Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ÌSlÉÉÇMü 13-09-2013 QûÊ. oÉsÉSåuÉ mÉëxÉÉS ÍqÉ´É E.qÉÉ.ÌuɱÉsÉrÉ xÉpÉÉaÉ×Wû oÉxÉÇiÉmÉÑU, UÉeÉlÉÉÇSaÉÉðuÉ ÄeÉÉålÉsÉ AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ (xÉåYOûU AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ)

Similar presentations


Presentation on theme: "ÌSlÉÉÇMü 13-09-2013 QûÊ. oÉsÉSåuÉ mÉëxÉÉS ÍqÉ´É E.qÉÉ.ÌuɱÉsÉrÉ xÉpÉÉaÉ×Wû oÉxÉÇiÉmÉÑU, UÉeÉlÉÉÇSaÉÉðuÉ ÄeÉÉålÉsÉ AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ (xÉåYOûU AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ)"— Presentation transcript:

1 ÌSlÉÉÇMü 13-09-2013 QûÊ. oÉsÉSåuÉ mÉëxÉÉS ÍqÉ´É E.qÉÉ.ÌuɱÉsÉrÉ xÉpÉÉaÉ×Wû oÉxÉÇiÉmÉÑU, UÉeÉlÉÉÇSaÉÉðuÉ ÄeÉÉålÉsÉ AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ (xÉåYOûU AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ) MüÐ oÉæPûMü xÉWû mÉëÍzɤÉhÉ

2 ÄeÉÉålÉsÉ AÍkÉMüÉUÏ (xÉåYOûU AÍkÉMüÉUÏ) xÉoÉxÉå uÉËU¸, AlÉÑpÉuÉÏ LuÉÇ zÉÉxÉlÉ Måü xÉuÉÉåïiM×ü¹ AÍkÉMüÉUÏ ÄeÉÉålÉsÉ AÍkÉMüÉUÏ oÉlÉÉrÉå eÉÉiÉå WæÇû. cÉÑlÉÉuÉ MüÐ bÉÉåwÉhÉÉ xÉå sÉåMüU cÉÑlÉÉuÉ mÉëÌ¢ürÉÉ xÉqÉÉÎmiÉ iÉMü ÄTüÏsQû qÉåÇ cÉÑlÉÉuÉ mÉëoÉÇkÉlÉ WåûiÉÑ E¨ÉUSÉrÉÏ WûÉåiÉå WæÇû.

3 ÄeÉÉålÉsÉ rÉÉ xÉåYOûU AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ Måü SÉÌrÉiuÉ ÌlÉrÉÑÌ£ü WûÉålÉå mÉU qÉiÉSÉlÉ ÌSuÉxÉ Måü mÉÔuÉï qÉiÉSÉlÉ MüÐ ÌiÉÍjÉ mÉU qÉiÉSÉlÉ MüÐ xÉqÉÉÎmiÉ Måü oÉÉS

4 ÌlÉrÉÑÌ£ü WûÉålÉå mÉU xÉÉæÇmÉå aÉrÉå ÄeÉÉålÉ MüÉ qÉÉlÉÍcɧÉ, ÃOû cÉÉOïû oÉlÉÉ sÉåÇ. xÉpÉÏ qÉiÉSÉlÉ MåülSìÉåÇ MüÉ SÉæUÉ MüUåÇ. mÉëmɧÉ-1 uÉ 2 qÉåÇ eÉÉlÉMüÉUÏ SåÇ lÉrÉå / mÉËUuÉÌiÉïiÉ qÉiÉSÉlÉ MåülSì WûÉålÉå mÉU mÉëcÉÉU xÉÑÌlÉͶÉiÉ MüUåÇ. AmÉlÉå ÄeÉÉålÉ qÉåÇ qÉiÉSÉlÉ MåülSìÉåÇ Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ eÉÉlÉMüÉUÏ mÉëÉmiÉ MüUåÇ- 1-MÑüsÉ qÉiÉSÉlÉ MåülSì- 2-qÉiÉSÉlÉ MåülSì ¢üqÉÉðMü- 3-xÉÇuÉåSlÉ zÉÏsÉ qÉiÉSÉlÉ MåülSì- 4-AÌiÉxÉÇuÉåSlÉ zÉÏsÉ qÉiÉSÉlÉ MåülSì- 5-lÉYxÉsÉ mÉëpÉÉÌuÉiÉ qÉiÉSÉlÉ MåülSì- 6-UÉeÉlÉÏÌiÉMü ÃmÉ xÉå xÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉ qÉiÉSÉlÉ MåülSì-

