Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENGALAMAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Similar presentations


Presentation on theme: "PENGALAMAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA"— Presentation transcript:

1 PENGALAMAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Kementerian kesihatan malaysia HRMIS USER GROUP SUMMIT (HUGS) 2013 17 Disember 2013 Pusat Konvensyen Sultan Ahmad Shah (SASICC) Kuantan

2 SISTEM PENGURUSAN KESIHATAN AWAM DI MALAYSIA
FROM WOMB TO TOMB IBU PEJABAT KKM - 2 agensi - 33 bahagian - 7 Program - Carta Organisasi KKM - Institusi Perubatan Khas (8 buah) - Hospital Negeri (13 buah) - Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) (15) NEGERI - Pusat Kesihatan Daerah (PKD) (167 buah) - Hospital KKM (120 buah) DAERAH - Klinik Kesihatan (1,025 buah) - Klinik Pergigian (77 buah) - Klinik Bergerak (197 buah) - Klinik Desa (1,831 buah) - Klinik 1Malaysia (178 buah) - Flying Doctors (5 pasukan) - Institusi Latihan (33 buah)

3 FAKTA BERKAITAN KKM TAHUN 2013
Naik Pangkat (Sokongan) 2,212 pegawai, 93 urusan 1,525 Kes Tatatertib Perjawatan 246,712 Pengisian 224,102 (90.8%) RM19,277,189,500 Bajet 2013 (kedua terbesar) 116 Skim Perkhidmatan Naik Pangkat (Profesional) 9,681 pegawai, 138 urusan 50 Persatuan/ Kesatuan Pekerja

4 246, 712 116 KEDUDUKAN PERJAWATAN DI KEMENTERIAN
Perjawatan Kementerian Kesihatan Pelaksana 68,044 28% Pengurusan dan Profesional 52,335 21% 246, 712 Anggota Pentadbiran & Lantikan Perundangan 3 0.001% Bilangan Skim Perkhidmatan Paramedik dan Auksiliari 126,333 51% 116 * Data pada 30 September 2013

5 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KKM
OBJEKTIF : Memastikan Kementerian Kesihatan Malaysia Mempunyai Sumber Manusia Dan Struktur Organisasi Yang Mantap Untuk Memberi Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan Yang Cemerlang FUNGSI SUMBER MANUSIA PEMBANGUNAN ORGANISASI PEWUJUDAN / PENYELARASAN JAWATAN DASAR DAN PENYELARASAN PENSTRUKTURAN SKIM SARAAN DAN HUBUNGAN PEKERJA HRMIS PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN TERTINGGI, P&P, PARAMEDIK DAN PELAKSANA URUSAN PENGAMBILAN NAIK PANGKAT DAN KEUTUHAN KEMAJUAN KERJAYA /NAIK PANGKAT/ PEMANGKUAN KEUTUHAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN TENAGA MANUSIA DAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI outcome Struktur organisasi yang mantap Data sumber manusia yang tepat dan dipercayai (accurate & reliable Menyokong Pembangunan kerjaya Urusan perkhidmatan yang teratur Pemantapan integriti Modal insan yang kompeten

6 CABARAN ISU ISU Lambat sampai Interpretasi pelbagai
Pelaksanaan dasar, arahan dan keputusan KKM dan Agensi Pusat Lambat sampai Interpretasi pelbagai Pemantauan berkesan Pengumpulan data dan maklumat Ketepatan data dan maklumat Kelewatan Tidak kemaskini Sumber Manusia Perletakan Jawatan Pakar Kompetensi Peruntukan kewangan Fizikal (fasiliti) Fungsi dan peranan yang pelbagai & sentiasa berkembang Barisan hadapan (frontliners) Organisasi luas, struktur banyak lapisan dan pelbagai Jumlah perjawatan dan jumlah skim yang besar Perkhidmatan berkait rapat dengan kemajuan teknologi yang amat dinamik Kehendak dan ekspektasi rakyat yang tinggi

