Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LUDOLFOVO ČÍSLO Zuzana Schwarzová III.F. L UDOLFOVO ČÍSLO 3,14 matematická konštanta pomer obvodu kruhu k jeho priemeru transcendentné iracionálne.

Similar presentations


Presentation on theme: "LUDOLFOVO ČÍSLO Zuzana Schwarzová III.F. L UDOLFOVO ČÍSLO 3,14 matematická konštanta pomer obvodu kruhu k jeho priemeru transcendentné iracionálne."— Presentation transcript:

1 LUDOLFOVO ČÍSLO Zuzana Schwarzová III.F

2 L UDOLFOVO ČÍSLO 3,14 matematická konštanta pomer obvodu kruhu k jeho priemeru transcendentné iracionálne

3 L UDOLPH VAN C EULEN * 28. január 1540 – Hildstein, Nemecko nemecko-holandský matematik dielo „Van den Circkel“ 35 desatinných miest † 31. december 1610 – Leiden, Holandsko

4 N ÁHROBOK L UDOLPHA VAN C EULENA

5 H ISTÓRIA 6000 p.n.l. koleso porovnanie obvodov štvorca vpísaného a opísaného kružnici

6 H ISTÓRIA

7 VÝPOČTY Archimedova metóda

8 VÝPOČTY rozvoj nekonečných radov

9 VÝPOČTY počítače

10 Ú SPECHY V PRIEBEHU V PRIEBEHU ROKOV Rok Počet desatinných miest 1579 (Viete) 9 1593 (Rommen) 15 1610 (Ceulen) 35 1699 (Sharp) 71 1701 (Machin) 100 1719 (de Lagny) 112 1789 (Vega) 126 1841 (Rutherford) 152 1853 (Rutherford) 440 1874 (Shanks) 527 1946 (Ferguson) 620 Éra počítačov 1947 808 1949 2037 1955 3089 1958 10 000 1961 100 000 1966 250 000 1967 500 000 1987 133 554 000 1997 51 539 600 000

11 R EKORDY Šigeru Kondo - 5 biliónov desatinných miest Akira Haraguši – 100 000 desatinných miest Lu Chao - 67 890 desatinných miest

12 V YUŽITIE

13 V YUŽITIE

14 O BĽÚBENOSŤ básničky na zapamätanie: How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy chapters involving quantum mechanics. Mám, ó Bože, ó velký, pamatovat si takový cifer řád, velký slovutný Archimedes, pomáhej trápenému, dej mu moc, nazpaměť nechť odříká ty slavné sice, ale tak protivné nám, ach, číslice Ludolfovy! 14.3. Deň Pí – 3/14 koláče

15 Ď AKUJEM ZA POZORNOSŤ


Download ppt "LUDOLFOVO ČÍSLO Zuzana Schwarzová III.F. L UDOLFOVO ČÍSLO 3,14 matematická konštanta pomer obvodu kruhu k jeho priemeru transcendentné iracionálne."

Similar presentations


Ads by Google