Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

Similar presentations


Presentation on theme: "ODPORÚČANÁ LITERATÚRA"— Presentation transcript:

1 ODPORÚČANÁ LITERATÚRA
ČERNÝ, J., HOLEŠ, J.: Sémiotika. Praha : Portál, 2004 DOUBRAVOVÁ, J.: Sémiotika v teorii a praxi. Praha : Portál, 2002 VOIGT, V.: Úvod do semiotiky. Bratislava : Tatran, 1981. …………………………………………………………… APPIGNANESI, R., GARATT, CH.: Postmodernismus pro začátečníky. Brno : Ando publishing,1996 BAGGIO, A. M.: Hľadať si tvár. Slobodný človek v konzumnej spoločnosti. Bratislava : Nové mesto, 1996. BARTHES, R.: Mytologie. Praha : Dokořán, 2004. BIEDERMANN, H.: Lexikón symbolov. Bratislava : Obzor, 1992. ECO, U.: Skeptikové a těšitelé. Praha : Argo, 2006. STERN, J.: Média, psychoanalýza a jiné perverze. Praha : Malvern TOSCANI, O.: Reklama je navoňaná zdochlina. Bratislava : Slovart,1996.

2 HORŇÁK, P. : Abeceda reklamy
HORŇÁK, P.: Abeceda reklamy. Bratislava : Central European Advertising, 2003. HRADISKÁ, E.: Psychológia a reklama. Bratislava : Elita, 1998. KLEINOVÁ, N.: Bez loga. Praha : Argo, 2005. SCHULTZ, D. E.: Moderní reklama - umění zaujmout. Praha : Grada Publishing, 1995. TELLIS G. J.: Reklama a podpora prodeje. Praha : Grada Publishing, 2000. VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.: Reklama, jak dělat reklamu. Praha : Grada Publishing, 2003. CÉZAR, J.: I zázrak potřebuje reklamu, pestrý průvodce světem reklamní a marketingové komunikace. Brno : Computer press, 2007.

3 KOMUNIKAČNÝ PROCES - JEHO VÝZNAM V KONTEXTE UMENIA, MÉDIÍ A REKLAMY

4 Komunikačný proces z pohľadu reklamy, alebo bežnej každodennej praxe pozostáva z viacerých zložiek, vytvárajúcich určitý transfer informácií (predstáv, myšlienok, nápadov, poznatkov, skúseností, zážitkov) medzi autorom (vysielačom) a príjemcom (recipientom). Pre lepšie pochopenie komunikácie vzniklo množstvo modelov komunikácií, slúžiacich ako zjednodušená schéma, znázorňujúca proces komunikácie napr. model Clauda E. Shannona, Warrena Weavera, Harolda W. Lasswella, Georgea Gerbnera.

5 Prvými teoretickými modelmi boli modely Clauda E. Shannona,
Warrena Weavera, alebo Harolda W. Lasswella. Zakladateľ matematickej teórie informácie Claud E. Shannon rozvinul svoju teóriu informácie v publikácii „Mathematical Theory of Communication“ („Matematická teória komunikácie“) v roku Shannon však považoval význam správy za irelevantný z pohľadu technického výskumu komunikácie. Oproti tomu už jeho kolega Warren Weaver naznačil využitie modelu komunikácie na oblasť humanitných vied. Sociológ a politológ Harold W. Lasswell uvažoval o komunikácii tak, že sa snažil zodpovedať päť základných otázok: KTO hovorí ČO, AKO to hovorí, alebo aký kanál, resp. médium používa na prenos správy, KOMU to hovorí a s akým EFEKTOM.

6 Lasswell patril k zakladateľom výskumu masovej komunikácie a preto sa jeho model komunikácie stal inšpiráciou aj pre iných autorov ako napr. pre amerického výskumníka Georgea Gerbnera (predstaviteľ tzv. „kultivačnej teórie“ – tvrdí, že médiá ovplyvňujú náš pohľad na svet a televízia má schopnosť nahradiť našu osobnú skúsenosť), ktorý doplnil lasswelov model o ďalšie časti, ktoré s komunikáciou súvisia (niekto vníma nejakú udalosť a reaguje na ňu v nejakej situácii, pomocou nejakých prostriedkov, aby poskytol materiály v nejakej podobe, v nejakom kontexte, s nejakým obsahom a s nejakými dôsledkami). V rámci výskumu jazykovej komunikácie patrí k najvýznamnejším predstaviteľom ruský lingvista, štrukturalista, jeden zo zakladateľov Pražského lingvistického krúžku, Roman Jakobson. R. Jakobson uvádza šesť faktorov jazykovej komunikácie a to: odosielateľ, kontext, správa, kontakt, kód a adresát.

7 Zložky komunikačného procesu:
Vysielač (zdroj informácie) – zadavatel reklamy, umělec agentura Kódovanie (kódovací základ) – jazyk/ barvy, text, plocha Signál – konkrétní produkt /komunikát Informačný kanál – použité médium Príjemca informácie Dekódovanie: skúsenostný komplex autora a príjemcu, informačný šum, redundancia, spätná väzba ; informační šum může být mentální, technický, kulturní, historický, nadbytečná informace – pozitivní/ negativní - otázka opakované reklamy

8 Všeobecná schéma komunikačného procesu:

9 Technické a prísne vedecké chápanie komunikácie neberie do úvahy sociálne pôsobenie prostredia v procese komunikácie, alebo, presnejšie povedané, nie je predmetom jeho výskumu. Preto si vystačí lineárnym zobrazením modelu komunikácie. Ak však uvažujeme v intenciách marketingových, reklamných, umeleckých, alebo masovokomunikačných, nemôžeme vnímať model komunikácie iba lineárne, ale do jeho procesu musíme zapojiť aj sociálne prostredie, kultúrno-historické kontexty a realitu, ktoré sa priamo podieľajú na výslednom obraze komunikácie. Raymond Williams inšpiroval mnohých tvorcov komunikačných modelov, aby v komunikácii zohľadňovali aj kultúrne prostredie tzv. kulturálny model komunikácie.

10 „Kulturální model komunikace vnímá komunikaci jako konstruování sdíleného prostoru významů, v němž se příslušníci dané kultury pohybují. Zatímco přenosový model izoluje sdělení a „dopravuje“ je jako dopis od podavatele k příjemci, kulturální model klade důraz na skutečnost, že lidé spolu sdílejí svět společných významů, které berou jako samozřejmost, dávno předtím, než k formulaci nějakého sdělení dojde“ (Jirák, J., Köpplová, B.: 2003, st. 50). Stuart Hall v súvislosti s médiami hovorí o role interpretačne aktívneho publika. Jeho teória kódovania a dekódovania je charakteristická tým, že publikum pristupuje k interpretácii mediálnych textov tvorivo, invenčne a preto odoslaný význam automaticky nemusí byť totožný s významom prijatým. Tento fakt je dôležitý aj pre marketing, reklamu a treba ho zohľadniť aj pri komunikácií so zákazníkom.

11 Základný model umeleckej komunikácie Základný model komerčnej komunikácie
(základný model umeleckej komunikácie je spracovaný podľa Žilka, T.: Poetický slovník. Tatran, Bratislava 1984, str. 36)

12 Umelecká komunikácia a reklamná metakomunikácia

13 UMELECKÉ DIELA V RUKÁCH REKLAMNÝCH TVORCOV


Download ppt "ODPORÚČANÁ LITERATÚRA"

Similar presentations


Ads by Google