Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Who – which – whose İki cümledeki ORTAK ÖĞEYİ bul. 1. Ortak öğeden sonra kişi ise WHO cansız veya hayvan ise WHICH aitlik bildiriyorsa WHOSE.

Similar presentations


Presentation on theme: "Who – which – whose İki cümledeki ORTAK ÖĞEYİ bul. 1. Ortak öğeden sonra kişi ise WHO cansız veya hayvan ise WHICH aitlik bildiriyorsa WHOSE."— Presentation transcript:

1 Who – which – whose İki cümledeki ORTAK ÖĞEYİ bul. 1. Ortak öğeden sonra kişi ise WHO cansız veya hayvan ise WHICH aitlik bildiriyorsa WHOSE

2 I haven’t seen the car. “Arabayı görmedim.” You brought it from Germany. “Onu Almanya’dan aldın.” I haven’t seen the car WHICH you brought from Germany. The car which you brought from Germany “Almanya’dan aldığın araba”

3 A widow is a woman. “Bir dul bir bayandır.” Her husband is dead. “Onun eşi ölüdür.” A widow is a woman WHOSE husband is dead. A woman whose husband is dead “eşi ölen bayan”

4 I don’t like stories. “Hikayeleri sevmem.” They have unhappy endings. “Onlar mutsuz sonlara sahipler.” I don’t like stories WHICH have unhappy endings. Stories which have unhappy endings “mutsuz sonlara sahip hikayeler”

5 This is the boy. “Bu o çocuktur.” His mother died in a car accident. “Onun annesi bir araba kazasında öldü.” This is the boy WHOSE mother died in a car accident. the boy WHOSE mother died in a car accident Annesi araba kazasında ölen çocuk

6 I protested the woman. “Bayanı protesto ettim.” She was picking up the flowers. “O çiçekleri koparıyordu.” I protested the woman WHO was picking up the flowers. the woman WHO was picking up the flowers Çiçekleri koparan bayan

7 An architect is someone. “Mimar bir kişidir.” He designs buildings. “O binalar dizayn eder.” An architect is someone WHO designs buildings. someone WHO designs buildings “bina(lar) dizayn eden kişi

8 What was the name of the man? “Adamın adı neydi?” He lent you the money. “O sana ödünç para verdi.” What was the name of the man WHO lent you the money? the man WHO lent you the money Sana ödünç para veren adam

9 The book is a bestseller. “Kitap ençok satılan bir kitaptır.” Ali gave me it. “Ali onu bana verdi.” The book WHICH Ali gave me is a best seller. The book WHICH Ali gave me Ali’nin bana verdiği kitap

10 I am driving the car. “Arabayı kullanıyorum.” Its owner is my close friend. “Onun sahibi benim yakın arkadaşımdır.” I am driving the car WHOSE owner is my close friend. the car WHOSE owner is my close friend Sahibi yakın arkadaşım olan araba


Download ppt "Who – which – whose İki cümledeki ORTAK ÖĞEYİ bul. 1. Ortak öğeden sonra kişi ise WHO cansız veya hayvan ise WHICH aitlik bildiriyorsa WHOSE."

Similar presentations


Ads by Google