Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Seminārs 2007. gada Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju.

Similar presentations


Presentation on theme: "Sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Seminārs 2007. gada Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju."— Presentation transcript:

1 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Seminārs 2007. gada Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projektu vadītājiem un grāmatvežiem 2008.gada 4. februārī.

2 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Inovaciju pārneses projektu finansējums Projektu ilgums: no 1 līdz 2 gadiem

3 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Izmaksu iedalījums Neattaisnojamās (“Non-eligible” Costs) – tās nevar attiecināt uz projektu Attaisnojamās (“Eligible costs”) Tiešās (“Eligible direct costs”) – nepārprotami saistāmas ar projekta pasākumiem un rezultātiem. Netiešās (“Eligible indirect costs”) – saistītas ar kopējo projekta norises nodrošināšanu. Pašieguldījums.

4 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Neattaisnojamās izmaksas Tās nevar tikt finansētas no projekta budžeta – ne no EK piešķīruma, ne no līdzfinansējuma. Tās ir:  Kapitālieguldījumi;  valūtas maiņas, bankas kontu atvēršanas un apkalpošanas izdevumi;  īrēta aprīkojuma izpirkšana projekta beigās;  projekta pieteikuma sagatavošanas izmaksas;  ar projekta īstenošanu nesaistīti izdevumi;  PVN, ja vien netiek pierādīts, ka to nevar atgūt.

5 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Netiešās izmaksas Tās ir izmaksas, kas nepieciešamas projekta norisei, bet nav saistāmas ar konkrētiem produktiem/rezultātiem/pasākumiem. Maksimāli – 7% no budžeta. Piemēram: projekta administrēšana – datortehnikas izmantošana, telefons, fakss, e-pasts Projekta īstenotāju biroja telpu īre, komunālie izdevumi. Kancelejas preces, kopēšana. Izdevumi, kas nav saistīti ar līgumā paredzētajām darbībām un izmaksas, kas nevar tikt pamatotas. Jābūt gataviem pamatot jebkuras izmaksas!

6 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Tiešās izmaksas Personāla izmaksas – dienas bruto likme reizināta ar dienu skaitu, kas nepieciešama produkta izstrādei; Ceļa un uzturēšanās izmaksas – faktiskās izmaksas Aprīkojuma izmaksas - faktiskās izmaksas; max 10% no projekta budžeta; nolietojums Netiešās izmaksas – max 7% no projekta budžeta; Pārējās izmaksas – faktiskās izmaksas Apakšuzņēmēju izmaksas – trešās puses līgumi; faktiskās izmaksas; max 30% no projekta budžeta N.B.! Līdzfinansējums iespējams visās pozīcijās!

7 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Būtiski principi budžeta veidošanā Organizācijām un uzņēmumiem, īstenojot projekta pasākumus, ir jāizmanto tie paši samaksas principi, kā finansējot savas parastās darbības izmaksas. EK apstiprinātajās vadlīnijās ir noteikti “griesti” (algas, uzturēšanās izmaksas), kurus nedrīkst pārsniegt, apmaksājot no EK līdzekļiem. Nacionālā likumdošana jāņem vērā visos gadījumos!

8 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Personāla izmaksas (5.1) “Staff costs” 1.Personāla izmaksas – algas cilvēkiem, kuri strādā partnera organizācijā. Šīs personas var būt pieņemtas darbā tikai uz projekta laiku. 2.Arī samaksa par darbu, kas veikts konkrēta apakšuzņēmēja līguma ietvaros, ja šī līguma slēdzējs nav reģ. kā pašnodarbināta persona, ietilpst Personāla izmaksu kategorijā. (5.1.1).

9 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Personāla izmaksas 3. Samaksai jāatbilst projekta dalībnieku faktiskās algas (ar nod.) apjomam. 4. Maksimālais finansējums no EK līdzekļiem uzrādīts GENERAL CALL FOR PROPOSALS 2007 (EAC/61/2006) Part II: Administrative and financial information pielikumā Tabula 5e. 5. Personāla izmaksas kontrolē audits.

10 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Ceļa un uzturēšanās izmaksas (5.2.) (“Travel and Subsistence Costs”) 1.No šīs sadaļa finansē izdevumus personām, kas strādā partneru organizācijās. 2.Braucieniem jābūt skaidri saistītiem ar projektu, piemēram: Partneru sanāksmes; Līdzdalība EK organizētos pasākumos; Informācijas izplatīšana konferencēs; Uzraudzības vizītes pie partneriem.

11 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. 1. Var tikt segti ceļa un uzturēšanās izdevumi tikai programmas dalībvalstīs un to aizjūras teritorijās (Šveice nav ES!) 2. Jāizmanto iespējami ekonomiski izdevīgākie ceļošanas veidi. 3. Ceļa izdevumos ietilpst arī apdrošināšana. Ceļa un uzturēšanās izmaksas II

12 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. 1.Ceļa izdevumi - tajos ietilpst gan ceļošana uz ārzemēm, gan Latvijā. 2.Izmantojot automobili –izdevumus sedz neatkarīgi no cilvēku skaita atbilstoši vienas vilciena, lidmašīnas, autobusa biļetei, vai atbilstoši partnera org. noteikumiem (Ls/km), bet nepārsniedzot summu 0,22 EUR/km. Ceļa un uzturēšanās izmaksas III

