Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rangkaian Komputer Bab 2

Similar presentations


Presentation on theme: "Rangkaian Komputer Bab 2"— Presentation transcript:

1 Rangkaian Komputer Bab 2
Jenis komputer Kategori rangkaian Model pengkomputeran rangkaian

2 Jenis-jenis Komputer Superkomputer Kerangka Utama (Mainframes)
Mini-Computers Stesyen Kerja (Workstations) Micro/Personal/Home computers Speed Cost Complexity

3 (samb.) Komputer Kegunaan Khusus Komputer Kegunaan Am
cth. Pengawal lampu isyarat Komputer Kegunaan Am Komputer utk individu Komputer utk organisasi

4 Komputer untuk individu
Professional workstations Desktop computers Network computers (NCs) Notebook computers Personal digital assistants (PDA) or handheld computer

5 Components of a typical microcomputer system
Komputer Peribadi Components of a typical microcomputer system

6 Komputer untuk organisasi
supercomputer mainframe minicomputer server Pelayan

7 Komputer Kerangka Utama
(samb.) Aplikasi kerajaan ketenteraan Aplikasi organisasi industri Komputer Super Cray Komputer Kerangka Utama (Mainframe) Aplikasi perniagaan kecil Aplikasi profesional peribadi Mini Komputer Komputer Mikro

8 Konfigurasi sambungan
Talian Sambungan Point-to-Point (Titik ke Titik) Multipoint Berbilang Titik

9 Konfigurasi talian Point-to-Point

10 Konfigurasi talian Multipoint
workstation pelayan

11 Jenis Rangkaian Local Area Networks (rangkaian kawasan setempat)
Metropolitan Area Networks (rangkaian kawasan metropolitan) Wide Area Networks (rangkaian kawasan meluas) Wireless Networks (rangkaian tanpa wayar) Home Networks (rangkaian rumah) Internetworks (internet)

12 Jenis Rangkaian (samb.)
Classification of interconnected processors by scale.

13 Local Area Network (LAN)

14 (samb.)

15 Metropolitan Area Network

16 Wide Area Network

17 Internetwork (Internet)

18 Model pengkomputeran secara rangkaian
Pengkomputeran terpusat (Centralised) Penggunaan kerangka utama dimana alatan input/output seperti terminal, pencetak dihubungkan secara terus kepada komputer ini. Pengkomputeran teragih (Distributed) Beberapa komputer seperti pc yang mempunyai sistem tersendiri dihubungkan dalam satu rangkaian komputer.

19 (samb.) Pengkomputeran kerjasama (Collaborative)
Sesuatu tugas disiapkan oleh setiap komputer. Rangkaian digunakan sekadar untuk pemindahan data. Pengkomputeran kerjasama (Collaborative) Komputer yang dihubungkan mempunyai tugas yang tersendiri yang saling melengkapi (complement) kepada tugas komputer yang satu lagi.

20 (samb.) Rangkaian digunakan untuk penukaran data dan perkhidmatan komputer. Perisian diperlukan untuk mengambil manfaat pengkomputeran secara kerjasama ini. Contoh penggunaan dalam rangkaian berasaskan pelayan (server) Pelayan data Pelayan pencetak Pelayan-pelanggan (client-server)

21 Pelayan data

22 Pelayan pencetak

23 Pelayan-pelanggan

24 Contoh: Rangkaian komputer (kawasan tempatan/LAN)


Download ppt "Rangkaian Komputer Bab 2"

Similar presentations


Ads by Google