Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SURAT KIRIMAN RASMI.

Similar presentations


Presentation on theme: "SURAT KIRIMAN RASMI."— Presentation transcript:

1 SURAT KIRIMAN RASMI

2 JENIS-JENIS SURAT Permohonan Aduan Penghargaan / Pujian Maklum Balas
Rayuan Bantahan dan lain-lain lagi

3 GAYA BAHASA Kata Panggilan Penulis – saya Penerima – Tuan
Formal dan penuh hormat Elakkan ayat-ayat seperti: ‘Tuan mestilah mengambil tindakan.’

4 STRUKTUR SURAT Pendahuluan (1 perenggan) Isi (beberapa perenggan)
Penutup (1 perenggan)

5 PENDAHULUAN SURAT memperkenalkan diri penulis
cth : penduduk, pembaca, pelanggan, penumpang, ketua kelas, pelajar dsb. menyatakan hal yang ingin diketengahkan (tujuan). butir-butir perkara itu (tempat, masa, tarikh dsb).

6 Contoh Pendahuluan menyatakan hal / tujuan Merujuk perkara di atas, saya ingin membuat aduan mengenai pemilik binatang peliharaan yang tidak bertanggungjawab di kawasan perumahan Summerville Point. Hal ini telah berlaku selama beberapa bulan. Saya mengutarakan masalah ini kerana saya merupakan seorang penduduk yang prihatin. butir-butir penting memperkenalkan diri penulis

7 ISI Bagi setiap isi yang diberikan, haruslah memberikan : Isi utama
Huraian Contoh

8 Contoh Perenggan Isi Isi utama Para pemilik binatang peliharaan tidak bertanggungjawab kerana kadangkala mereka melepaskan binatang peliharaan mereka keluar dari rumah. Binatang tersebut dibiarkan berjalan-jalan sendirian tanpa kawalan tuannya. Ini telah mengganggu ketenteraman orang ramai apabila binatang ini membuat kacau. Contohnya, pasu bunga saya pernah dilanggar oleh seekor anjing kepunyaan jiran saya lalu pecah. Huraian Contoh

9 PENUTUP harapan (sekurang-kurangnya 2) manfaat bagi harapan
ucapan terima kasih

10 CONTOH PERENGGAN PENUTUP
harapan Akhir kata, saya benar-benar berharap agar masalah ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin. Saya juga berharapTuan akan mempertimbangkan saranan-saranan yang telah saya berikan bagi mengatasi masalah ini. Jika hal ini dapat diselesaikan, para penduduk akan dapat hidup dengan lebih aman dan selesa. Atas segala perhatian dan tindakan daripada pihak Tuan, saya dahului dengan ucapan terima kasih. manfaat

11 SELESAI SEMOGA BERJAYA


Download ppt "SURAT KIRIMAN RASMI."

Similar presentations


Ads by Google