Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Dr. sc. Marinko Prka, dipl.ing.šum. -znanstveni suradnik-

Similar presentations


Presentation on theme: "Dr. sc. Marinko Prka, dipl.ing.šum. -znanstveni suradnik-"— Presentation transcript:

1 Primjena HRN EN sustava normi za oblo drvo u šumarskoj operativi i drvnoj industriji RH
Dr. sc. Marinko Prka, dipl.ing.šum. -znanstveni suradnik- Predavanje iz programa stručnog usavršavanja HKIŠDT Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb, 1. prosinca 2012.

2 Struktura izlaganja Razlike između sustava normi (standarda) JUS (Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma, 1995) i HRN EN HZN TO 218 Drvo Zablude i … problemi Moguća rješenja …

3 Razlike JUS – HRN EN Svjetsko tržište počiva na sustavu slobodnog i javnog nadmetanja te stoga prisutnost proizvoda na tržištu zahtijeva prihvaćene međunarodne norme proizvoda ili nacionalne norme proizvoda usklađene s međunarodnom regulativom. Sadržaji europskih normi razlikuju se od važećih hrvatskih normi te će njihovo prihvaćanje uvjetovati promjenu načina rada. Promjene će se očitovati u radovima prikrajanja, preuzimanja i evidencije šumskih proizvoda te trgovini drvom (Krpan i Šušnjar 1999). Partneri suprotnih interesa (šumarstvo i drvna industrija) promjene propisnosti hrvatskih normi za mjerenje i razvrstavanje neobrađenog drva dočekuju s nepovjerenjem i zbog „nespretnosti“ pri donošenju kao i primjeni novih pravilnika, ali ponajprije zbog bojazni od poremećaja u vlastitom poslovanju. Imajući u vidu da promjene u tržišnim odnosima treba stvarati slobodno i transparentno tržište, a ne (samo) promjene zakonske regulative, ta se zabrinutost može shvatiti. Ipak, situacija podsjeća na onu u kojoj se oba boje prazne puške, a puška je prazna jer ni jedna strana nema dovoljno informacija kojima bi napravila projekciju budućeg stanja. Šumarstvo ne raspolaže dovoljno kvalitetnim sortimentnim tablicama, a drvna industrija nema podataka o mogućem iskorištenju tehničke oblovine razvrstane prema „novim” hrvatskim normama.

4 Suštinska razlika između „starog” i „novog” standarda je da tehničku oblovinu „stare” hrvatske norme (JUS - HRN) razvrstavaju prema njezinoj namjeni, a „nove” hrvatske norme (HRN EN) tehničku oblovinu razvrstavaju prema kakvoći ne prejudicirajući njezinu buduću namjenu. Imajući navedeno u vidu, uz dugogodišnji razvoj domaće drvne industrije zasnovan na „starim” normama, nije teško zaključiti da nedostatak (ili potpuni izostanak) tržišta šumskih drvnih sortimenata u Republici Hrvatskoj predstavlja glavnu prepreku „prihvaćanju” međunarodnih normi od strane operativnog šumarstva i drvne industrije. Te razlike proizlaze iz samoga načina postanka i razvoja ova dva sustava normi. Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma iz (kako smo ih mi nazvali) predstavljaju dio JUS-sustava normi koji je, za vrijeme trajanja bivše države na ovim prostorima, proistekao iz planske privrede (dogovorne ekonomije) te tehničku oblovinu razvrstava u velik broj razreda namjenskih razreda kakvoće. Nove hrvatske (europske) norme HRN EN nastale su i razvijale se u uvjetima tržišnog gospodarstva drugih država te oblo drvo razvrstavaju u četiri razreda kakvoće bez naznaka njihove buduće upotrebe.

