Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LUDOLFOVO ČÍSLO Zuzana Schwarzová III.F. L UDOLFOVO ČÍSLO 3,14 matematická konštanta pomer obvodu kruhu k jeho priemeru transcendentné iracionálne.

Similar presentations


Presentation on theme: "LUDOLFOVO ČÍSLO Zuzana Schwarzová III.F. L UDOLFOVO ČÍSLO 3,14 matematická konštanta pomer obvodu kruhu k jeho priemeru transcendentné iracionálne."— Presentation transcript:

1 LUDOLFOVO ČÍSLO Zuzana Schwarzová III.F

2 L UDOLFOVO ČÍSLO 3,14 matematická konštanta pomer obvodu kruhu k jeho priemeru transcendentné iracionálne

3 L UDOLPH VAN C EULEN * 28. január 1540 – Hildstein, Nemecko nemecko-holandský matematik dielo „Van den Circkel“ 35 desatinných miest † 31. december 1610 – Leiden, Holandsko

4 N ÁHROBOK L UDOLPHA VAN C EULENA

5 H ISTÓRIA 6000 p.n.l. koleso porovnanie obvodov štvorca vpísaného a opísaného kružnici

6 H ISTÓRIA

7 VÝPOČTY Archimedova metóda

8 VÝPOČTY rozvoj nekonečných radov

9 VÝPOČTY počítače

10 Ú SPECHY V PRIEBEHU V PRIEBEHU ROKOV Rok Počet desatinných miest 1579 (Viete) (Rommen) (Ceulen) (Sharp) (Machin) (de Lagny) (Vega) (Rutherford) (Rutherford) (Shanks) (Ferguson) 620 Éra počítačov

11 R EKORDY Šigeru Kondo - 5 biliónov desatinných miest Akira Haraguši – desatinných miest Lu Chao desatinných miest

12 V YUŽITIE

13 V YUŽITIE

14 O BĽÚBENOSŤ básničky na zapamätanie: How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy chapters involving quantum mechanics. Mám, ó Bože, ó velký, pamatovat si takový cifer řád, velký slovutný Archimedes, pomáhej trápenému, dej mu moc, nazpaměť nechť odříká ty slavné sice, ale tak protivné nám, ach, číslice Ludolfovy! Deň Pí – 3/14 koláče

15 Ď AKUJEM ZA POZORNOSŤ


Download ppt "LUDOLFOVO ČÍSLO Zuzana Schwarzová III.F. L UDOLFOVO ČÍSLO 3,14 matematická konštanta pomer obvodu kruhu k jeho priemeru transcendentné iracionálne."

Similar presentations


Ads by Google