Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

EDU 3108 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGDAN PROFESIONAL GURU

Similar presentations


Presentation on theme: "EDU 3108 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGDAN PROFESIONAL GURU"— Presentation transcript:

1 EDU 3108 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGDAN PROFESIONAL GURU
ISU-ISU ETIKA GURU AZMI BIN ABDUL HAMID JABATAN ILMU PENDIDIKAN

2 PENGENALAN

3 Faktor yang menyebabkan seseorang guru melakukan tingkah laku tidak beretika :
Tekanan keluarga Tekanan kewangan Kepentingan agama dan kaum Pengurusan masa yang lemah Status diri Satu panduan atau sistem telah disediakan untuk memastikan guru dan profesionnya : mempunyai sikap saling menghormati bersopan santun peduli terhadap profesionnya dilindungi kepentingannya tenang dan tenteram

4 KEPEDULIAN GURU

5 Kepedulian bermaksud perwakilan komposit perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi terhadap sesuatu isu atau tugas ~ Hall, George dan Rutherford (1977) Kepedulian adalah persoalan-persoalan, keraguan dan kemungkinan tentangan pihak guru apabila menghadapi situasi baharu atau tuntutan yang kian mencabar ~ Van den Berg dan Ros (1999)

6 Kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan ~ Havelock (1995)
Perasaan ambil berat terhadap orang lain, kesanggupan seseorang untuk berkorban demi orang lain, respon sensitif terhadap orang lain ~ Syed Ismail Syed Mustafa et. al. (2010)

7 abis…


Download ppt "EDU 3108 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGDAN PROFESIONAL GURU"

Similar presentations


Ads by Google