5 Isto tako, greške obloga drva staroga sustava normi obuhvaćene su u samo jednoj normi (JUS–HRN D.A0.101, 1969 Greške drveta – Terminologija, definicije i mjerenje), dok sustav europskih normi greške drva obuhvaća u tri norme (HRN EN :1999 Oblo i piljeno drvo – Metoda mjerenja dimenzija – 2. dio: Oblo drvo, HRN EN 1310:1999 Oblo i piljeno drvo – Metode mjerenja značajki te HRN EN 1311:1999 Oblo i piljeno drvo – Metode mjerenja bioloških oštećenja). Različitosti u normizaciji grešaka obloga drva u ova dva sustava normi očituju se kroz: Broj obuhvaćenih grešaka (jer uspoređene norme ne iskazuju iste greške obloga drva). Različitost mjerenja pojedinih grešaka (neke greške obloga drva se i/ili ne mjere, već se samo iskazuje njihova prisutnost). Različitost iskaza pojedinih grešaka obloga drva. Različitost razvrstavanja pojedinih grešaka (unutar same greške drva i pojedine norme). Detaljnost razvrstavanja pojedinih grešaka (unutar same greške drva i pojedine norme). HRN EN norme odnosno njihove strane inačice, nisu uvijek obvezne u primjeni ni u zemljama u kojima su nastale, jer su trgovački odnosi šumoposjednika (proizvođača, prodavatelja) i drvoprerađivača (kupca) regulirani ugovorima koji se ne moraju nužno pozivati na normu. Takvi postupci ugovaranja podrazumijevaju dvije istinski tržišno zainteresirane strane.

6 USPOREDBA (JUS - HRN EN) – primjer: obična bukva
Imajući navedeno u vidu jasno je da usporedba ova dva sustava (JUS – HRN EN) normi, u smislu strukture šumskih drvnih sortimenata koje je njihovom primjenom moguće ostvariti, “VRLO TEŠKA”. To je moguće samo za najkvalitetnije (F-A) i najmanje kvalitetne (II-C i III - D) razrede kakvoće.

7 U velikom području primjene ova dva sustava normi (L – I – B) usporedba moguće pridobivenih sortimenata tehničke oblovine postaje “NEMOGUĆA”. Ako se ovome doda cijeli niz sortimenata tehničke oblovine koji su sastavni dio JUS sustava normi (pragovska oblovina, tanka oblovina, rudno drvo, tehnička oblica i sl.), a HRN EN sustav ih ne sadrži cijela usporedba ova dva sustava normi za oblo drvo postaje “BESPREDMETNA”.

8 TO 218 Drvo – osnovan 2002. godine PODRUČJE RADA:
KAKO “NEŠTO” POSTAJE NORMA? – nacionalno normirno tijelo Hrvatski zavod za norme – Croatian Standards Institute Ulica grada Vukovara 78, ZAGREB Tehnički odbor 218 Drvo - HZN TO 218 Drvo Odgovarajući odbori (“veza sa svijetom”) -međunarodni: ISO/TC 218 Timber -europski: CEN/TC 175 Round and sawn timber CEN/TC 38 Durability of wood and derived materials TO 218 Drvo – osnovan godine PODRUČJE RADA: – priprema norma u području obloga drva i piljene građe koje obuhvaća: Trupce, neprofiliranu piljenu građu i drvo u svim vrstama upotrebe (izuzimaju se konstrukcijski aspekti). Definicije i mjerenje.

9 - priprema norma u području svojstava drva koje obuhvaćaju:
Svojstva prirodne ili postignute otpornosti drva i gradiva od drva na biološka djelovanja. Svojstva zaštitnih sredstava. Postupke postizanja trajnosti. Postupke ispitivanja mehaničkih svojstava drva. Utvrđivanje razreda rizika. Metode ispitivanja i tumačenje rezultata (zaštitna sredstva). Specifikaciju zaštitnih sredstava za drvo i zaštićeno drvo po razredima rizika uključujući postupke. Metode provjere kakvoće. Nazivlje.

