Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Www.ajwmathematics.wordpress.com. Cartesian Coordinate System Wednesday, 13 th August 2014 www.ajwmathematics.wordpress.com.

Similar presentations


Presentation on theme: "Www.ajwmathematics.wordpress.com. Cartesian Coordinate System Wednesday, 13 th August 2014 www.ajwmathematics.wordpress.com."— Presentation transcript:

1 www.ajwmathematics.wordpress.com

2 Cartesian Coordinate System Wednesday, 13 th August 2014 www.ajwmathematics.wordpress.com

3 Are you remember? Sumbu absis Sumbu ordinat Titik pusat www.ajwmathematics.wordpress.com

4 Kuadran www.ajwmathematics.wordpress.com

5 Pre Test 1.Gambarlah letak titik-titik berikut pada sistem koordinat Cartesius. a.(-6,0)c. (0,-3)e. (-4,3) b.(3,-5)d. (-2,-1)f. (5,3) 2. Gambarlah kumpulan titik-titik berikut pada sistem koordinat Cartesius lalu hubungkan titik-titik tersebut. Bangun apakah yang terbentuk? a.(2,2); (2,-2); (-5,-2); (-5,2) b.(2,6); (2,1); (-2,-2); (-2,3) www.ajwmathematics.wordpress.com

6 Tentukan koordinat dari masing-masing tempat www.ajwmathematics.wordpress.com

7 Relative Position www.ajwmathematics.wordpress.com

8 Example: www.ajwmathematics.wordpress.com

9 Determine the relative position: 1.Hutan terhadap pos 3 2.Teka-teki tersembunyi terhadap pemakaman 3.Pos 1 terhadap kolam 4.Tanah lapang terhadap pasar 5.Perumahan terhadap tenda 3 www.ajwmathematics.wordpress.com

10 Latitude and Longitude Garis lintang adalah garis maya yang melingkari bumi. Garis lintang sebelah utara garis khatulistiwa disebut LU. Garis lintang sebelah selatan garis khatulistiwa disebut LS. www.ajwmathematics.wordpress.com

11 Garis bujur adalah garis yang ditarik dari kutub utara hingga kutub selatan. Garis bujur sebelah barat kota Greenwich disebut BB. Garis bujur sebelah timur kota Greenwich disebut BT www.ajwmathematics.wordpress.com

12 Any question? www.ajwmathematics.wordpress.com


Download ppt "Www.ajwmathematics.wordpress.com. Cartesian Coordinate System Wednesday, 13 th August 2014 www.ajwmathematics.wordpress.com."

Similar presentations


Ads by Google