Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ציפורים עפות, דואות, מרפרפות ושאינן יכולות לעוף

Similar presentations


Presentation on theme: "ציפורים עפות, דואות, מרפרפות ושאינן יכולות לעוף"— Presentation transcript:

1 ציפורים עפות, דואות, מרפרפות ושאינן יכולות לעוף
תעופת ציפורים ציפורים עפות, דואות, מרפרפות ושאינן יכולות לעוף כיתות תלמידי החינוך המיוחד רות פלמון ת.ז

2 ציפורים עפות רוב הציפורים עפות באופן רגיל על ידי הנעת כנפיהן לצורך יצירת כוח שידחוף אותן למעלה. כוח זה נקרא כוח עילוי. נחליאלי, יונה, עורב, דרור, סיקסק, דוכיפת

3 ציפורים דואות ציפורים דואות הן ציפורים היכולות לעוף לאורך זמן רב מבלי להזיז את כנפיהן תוך שימוש בזרמי אויר עולים. ציפורים אלו הינן בעלות מוטת כנפיים גדולה. נשר – הנשרים מאתרים את מזונם תוך כדי מעוף, תוך כדי דאייה בגובה של כ מטרים, הוא סוקר את הקרקע, מזהה ממרחק רב פגרים של בעלי-חיים גדולים וצולל לעברם במהירות העשויה להגיע ל-140 קמ"ש. חסידה – החסידות עושות את מרבית מעופן בדאייה, כשמדי פעם, בהתאם לתנאי הדאייה, הן ממריאות מעלה, ללא ניע-כנף, בארובות של אוויר חם (תרמיקות), וממשיכות בגלישתן-דאייתן.

4 ציפורים מרפרפות יש עופות בעיקר הדורסים, המרפרפים בכנפיהם כאשר הם עומדים באוויר ומחפשים טרף. גם הצופית מרפרפת בכנפיה בזמן שהיא יונקת צוף מתוך הפרח. צופית (יונק הדבש) – בז – פרפור -

5 ציפורים שאינן עפות סרטון אנימציה על הקיווי שרצה לעוף
קיווי - הקיווי חסר יכולת תעופה בגלל כנפיו המנוונות. תפוצתו של הקיווי ייחודית לניו זילנד והוא משמש לה כסמל בלתי רשמי פינגווין - הפינגווינים איבדו את כושר תעופה וכנפיהם דומות לסנפירים דוגמת גפיהם של צבי ים יען - כנפי היען קטנות יחסית לגודל הגוף ואינן מסוגלות לשאת את משקל גופו, לכן היען אינו יכול לעוף, היען נעזר בכנפיו בעת ריצה לייצוב הגוף, לביצוע פניות חדות ולעצירה פתאומית

6 גזור והדבק לפי קבוצות (דף עבודה)
חסידה דרור דוכיפת בז פינגווין פרפור עורב נשר נחליאלי יען צופית סיקסק קיווי יונה

7 קבוצות (הדבק התמונות בעמודה המתאימה)
ציפורים עפות ציפורים דואות ציפורים מרפרפות ציפורים שאינן עפות

8 ביביליוגרפיה מקורות שונים באינטרנט:

9 http://www. google. co. il/imgres


Download ppt "ציפורים עפות, דואות, מרפרפות ושאינן יכולות לעוף"

Similar presentations


Ads by Google