Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

I B A D A H A Pengertian Dan Jenis Ibadah B Syarat Diterimanya Ibadah

Similar presentations


Presentation on theme: "I B A D A H A Pengertian Dan Jenis Ibadah B Syarat Diterimanya Ibadah"— Presentation transcript:

1 I B A D A H A Pengertian Dan Jenis Ibadah B Syarat Diterimanya Ibadah C Alasan Perlunya Ibadah

2 A Pengertian Ibadah Ibadah berasal dari perkataan bahasa arab yang berarti ketaatan, penghambaan, dan penyembahan/ pengagungan. Sedangkan menurut Syara’ (terminologi), Ibadah mempunyai Arti sbb : Melaksanakan perintah Allah SWT melalui lisan para Rasul-Nya Merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zhahir maupun yang bathin

3 A Jenis-Jenis Ibadah IBADAH Itiqodiyah 1 Qouliyah 2 Amaliyah 3
Ghoir Mahdah 4. Mahdah & Jamaiyah 5. Fardiyah

4 Ibadah Itiqodiyah (keyakinan/ kepercayaan)
1 Ibadah Itiqodiyah (keyakinan/ kepercayaan) Berkeyakinan bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. (Muhammad 47:19) Cinta kepada Allah (Al Baqarah 2:165) Takut kepada Allah serta mengaharapkan rahmatnya. (Al Maarij 70:27-28) Inabah (kembali) kepada Allah (Az Zumar 39:54 ) Tawakal dan meminta pertolongan kepada Allah (Al Fatihah 1:5; At Taghabun 64:13 )

5 Ibadah Qouliyah (lisan)
2 Ibadah Qouliyah (lisan) Mengucapkan Syahadat (Muttafaq alaih) Zikir kepada Allah tasbih dan istighfar. (Al Ahzab 33:41-42) Bersumpah dengan nama Allah (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim) Berdoa dan minta pertolongan kepada Allah. (Ghafir 40:60) Dakwah kepada Allah dan Amar makruf Nahi Mungkar (Fussilat 41:33; Ali Imran 3:104)

6 Ibadah Amaliyah (Amal Perbuatan)
3 Ibadah Amaliyah (Amal Perbuatan) Mendirikan Solat (Al Bayyinah 98:5) Menunaikan Zakat (Al Baqarah 2:110) Puasa Ramadhan (Al Baqarah 2:183) Haji ke Baitullah bagi yang mampu (Ali Imran 3:97) Berhukum dengan hukum Allah (Yusuf 12:40) Berjihad di jalan Allah (Al Baqarah 2:216; Ali Imran 13:142) Bernazar untuk Allah (Al Insan 76:7) Tawaf di Baitullah (Al Hajj 22:29)

7 4 Mahdah & Ghoir Mahdah Ibadah Mahdah ialah segala jenis peribadatan kepada Allah yang keseluruhan tatacaranya telah ditetapkan oleh Allah (sebagai Pembuat Syareat), Manusia tidak berhak mencipta. Ibadah jenis ini misalnya solat, puasa, zakat, aqiqah dan qurban. Ibadah Ghoir Mahdah yaitu segala jenis peribadatan kepada Allah dalam pengertian yang luas seperti soal pentadbiran negara, ekonomi, pendidikan, ketenteraan, sosial, perlembagaan dan perundangan negara, hubungan luar, kebudayaan, sukan, undang-undang jenayah, pelancongan dan teknologi dan sebagainya.

8 5 Fardiyah & Jamaiyah Ibadah Fardiyah ialah amalan ibadah yang menjadi kewajiban setiap orang, seperti solat, zakat, haji dan sebagainya. Ibadah jamaiyah ialah ibadah yang diwajibkan ke atas seluruh umat (sebagai kewajiban bersama). Sebagai contoh perlaksanaaan hukum hudud, hukum qisas dan sebagainya.

9 B SYARAT DITERIMANYA IBADAH
Ibadah disyaratkan harus benar, yaitu dengan memenuhi syarat - syarat dibawah ini : Ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Ini merupakan konsekuensi dari syahadat “ laa ilaaha illallah”, karena ia harus ikhlas beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepada Nya.   Ittiba’, sesuai dengan tuntutan Rasullullah SAW Ini merupakan konsekuensi dari syahadat “Muhammadar Rasulullah”, kita dituntut wajib taat kepada Rasul, mengikuti syari’atnya, dan meninggalkan bid’ah atau ibadah yang diada – adakan. 

10 C ALASAN PERLUNYA IBADAH
Berdasarkan Al-Quran surat adz-Dzariyat : 56 : ”Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”. Maka terdapat alasan perlunya ibadah sbb : Kita, manusia, memang diciptakan untuk ibadah, sebagaimana firman Allah di atas (QS. Adz-Dzariyat : 56) Ibadah sebagai tanda syukur atas diciptakannya kita oleh Allah (QS. Ibrahim : 7) Konsekuensi janji kita kepada Allah SWT (QS Al-A’raaf : 172) Ibadah merupakan tugas yang harus ditanamkan oleh setiap Rasul kepada umatnya (QS An-Nahl : 36) Allah satu-satunya yang tepat untuk disembah karena Dia Mahakuasa (QS At-Thalaq : 17) Adanya azab-azab di akhirat bagi orang-orang yang tidak mengabdi kepada-Nya (QS Al-An’am : 15) .

11 C SUMBER ISI Al-Quran Al-Karim.
Adam, Muchtar, KH., dan Fadlullah Muh. Said Ma’rifatullah, Membangun Kecerdasan, Sosial, dan Akhlak Karimah. Sulawesi Selatan : Usaha Dakwah Islamiyah Silaturrahim Indonesia. Tim PPK F. Saintek Buku Panduan Peserta PPK. Yogyakarta. Internet

12 File Presentasi Lihat di :
S E K I A N A Wassalamu’alaikum wr. wb File Presentasi Lihat di :


Download ppt "I B A D A H A Pengertian Dan Jenis Ibadah B Syarat Diterimanya Ibadah"

Similar presentations


Ads by Google