Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Mari Belajar Gaya Bahasa. Bagaimana mengenal gaya bahasa? Bunyi Susunan perkataan Bentuk ayat Maksud.

Similar presentations


Presentation on theme: "Mari Belajar Gaya Bahasa. Bagaimana mengenal gaya bahasa? Bunyi Susunan perkataan Bentuk ayat Maksud."— Presentation transcript:

1 Mari Belajar Gaya Bahasa

2 Bagaimana mengenal gaya bahasa? Bunyi Susunan perkataan Bentuk ayat Maksud

3 JenisMaksudContoh AnaforaPengulangan kata di awal baris Secangkir madu Secangkir kasihanmu EpiforaPengilangan kata di akhir baris Di mana bulan tiba Bila engkau tiba ResponsiPengulangan kata di tengah baris Panas usah membakar dada Suara usah menggegar saja Jenis Pengulangan susunan kata Repitisi ? Jenis Pengulangan susunan kata

4 Unsur Bunyi JenisMaksudContoh AsonansiPengulangan bunyi huruf vokal Andai ada masa AliterasiPengulangan bunyi huruf konsonan Hadiahkan hatimu hanya pada Nya RimaKeselarasan bunyi pada setiap baris akhir …aaaa …abab JedaHentia suara dalam pertuturan / pengucapan puisi Kalau ada… sumbur… diladang….

5 Personifikasi Memberi sifat manusia kepada benda mati Ombak laut menarik lembut jariku Langit menangis Mataku tersenyum Metafora Perbandingan secara langsung Biasanya 2 perkataan 1 abstrak, 1 konkrit Benang kemesraan Bukit- bukit harapan Di kamar mati


Download ppt "Mari Belajar Gaya Bahasa. Bagaimana mengenal gaya bahasa? Bunyi Susunan perkataan Bentuk ayat Maksud."

Similar presentations


Ads by Google