Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PERSAMAAN GARIS LURUS copy right  Mediane Matematika

Similar presentations


Presentation on theme: "PERSAMAAN GARIS LURUS copy right  Mediane Matematika"— Presentation transcript:

1 PERSAMAAN GARIS LURUS copy right  Mediane Matematika
copy right  Mediane Matematika

2 Dalam melakukan sebuah pendakian, para pendaki pasti akan melewati berbagai jenis jalanan. Adakalanya mereka menemui jalan yang lurus, terjal dan berkelok-kelok. Tidak jarang mereka pun menghadapi jalan yang curam dan menanjak dengan kemiringan tertentu. Kemiringan suatu jalanan dapat dilukiskan dalam sebuah garis lurus. Kemiringan suatu garis lurus dalam matematika dikenal dengan istilah gradien. copy right  Mediane Matematika

3 Menggambar Persamaan Garis Lurus
x y = 2x-4 (x,y) 1 2 3 4 5 -3 -2 -1 -5 -4 y x A (2,0) Gambarlah grafik y = 2x – 4 ! B (0,-4) Langkah 1 : Menentukan titik potong dengan sumbu x (absis) dengan syarat y = 0, diperoleh titik A Titik potong sumbu x, y = 0 maka 2x – 4 = 0  x = 2 Langkah 2 : Menentukan titik potong dengan sumbu y (ordinat) dengan syarat x = 0, diperoleh titik B A (2,0) Titik potong sumbu y, x = 0 maka y = 2(0) – 4  y = -4 Langkah 3 : Menarik garis lurus dari titik A ke titik B B (0,-4) copy right  Mediane Matematika


Download ppt "PERSAMAAN GARIS LURUS copy right  Mediane Matematika"

Similar presentations


Ads by Google