Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KEPIMPINAN DAN MOTIVASI

Similar presentations


Presentation on theme: "KEPIMPINAN DAN MOTIVASI"— Presentation transcript:

1 KEPIMPINAN DAN MOTIVASI

2 OBJEKTIF Memahami definisi kepimpinan, ciri-ciri pemimpin dan perbandingan pemimpin dan pengurus Mengaplikasi gaya kepimpinan Memahami definisi dan teori-teori motivasi Mengaplikasi kaedah memotivasikan pekerja

3 Pengenalan Kepimpinan Autokratik Ciri-Ciri Pemimpin
Def. Kepimpinan Pengenalan Kepimpinan Autokratik Ciri-Ciri Pemimpin Demokratik Pemimpin Vs. Pengurus Laissez Faire Islamik Gaya Kepimpinan KEPIMPINAN & MOTIVASI Def. Motivasi Maslow Dua Faktor Herzberg Teori-Teori Motivasi Pengenalan Motivasi X dan Y Kaedah Memotivasi Pekerja Z

4 PENGENALAN KEPIMPINAN

5 A) Definisi Kepimpinan
Adalah proses mempengaruhi aktiviti individu atau kumpulan ke arah mencapai objektif yang telah ditetapkan. (Pengenalan kpd perniagaan oleh Zumilah) Merupakan suatu proses di mana pemimpin akan cuba mempengaruhi perlakuan pekerjanya bagi melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai matlamat kerja bagi unit dan organisasi. Seorang pemimpin seharusnya mempunyai pengikut. Ia mempengaruhi perlakuan pekerja dengan berbagai cara untuk mencapai matlamat (Asas pengurusan perniagaan oleh Abu Bakar Hamed et al)

6 Definisi Kepimpinan (samb…)
Sebagai seni atau proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka supaya mereka rela bergiat dan berusaha ke arah pencapaian matlamat organisasi. Manusia patut digalakkan untuk menanam kegigihan, keazaman dan keyakinan untuk bekerja. Pemimpin patut meletakkan diri di hadapan kumpulan sambil memajukan dan mengilhamkan ahli-ahli kumpulan untuk mencapai matlamat organisasi ( Asas pgrsn-Jaafar Muhd)

7 Definisi Kepimpinan (samb…)
Tiga faktor penting tentang definisi kepimpinan: 1) kepimpinan mesti melibatkan orang lain atau pihak lain sama ada pekerja-pekerja bawahan yang dipertanggungjawabkan atau para pengikut 2) para pemimpin mempunyai autoriti untuk beri arahan dan memantau aktiviti yang dijalankan oleh anggota kumpulan 3) berkemampuan menggunakan pelbagai bentuk kuasa bagi mempengaruhi subordinat melalui pelbagai kaedah

8 Pemimpin Formal Pemimpin Tidak Formal B) Ciri-Ciri Pemimpin
Kategori Pemimpin : Pemimpin Formal Pemimpin Tidak Formal

9 i. Pemimpin Formal Pemimpin yang dilantik disebabkan kedudukan formal dalam organisasi contoh: Pengurus Jabatan Kewangan merupakan pemimpin formal Disebabkan kedudukannya sebagai seorang pengurus maka secara tidak langsung beliau merupakan pemimpin jabatan berkenaan

10 ii. Pemimpin Tidak Formal
Pemimpin yang dilantik secara tidak formal oleh organisasi untuk mengetuai sesuatu kumpulan sosial yang terbentuk dalam organisasi. Kumpulan yang ditubuhkan secara tidak formal untuk memperjuangkan kepentingan tertentu mungkin akan melantik seorang pemimpin. Kepimpinan beliau ini tidak disahkan oleh organisasi. Pemimpin yang dilantik mungkin bertaraf lebih rendah atau lebih tinggi atau setara dengan ahli kumpulan lain

11 Ciri-Ciri Pemimpin Efektif
Bercita-cita, Keinginan Dan Semangat Untuk Memimpin Jujur Dan Integriti Keyakinan Diri Berpengetahuan, Kemahiran Dan Kebolehan Dalam Kerjaya Bertimbangrasa Dan Bertolak Ansur Sedia Menerima Teguran Mengakui Kesilapan Dan Memperbetulkan Kesilapan Tidak Mendahulukan Kepentingan Diri Tidak Memandang Rendah Orang Lain Tekun Sabar

