Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SRI SULASMIYATI, S.SOS, M.AP

Similar presentations


Presentation on theme: "SRI SULASMIYATI, S.SOS, M.AP"— Presentation transcript:

1 SRI SULASMIYATI, S.SOS, M.AP
FUNGSI KUADRAT SRI SULASMIYATI, S.SOS, M.AP

2 FUNGSI KUADRAT Persamaan Umum y = ax2 + bx + c
Untuk melukiskan fungsi kuadrat diperlukan : Apabila x = 0 maka y = .... Apabila y = 0 maka x = ...(difaktorkan atau dengan rumus ABC) Titik puncak dimana dan Dimana D = b2 – 4ac 4. Sumbu simetri

3 MACAM – MACAM PARABOLA

4 x = ay2 + by + c Koordinat titik puncak

5 Contoh : y = x2 – 8x + 15 Apabila x = 0 maka y = (0,15) Apabila y = 0 maka (x – 5)(x – 3) = 0 x1 = 5 (5,0) x2 = 3 (3,0) c. Titik puncak , P (4, -1) d. Sumbu simetri x = = 4

6 Contoh : x = y2 – y – 6 Koordinat titik puncak = Untuk y = 0 maka x = -6. Maka titik potong dengan sumbu x = (-6,0) Untuk x = 0 maka y2 – y – 6 = 0. memakai rumus ABC y1 = 3 (0,3) dan y2 = -2 (0,-2)


Download ppt "SRI SULASMIYATI, S.SOS, M.AP"

Similar presentations


Ads by Google