7 STRATEGI PENAMBAHBAIKAN
PERKONGSIAN MAKLUMAT AUTOMASI PROSES KERJA CTH eHOUSEMAN, ePERTUKARAN GARIS PANDUAN BAGI PROSES KERJA YANG LEBIH EFFEKTIF PASUKAN NAZIRAN BERSEPADU PERANCANGAN TENAGA MANUSIA KKM SECARA HOLISTIK MENINGKATKAN TAHAP KETEPATAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN (ACCURACY & RELIABILITY ) DATA SUMBER MANUSIA PELAKSANAAN URUSAN PENGAMBILAN DAN PERTUKARAN DIBUAT SECARA BERKALA

8 HALA TUJU BARU PERANCANGAN SUMBER MANUSIA SECARA HOLISTIK
PEMANTAPAN DATA SUMBER MANUSIA MELALUI HRMIS URUSAN PERKHIDMATAN YANG TERANCANG DAN TERATUR HALA TUJU BARU

9 PERANAN HRMIS DI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DI KKM

10 kementerian kesihatan malaysia Pemantapan Data Sumber Manusia
Pelaksanaan hrmis di kementerian kesihatan malaysia Manual Agensi Perintis Pelaksanaan KPI HRMIS Pemantapan Data Sumber Manusia Sebelum 2000 2000 Masa Hadapan Rekod disimpan secara manual Modul Rekod Peribadi Modul Data Perjawatan Submodul Profil Perkhidmatan Pelaksanaan KPI HRMIS KSU/KPK Pelaksanaan KPI HRMIS Ketua Jabatan Pemantapan data sumber manusia KKM melalui HRMIS SEBELUM 2000 2000 2009 HINGGA SEKARANG 2000 – KKM merupakan salah satu agensi perintis selain daripada: Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) Jabatan Ketua Menteri Negeri Sarawak (JKMNS) Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) Majlis Amanah Rakyat (MARA) Jabatan Perkhidmatan Haiwan (JPH) Pejabat Perdana Menteri (PPM) Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Pelaksanaan modul tahun 2000: Modul Rekod Peribadi Modul Data Perjawatan Submodul Profil Perkhidmatan

11 PENCAPAIAN KPI HRMIS KKM TAHUN 2010 - 2013
KRITERIA KPI 2010 2011 2012 *2013 Pelaksanaan Mesyuarat 20/20 - Pengemaskinian Maklumat Profil Perkhidmatan 10/20 15/20 Pengemaskinian Maklumat Rekod Peribadi Pengemaskinian Maklumat Perjawatan 30/40 5/20 Pelaksanaan SKT Pelaksanaan LNPT 0/20 PERATUSAN (RATING) KPI 70% (3.0, OT) 80% (4.0, ET) 85% 65% (1.5, BT) Nota : * Pencapaian adalah sehingga 1 Disember 2013

12 1 2 3 4 ISU DAN CABARAN HRMIS DI KKM PEMBUDAYAAN HRMIS
KETEPATAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN DATA 3 FASILITI DAN CAPAIAN SISTEM HRMIS YANG TERHAD 4 FIELD / ITEM DI DALAM HRMIS TIDAK MEMENUHI KEPERLUAN KKM Field / Item tidak memenuhi keperluan KKM: 1. Tiada field tarikh naik pangkat Tiada field tarikh pewartaan Tiada field kepakaran Capaian terhad: Kawasan pedalaman Kemudahan peralatan yang terhad Rangkaian Internet (network)

13 PEMANTAPAN HRMIS DI KKM
Naziran Pemurnian Data Sumber Manusia Perjawatan HRMIS ≠ Manual Tiada sandangan di dalam HRMIS Sandangan pada jawatan berbeza Perbezaan maklumat persaraan Perbezaan tarikh sah jawatan Gred gaji tidak selaras dengan gred jawatan Maklumat pendidikan tidak dikemaskini Peluasan pelaksanaan Modul/Submodul HRMIS Submodul Pengurusan Saraan (Kew 8) Permohonan GCR Pelaksanaan KPI Ketua Jabatan Pemanjangan KPI HRMIS KSU/KPK kepada Ketua Jabatan di KKM Bermula pada tahun 2012 Meningkatkan prestasi pencapaian KPI HRMIS Senarai PTJ terlibat bagi pelaksanaan Kew.8: IPKKM Hospital Kuala Lumpur (HKL) Institut Penyelidikan Perubatan (IMR) Institut Kesihatan Umum (IKU) Naziran Pemurnian data sumber manusia tahun 2013: JKN Melaka JKN Perlis JKWPKLP JKN Sabah