12 C) Perbandingan Pemimpin & Pengurus
STATUS PERKARA PEMIMPIN PENGURUS Bersifat peribadi Interaksi peribadi dgn pekerja untuk tujuan mempengaruhi mereka Tidak melibatkan interaksi peribadi Kedudukan dalam organisasi Tidak semestinya disebabkan oleh kedudukan dan jawatan formal dalam organisasi Disebabkan oleh kedudukan dan jawatan formal dalam organisasi

13 Perbandingan Pemimpin & Pengurus (samb…)
STATUS PERKARA PEMIMPIN PENGURUS Sikap & Motivasi Aktif dari aspek kemanusiaan disebabkan fungsi mempengaruhi pengikut Pasif Lebih mementingkan pencapaian matlamat (aspek teknikal) Skop pendekatan Menangani perubahan dgn membentuk visi tertentu Menangani kerumitan dan masalah dalam organisasi Memastikan organisasi berjalan pada landasan yang betul

14 Bersifat peribadi Salah satu perbezaan utama bahawa kepimpinan lebih bercorak peribadi berbanding pengurusan Disebabkan pemimpin perlu mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain agar mereka melaksanakan arahan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan Pengurus pula perlu menitikberatkan fungsi pengurusan yang bukan bersifat peribadi contoh: tugas merancang atau membaca laporan tidak melibatkan interaksi peribadi

15 Kedudukan dalam organisasi
Menjadi pengurus kerana kedudukannya yang formal dalam organisasi. Berjawatan formal menyebabkan pengurus ada tanggungjawab dan autoriti tertentu di mana pengurus akan berperanan sebagai seorang pemimpin Walaupun berkedudukan formal dalam organisasi sesorang pengurus tidak semestinya ada ciri-ciri kepimpinan yang baik. Biasanya pengurus dilantik untuk menjadi pengurus kerana mempunyai pengetahuan, berkemahiran dan berkeupayaan mengurus dalam dirinya

16 Kedudukan dalam organisasi (samb…)
Seorang pemimpin tidak semestinya dilantik secara formal dan berjawatan formal dlm organisasi. Contoh kumpulan kerja tidak formal seperti Kesatuan Sekerja dalaman, seseorang ketua mungkin dilantik disebabkan oleh ciri kepimpinan yang ada padanya walaupun bukan seorang pengurus. Sebaliknya pemimpin yang mungkin tidak ada kedudukan formal dalam organisasi dilantik disebabkan oleh ciri-ciri kepimpinan yang ada padanya

17 Sikap dan motivasi Pengurus dan pemimpin berbeza dari segi motivasi dan cara berfikir serta bertindak Biasanya pengurus mempunyai sikap yang bukan bersifat peribadi, tugas pengurus untuk memastikan matlamat yang telah ditetapkan tercapai. Pengurus tidak ambil berat tentang cara yang digunakan samada betul atau salah untuk mencapai matlamat tersebut. Pemimpin pula bersikap lebih aktif & lebih ambil berat tentang cara yang digunakan untuk capai matlamat. Pemimpin ambil berat tentang hal ehwal subordinatnya kerana hendak mempengaruhi mereka untuk melakasanakan arahannya

18 Skop pendekatan Pengurusan perlu untukmengatasi kerumitan dalam organisasi maka pengurus perlu pastikan operasi berjalan lancar dalam landasan yang betul. Ia dilakukan oleh pengurus melalui perancangan formal, merekabentuk struktur organisasi yang ketat dan memantau hasil berdasarkan rancangan yang disusun Kepimpinan pula diperlukan untuk menangani perubahan. Sebab pemimpin perlu menjelaskan arah tujuan dengan membentuk visi yang sesuai, menyelaraskan semua usaha subordinat dengan memaklumkan kepada mereka visi yang dibentuk serta memberi semangat kepada subordinatnya untuk menangani semua halangan.