5 qÉiÉSÉlÉ MåülSìÉåÇ MüÐ xÉÇmÉÔhÉï eÉÉlÉMüÉUÏ xÉpÉÏ qÉiÉSÉlÉ MåülSìÉåÇ MüÉ SÉæUÉ MüU eÉÉlÉMüÉUÏ mÉëÉmiÉ MüUåÇ- 1- qÉiÉSÉlÉ MåülSì pÉuÉlÉ-zÉÉxÉMüÐrÉ / AzÉÉxÉMüÐrÉ / AkÉïzÉÉxÉMüÐrÉ 2-pÉuÉlÉ MüÐ ÎxjÉÌiÉ-mÉ‚üÉ / MüŠÉ / AxjÉÉrÉÏ ÌlÉqÉÉïhÉ- 3-pÉuÉlÉ qÉåÇ SUuÉÉeÉå / ÎZÉQûMüÐ MüÐ ÎxjÉÌiÉ- 4-ÌlÉzÉ£ü eÉlÉÉåÇ Måü ÍsÉrÉå UæqmÉ / qÉiÉSÉiÉÉAÉåÇ WåûiÉÑ NûÉrÉÉ MüÐ urÉuÉxjÉÉ- 5-ÄTülÉÏïcÉU MüÐ EmÉsÉokÉiÉÉ- 6-qÉÉåoÉÉDsÉ MülÉåÎYOûÌuÉOûÏ- 7-mÉëMüÉzÉ urÉuÉxjÉÉ-ÌuɱÑiÉ sÉÉDlÉ Wæû / lÉWûÏÇ Wæû. 8-mÉårÉ eÉsÉ urÉuÉxjÉÉ-

6 qÉiÉSÉlÉ MåülSìÉåÇ MüÐ xÉÇmÉÔhÉï eÉÉlÉMüÉUÏ 9-mÉWÒðûcÉ qÉÉaÉï MüÐ ÎxjÉÌiÉ- mÉ‚üÏ xÉQûMü / MüŠÏ xÉQûMü 10-aÉëÉqÉ Måü UÉeÉlÉÏÌiÉMü mÉËUuÉåzÉ MüÐ ÎxjÉÌiÉ- 11-MüÉåOûuÉÉU / mÉÇcÉÉrÉiÉ xÉÍcÉuÉ - Wæû / lÉWûÏÇ Wæû. 12-oÉÏ LsÉ AÉå MüÉ lÉÉqÉ, mÉiÉÉ, lÉÇoÉU mÉëÉmiÉ MüU sÉåÇ. 13-aÉëÉqÉ Måü ÌMüxÉÏ aÉæU UÉeÉlÉÏÌiÉMü xÉÉqÉÉlrÉ urÉÌ£ü MüÉ lÉÉqÉ, mÉiÉÉ, lÉÇoÉU mÉëÉmiÉ MüU sÉåÇ. 14-qÉiÉSÉlÉ MåülSì mÉU MåülSì MüÉ lÉÉqÉ, ¢üqÉÉðMü, AÉÍ´ÉiÉ aÉëÉqÉ, qÉiÉSÉiÉÉ xÉÇZrÉÉ, CirÉÉÌS MüÉ SÏuÉÉsÉ mÉU sÉåZÉlÉ MüUÉrÉÉ eÉÉuÉå. 15- YrÉÉ ÌMüxÉÏ MåülSì Måü 200 qÉÏ. MüÐ mÉËUÍkÉ qÉåÇ ÌMüxÉÏ SsÉ MüÉ BÌÄTüxÉ Wæû?

