Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

O Antigo Réxime. Concepto Podería definirse Como o conxunto de rasgos políticos, xurídicos, sociales e económicos, que caracterizaron a Europa y súas.

Similar presentations


Presentation on theme: "O Antigo Réxime. Concepto Podería definirse Como o conxunto de rasgos políticos, xurídicos, sociales e económicos, que caracterizaron a Europa y súas."— Presentation transcript:

1 O Antigo Réxime

2 Concepto Podería definirse Como o conxunto de rasgos políticos, xurídicos, sociales e económicos, que caracterizaron a Europa y súas colonias durante os séculos XVII y XVIII. O Término O emplearon por vez primeira os revolucionarios franceses para designar despectivamente a estrutura política e social do seu país. Posteriormente, utilizouse para designar esa realidade política e institucional notros estados.

3 Características Unha demografía antiga Unha economía agraria Unha estrutura social estamental Unha forma de goberno absolutista

4 O Antigo Réxime Unha demografía antiga

5 Caracterizada por un escaso crecemento vexetativo Con altas tasas de natalidade contrarrestadas por altos índices de mortalidade (especialmente infantil).

6 Unha demografía antiga Cun fráxil equilibrio entre poboación e recursos Os escasos rendementos agrícolas e a irregularidade das cosechas desencadenan reiteradas crises de subsistencias que desembocan en fame negra e predisponen ó desenvolvemento de enfermidades epidémicas. A secuela é unha mortalidade catastrófica.mortalidade catastrófica

7 Unha demografía antiga Que sofre cambios no século XVIII En certas zonas (Inglaterra, Francia) aumentan os excedentes alimentarios, e unha mejor nutrición conduce á disminución de fame negra e epidemias. Outro factor que influíu neses cambios, aínda que de forma menos determinante, foi o progreso da medicina.

8 Unha demografía antiga O resultado foi: Un sustancial crecemento demográfico, que non afectou por igual a todo o continente. Ese crecemento contribuiu ó aumento da demanda de alimentos e manufacturas, así como un aumento da disponibilidade de man de obra para o campo e a industria, factores esenciais no fenómeno da revolución agrícola e industrial.crecemento revolución agrícola e industrial

9 O Antiguo Réxime Unha economía agraria

10 Unha economía de base agraria 3/4 partes da poboación activa estaban ocupadas na actividade agrícola e gandeira. A principal fonte de riqueza é a terra.

11 Unha economía de base agraria A industria é de carácter artesanal Conserva todavía rasgos gremiais.

12 Unha economía de base agraria O comercio máis relevante é o de larga distancia Os intercambios internos son escasos e complicados, debido ás deficientes comunicacións e á inexistencia dun mercado interno unificado.

13 Unha economía de base agraria O desenvolvemento urbano é escaso A aldea é o centro de organización e produción. Son escasas as cidades con máis de 50.000 habitantes. A mediados do século XVIII nalgunhas zonas (Inglaterra) comenza unha importante emigración do campo á cidade. Isto repercutirá nun desenvolvemento sen precedentes do fenómeno do urbanismo.urbanismo

14 Unha economía de base agraria A estrutura da propiedade É fundamentalmente de carácter señorial, baseada nas grandes propiedades con donos que reciben cuantiosas rendas de carácter feudal procedentes dunha inxente masa de campesiños.campesiños

15 O Antigo Réxime Unha estrutura social estamental

16 Articulada en estamentosestamentos Un estamento correspóndese cun estrato ou grupo social definido por un común estilo de vida e análoga función. É de carácter impermeable. Cada membro da sociedade pertence a un estamento Éste négalle ou concédelle privilexios, é dicir a exención de obligaciones ou o dereito a vantaxes exclusivas. Ó estamento privilexiado accedese (salvo o clero) por nacemento ou por concesión especial do monarca. A ríxida sociedade estamental entra en crise A raíz dos cambios producidos ó largo do século XVIII (Revolución Francesa), abrendo paso á sociedade capitalista (de clases).

17 Una estructura social estamental

18 O Antigo Réxime Un goberno absolutista

19 Fundamentado ideolóxicamente na fórmula “Monarquía de Dereito Divino”. Bossuet afirma que o poder élle concedido ó Rei por Deus e carece de límites terrenais e o monarca é responsable só ante Deus.