19 Skop pendekatan (samb…)
Kesimpulannya pengurusan menekankan aspek teknikal dalam pengurusan organisasi manakala kepimpinan lebih menekankan kepada aspek kemanusiaan dalam pengurusan organisasi

20 D) Gaya Kepimpinan DEFINISI - Pendekatan yang digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mempengaruhi subordinatnya Pengurus boleh mempengaruhi secara: membuat keputusan untuk subordinat, beri panduan kepada subordinat untuk membuat keputusan atau beri autoriti sepenuhnya kepada subordinat untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan sesuatu masalah Jelas bahawa pengurus atau pemimpin ada pelbagai alternatif untuk membuat keputusan Maka dalam proses kepimpinan pengurus boleh menggunakan berbagai gaya kepimpinan sesuai dengan keadaan

21 Gaya Kepimpinan Islamik Gaya Kepimpinan Autokratik
Gaya Kepimpinan Demokratik Gaya Kepimpinan Laissez Faire

22 Gaya Kepimpinan Autokratik
Pengurus memberi arahan kepada pekerja dengan andaian pekerja akan mematuhi tanpa banyak soal Proses membuat keputusan hanya dibuat oleh pengurus Subordinat tidak terlibat dalam membuat sebarang keputusan Pengurus membuat keputusan dan memberitahu pekerja apa yang harus pekerja lakukan Gaya ini sesuai bagi organisasi yang menghadapi krisis, mempunyai pekerja baru dan pekerja yang tidak bermotivasi

23 Gaya Kepimpinan Demokratik
Pengurus melibatkan pekerja dalam proses membuat keputusan tetapi keputusan muktamad adalah ditangan pengurus Melibatkan subordinat dalam proses membuat keputusan Darjah penglibatan subordinat dalam membuat keputusan bergantung kepada situasi masalah yang dihadapi Pengurus berbincang dengan subordinat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Keputusan lebih berkualiti Dapat memajukan bakat dan memperkembangkan kemahiran pekerja Pekerja lebih bermotivasi, berkomitmen tinggi dan lebih bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat bersama

24 Gaya Kepimpinan Laissez-faire
Pengurus bertindak sebagai jurutunjuk atau pemudahcara kepada pekerja dan pekerja dibenarkan membuat keputusan. Pemimpin memberi kebebasan kepada subordinat untuk membuat keputusan dan bertindak Subordinat menggunakan kemahiran dan pertimbangan dalam menyelesaikan sesuatu masalah Subordinat akan membuat keputusan berdasarkan lingkungan had-had tertentu yang dibenarkan untuk mencapai matlamat kerja Gaya ini dilaksanakan apabila para pekerja bermotivasi tinggi, berpengalaman, berpengetahuan dan berkemahiran dalam kerjayanya

25 Gaya Kepimpinan Islamik
Gaya kepimpinan berdasarkan Al Quran, Al Sunnah dan Syura’ Dalam pengurusan Islam ‘raja’ perlu mentadbir dan bertindak sebagai pengurus atau ketua Berpandukan dan merujuk kepada kepimpinan yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah Rakyat atau pekerja wajib taat kepada pemimpin dengan mematuhi arahan pemimpin Amir wajib menerima kuasa dan tanggungjawab pengurusan yg diberi kepadanya oleh negara atau organisasi sebagai amanah bukan sahaja amanah dari pekerja atau rakyat juga amanah daripada Allah SWT.

26 Gaya Kepimpinan Islamik (samb…)
Amanah (tugas-tugas pengurusan) yang diterima perlu ditadbir, diputuskan atau dibincangkan menerusi konsep ‘syura’ iaitu permuafakatan di antara Amir dan pekerja bawahannya serta pengurus-pengurus yang lain Menekankan konsep tawakkal setelah semua idea dan perancangan diatur dengan teliti bagi mencapai matlamat organisasi kerana hanya Allah yang mengetahui akhir setiap pekerjaan

27 PENGENALAN MOTIVASI

28 A) Definisi Motivasi - Merujuk kepada rangsangan dalaman (proses psikologi) yang mengarahkan kelakuan manusia untuk mencapai matlamat Ferrell, Business: A Changing World, 5th Edition Dari perspektif Pengurusan: Satu dorongan dalaman yang wujud dalam diri seseorang usahawan/pekerja untuk berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai matlamat organisasi

29 Definisi Motivasi (Samb…)
Dari perspektif psikologi: Satu proses yang kompleks melibatkan keadaan dalaman (naluri manusia dan rangsangan) serta luaran individu (perlakuan dan tindakan) Ditakrif sebagai proses psikologi yang merangsang dan mengarahkan tindakan manusia secara berterusan untuk mencapai matlamat Ia melibatkan keperluan yang dirasai dalam kehidupan seseorang pada sesuatu ketika