10 Ustrojstvo HZN TO 218 Drvo PODODBORI: RADNE SKUPINE:
TO 218/PO 1. Drvo: Oblo drvo TO 218/PO 2. Drvo: Piljeno drvo TO 218/PO 3. Drvo: Flooring TO 218/PO 4. Drvo: Trajnost drva i proizvoda od drva RADNE SKUPINE: TO 218/RS 1. Drvo: Nazivlje Predsjednik TO 218: dr. sc. Marinko Prka Kontakt osoba - Tehnički tajnik: mr. sc. Martina Broketa Hrvatski zavod za norme Ulica grada Vukovara 78 10000 Zagreb tel: 01/ , fax: 01/

11 Od približno 130 usvojenih normi iz područja rada TO 218 Drvo nešto više od 20 njih neposredno se odnose na oblo drvo (tehničku oblovinu - trupce) odnosno na šumarsku operativu. U tom (trgovačkom) smislu ove norme imaju utjecaj i na drvnu industriju. HRN EN sustav normi usvojen je i važeći i za šumarstvo i za drvoprerađivački sektor i za sve ostale, ali njegova primjena nije obvezujuća jer se trgovačkim ugovorima (načinima prodaje) mogu ugovoriti drugačiji „načini trgovine“ (izmjere, obračuna, jedinica mjere, razvrstavanja ili nerazvrstavanja po razredima kakvoće i dr.) šumskim drvnim sortimentima. Ugovori sklopljeni između prodavatelja i kupca su ti koji su obvezujući.

12 HRN EN 844-1:1999 Oblo i piljeno drvo -- Nazivlje -- 1
HRN EN 844-1:1999 Oblo i piljeno drvo -- Nazivlje dio: Opći nazivi zajednički za oblo i piljeno drvo (EN 844-1:1995) Round and sawn timber -- Terminology -- Part 1: General terms common to round timber and sawn timber (EN 844-1:1995) HRN EN 844-2:1999 Oblo i piljeno drvo -- Nazivlje dio: Opći nazivi povezani s oblim drvom (EN 844-2:1997) Round and sawn timber -- Terminology -- Part 2: General terms relating to round timber (EN 844-2:1997) HRN EN 844-5:1999 Oblo i piljeno drvo -- Nazivlje dio: Nazivi povezani s dimenzijama obloga drva (EN 844-5:1997) Round and sawn timber -- Terminology -- Part 5: Terms relating to dimensions of round timber (EN 844-5:1997) HRN EN 844-7:1999 Oblo i piljeno drvo -- Nazivlje dio: Nazivi povezani s anatomskom strukturom drva (EN 844-7:1997) Round and sawn timber -- Terminology -- Part 7: Terms relating to anatomical structure of timber (EN 844-7:1997) HRN EN 844-8:1999 Oblo i piljeno drvo -- Nazivlje dio: Nazivi povezani sa značajkama obloga drva (EN 844-8:1997) Round and sawn timber -- Terminology -- Part 8: Terms relating to features of round timber (EN 844-8:1997)

13 HRN EN 844-10:1999 Oblo i piljeno drvo -- Nazivlje -- 10
HRN EN :1999 Oblo i piljeno drvo -- Nazivlje dio: Nazivi povezani s promjenom boje i napadom gljiva (EN :1998) Round and sawn timber -- Terminology -- Part 10: Terms relating to stain and fungal attack (EN :1998) HRN EN :1999 Oblo i piljeno drvo -- Nazivlje dio: Nazivi povezani s oštećenjem drva od insekata (EN :1998) Round and sawn timber -- Terminology -- Part 11: Terms relating to degrade by insects (EN :1998) HRN EN :2001 Oblo i piljeno drvo -- Nazivlje dio: Dodatni nazivi i kazalo (EN :2000) Round and sawn timber -- Terminology -- Part 12: Additional terms and general index (EN :2000) HRN EN :2010 Oblo i piljeno drvo -- Metoda mjerenja dimenzija dio: Oblo drvo -- Zahtjevi za pravila proračuna mjera i volumena (EN :2006) Round and sawn timber -- Method of measurement of dimensions -- Part 2: Round timber -- Requirements for measurement and volume calculation rules (EN :2006) HRN EN 1310:1999 Oblo i piljeno drvo -- Metoda mjerenja svojstava (EN 1310:1997) Round and sawn timber -- Method of measurement of features (EN 1310:1997)

