické problémy

11 MAPA KONCENTRACE OXIDU DUSIČNÉHO NAD EVROPOU

12 KÁCENÍ PRALESŮ

13 N EDOSTATEK PITNÉ VODY

14


Download ppt "Za civilizačn í chorobu se označuje: AIDS (HIV) c é vn í onemocněn í předčasn á ateroskler ó za infarkt myokardu c é vn í mozkov é př í."

Similar presentations


Ads by Google