30 Definisi Motivasi (Samb…)
Keperluan ini mewujudkan rangsangan atau desakan naluri dari dalam diri manusia Ini menyebabkan manusia bertindak ke arah matlamat atau kehendak tersebut Keperluan (lapar nasi) Rangsangan (untuk makan) maklumbalas Tindakan (mencari nasi) Matlamat/kepuasan (makan & kenyang) Proses motivasi

31 B) Teori-Teori Motivasi
Teori Z Teori Hirarki Keperluan Maslow Teori Dua Faktor Herzberg Teori X dan Y

32 TEORI HIRARKI MASLOW Menghuraikan bahawa manusia mempunyai beberapa tingkat keperluan secara teratur Abraham Maslow mengemukakan 5 tingkat keperluan yang setiap manusia ingin kecapi iaitu keperluan fisiologi, keselamatan, sosial, esteem dan aktualisasi diri

33 Keperluan Fisiologi Keperluan Keselamatan Keperluan Sosial Keperluan Esteem Keperluan Aktualisasi Diri TEORI HIRARKI KEPERLUAN MASLOW

34 Hiraki Keperluan Maslow
Penyempurnaan-Diri Maruah-Diri Keinginan utk memenuhi kehidupan & mencapai potensi Keinginan utk status & kedudukan Sosial Keinginan utk perhubungan & penerimaan Keselamatan Fisiologi Keinginan utk perlindungan kerja Keinginan utk mkn,tempat tinggal, & pakaian Maslow menyarankan manusia mempunyai 5 peringkat keperluan : fisiologikal, keselamatan, sosial, maruah-diri, dan penyempurnaan-diri. Menurut “prinsipal proses potensi”, manusia dimotivasikan untuk memenuhi keperluan peringkat bawahan dahulu sebelum berpindah kepada keperluan peringkat yang lebih tinggi. Hiraki Maslow boleh dilihat sebagai suatu piramid. Keperluan peringkat yang lebih rendah, setelah dipenuhi, menjadi asas yang merangsang keperluan yang lebih tinggi. Keperluan fisiologikal meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Keperluan keselamatan termasuklah perlindungan peribadi. Keperluan sosial merangkumi perhubungan, persahabatan, dan keperluan untuk memberi dan menerima kasih-sayang. Keperluan maruah-diri termasuklah keperluan untuk keyakinan-diri, kebebasan, pencapaian, kecekapan, pengetahuan, status, penghargaan, dan penghormatan. Ahli psikologis Douglas McGregor mengatakan terdapat perbezaan yang besar diantara maruah-diri dan keperluan peringkat yang lebih rendah spt. fisiologikal, keselamatan, dan sosial. Keperluan peringkat tinggi spt. Hormat-diri dan penghargaan jarang dapat dipenuhi dengan mencukupi. Keperluan peringkat yang lebih rendah lebih mudah untuk dipenuhi. Keperluan penyempurnaan-diri akan mendominasikan gelagat individu setelah keperluan lain telah dipenuhi. Penyempurnaan-diri merupakan keperluan yang kita punyai untuk hidup mengikut potensi kita yang tertinggi. Hiraki Keperluan Maslow

35 Keperluan Fisiologi Berhubung keperluan asas manusia untuk terus hidup Merupakan keperluan terbawah sekali yang harus dipenuhi oleh semua manusia seperti keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya Bagi memenuhi keperluan ini manusia harus berusaha atau bekerja untuk mendapat keuntungan, upah dan gaji

36 Keperluan Keselamatan
Untuk mengelakkan diri manusia daripada perkara-perkara yang boleh mencederakan atau menjejaskan masa depannya Manusia lebih sedar tentang keperluan keselamatan setelah keperluan fisiologi telah dipenuhi Pekerja akan merasa selamat untuk bekerja sekiranya mereka tahu bahawa mereka tidak akan kehilangan pekerjaan atau dibuang kerja Sebahagian organisasi mewujudkan suasana tempat kerja yg bersih dan kondusif, skim pencen, insurans dan sebagainya bagi menjamin keselamatan dan masa depan pekerja mereka

