Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KJ 452 : 1 - 6 “ NAIKKAN DOA TAK ENGGAN ” Syair: John Newton (1779) Terjemahan: Yamuger (1983) Lagu: Justin Heinrich Knecht (1752-1817)

Similar presentations


Presentation on theme: "KJ 452 : 1 - 6 “ NAIKKAN DOA TAK ENGGAN ” Syair: John Newton (1779) Terjemahan: Yamuger (1983) Lagu: Justin Heinrich Knecht (1752-1817)"— Presentation transcript:

1 KJ 452 : 1 - 6 “ NAIKKAN DOA TAK ENGGAN ” Syair: John Newton (1779) Terjemahan: Yamuger (1983) Lagu: Justin Heinrich Knecht (1752-1817)

2 3 2 | 1 3 5 4 | 3. ' Naik-kan do - a tak eng- gan; 6< 7< | 1 2 7< 6< | 5<. ' Ye- sus pas - ti ber - ke - nan. KJ 452 - Bait 1 BERSAMA

3 1 7< | 6< 1 4 3 | 2. ' Do - a i - tu p’rin-tah - Nya: 5 4 | 3 2 1 7< | 1. } I - a tak me - no - lak - nya. KJ 452 - Bait 1 BERSAMA

4 3 2 | 1 3 5 4 | 3. ' Ma - ha - ra - ja Di - a - lah, 6< 7< | 1 2 7< 6< | 5<. ' tak ter - ba - tas kua - sa - Nya: KJ 452 - Bait 2 BERSAMA

5 1 7< | 6< 1 4 3 | 2. ' min - ta sa - ja a - pa - pun; 5 4 | 3 2 1 7< | 1. } pas - ti sanggup Tu- han - mu! KJ 452 - Bait 2 BERSAMA

6 3 2 | 1 3 5 4 | 3. ' Do - sa sa - rat me - ne - kan; 6< 7< | 1 2 7< 6< | 5<. ' Tu- han, ang-kat - lah be - ban KJ 452 - Bait 3 BERSAMA

7 1 7< | 6< 1 4 3 | 2. ' dan su - ci - kan di - ri - ku 5 4 | 3 2 1 7< | 1. } o - leh cu - rah da - rah - Mu! KJ 452 - Bait 3 BERSAMA

8 3 2 | 1 3 5 4 | 3. ' B’ri- kan - lah sen - to - sa - Mu 6< 7< | 1 2 7< 6< | 5<. ' dan kua - sa - i di - ri - ku. KJ 452 - Bait 4 BERSAMA

9 1 7< | 6< 1 4 3 | 2. ' Pe - ne - bus- ku, Kau ber - hak 5 4 | 3 2 1 7< | 1. } ja - di Ra - ja - ku te - tap. KJ 452 - Bait 4 BERSAMA

10 3 2 | 1 3 5 4 | 3. ' Bi - ar o - leh ka - sih - Mu 6< 7< | 1 2 7< 6< | 5<. ' ber - se - ma-ngat langkah - ku: KJ 452 - Bait 5 BERSAMA

11 1 7< | 6< 1 4 3 | 2. ' Kau Pem- bim-bing dan Te - man 5 4 | 3 2 1 7< | 1. } hingga a - khir yg te - rang. KJ 452 - Bait 5 BERSAMA

12 3 2 | 1 3 5 4 | 3. ' Ja - lan - Mu tun - juk- kan - lah, 6< 7< | 1 2 7< 6< | 5<. ' ji - wa - ku ku - at - kan - lah, KJ 452 - Bait 6 BERSAMA

13 1 7< | 6< 1 4 3 | 2. ' hingga hi - dup- ma - ti - ku 5 4 | 3 2 1 7< | 1. } me- me - nuh - i maksud - Mu. KJ 452 - Bait 6 BERSAMA


Download ppt "KJ 452 : 1 - 6 “ NAIKKAN DOA TAK ENGGAN ” Syair: John Newton (1779) Terjemahan: Yamuger (1983) Lagu: Justin Heinrich Knecht (1752-1817)"

Similar presentations


Ads by Google