Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

EDU 3108 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGDAN PROFESIONAL GURU AZMI BIN ABDUL HAMID JABATAN ILMU PENDIDIKAN ISU-ISU ETIKA GURU.

Similar presentations


Presentation on theme: "EDU 3108 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGDAN PROFESIONAL GURU AZMI BIN ABDUL HAMID JABATAN ILMU PENDIDIKAN ISU-ISU ETIKA GURU."— Presentation transcript:

1 EDU 3108 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGDAN PROFESIONAL GURU AZMI BIN ABDUL HAMID JABATAN ILMU PENDIDIKAN ISU-ISU ETIKA GURU

2 PENGENALAN

3  Faktor yang menyebabkan seseorang guru melakukan tingkah laku tidak beretika :  Tekanan keluarga  Tekanan kewangan  Kepentingan agama dan kaum  Pengurusan masa yang lemah  Status diri  Satu panduan atau sistem telah disediakan untuk memastikan guru dan profesionnya :  mempunyai sikap saling menghormati  bersopan santun  peduli terhadap profesionnya  dilindungi kepentingannya  tenang dan tenteram

4 KEPEDULIAN GURU

5 Kepedulian bermaksud perwakilan komposit perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi terhadap sesuatu isu atau tugas ~ Hall, George dan Rutherford (1977) Kepedulian adalah persoalan-persoalan, keraguan dan kemungkinan tentangan pihak guru apabila menghadapi situasi baharu atau tuntutan yang kian mencabar ~ Van den Berg dan Ros (1999)

6 Kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan ~ Havelock (1995) Perasaan ambil berat terhadap orang lain, kesanggupan seseorang untuk berkorban demi orang lain, respon sensitif terhadap orang lain ~ Syed Ismail Syed Mustafa et. al. (2010)

7 abis…


Download ppt "EDU 3108 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGDAN PROFESIONAL GURU AZMI BIN ABDUL HAMID JABATAN ILMU PENDIDIKAN ISU-ISU ETIKA GURU."

Similar presentations


Ads by Google