37 Keperluan Sosial Berhubung dengan penerimaan kumpulan atau masyarakat terhadap individu Ia tercetus apabila keperluan fisiologi dan keselamatan sudah dipenuhi Seseorang individu tidak dapat hidup sendiri Ia memerlukan rakan-rakan atau kumpulan tertentu untuk berinteraksi Di dalam organisasi para pekerja akan dikelompokkan dalam satu kumpulan kerja dan mereka akan berinteraksi dan bekerja bersama-sama bagi mencapai matlamat organisasi

38 Keperluan Esteem Tercetus apabila ketiga-tiga keperluan di bawah dipenuhi Keperluan ini agak sukar dipenuhi Ia berhubung dgn penghargaan diri, penghormatan, status dan sebagainya Dalam organisasi keperluan ini boleh dicapai sekiranya pekerja dapat menunjukkan prestasi yang baik dan diberi kenaikan pangkat, gaji yang tinggi, penghargaan kerja dan lain-lain ganjaran yang melibatkan kenaikan status pekerja tersebut

39 Keperluan Aktualisasi Diri
Keperluan terakhir yang akan dipenuhi Merupakan pencapaian terakhir yang diinginkan oleh seseorang manusia Melibatkan seorang manusia menggunakan bakat dan potensi yang ada padanya untuk mencapai apa yg dihajatinya Pekerja seperti ini suka kepada kerja yang mencabar, berorientasikan pencapaian, kreativiti dan bercita-cita tinggi

40 Keperluan Aktualisasi Diri (samb…)
Teori Maslow menyatakan bahawa motivasi manusia bermula dgn keperluan asas & keperluan keselamatan dlm kerjayanya. Setelah seseorg mencapai satu tahap barulah ia meningkat & berikhtiar utk mencapai tahap yg lebih tinggi.

41 NAMA SAYA ABRAHAM MASLOW
HI !! NAMA SAYA ABRAHAM MASLOW

42 TEORI MOTIVASI HERZBERG
Frederick Herzberg mengkaji perlakuan manusia dan mengemukakan teori motivasi berasaskan kepada Model Penjagaan – Motivasi (Motivation - Maintenance Model) Terdapat 2 set faktor yang mempengaruhi gelagat pekerja iaitu: Faktor-faktor hygiene/penjagaan Faktor-faktor motivasi/dorongan

43 Kesan faktor Dorongan dan Hygiene Ke Atas Kepuasan Kerja
Faktor Hygiene Kepuasan Kerja Neutral Ketidakpuasan Kerja Rendah Tinggi (Sumber : Landy & Trumbo, 1976 :87)

44 Kesan faktor Dorongan dan Hygiene Ke Atas Kepuasan Kerja
Rendah Tinggi Tidak puas hati Puas hati Faktor Motivasi Pencapaian Pengiktirafan Kenaikan Pangkat Pekerjaan itu sendiri Peluang berkembang Tanggungjawab Tinggi Rendah Ketidakpuasan hati Tiada ketidakpuasan hati Faktor Hygiene Kualiti Penyeliaan Polisi Syarikat Gaji Keadaan fizikal tempat kerja Hubungan antara pekerja Keselamatan di tempat kerja Sumber: David Holt, Management: Principal and Practice

45 Faktor-faktor Penjagaan (Maintenance Factors)
Dikenali juga sebagai faktor-faktor kesihatan (hygiene factors) Berhubung pengalaman kerja yang akan menghalang daripada berlakunya ketidakpuasan kerja sekiranya faktor-faktor tersebut wujud dalam organisasi Walau bagaimanapun faktor-faktor ini tidak dapat memotivasikan pekerja atau memberi kepuasan kepada mereka Faktor hygiene/penjagaan terdiri daripada kualiti penyeliaan, polisi syarikat, gaji, keadaan fizikal tempat kerja, hubungan antara pekerja keselamatan di tempat kerja Faktor hygiene jika diberi perhatian akan mengurangkan/mentiadakan ketidakpuasan hati dan jika tidak diberi perhatian, akan meningkatkan ketidakpuasan hati

46 Faktor-faktor Penjagaan (Maintenance Factors) (samb)
Dasar dan Pentadbiran Keselamatan Pekerja Organisasi Hubungan Interpersonal Penyeliaan Status Gaji Keadaan Tempat Kerja Kehidupan Peribadi