7 cÉÑlÉÉuÉ mÉëÌ¢ürÉÉ MüÐ xÉÇmÉÔhÉï eÉÉlÉMüÉUÏ xÉpÉÏ mÉëÍzɤÉhÉ xɧÉÉåÇ qÉåÇ AÌlÉuÉÉrÉï ÃmÉ xÉå EmÉÎxjÉiÉ UWåÇû- ÄeÉÉålÉsÉ AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ MüÉ mÉëÍzɤÉhÉ. mÉëjÉqÉ mÉëÍzɤÉhÉ-mÉÏPûÉxÉÏlÉ AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ LuÉÇ qÉ.A.lÉÇ-1 WåûiÉÑ. ̲iÉÏrÉ mÉëÍzɤÉhÉ-mÉÏPûÉxÉÏlÉ AÍkÉMüÉËUrÉÉÇå LuÉÇ qÉiÉSÉlÉ AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ WåûiÉÑ. DuÉÏLqÉ, qÉiÉSÉlÉ mÉëÌ¢ürÉÉ, cÉÑlÉÉuÉ mÉëoÉÇkÉlÉ,AÉcÉUhÉ xÉÇÌWûiÉÉ AÉÌS MüÐ xÉÇmÉÔhÉï eÉÉlÉMüÉUÏ sÉåÇ.

8 AÉSzÉï AÉcÉUhÉ xÉÇÌWûiÉÉ ÌlÉwmÉ¤É qÉiÉSÉlÉ xÉÑÌlÉͶÉiÉ MüUåÇ. AmÉlÉå ¤Éå§É qÉåÇ AlÉÍkÉM×üiÉ mÉëcÉÉU uÉÉWûlÉ / ÌoÉlÉÉ AlÉÑqÉÌiÉ Måü mÉëcÉÉU / xÉÇmÉÌ¨É ÌuÉÃmÉhÉ / zÉÉxÉMüÐrÉ pÉuÉlÉÉåÇ / uÉÉWûlÉÉåÇ / xÉåuÉMüÉåÇ MüÉ SÒÂmÉrÉÉåaÉ CirÉÉÌS qÉÉqÉsÉÉåÇ MüÐ eÉÉlÉMüÉUÏ ËUOûÌlÉïÇaÉ AÍkÉMüÉUÏ MüÉå SåÇ. qÉiÉSÉiÉÉ mÉcÉÏï oÉÏ LsÉ AÉå ²ÉUÉ qÉiÉSÉlÉ Måü xÉÉiÉ ÌSuÉxÉÉåÇ mÉÔuÉï oÉÉðOûÏ aÉD rÉÉ lÉWûÏÇ, eÉÉlÉMüÉUÏ sÉåÇ. qÉiÉSÉiÉÉAÉåÇ MüÉå sÉÑpÉÉlÉå Måü mÉërÉÉxÉÉåÇ mÉU lÉÄeÉU UZÉåÇ.

9 ÌlÉuÉÉïcÉlÉ urÉrÉ sÉåZÉÉ AÉæU xÉÍqÉÌiÉrÉÉð urÉrÉ mÉëå¤ÉMü xÉWûÉrÉMü urÉrÉ mÉëå¤ÉMü ÄnsÉÉCÇaÉ xYuÉÉQû xOåûÌOûMü xÉuÉåïsÉåÇxÉ OûÏqÉ uÉÏÌQûrÉÉå xÉuÉåïsÉåÇxÉ OûÏqÉ ÌuÉÌQûrÉÉå urÉÔDÇaÉ OûÏqÉ AMüÉEÎlOÇûaÉ OûÏqÉ qÉÏÌQûrÉÉ xÉÌOïûÌÄTüMåüzÉlÉ LuÉÇ qÉÉÌlÉOûËUÇaÉ MüqÉåOûÏ ÎeÉsÉÉ urÉrÉ qÉÉÌlÉOûËUÇaÉ MüqÉåOûÏ ÍsÉMüU qÉÉÌlÉOûËUÇaÉ MüqÉåOûÏ

