Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Rangkaian Komputer Bab 2 Jenis komputer Kategori rangkaian Model pengkomputeran rangkaian.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Rangkaian Komputer Bab 2 Jenis komputer Kategori rangkaian Model pengkomputeran rangkaian."— Presentation transcript:

1 1 Rangkaian Komputer Bab 2 Jenis komputer Kategori rangkaian Model pengkomputeran rangkaian

2 2 Jenis-jenis Komputer °Superkomputer °Kerangka Utama (Mainframes) °Mini-Computers °Stesyen Kerja (Workstations) °Micro/Personal/Home computers Speed Cost Complexity

3 3 Komputer Kegunaan Khusus cth. Pengawal lampu isyarat Komputer Kegunaan Am Komputer utk individu Komputer utk organisasi (samb.)

4 4 äProfessional workstations äDesktop computers äNetwork computers (NCs) äNotebook computers äPersonal digital assistants (PDA) or handheld computer Komputer untuk individu

5 5 Components of a typical microcomputer system Komputer Peribadi

6 6 Komputer untuk organisasi ä supercomputer ä mainframe ä minicomputer ä server Pelayan

7 7 (samb.) Komputer Super Cray Komputer Kerangka Utama (Mainframe) Mini KomputerKomputer Mikro Aplikasi kerajaan ketenteraan Aplikasi organisasi industri Aplikasi perniagaan kecil Aplikasi profesional peribadi

8 8 Konfigurasi sambungan Konfigurasi Talian Sambungan Konfigurasi Talian Sambungan Point-to-Point (Titik ke Titik) Multipoint Berbilang Titik

9 9 Konfigurasi talian Point-to-Point

10 10 Konfigurasi talian Multipoint workstation pelayan

11 11 Jenis Rangkaian Local Area Networks (rangkaian kawasan setempat) Metropolitan Area Networks (rangkaian kawasan metropolitan) Wide Area Networks (rangkaian kawasan meluas) Wireless Networks (rangkaian tanpa wayar) Home Networks (rangkaian rumah) Internetworks (internet)

12 12 Jenis Rangkaian (samb.) Classification of interconnected processors by scale.

13 13 Local Area Network (LAN)

14 14 (samb.)

15 15 Metropolitan Area Network

16 16 Wide Area Network

17 17 Internetwork (Internet)

18 18 Model pengkomputeran secara rangkaian Pengkomputeran terpusat (Centralised) Penggunaan kerangka utama dimana alatan input/output seperti terminal, pencetak dihubungkan secara terus kepada komputer ini. Pengkomputeran teragih (Distributed) Beberapa komputer seperti pc yang mempunyai sistem tersendiri dihubungkan dalam satu rangkaian komputer.

19 19 (samb.) Sesuatu tugas disiapkan oleh setiap komputer. Rangkaian digunakan sekadar untuk pemindahan data. Pengkomputeran kerjasama (Collaborative) Komputer yang dihubungkan mempunyai tugas yang tersendiri yang saling melengkapi (complement) kepada tugas komputer yang satu lagi.

20 20 (samb.) Rangkaian digunakan untuk penukaran data dan perkhidmatan komputer. Perisian diperlukan untuk mengambil manfaat pengkomputeran secara kerjasama ini. Contoh penggunaan dalam rangkaian berasaskan pelayan (server) Pelayan data Pelayan pencetak Pelayan-pelanggan (client-server)

21 21 Pelayan data

22 22 Pelayan pencetak

23 23 Pelayan-pelanggan

24 24 Contoh: Rangkaian komputer (kawasan tempatan/LAN)


Download ppt "1 Rangkaian Komputer Bab 2 Jenis komputer Kategori rangkaian Model pengkomputeran rangkaian."

Similar presentations


Ads by Google