Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM DAN KONSEP PENDIDIKAN BERSEPADU Oleh: NOR AFIDAH BINTI MOHD ARIFFIN 156906 SITI NORIHAN BINTI GHAZI 156910 LHE 3410.

Similar presentations


Presentation on theme: "MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM DAN KONSEP PENDIDIKAN BERSEPADU Oleh: NOR AFIDAH BINTI MOHD ARIFFIN 156906 SITI NORIHAN BINTI GHAZI 156910 LHE 3410."— Presentation transcript:

1 MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM DAN KONSEP PENDIDIKAN BERSEPADU Oleh: NOR AFIDAH BINTI MOHD ARIFFIN 156906 SITI NORIHAN BINTI GHAZI 156910 LHE 3410

2 PENGENALAN  Pendidikan merupakan salah satu agenda utama dalam perancangan pembangunan negara. Hasil kepada proses pendidikan yang berpanjangan, maka akan wujud sebuah ketamadunan yang dapat berdiri megah dengan berpaksikan pendidikan bersifat universal  hanya dengan pendidikan dan perancangan kurikulum yang mantap, maka akan lahir masyarakat yang mampu hidup dengan jiwa kesederhanaan dan tahu akan tujuan penciptaannya.  pendidikan, kurikulum dan masyarakat sebenarnya saling bergantungan antara satu sama lain.

3 MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM MENURUT AL-QURAN  Melahirkan insan yang memiliki sahsiah diri yang seimbang dan sepadu. Dapat memenuhi tuntutan rohani dan jasmani dengan sempurna.  pembentukan individu sehingga menjadi manusia yang benar-benar sempurna bukan sahaja dari segi pertambahan ilmu bahkan dari segi pembentukan akhlak dan rohani. (Kurshid 1975)  tidak terbatas kepada pendidikan duniawi semata-mata bahkan meliputi dua lapangan iaitu di dunia dan akhirat.

4  ilmu yang berbentuk fardhu ain yang dituntut ke atas setiap orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan tuntutan agama seperti ilmu tauhid, fiqh, akhlak, dan akidah.  ilmu fardhu kifayah iaitu ilmu yang mesti ada pada sekumpulan orang dalam masyarakat tanpa melihat kepada individu tertentu seperti ilmu pertukangan, kemahiran, perniagaan, kedoktoran, ekonomi, fizik, astronomi dan sebagainya yang boleh mandatangkan manfaat kepada manusia. Ibn Khaldun (2000) telah membahagikan ilmu kepada dua bahagian:

5 KONSEP PENDIDIKAN BERSEPADU  Diasaskan kepada teori: Teori Kejadian ANTOLOGI Teori Ilmu EPISTIMOLOGI Teori Nilai EXIOLOGI

6  Setiap makhluk memerlukan entiti yang sepadu iaitu Tuhan.  Unsur jasmani dan rohani perlu bertaut antara satu sama lain dan perlu dikembangkan.  Manusia memerlukan ilmu dimana teori ilmu menegaskan ilmu berpunca dari Tuhan Yang Maha Pencipta.  Tidak terpisah dari nilai-nilai luhur dan murni.

7  Ilmu agama yang bersumberkan wahyu tidak bercanggah dengan ilmu sains yang dikaji.  Keduanya diperlukan oleh manusia sebagai a’bid dan khalifah Allah.

8 KESIMPULAN  proses pendidikan terhadap manusia berlaku sejak terciptanya Nabi Adam as seperti firman Allah SWT dalam (al-Baqarah 2: 31) yang bermaksud: “Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu ia berfirman “Terangkanlah kepadaKu nama benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar.””


Download ppt "MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM DAN KONSEP PENDIDIKAN BERSEPADU Oleh: NOR AFIDAH BINTI MOHD ARIFFIN 156906 SITI NORIHAN BINTI GHAZI 156910 LHE 3410."

Similar presentations


Ads by Google