14 HRN EN 1311:1999 Oblo i piljeno drvo -- Metoda mjerenja bioloških oštećenja (EN 1311:1997) Round and sawn timber -- Method of measurement of biological degrade (EN 1311:1997) HRN EN 1315:2010 Razredba dimenzija oblog drva (EN 1315:2010) Dimensional classification of round timber (EN 1315:2010). HRN EN :1999 Oblo drvo listača -- Razvrstavanje po kakvoći -- 1.dio: Hrast i bukva (EN :1997) Hardwood round timber -- Qualitative classification -- Part 1: Oak and beech (EN :1997) HRN EN :1999 Oblo drvo listača -- Razvrstavanje po kakvoći dio: Topola (EN :1997) Hardwood round timber -- Qualitative classification -- Part 2: Poplar (EN :1997) HRN EN :1999 Oblo drvo listača -- Razvrstavanje po kakvoći dio: Jasen i javori (EN :1997) Hardwood round timber -- Qualitative classification -- Part 3: Ash and maples and sycamore (EN :1997) HRN EN 1438:1999 Simboli za drvo i drvne proizvode (EN 1438:1998) Symbols for timber and wood-based products (EN 1438:1998) HRN EN :2008 Qualitative classification of softwood round timber -- Part 1: Spruces and firs (EN :2008) HRN EN :2008 Qualitative classification of softwood round timber -- Part 2: Pines (EN :2008)

15 HRN EN :2008/Ispr.1:2009 Kvalitativna razredba oblog drva četinjača dio: Borovi (EN :2008/AC:2009) Qualitative classification of softwood round timber -- Part 2: Pines (EN :2008/AC:2009) HRN EN :2008 Qualitative classification of softwood round timber -- Part 3: Larches and Douglas fir (EN :2008) HRN EN 13556:2008 Round and sawn timber -- Nomenclature of timbers used in Europe (EN 13556:2003) Sve JUS norme povučene su (zadnje godine) te više nisu važeće u RH. Stari sustav „Hrvatskih normi proizvoda iskorištavanja šuma (1995) HRN“, koji je proistekao iz JUS-a, više nema nikakav formalno-pravni status u RH (ne postoji) i na njega se više nije moguće pozivati u smislu normativnih akata u RH.

16 Zablude (samo neke) i …. “Baš nas briga! Mi ćemo i dalje primjenjivati JUS (HRN 1995) kao standard s obaveznom primjenom na cijelom području RH.” – NE! Stari sustav „Hrvatskih normi proizvoda iskorištavanja šuma (1995) HRN“, koji je proistekao iz JUS-a, više nema nikakav formalno-pravni status u RH (ne postoji) i na njega se više nije moguće pozivati u smislu normativnih akata u RH. “Proglasiti ćemo JUS (HRN 1995) nacionalnim sustavom normi i problem je riješen.” – NE! Sve su JUS norme povučene godine nakon čega one više nisu važeće hrvatske norme nego se prihvaćaju europske (EN) norme. Obveza je RH putem HZN-a prihvaćenje svih europskih norma kao hrvatskih norma a time i povlačenje svih proturječnih norma. Postupak donošenja novih i povlačenja starih normi može se provoditi samo kroz nacionalno normirno tijelo. U RH to je Hrvatski zavod za norme.

