Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Multiples Graeme Henchel

Similar presentations


Presentation on theme: "Multiples Graeme Henchel"— Presentation transcript:

1 Multiples Graeme Henchel

2 Multiples

3 Multiples of 2 x1 x3 x2 x5 x4 x8 x6 x7 x10 x9 x12 x

4 Multiples of 3 x1 x3 x2 x5 x4 x8 x6 x7 x10 x9 x12 x

5 Multiples of 4 x1 x3 x2 x5 x4 x8 x6 x7 x10 x9 x12 x

6 Multiples of 5 x1 x3 x2 x5 x4 x8 x6 x7 x10 x9 x12 x

7 Multiples of 6 x1 x3 x2 x5 x4 x8 x6 x7 x10 x9 x12 x

8 Multiples of 7 x1 x3 x2 x5 x4 x8 x6 x7 x10 x9 x12 x

9 Multiples of 8 x1 x3 x2 x5 x4 x8 x6 x7 x10 x9 x12 x

10 Multiples of 9 x1 x3 x2 x5 x4 x8 x6 x7 x10 x9 x12 x

11 Multiples of 10 x1 x3 x2 x5 x4 x8 x6 x7 x10 x9 x12 x

12 Multiples of 11 x1 x3 x2 x5 x4 x8 x6 x7 x10 x9 x12 x

13 Multiples of 12 x1 x3 x2 x5 x4 x8 x6 x7 x10 x9 x12 x


Download ppt "Multiples Graeme Henchel"

Similar presentations


Ads by Google