10 qÉiÉSÉlÉ ÌSuÉxÉ Måü mÉÔuÉï eÉÉålÉ Måü xÉpÉÏ qÉiÉSÉlÉ SsÉ Måü xÉSxrÉ EmÉÎxjÉiÉ WÒûL rÉÉ lÉWûÏÇ. ÄeÉÉålÉ Måü xÉpÉÏ SsÉÉåÇ MüÉå qÉiÉSÉlÉ xÉÉqÉaÉëÏ mÉëÉmiÉ WÒûD rÉÉ lÉWûÏÇ. CsÉå. qÉiÉSÉlÉ rÉÇ§É xÉWûÏ WûÉsÉiÉ qÉåÇ MüÉrÉï¤ÉqÉ Wæû rÉÉ lÉWûÏÇ. xÉpÉÏ qÉiÉSÉlÉ SsÉ ÌlÉkÉÉïËUiÉ uÉÉWûlÉ qÉåÇ UuÉÉlÉÉ WÒûL rÉÉ lÉWûÏÇ. xÉpÉÏ qÉiÉSÉlÉ SsÉ xÉMÑüzÉsÉ qÉiÉSÉlÉ MåülSì iÉMü mÉWÒðûcÉå rÉÉ lÉWûÏÇ. AÉåMåü ËUmÉÉåOïû mÉëÉmiÉ MüU ËUOûÌlÉïÇaÉ AÍkÉMüÉUÏ MüÉå xÉÉæÇmÉåÇ. xÉpÉÏ SsÉÉåÇ Måü qÉÉåoÉÉDsÉ lÉÇ. lÉÉåOû MüUåÇ. MåülSì mÉU iÉælÉÉiÉ xÉÑU¤ÉÉ oÉsÉ mÉWÒðûcÉÉ rÉÉ lÉWûÏÇ-ËUmÉÉåOïû MüUåÇ.

11 qÉiÉSÉlÉ MüÐ ÌiÉÍjÉ mÉU qÉiÉSÉlÉ MåülSìÉåÇ qÉåÇ qÉiÉSÉlÉ mÉëÉUÇpÉ WûÉålÉå MüÐ ËUmÉÉåOïû mÉëÉmiÉ MüUåÇ. Nû© qÉiÉSÉlÉ (qÉÊMü mÉÉåsÉ) MüÐ ËUmÉÉåOïû 30 ÍqÉlÉOû qÉåÇ mÉëÉmiÉ MüUåÇ. mÉëirÉåMü SÉå bÉÇOåû qÉåÇ qÉiÉSÉlÉ MüÐ ÎxjÉÌiÉ mÉëÉmiÉ MüUåÇ. qÉÌWûsÉÉ / mÉÑÂwÉ / mÉëÌiÉzÉiÉ AÉÌS MüÐ eÉÉlÉMüÉUÏ LMü§É MüUåÇ. xÉpÉÏ ËUmÉÉåOïû ÌlÉrÉǧÉhÉ Mü¤É MüÉå xÉqÉrÉ mÉU mÉëåÌwÉiÉ MüUåÇ. AÉuÉzrÉMü WûÉålÉå mÉU §ÉÑÌOûmÉÔhÉï qÉzÉÏlÉ oÉSsÉlÉå MüÐ MüÉrÉïuÉÉWûÏ MüUåÇ. AÉuÉzrÉMü WûÉå iÉÉå qÉiÉSÉlÉ AÍkÉMüÉUÏ ËUÄeÉuÉï xÉå iÉælÉÉiÉMüUåÇ.