17 “Trgovina šumskim drvnim sortimentima (oblim drvom) prema odredbama starog sustava normi JUS (HRN 1995) više nije moguća.” – NE! Mogući način primjene odredbi starog (JUS) sustava normi pri trgovini glavnim šumskim proizvodima, nakon srpnja godine, biti će detaljno opisivanje značajki svakog razreda kakvoće glavnog šumskog proizvoda koji je predmet trgovine (prepisivanjem odredbi svih starih normi koje ga određuju, bez pozivanja na norme, jer one više ne postoje - npr. Trupci za furnir, hrast HRN D.B4.031, 1979.) i njihovo unošenje u ugovore o prodaji tih drvnih sortimenata. Za neke “manje važne vrste” (grab, joha, lipa, bagrem i dr.) to će biti nužno učiniti jer HRN EN norme za njih za sada ne postoje. “Nove norme za oblo drvo iz HRN EN sustava normi obavezne su u primjeni za sve na području RH i trgovina šumskim drvnim sortimentima bez njihove primjene je zabranjena.” – NE! Ova je “glupost” (uz još neke) srušila početak primjene HRN EN sustava normi početkom prošlog desetljeća. HRN EN norme odnosno njihove strane inačice, nisu uvijek obvezne u primjeni ni u zemljama u kojima su nastale, jer su trgovački odnosi šumoposjednika (proizvođača, prodavatelja) i drvoprerađivača (kupca) regulirani ugovorima koji se ne moraju nužno pozivati na normu. Takvi postupci ugovaranja podrazumijevaju dvije istinski tržišno zainteresirane strane, odnosno stvarno postojanje tržišta šumskih drvnih sortimenata.

18 “SUPER! Primjena novog HRN EN sustava normi omogućuje nam pridobivanje većih količina tehničke oblovine što znači i veće ostvarene prodajne cijene.” – NE! Istina zbog „manje strogih” zahtjeva prema trupcima D razreda kakvoće raste ukupni udio tehničke oblovine. To, samo po sebi, ne znači i veću iskoristivost tehničke oblovine stabla u smislu njene buduće prerade, jer je namjena najmanje kvalitetnih sortimenata tehničke oblovine kod slobodnog tržišta drvnih sortimenata predmet trgovačkih dogovora (ugovora). Prodaja i upotreba (preradba) obloga drva stvar je poslovnih odluka, a cijene drvnih sortimenata određuje tržište (ili bi trebalo). To nam se već događa (III klasa bukva, hrast, II klasa grab). Promjene na tržištu (cijene) u pravilu su znatno dinamičnije (brže i češće) od mogućnosti za kvalitetnu promjenu sustava normi, koji uz to imaju tendenciju obuhvatiti što je moguće veći prostor (broj država) u cilju olakšavanja trgovine.

19 … problemi (samo neki) Vezani uz rad HZN TO 218 – HZN ima svoja pravila Dostupnost normi – nije zadovoljavajuća – kupovina normi (primjer ?) Članstvo u HZN - sudjelovanje u radu tehničkih odbora – mala motiviranost – (članstvo i zastupljenost HKIŠDT?) Jezik normi (engleski, francuski, njemački) – TO 218 prevodi samo naslove (i to od nedavno) – HZN nema resursa za prevođenje svih normi te se prevode (uz lekturu članova TO) samo neke (cca jedna godišnje) Mogućnost utjecanja na promjene normi – postoji, ali je (u smislu “nametanja” svojih normi EU) za RH više “teoretske naravi” Stalne promjene – ništa neobično – značajka svih sustava normi – norme i sustavi normi (standardi) “evoluiraju” pod utjecajima brojnih čimbenika (promjena društvenih odnosa, tržište, novi proizvodi, nove spoznaje i sl.) – periodičko preispitivanje normi svakih 5 godina (primjer HRN EN i HRN ).

