Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

FUNGSI KUADRAT SRI SULASMIYATI, S.SOS, M.AP. FUNGSI KUADRAT Persamaan Umum y = ax 2 + bx + c Untuk melukiskan fungsi kuadrat diperlukan : 1.Apabila x.

Similar presentations


Presentation on theme: "FUNGSI KUADRAT SRI SULASMIYATI, S.SOS, M.AP. FUNGSI KUADRAT Persamaan Umum y = ax 2 + bx + c Untuk melukiskan fungsi kuadrat diperlukan : 1.Apabila x."— Presentation transcript:

1 FUNGSI KUADRAT SRI SULASMIYATI, S.SOS, M.AP

2 FUNGSI KUADRAT Persamaan Umum y = ax 2 + bx + c Untuk melukiskan fungsi kuadrat diperlukan : 1.Apabila x = 0 maka y =.... 2.Apabila y = 0 maka x =...(difaktorkan atau dengan rumus ABC) 3.Titik puncak dimana dan Dimana D = b 2 – 4ac 4. Sumbu simetri

3 MACAM – MACAM PARABOLA

4 x = ay 2 + by + c Koordinat titik puncak

5 Contoh : y = x 2 – 8x + 15 a.Apabila x = 0 maka y = 15 (0,15) b.Apabila y = 0 maka (x – 5)(x – 3) = 0 x 1 = 5 (5,0) x 2 = 3 (3,0) c. Titik puncak, P (4, -1) d. Sumbu simetri x = = 4

6 Contoh : x = y 2 – y – 6 Koordinat titik puncak = Untuk y = 0 maka x = -6. Maka titik potong dengan sumbu x = (-6,0) Untuk x = 0 maka y 2 – y – 6 = 0. memakai rumus ABC y 1 = 3 (0,3) dan y 2 = -2 (0,-2)


Download ppt "FUNGSI KUADRAT SRI SULASMIYATI, S.SOS, M.AP. FUNGSI KUADRAT Persamaan Umum y = ax 2 + bx + c Untuk melukiskan fungsi kuadrat diperlukan : 1.Apabila x."

Similar presentations


Ads by Google