12 qÉiÉSÉlÉ MüÐ xÉqÉÉÎmiÉ Måü oÉÉS mÉÏPûÉxÉÏlÉ xÉå eÉÉlÉMüÉUÏ sÉåÇ; YrÉÉ-- 1-YsÉÉåÄeÉ oÉOûlÉ SoÉÉrÉÉ aÉrÉÉ; 2-qÉzÉÏlÉ ÌlÉSåïzÉÉûlÉÑxÉÉU xÉÏsÉ MüÐ aÉD; 3-mÉÏPûÉxÉÏlÉ MüÐ QûÉrÉUÏ mÉÔhÉï ÃmÉ xÉå pÉUÏ aÉD; 4-mÉëÉÃmÉ 17-aÉ MüÐ mÉëÌiÉ AÍpÉMüiÉÉïAÉåÇ MüÉå SÏ aÉD; 5-mÉëÉÃmÉ 17-A qÉiÉSÉiÉÉ UÎeÉxOU MüÐ xÉpÉÏ mÉëÌuÉ̹rÉÉð mÉÔhÉï WæûÇ; 6-mÉrÉïuÉå¤ÉMü / ËUOûÌlÉïÇaÉ AÍkÉMüÉUÏ MüÉå SÏ eÉÉlÉå uÉÉsÉÏ ËUmÉÉåOïû (EmÉoÉÇkÉ 15) pÉUÏ aÉD ;

13 qÉiÉSÉlÉ MüÐ xÉqÉÉÎmiÉ Måü oÉÉS xÉpÉÏ MåülSìÉåÇ qÉåÇ MÑüsÉ qÉiÉSÉlÉ MüÐ ÎxjÉÌiÉ mÉëÉmiÉ MüUåÇ. qÉiÉSÉlÉ SsÉÉåÇ WåûiÉÑ ÌlÉkÉÉïËUiÉ uÉÉWûlÉ qÉåÇ ÃOû cÉÉOïû Måü AlÉÑxÉÉU uÉÉmÉxÉÏ xÉÑÌlÉζÉiÉ MüUåÇ. xÉÇaÉëWûhÉ MåülSì qÉåÇ xÉÉqÉaÉëÏ uÉÉmÉxÉÏ Måü mɶÉÉiÉ xÉpÉÏ mÉÏPûÉxÉÏlÉ AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ xÉå AÇÌiÉqÉ AÉå Måü ËUmÉÉåOïû mÉëÉmiÉ MüUåÇ. qÉÉlÉSårÉ MüÉ pÉÑaÉiÉÉlÉ MüUåÇ. mÉëmɧÉ-3 qÉåÇ eÉÉlÉMüÉUÏ ËUOûÌlÉïÇaÉ AÍkÉMüÉUÏ Måü mÉÉxÉ eÉqÉÉ MüUåÇ.