20 Un goberno absolutista Os instrumentos que utilizan os reis absolutos son: Os Consellos de ministros O Exército A Burocracia e a Diplomacia.

21 Un goberno absolutista Esta fórmula de goberno encontrou resistencia Esencialmente, a que provía dos defensores dos privilexios feudais ostentados pola nobreza e o clero, herdados do medioevo. Mediante o "Despotismo Ilustrado“ os reis buscarán destruir esa oposición e atraerse a outros sectores sociais."Despotismo Ilustrado“

22 Un goberno absolutista Paradigma de monarquía absoluta A francesa, encarnada na figura do rei Luis XIV.

23 Un goberno absolutista Hubo excepcións a esta forma de goberno As Provincias Unidas (Holanda) A República de Venecia Inglaterra

24 Un goberno absolutista Seu máximo esplendor alcánzao Durante a 2ª metade do século XVII e gran parte do XVIII. Seu fin acaecerá trala revolución burguesa en Francia (1789) e os posteriores estalidos do século XIX.

25 O Antigo Réxime A Ilustración

26 Concepto Podería definirse como o movemento filosófico, literario e científico que se desenvolve en Europa e nas súas colonias ó largo do século XVIII (“Século das Luces”). Supuxo unha importante modernización cultural e o intento de transformar as caducas estruturas do Antigo Réxime.

27 A Ilustración Ideas fundamentais A Razón É o único medio para consegui-la verdade e, xunto co progreso, constitúe o camiño para alcanza-la felicidade. O Progreso A él se chega gracias á Ciencia; en combinación ca técnica, permite o avance da humanidade de maneira evolutiva e indefinida. A Natureza É a orixe de todo o xenuino, verdadeiro e auténtico. A sociedade é a que falsea e corrompe ó home, bó en estado natural (fronte ás ideas da Idade Moderna de Hobbes: “O home é un lobo para o home”). A Felicidade É un ben ó que todo home ten dereito e constitúe un fin en sí mesma.

28 A Ilustración Vehículos de difusión As sociedades científicas, literarias ou artísticas e as academias, apoiadas polos poderes públicos. As sociedades de amigos do país, establecidas normalmente nas principais cidades e capitais de provincia. Os Salóns. Tertulias ou reunións de ilustrados. A Enciclopedia (Diderot e D’ Alembert) A Enciclopedia

29 O pensamento ilustrado Antecedentes Hai que buscalos en Inglaterra e Holanda durante o século XVII. Destaca a figura de Newton. A Ilustración

30 O pensamento ilustrado Figura decisiva de gran influencia posterior John Locke: Propugna a separación de poderes (LEXISLATIVO, EXECUTIVO E XUDICIAL). A Ilustración

31 O pensamiento ilustrado Na súa vertente política É desenvolvido na obra dos seguintes autores: Montesquieu. Teoriza sobre a división de poderes. Montesquieu Voltaire. Indaga na liberdade de pensamiento e avoga por unha nova relixión (deísmo) que sustitúa ás reveladas. Voltaire Rousseau. Hace fincapé na concepción da Natureza e as relacións sociais entre os homes. Rousseau A Ilustración

32 O pensamento ilustrado Na súa vertente económica Se concreta en dúas novas correntes: a fisiocracia e o liberalismo, que entran en colisión ca tendencia imperante do momento, o mercantilismo. Fisiocracia Os fisiócratas sosteñen que a riqueza dun estado provén da natureza, máis exactamente, da agricultura. O seu principal teórico é Quesnay. Liberalismo Para seus defensores, a riqueza do Estado non radica nin na acumulación de metais preciosos (mercantilismo) nin exclusivamente na agricultura (fisiocracia), senon na liberdade. O Estado non ha de intervir na actividade económica. Seu principal teórico é Adam Smith.Adam Smith


Download ppt "O Antigo Réxime. Concepto Podería definirse Como o conxunto de rasgos políticos, xurídicos, sociales e económicos, que caracterizaron a Europa y súas."

Similar presentations


Ads by Google