Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

HAVE GOT HAS GOT Sahiplik Belirtme.

Similar presentations


Presentation on theme: "HAVE GOT HAS GOT Sahiplik Belirtme."— Presentation transcript:

1 HAVE GOT HAS GOT Sahiplik Belirtme

2 ŞEKLİNDE TÜRKÇEYE ÇEVRİLİR.
HAVE GOT – HAS GOT NEDİR? …..ya sahibim. …..ya sahipsin. …..ya sahip. vs ŞEKLİNDE TÜRKÇEYE ÇEVRİLİR.

3 Öznenin neye sahip olduğunu söylemek için kullanılır.
AMAÇ AMAÇ Öznenin neye sahip olduğunu söylemek için kullanılır.

4 YARDIMCI FİİL (AM, IS, ARE) KULLANILMAZ !!!
DİKKAT: YARDIMCI FİİL (AM, IS, ARE) KULLANILMAZ !!!

5 YARDIMCI FİİL KULLANILMAZ BUNUN YERİNE “HAVE GOT” VE “HAS GOT” KULLANILIR. CÜMLE OLUMLU, OLUMSUZ YADA SORU YAPILIRKEN “HAVE GOT” VE “HAS GOT” KULLANILACAKTIR.

6 DİKKAT: 2. ÖZNEYE DİKKAT EDİLİR !!!

7 ÖZNE “HE, SHE, IT” YADA “TEKİL İSİM” İSE “HAS GOT” KULLANILACAKTIR.
ÖZNEYE DİKKAT ETMELİYİZ. ÇÜNKÜ ÖZNENİN NE OLDUĞU CÜMLENİN YAZILIŞI İÇİN ÖNEMLİDİR. ÖZNE “HE, SHE, IT” YADA “TEKİL İSİM” İSE “HAS GOT” KULLANILACAKTIR. ÖZNE “I, WE, YOU, THEY” YADA “ÇOĞUL İSİM” İSE “HAVE GOT” KULLANILACAKTIR.

8 DİKKAT: 3. SIRAYA DİKKAT EDİLİR !!!

9 SÖZCÜKLERİN YANLIŞ SIRAYLA YAZILMASI ANLAMI BOZAR VE SÖYLENMEK İSTENEN SÖYLENEMEZ. BU NEDENLE, NEYİ NEREDE KULLANDIĞIMIZI BİLMELİYİZ…

10 CÜMLEDEKİ SIRA ŞU ŞEKİLDE OLMALIDIR
ÖZNE + HAVE GOT yada HAS GOT + SAHİP OLUNAN VARLIK Have got ve Has got kullanılırken özneye dikkat etmemiz gerektiğini unutmayalım.

11 A. OLUMLU CÜMLE

12 ( Ben bir kitaba sahibim. )
! sahip olunan varlık have got özne + + has got I have got a book. ( Ben bir kitaba sahibim. )

13 Şimdi birlikte cümle yazmaya çalışalım.
1. Önce özne yazılır. 2. Sonra have got yada has got yazılır. 3. Son olarak sahip olunan varlık yazılır. We have got a house.

14 LONG FORM SHORT FORM I have got I’ve got You have got You’ve got We have got We’ve got They have got They’ve got He has got He’s got She has got She’s got It has got It’s got..

15 Örnekler: I have got a car. I have got a bag. You have got a chair.
You have got a table. We have got a dog. We have got an uncle. They have got a house. They have got a class. Ali and Ahmet have got a book. Oya and Serkan have got a teacher. I have got two cars. I have got five bags. You have got six chairs. You have got four tables. We have got two dogs. We have got three uncles. They have got four houses. They have got eight classes. Ali and Ahmet have got books. Oya and Serkan have got many teachers.

16 Örnekler: He has got a pen. He has got an aunt. She has got a brother.
She has got a desk. It has got a bone. It has got a window. Ali has got a friend. Merve has got a ruler. My father has got a bird. His mother has got a telephone. He has got two pens. He has got three aunts. She has got four brothers. She has got five desks. It has got six bones. It has got seven windows. Ali has got ten friends. Merve has got two rulers. My father has got eight birds. His mother has got telephones.

17 have got - has got ile boşlıkları doldurunuz
1-My father a car. have got 2-I a headache. has got 3-Mary’s boy friend blue eyes. has got 4-This car four doors. have got 5-Mary and Jane five cats.

