Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NKB 157 : 1 - 7 Syair: Horatius Bonar (1808-1889) Terjemahan: Tim Nyanyian GKI (1990) / B. Maruta Lagu: James Langran (1835-1909) “ DI SINI, TUHAN, ‘KU.

Similar presentations


Presentation on theme: "NKB 157 : 1 - 7 Syair: Horatius Bonar (1808-1889) Terjemahan: Tim Nyanyian GKI (1990) / B. Maruta Lagu: James Langran (1835-1909) “ DI SINI, TUHAN, ‘KU."— Presentation transcript:

1 NKB 157 : 1 - 7 Syair: Horatius Bonar (1808-1889) Terjemahan: Tim Nyanyian GKI (1990) / B. Maruta Lagu: James Langran (1835-1909) “ DI SINI, TUHAN, ‘KU MEMANDANGMU ”

2 NKB 157 - Bait 1 BERSAMA 3. 1 2 | 3. 5. | 4 3 3 2 | 1... ' | Di si - ni, Tu- han, ‘ku memandang-Mu, 3. 3 2 | 5. 2. | 3 2 2 1 | 7<... ' | i-ngin ku- t’ri - ma sa- kra-men ku-dus.

3 BERSAMA 1. 1 1 | 4. 3. | 5. 3 2 1 | 7<... ' | Ki - ni pegang- lah ta-ngan-ku te - guh, 1. 2 1 | 1 2 3 4 | 3. 2. | 1... } dan ji - wa- ku se- gar- kan-lah te - rus. NKB 157 - Bait 1

4 BERSAMA 3. 1 2 | 3. 5. | 4 3 3 2 | 1... ' | I- ngin ku- ma- kan ro - ti sor - ga - wi, 3. 3 2 | 5. 2. | 3 2 2 1 | 7<... ' | ju- ga me- mi- num anggur yg ku-dus, NKB 157 - Bait 2

5 BERSAMA 1. 1 1 | 4. 3. | 5. 3 2 1 | 7<... ' | i- ngin ku- bu - ang naf- su du - nia- wi, 1. 2 1 | 1 2 3 4 | 3. 2. | 1... } kar’-na do - sa- ku su- dah di - te - bus. NKB 157 - Bait 2

6 BERSAMA 3. 1 2 | 3. 5. | 4 3 3 2 | 1... ' | I - ni- lah jam per - ja - mu- an ku - dus, 3. 3 2 | 5. 2. | 3 2 2 1 | 7<... ' | me- ja- Mu, Tu - han, su-dah se - di - a, NKB 157 - Bait 3

7 BERSAMA 1. 1 1 | 4. 3. | 5. 3 2 1 | 7<... ' | bi - ar- lah ‘ku me - ra - ya- kan-nya t’rus, 1. 2 1 | 1 2 3 4 | 3. 2. | 1... } di da-lam su- ka - ci - ta s’la- ma - nya. NKB 157 - Bait 3

8 BERSAMA 3. 1 2 | 3. 5. | 4 3 3 2 | 1... ' | I - ba-dah i - ni ham-pir u - sai - lah, 3. 3 2 | 5. 2. | 3 2 2 1 | 7<... ' | namun ‘Kau, Tu - han, tinggal ser-ta - ku. NKB 157 - Bait 4

9 BERSAMA 1. 1 1 | 4. 3. | 5. 3 2 1 | 7<... ' | Ro- ti dan ang-gur ba-rang yg fa - na, 1. 2 1 | 1 2 3 4 | 3. 2. | 1... } ‘Kau Sur-ya Hi-dup dan Pe - ri - sai - ku. NKB 157 - Bait 4

10 BERSAMA 3. 1 2 | 3. 5. | 4 3 3 2 | 1... ' | Ban-tu - an la - in tia - da ku - te - mu, 3. 3 2 | 5. 2. | 3 2 2 1 | 7<... ' | Di- kau-lah, Tu- han, Gunung Ba - tu - ku. NKB 157 - Bait 5

11 BERSAMA 1. 1 1 | 4. 3. | 5. 3 2 1 | 7<... ' | Ku- at - ku - a - sa ha-nya pa - da - Mu, 1. 2 1 | 1 2 3 4 | 3. 2. | 1... } i - tu cu- kup-lah da- lam hi - dup - ku. NKB 157 - Bait 5

12 BERSAMA 3. 1 2 | 3. 5. | 4 3 3 2 | 1... ' | Do- sa dan a - ib i - tu mi - lik - ku, 3. 3 2 | 5. 2. | 3 2 2 1 | 7<... ' | namun Engkau ber - lim-pah a - nu-g’rah. NKB 157 - Bait 6

13 BERSAMA 1. 1 1 | 4. 3. | 5. 3 2 1 | 7<... ' | Ba-suh-lah da - ku o - leh da - rah-Mu, 1. 2 1 | 1 2 3 4 | 3. 2. | 1... } o Tu-han, do - a - ku ka- bul- kan - lah! NKB 157 - Bait 6

14 BERSAMA 3. 1 2 | 3. 5. | 4 3 3 2 | 1... ' | Sa-kra-men i - ni datang dan per- gi, 3. 3 2 | 5. 2. | 3 2 2 1 | 7<... ' | namun me-nun-juk pes- ta sor - ga- wi, NKB 157 - Bait 7

15 BERSAMA 1. 1 1 | 4. 3. | 5. 3 2 1 | 7<... ' | memb’ri ke-cap- an nik-mat a - ba - di 1. 2 1 | 1 2 3 4 | 3. 2. | 1... } dan ka- sih, su - ka - ci - ta sa - ma - wi. NKB 157 - Bait 7


Download ppt "NKB 157 : 1 - 7 Syair: Horatius Bonar (1808-1889) Terjemahan: Tim Nyanyian GKI (1990) / B. Maruta Lagu: James Langran (1835-1909) “ DI SINI, TUHAN, ‘KU."

Similar presentations


Ads by Google