14 mÉëÉåÄTüÉqÉÉï-1

15 mÉëÉåÄTüÉqÉÉï-2

16 mÉëÉåÄTüÉqÉÉï-3

17 QûÉMü qÉiÉmÉ§É QûÉMü qÉiÉmɧÉÉåÇ WåûiÉÑ xÉÑÌuÉkÉÉ MåülSì mÉëirÉåMü mÉëÍzɤÉhÉ xjÉsÉ mÉU oÉlÉÉrÉå eÉÉlÉå WæÇû mÉëirÉåMü xÉÑÌuÉkÉÉ MåülSì mÉU LMü lÉÉåQûsÉ AÍkÉMüÉUÏ LuÉÇ xÉirÉÉmÉlÉ WåûiÉÑ UÉeÉmȨ́ÉiÉ AÍkÉMüÉUÏ ²ÉUÉ xÉÇmÉÔhÉï mÉëÌ¢ürÉÉ mÉÔhÉï MüÐ eÉÉuÉåaÉÏ. qÉiÉSÉlÉ qÉåÇ xÉÇsÉalÉ xÉpÉÏ MüqÉïcÉÉËUrÉÉåÇ MüÉå ÄTüÉqÉï 12 eÉÉUÏ ÌMürÉÉ eÉÉuÉåaÉÉ. mÉëÍzɤÉhÉ WåûiÉÑ EmÉÎxjÉiÉ xÉpÉÏ zÉÉxÉMüÐrÉ MüqÉïcÉÉËUrÉÉåÇ ²ÉUÉ ÄTüÉqÉï 12-L eÉqÉÉ ÌMürÉÉ eÉÉuÉåaÉÉ. xÉpÉÏ qÉiÉSÉlÉ qÉåÇ xÉÇsÉalÉ MüqÉïcÉÉËUrÉÉåÇ MüÉå QûÉMü qÉiÉmÉ§É eÉÉUÏ ÌMürÉå eÉÉuÉåÇaÉå. mÉëÍzɤÉhÉ xjÉsÉ mÉU oÉlÉÉrÉå aÉrÉå xÉÑÌuÉkÉÉ MåülSì Måü qÉiÉSÉlÉ oÉÔjÉ qÉåÇ eÉÉMüU uÉå AmÉlÉÉ qÉiÉ AÇÌMüiÉ MüUåÇaÉå.

18 xÉÑpÉå±iÉÉ qÉÉmÉlÉ (uÉslÉUåÌoÉÍsÉOûÏ qÉäÌmÉÇaÉ) ÌlÉwmÉ¤É AÉæU xuÉiÉÇ§É qÉiÉSÉlÉ MüÉå mÉëpÉÉÌuÉiÉ MüUlÉå uÉÉsÉå iÉiuÉÉåÇ / urÉÌ£ürÉÉåÇ/ MüÉUMüÉåÇ MüÐ mÉWûcÉÉlÉ xÉÑpÉå±iÉÉ qÉÉmÉlÉ MüÉ E¬åzrÉ Wæû. xÉÇpÉÉÌuÉiÉ aÉëÉqÉÉåÇ / qÉiÉSÉlÉ MåülSìÉåÇ / xÉqÉÔWûÉåÇ / uÉaÉÉåïÇ MüÐ mÉWûcÉÉlÉ xÉÑÌlÉͶÉiÉ MüUlÉÉ. ElÉxÉå urÉÌ£üaÉiÉ / qÉÉåoÉÉCsÉ ²ÉUÉ xÉÇmÉMïü xjÉÉÌmÉiÉ MüUlÉÉ. mÉëpÉÉÌuÉiÉ MüUlÉå uÉÉsÉå urÉÌ£ürÉÉåÇ / iÉiuÉÉåÇ / MüÉUhÉÉåÇ MüÐ mÉWûcÉÉlÉ MüUlÉÉ ÌlÉwmÉ¤É AÉæU xuÉiÉÇ§É qÉiÉSÉlÉ WåûiÉÑ MüÉrÉïuÉÉWûÏ MüUlÉÉ. ÌlÉkÉÉïËUiÉ mÉëÉåÄTüÉqÉÉï qÉåÇ eÉÉlÉMüÉUÏ SålÉÉ.

19 Format VM-SO

20 zÉÑpÉMüÉqÉlÉÉLÆ kÉlrÉuÉÉS


Download ppt "ÌSlÉÉÇMü 13-09-2013 QûÊ. oÉsÉSåuÉ mÉëxÉÉS ÍqÉ´É E.qÉÉ.ÌuɱÉsÉrÉ xÉpÉÉaÉ×Wû oÉxÉÇiÉmÉÑU, UÉeÉlÉÉÇSaÉÉðuÉ ÄeÉÉålÉsÉ AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ (xÉåYOûU AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ)"

Similar presentations


Ads by Google