18 Resimlerle ilgili cümle kurunuz.
ALIŞTIRMA Resimlerle ilgili cümle kurunuz.

19

20

21

22

23

24 Make up sentences with have got / has got
1. Jim / blue eyes. 1. Jim has got blue eyes. 2. Jane / a bicycle. 2. Jane has got a bicycle. 3. I / a motorbike / but / I / a car. 3. I have got a motorbike, but I haven’t got a car..

25 B. OLUMSUZ CÜMLE

26 ( Ben bir kitaba sahip değilim. )
! sahip olunmayan varlık haven't got özne + + hasn't got I haven't got a book. ( Ben bir kitaba sahip değilim. )

27 LONG FORM SHORT FORM I I You You have not got We We They They He He
haven’t got We We They They He He She has not got She hasn’t got It It

28 Örnekler: I haven't got a car. I haven't got a bag.
You haven't got a chair. You haven't got a table. We haven't got a dog. We haven't got an uncle. They haven't got a house. They haven't got a class. Ali and Ahmet haven't got a book. Oya and Serkan haven't got a teacher. I haven't got two cars. I haven't got five bags. You haven't got six chairs. You haven't got four tables. We haven't got two dogs. We haven't got three uncles. They haven't got four houses. They haven't got eight classes. Ali and Ahmet haven't got books. Oya and Serkan haven't got many teachers.

29 Örnekler: He hasn't got a pen. He hasn't got an aunt.
She hasn't got a brother. She hasn't got a desk. It hasn't got a bone. It hasn't got a window. Ali hasn't got a friend. Merve hasn't got a ruler. My father hasn't got a bird. His mother hasn't got a telephone. He hasn't got two pens. He hasn't got three aunts. She hasn't got four brothers. She hasn't got five desks. It hasn't got six bones. It hasn't got seven windows. Ali hasn't got ten friends. Merve hasn't got two rulers. My father hasn't got eight birds. His mother hasn't got telephones.

30 SOME NEGATIVE SENTENCES
hasn’t got 1- Ann …………. a camera. haven’t got 2- Mr. and Mrs. Brown ………….. any children. hasn’t got 3- Aydın ………….. a sister. hasn’t got 4- My sister ………… a car. 5- They ………….. a house. haven’t got

31 Aşağıdaki cümleleri olumsuz yapınız.
ALIŞTIRMA Aşağıdaki cümleleri olumsuz yapınız. We have got flowers. I have got ice-cream.

32 He has got a packet of cigarette.
She has got two apples. They have got bananas.

33 Ali has got grapes. I have got three oranges. They have got many eggs.

34 I have got money. We have got a table and a cat in my house. Serkan has got a house.

35 C. SORU CÜMLESİ

36 ( Ben bir kitaba sahip miyim? )
! ! sorulan varlık Have ? özne got + + + Has Have I a book? got ( Ben bir kitaba sahip miyim? )

37 Making questions They have got a car? Have they He has got a bicycle ? Has he

38 SHORT ANSWERS Yes, I we you they have. No, I we you they haven’t.

39 SHORT ANSWERS Yes, he she it has. No, he she it hasn’t.

40 Örnekler: Have I got a car? a teacher? many teachers?
Have I got a bag? Have You got a chair? Have You got a table? Have We got a dog? Have We got an uncle? Have They got a house? Have They got a class? Have Ali and Ahmet got a book? Have Oya and Serkan got a teacher? Have I got two cars? Have I got five bags? Have You got six chairs? Have You got four tables? Have We got two dogs? Have We got three uncles? Have They got four houses? Have They got eight classes? Have Ali and Ahmet got books? Have Oya and Serkan got many teachers?

41 Örnekler: Has He got a pen? Has He got an aunt? Has She got a brother?
Has She got a desk? Has It got a bone? Has It got a window? Has Ali got a friend? Has Merve got a ruler? Has My father got a bird? Has His mother got a telephone? Has He got two pens? Has He got three aunts? Has She got four brothers? Has She got five desks? Has It got six bones? Has It got seven windows? Has Ali got ten friends? Has Merve got two rulers? Has My father got eight birds? Has His mother got telephones?

42 Aşağıdaki cümleleri soru yapınız.
ALIŞTIRMA Aşağıdaki cümleleri soru yapınız. We have got flowers. I have got ice-cream.

43 *** GENEL TEKRAR

44 Fill in the blanks using have got/haven’t got , has got/hasn’t got
1-A dog four legs. 2-Ali: What’s wrong? have got Oya: I something in my eye. Have got 3-Ali: you your handbag? haven’t Oya:No, I It’s in my room. and I the key. haven’t got Has got Ali: your mother the key? has Oya:Yes, she , but she isn’t at home.