20 Vezani uz šumarsku i drvoprerađivačku operativu
Edukacija i operativno prihvaćanje normi – zahtijeva vrijeme i resurse, priručnici – imaju ih druge zemlje Promjene u šumarskoj operativi - radovi prikrajanja, preuzimanja, evidencije, planiranje proizvodnje - sortimentne tablice ne postoje, pravilnici i dr. Vrste i sortimenti koji nisu obuhvaćeni HRN EN – prema tome se treba odrediti kako u proizvodnom, tako i u trgovačkom smislu Promjene u trgovini šumskim drvnim sortimentima – slobodno tržište, tržno formiranje cijena, načini ugovaranja, prodaja bez prethodnog sklapanja ugovora (maloprodaja, SIZ), nepostojanje UZANCI u šumarstvu i DI RH Promjene u drvnoj industriji – tko će štititi “zaštićene” – konkurentnost, poticanje izvoza – treba izaći iz odnosa šumarstva i drvne industrije – RH Rokovi – ako je ”ciljani termin” srpanj – pregaženi smo – možemo donijeti “formalne odluke”, no u operativnom smislu možemo samo žaliti za proteklih 10-ak godina kada je cijeli proces isprva započeo, a zatim (zbog počinjenih grešaka, interesa, komocije?) prekinut

21 Moguća rješenja … Dio mogućih rješenja pojedinih problema već je izložen tijekom prezentacije, ali … Od ovoga više ne možemo bježati niti to “gurati pod tepih” kao što smo činili zadnjih 10-ak godina. Zbog specifičnosti šumarstva (malo ali cca 80% državnih šuma) i drvne industrije (privatna, dio u stranom vlasništvu, velik izvoz, nizak tehnološki nivo i stupanj preradbe, konkurentnost?, pad zaposlenosti i dr.) ovaj problem izlazi iz ovlasti i okvira HKIŠDT. Rješavanje problematike normi (standarda) zasniva se na konsenzusu. Konsenzusom smo prihvatili EU propisnost. “Konsenzus” – uzmi ili ostavi?

22 Na strateškoj razini “Veliki se moraju snažnije uključiti” (Ministarstva – regulativa - zakonski i podzakonski akti, HŠ d.o.o. – predvodi operativnu primjenu, druga ministarstva, HGK, HZN, HKIŠDT, najveći drvoprerađivači i dr.) Nedostatak jasne strategije i “lutanja” su nas i doveli u ovu situaciju. Na taktičkoj razini “veliki” prvenstveno šumari (HŠ d.o.o., HKIŠDT i dr.) moraju pristupiti izradi priručnika (uputa) na hrvatskom jeziku, novih sortimentnih tablica, softvera i drugih “alata” potrebnih terenskom osoblju i postići konsenzus sa vlastitim poslovnim okruženjem. Jasno je da promjene u velikoj mjeri obuhvaćaju i načine prodaje drvnih sortimenata te da će u tom smislu zahtijevati i veće komercijalne napore od šumoposjednika ili onih koji gospodare šumama.

23 Na operativnoj razini nužno je obnoviti proces edukacije (započet krajem 90-tih pa prekinut) na svim razinama (voditelji šumoposjeda – šumarski tehničari) o primjeni HRN EN sustava normi jer su se neke stvari zaboravile, neki ljudi su otišli, a neke norme su se promijenile. Na (svako)dnevnoj razini – primjeni na terenu (pod uvjetom da je sve ovdje izloženo i provedeno) neće biti velikih problema (HRN EN sustav normi jednostavniji je za primjenu i zahtjeva manje stručno predznanje), ali je jasno da će postojati stalna potreba za “korekcijama” i rješavanjem problema koje sada nije moguće predvidjeti.

24 O tome više od predsjednika HZN TO 238 – Čvrsta biogoriva
Ovim izlaganjem obuhvaćena je problematika primjene HRN EN sustava normi za oblo drvo (tehničku oblovinu – trupce). Tehnička oblovina (trupci) nisu jedini “glavni” šumski proizvod. Što je sa ostalim šumskim drvnim sortimentima (prostornim drvom, “novim proizvodima” – šumskom biomasom, drvnom sječkom …)? O tome više od predsjednika HZN TO 238 – Čvrsta biogoriva prof. dr. sc. Željka Zečića

25 HVALA VAM NA PAŽNJI


Download ppt "Dr. sc. Marinko Prka, dipl.ing.šum. -znanstveni suradnik-"

Similar presentations


Ads by Google