13 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. 1.Uzturēšanās izmaksas – atbilstoši attiecīgā uzņēmuma/iestādes izmantotajiem noteikumiem, nepārsniedzot Konkursa nolikuma – II daļā tabulā 5f noteiktās maksimālās likmes. 2.Dienasnaudā ietilpst vietējais transports, atskaitot no/uz lidostu. 3.Pilna diena parasti ietver arī nakšņošanu Ceļa un uzturēšanās izmaksas IV

14 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Aprīkojuma izmaksas 5.3 (“Equipment costs”) 1.Ietilpst arī instalācijas, apkalpošanas, apdrošināšanas izmaksas. 2.Jābūt saistītām ar projekta saturu un mērķu sasniegšanu, jāizvēlas izmaksu ziņā efektīvākais variants – pirkšana vai īre. 3.Nolietojumu rēķina tikai par projekta periodu saskaņā ar katra partnera organizācijas grāmatvedību. Par izmantoto amortizācijas jāsniedz 4.Nedrīkst pārsniegt 10% no projekta budžeta 5.Projekta administrēšanai nepieciešamās aprīkojuma izmaksas (dators grāmatvedībai) attiecināmas uz netiešo izmaksu sadaļu! 6.Jāspēj aprakstoši paskaidrot aprīkojuma izmantošana projekta vajadzībām. ( 3 pers. strādā projektā katra par 33%, tātad 1 dators noslogots par 100%)

15 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Te ievietojam visus atbilstīgos izdevumus, kurus nevaram iekļaut kādā citā izdevumu kategorijā. Piemēram: Telpu noma semināriem; Ceļa un uzturēšanās izdevumi tiem, kuri nav projekta partneru pārstāvji; Reklāma; Tās izmaksas, kuras rodas, ja organizācija pati (vai tās struktūrvienība) – tās darbinieki – rada projekta produktus. Piemēram – papīrs, toneris, tinte, CD matrices... Informatīvo materiālu u.c. iegāde; Dalības maksa konferencēs u.c. Pārējās izmaksas 5.5.(“Other Costs”)

16 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Apakšuzņēmēju izmaksas 5.4. (“Subcontracting Costs”) 1.Izmaksas, kuras rodas, apmaksājot kāda ārēja pakalpojumu veicēja pakalpojumus. 2.Parasti tas ir viens, konkrēts, pārsvarā – tehniskas dabas uzdevums (piem., datubāzes programmnodrošinājumu, interneta pieslēguma, datortīkla izveide, iespieddarbi...). 3.Šāds līgums ietver sevī visas izmaksas (arī ceļa, aprīkojuma). 4.Nedrīkst pārsniegt 30% no kopējā budžeta.

17 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Apakšuzņēmēju izmaksas 1.Līgumdarbiem līdz 200 EUR pietiek ar rēķinu, līgums nav nepieciešams. 2.200 – 3500 EUR – viens piedāvājums. 3.3500 – 25 000 – vismaz trīs piedāvājumi. 4.25 000 – 60 000 – vismaz 5 piedāvājumi. 5.virs 60 000 – jāievēro nac. likumdošana. Bet, organizējot iepirkumu, nacionālā likumdošana jāņem vērā jebkurā gadījumā (LR – “Publisko iepirkumu likums”, http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536&mode=KDOC, privātuzņēmumiem - MK noteikumi Nr.934 http://www.likumi.lv/doc.php?id=148614&mode=D OC http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536&mode=KDOC http://www.likumi.lv/doc.php?id=148614&mode=D OC Neskaidrību gadījumos jākonsultējas ar Iepirkumu uzraudzības biroju.

18 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008..  Projekta pieteikuma pamatojums  “Pievienotā vērtība” Kopienas līmenī, Eiropas dimensija  Starptautisks raksturs – gan problēmai, gan ietekmes zonai, gan partneru grupai  Inovācijas – jauna pieeja; jauni produkti; jaunas sadarbības formas (jauns saturs un metodes, ne instrumenti)  Daudzfunkcionāla partneru grupa – it īpaši MVU, sociālo partneru un vietējo pašvaldību iesaistīšana Projekta pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas principi

19 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Projekta pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas principi  Kvalitatīva darba plāns (saturiskais plānojums)  Projekta vadības plāns, kas nodrošina kvalitāti (nepārtraukta novērtēšana un kvalitātes nodrošinājums)  Valorizācijas plāns (skaidri aprakstīta projekta rezultātu izplatīšana un izmantošana attiecībā pret mērķsektoriem un auditoriju, rezultātu lietotājiem; partneri iesaistīti; tam atvēlēts laiks un nauda visā projekta gaitā)  Detalizēts finansu plāns (paskaidrojumi par izmaksām)

20 sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Budžeta aprēķini Darba sadaļas pa izmaksu kategorijām Izmaksu kategorijas pa partneriem Izmaksas un veicamie uzdevumi jāsaista ar paredzamajiem rezultātiem! Palīglīdzeklis budžeta veidošanai N.B.! Precīzs, reālistisks budžeta aprēķins paaugstinās pieteikuma vērtējumu var būt garantija projekta faktisko izmaksu segšanai Pieļaujams izmaiņas projekta gaitā un neparedzēti izdevumi/rezerve


Download ppt "Sem Leonardo da Vinci programmas 2007 g. inovāc. projektu. Grāmatvežiem 04.02.2008.. Seminārs 2007. gada Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju."

Similar presentations


Ads by Google