47 Faktor-faktor Motivasi/Dorongan
Faktor-faktor berkaitan dengan pekerjaan yang dapat memberi kepuasan dan seterusnya dapat memotivasikan pekerja Ketiadaan faktor-faktor ini akan menyebabkan timbulnya rasa ketidakpuasan kerja Faktor Motivasi/Dorongan Pencapaian Pengiktirafan Kenaikan Pangkat Pekerjaan itu sendiri Peluang untuk berkembang Tanggungjawab

48 Antara faktor-faktor motivasi adalah:
Pencapaian; yakni peluang-peluang mencapai sesuatu matlamat kerja yang mencabar Penghargaan; yakni penghargaan terhadap sumbangan dan usaha Tanggungjawab; yakni diberi tanggungjawab dan tugas kerja yang baru

49 Kemajuan; Iaitu peluang untuk memajukan diri dan status kerja berdasarkan prestasi kerja Kerja itu sendiri; Iaitu berhubung dengan kerja yang dapat memberi kepuasan, penonjolan diri dan mencabar Kesimpulannya: Kehadiran faktor motivasi menyebabkan seseorang merasai kepuasan kerja, dan ketidakhadirannya tdk semestinya membawa ketidakpuasan kerja. Kehadiran faktor hygiene mengurangkan ketidakpuasan kerja, dan ketidakhadirannya menyebabkan ketidakkpuasan kerja.

50 TEORI X & TEORI Y Douglas McGregor seorang ahli psikologi membuat andaian berhubung dgn gelagat pekerja yang boleh dijadikan panduan pengurus dan pemimpin Pengurus perlu guna cara yang berbeza untuk memberi motivasi pada pekerja yang berbeza dari segi nilai, kepercayaan, sikap, kebolehan dan beberapa ciri lain yang mempengaruhi gelagat mereka

51 Andaian tentang pekerja dalam Teori X
Kebanyakan pekerja tidak suka bekerja dan seboleh mungkin cuba elak diri dari buat kerja Pekerja perlu dipaksa, diancam dan diarah bekerja untuk mencapai matlamat organisasi Kebanyakan pekerja malas, mengelak dari tanggungjawab, tiada cita-cita dan lebih menekankan keselamatan diri Kebanyakan pekerja cuba elak diri dari memimpin Pekerja hanya akan melakukan kerja yang baik jika ada insentif kewangan

52 Andaian pekerja di bawah Teori Y:
Sebahagian besar pekerja suka melakukan kerja Pekerja boleh kawal diri sendiri, lebih suka memberi panduan diri, berinovasi dan kreatif Pekerja suka ambil tanggungjawab dan suka memimpin Pekerja mempunyai komitmen pd matlamat organisasi dan berkeinginan melakukan kerja dengan baik bukan semat-mata memerlukan insentif kewangan Motivasi dan potensi pekerja sememangnya sudah sedia wujud dalam diri pekerja dan pihak pengurusan hanya perlu menggilapkan potensi-potensi tersebut

53 TEORI Z – oleh Ouchi Teori yang menggunakan ciri-ciri kejayaan pengurus Jepun dan Amerika Syarikat Adalah gabungan daripada ciri-ciri pengurusan Jepun (Timur) dan A.S.(Barat). Ciri-cirinya: Melibatkan semua kakitangan dalam proses membuat keputusan untuk mencapai kepuasan Pekerjaan adalah untuk seumur hidup bagi mencapai kepuasan Tanggungjawab peribadi Peluang gunakan kemahiran Berhati-hati dlm penilaian dan kenaikan pangkat utk membina keyakinan

54 TEORI Z (Samb…) Ada kaitan rapat Teori Z danTHM Teori Z menekankan rasa tanggungjawab, kesetiaan dan penglibatan semua pihak dalam pengurusan organisasi tidak tertakluk kepada pengurus sahaja Maka pekerja terlibat dalam penentuan matlamat, pembuatan keputusan, penyelesaian masalah, melakar dan melaksanakan peluang Penglibatan pekerja dalam proses pengurusan dapat meningkatkan motivasi mereka Semua pekerja dipastikan terlibat dalam pengurusan organisasi walaupun pekerja tidak suka melakukan perkara-perkara di luar bidang mereka