14 HALATUJU HRMIS DI KKM Integriti Data HRMIS
Naziran Pemurnian Data Sumber Manusia Penambahbaikan kriteria KPI Ketua Jabatan Peluasan pelaksanaan Submodul Kew.8 Pelaksanaan HRMIS oleh Pemilik Proses Bengkel semakan dan pemurnian data HRMIS Naziran pemurnian data sumber manusia di 6 Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) Penambahan kriteria bagi KPI Ketua Jabatan: i. pelaksanaan Submodul Pengurusan Cuti Rehat ii. pelaksanaan Submodul Perisytiharan Harta Peluasan pelaksanaan Submodul Saraan (Kew. 8) kepada Jabatan Kesihatan Negeri (JKN) Modul Perjawatan – Unit Perjawatan Submodul Perisytiharan Harta – Unit Tatatertib Naziran pemurnian data Sumber Manusia Tahun 2014: JKN Perak JKN Kelantan JKN Sarawak JKN Pulau Pinang JKN Selangor JKN Kedah

15 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Mewujudkan field bagi Jawatan Standard / Kepakaran mengikut bidang Mewujudkan field tarikh naik pangkat bagi gred semasa Membolehkan permohonan pertukaran bagi skim-skim lain selain dari skim gunasama Memudahkan penjanaan CV bagi urusan kenaikan pangkat

16

17 KETUA PENGARAH KESIHATAN
CARTA ORGANISASI KKM MENTERI TIMBALAN MENTERI KETUA SETIAUSAHA KETUA PENGARAH KESIHATAN TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (PENGURUSAN) TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (KESIHATAN AWAM) TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (PERUBATAN) TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL) PENGARAH KANAN (KESIHATAN PERGIGIAN) PENGARAH KANAN (PERKHIDMATAN FARMASI) PENGARAH KANAN (KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN) TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (KEWANGAN) BAHAGIAN DASAR DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA BAHAGIAN PEMBANGUNAN BAHAGIAN PERKEMBANGAN PERUBATAN BAHAGIAN PERANCANGAN BAHAGIAN PERKEMBANGAN DAN DASAR PERGIGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN FARMASI BAHAGIAN PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DASAR & STANDARD CODEX BAHAGIAN KEWANGAN BAHAGIAN AMALAN PERUBATAN PENASIHAT UNDANG-UNDANG BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN BAHAGIAN KAWALAN PENYAKIT BAHAGIAN PENGUATKUASA-AN FARMASI BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENSWASTAAN BAHAGIAN PENGGALAKAN, KAWALAN DAN AMALAN PERGIGIAN BAHAGIAN SAINS KESIHATAN BERSEKUTU BAHAGIAN PEMATUHAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI AUDIT DALAM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI URUSETIA NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH (NIH) BAHAGIAN PENDIDIKAN KESIHATAN BAHAGIAN AMALAN & PERKEMBANGAN FARMASI BAHAGIAN AKAUN BAHAGIAN PERUBATAN TRADISIONAN & KOMPLEMENTARI UNIT KOMUNIKASI KORPORAT BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT BAHAGIAN PEMAKANAN BIRO PENGAWALAN FARMASEUTIKAL KEBANGSAAN (KAWALAN REGULATORI) LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN BAHAGIAN TELEPERUBATAN BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN BAHAGIAN KEJURURAWATAN INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN (IMR) INSTITUT PENYELIDIKAN SISTEM KESIHATAN (IPSK) INSTITUT KESIHATAN UMUM (IKU) INSTITUT PENGURUSAN KESIHATAN (IPK) PUSAT PENYELIDIK KLINIKAL (CRC) INSTITUT PENYELIDIKAN TINGKAH LAKU KESIHATAN (IPTK) JABATAN KESIHATAN NEGERI PERLIS JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH JABATAN KESIHATAN NEGERI P.PINANG JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR JABATAN KESIHATAN WP KUALA LUMPUR JABATAN KESIHATAN NEGERI SEMBILAN JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR JABATAN KESIHATAN NEGERI PAHANG JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH JABATAN KESIHATAN WP LABUAN


Download ppt "PENGALAMAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA"

Similar presentations


Ads by Google