Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

D d adad eded idid odod udud ıdıd ada ede idi odo udu ıdı a e i o u ı da de di do du dı.

Similar presentations


Presentation on theme: "D d adad eded idid odod udud ıdıd ada ede idi odo udu ıdı a e i o u ı da de di do du dı."— Presentation transcript:

1 D d adad eded idid odod udud ıdıd ada ede idi odo udu ıdı a e i o u ı da de di do du dı

2 dal del dil dul dar

3 dalmr

4 dilkn

5 durym

6 dıaldalsalkal

7 dana dana deryaDerya demet Demet dide m Didem

8 kedi kedi yedi yedi deli deli danadana

9 dudak dudak dere dere durak durak

10 odun odun dua dua dünyadünya

11 duman duman dilek Dilek dondurmadondurma

12 DERYA Derya odunlar nerede? Dayı odunlar orada. Derya dayıma odun attı. Dayım odunları kırdı. Derya odunları demetledi.

13 DİLEK Demet dereye indi. Dilek sende in dedi. Dilek inemem dedi. Daldan dut aldı. Tadı damakta kaldı.


Download ppt "D d adad eded idid odod udud ıdıd ada ede idi odo udu ıdı a e i o u ı da de di do du dı."

Similar presentations


Ads by Google