45 HAVE GOT They have got roller blades. They haven’t got skateboards.

46 HAVE GOT

47 HAVE GOT

48 HAVE GOT A bird has got a beak, a tail and wings.

49 HAVE GOT Has she got long hair? No, she hasn’t. She’s got short hair.

50 HAVE GOT She has got a headache.

51 HAVE GOT

52 HAVE GOT Masid a magic lamp. have got has got

53 HAVE GOT You beautiful hair. have got has got

54 HAVE GOT Oscar a happy face. have got has got

55 HAVE GOT We green eyes. have got has got

56 HAVE GOT She an ugly face. have got has got

57 HAVE GOT They four legs. have got has got

58 HAVE GOT Ziggy big teeth. have got has got

59 HAVE GOT He has got a guitar. It has got a long tail.

60 HAVE GOT He has got a cold. They have got fishing rods.

61 HAVE GOT She has got long hair. It has got stripes.

62 HAVE GOT What hasn’t Ziggy got? He hasn’t got any hair.

63 HAVE GOT What hasn’t Ziggy got? He hasn’t got any eyes.

64 HAVE GOT What hasn’t Ziggy got? He hasn’t got any ears.

65 HAVE GOT What hasn’t Ziggy got? He hasn’t got any teeth.

66 HAVE GOT Have you got a calculator? Yes, I have.
Have your parents got a jeep? Yes, they have.

67 HAVE GOT Who has got long blonde hair? Suzie has got long blonde hair.

68 HAVE GOT Who has got short blonde hair? Lin has got short blonde hair.
Lisa has got short blonde hair.

69 HAVE GOT Who has got wavy brown hair? Julie has got wavy brown hair.

70 HAVE GOT Who has got glasses? Stan has got glasses.

71 HAVE GOT Who has got a moustache? Stan has got a moustache.

72 HAVE GOT Who has got short blonde hair? Steve

73 HAVE GOT Who has got grey hair? Stan has got grey hair.

74 HAVE GOT Who has got curly hair? Ann has got curly hair.

75 HAVE GOT Who has got wrinkles? Stan has got wrinkles.

76 HAVE GOT Who has got a beard? John has got a beard?

77 HAVE GOT Who has got a moustache? John has got a moustache.

78 HAVE GOT Who has got short brown hair? Jim has got short brown hair.

79 HAVE GOT Who has got grey hair? Claire has got grey hair.

80 HAVE GOT Who has got wrinkles? Claire has got wrinkles.

81 HAVE GOT What’s Eddy like? He has got brown eyes and black hair.

82 HAVE GOT What’s Lin like? She’s got brown eyes and black hair.

83 HAVE GOT What’s Oscar like? He’s got blue eyes and blonde hair.

84 HAVE GOT What’s Wendy like? She’s got grey eyes and red hair.

85 HAVE GOT blue eyes? No, eyes. Has she got He’s got he hasn’t white green Has he got She’s got she hasn’t blonde blue

86 HAVE GOT green eyes? No, eyes. Has she got He’s got he hasn’t white green Has he got She’s got she hasn’t blonde blue

87 HAVE GOT brown hair? No, hair. Has she got He’s got he hasn’t white green Has he got She’s got she hasn’t blonde blue

88 HAVE GOT black hair? No, hair. Has she got He’s got he hasn’t white green Has he got She’s got she hasn’t blonde blue

89 HAVE GOT Mike Mike has got a video camera, but he hasn’t got a computer. They They haven’t got a rabbit, but they have got a hamster.

90 HAVE GOT John I John has got a briefcase, but he hasn’t got a camera.
I haven’t got a pen, but I have got a pencil.

91 HAVE GOT Sally Sally has got a doll, but she hasn’t got a ball.

92 HAVE GOT Has she got short brown hair? No, she hasn’t.
Has she got blue eyes? Yes, she has. Has she got blonde curly hair? No, she hasn’t. Is she old? No, she isn’t. Is she friendly? Yes, she is.

93 HAVE GOT Has the boy got a doll? No, he hasn’t. He’s got a teddy bear.
Has the woman got blonde hair? Yes, she has.

94 HAVE GOT Have they got briefcases? Yes, they have.
Has the lady got an umbrella? Yes, she has.

95 HAVE GOT Has the giraffe got short neck?
No, it hasn’t. It has got long neck. Have they got drums? No, they haven’t. They have got guitars.

96 Bir Sonraki Konuda Görüşmek Üzere Hoşçakalın


Download ppt "HAVE GOT HAS GOT Sahiplik Belirtme."

Similar presentations


Ads by Google