55 C) Kaedah Memotivasikan Pekerja
Perluasan Kerja (Job Enlargement) Penetapan Matlamat Pengkayaan Kerja (Job Enrichment) Pengurusan Bermatlamat (MBO) Kualiti Suasana Kerja Rekabentuk/Pusingan Kerja (Job Rotation) Pengupayaan (Empowerment) Ganjaran

56 Penetapan Matlamat Proses menetapkan tahap prestasi tertentu untuk dicapai dalam suatu tempoh masa yang ditetapkan Ciri-ciri objkektif yang baik seperti; spesifik dan jelas, mencabar tetapi tidak terlalu sukar Jelas dan mudah difahami Objektif organisasi disampaikan samada dalam bentuk ayat atau mekanisme yang jelas kepada pekerja Contoh:untung yang hendak dicapai pada tahun 2002 ialah RM 1juta Mencabar dan tidak terlalu mudah dan terlalu sukar Ganjaran dan hukuman yang setimpal Beri maklumat prestasi kerja dari masa ke semasa

57 Pengurusan Bermatlamat (MBO)
Pengurusan dan subordinat bergabung tenaga dalam membentuk dan merangka objektif Motivasi dan prestasi kerja akan meningkat sekiranya pekerja terlibat dalam penyediaan objektif Terdapat prosedur (langkah-langkah tertentu) dalam melaksanakan Pengurusan Bermatlamat (MBO) Penilaian prestasi dari masa ke semasa Pemberian ganjaran jika pekerja mencapai prestasi yang dikehendaki

58

59 Rekabentuk Kerja/Pusingan Kerja (Job Rotation)
Teknik ini membolehkan pekerja digerakkan secara sistematik dalam organisasi. Dapat beri peluang kepada pekerja mencuba pelbagai kerja yang boleh meningkatkan kemahiran mereka Dapat mengelakkan kebosanan dalam melakukan pekerjaan/suasana yang sama setiap hari.

60 Perluasan Kerja (Job Enlargement)
Kombinasi tugas-tugas yang telah digabungkan untuk dilakukan oleh pekerja dalam memberi kepelbagaian kerja dan cabaran terhadap mereka. Pekerja akan bertanggungjawab mengawal dua atau tiga tugas dalam satu masa. Sesuai digunakan jika pekerja merungut bahawa kerja yang dilakukan sebelum ini terlalu mudah dan mempunyai skop kerja yang kecil.

61 v. Peningkatan / pengkayaan kerja
Menyediakan pekerja dengan kerja yang lebih bermakna dan kebertanggungjawaban yang lebih Memberikan autoriti dan tanggungjawab kepada pekerja untuk menjalankan perancangan tugas mereka dan mengawalnya hingga selesai.

62 Kualiti Suasana Kerja Program untuk meningkatkan produktiviti dan prestasi (pengurusan kerja, pekerja dan keadaan kerja yang baik) Pengalaman kerja seronok => prestasi cemerlang. Kaedah ini dibentuk supaya pekerja merasa seronok dengan diri, kerja dan organisasi. Antara kaedahnya ialah dengan pampasan yang sesuai, persekitaran kerja yang selamat, peluang meningkatkan diri,program pembangunan dan kelonggaran jadual kerja

63 Pengupayaan (Empowerment)
Pekerja berkuasa/diberi kuasa terhadap proses kerja (eg.kawal belanjawan kewangan, beri cadangan, buat jadual kerja etc.) Kaedah ini dapat mengukur/mengawal prestasi kerja pekerja Mereka diberi tugas penting untuk diri sendiri dan orang lain dan mereka percaya bahawa mereka mampu menjalankan tugas dengan jayanya

64 Ganjaran Suatu balasan kepada usaha-usaha dan kerja yang dilakukan oleh pekerja. Melibatkan ganjaran kepada pekerja samada : Bentuk Wang – Meliputi gaji, upah dan bonus Bentuk Bukan Wang – Meliputi penghargaan atau kepercayaan dari pihak majikan Objektif utama adalah untuk memotivasikan pekerja dan menggalakkan pekerja bekerja dengan lebih tekun dan bersemangat. Nilai ganjaran adalah berdasarkan tanggungjawab yang dipikul dan kedudukan yang disandang oleh pekerja


Download ppt "KEPIMPINAN DAN MOTIVASI"

Similar presentations


Ads by Google