Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Урок 5.  [b] [ae]  [baet] [lait]  [bait] [meit]  [teibl] [li:k]  [bi:m] [bei]  [laem] [bi:t]  [laik] [maet]

Similar presentations


Presentation on theme: "Урок 5.  [b] [ae]  [baet] [lait]  [bait] [meit]  [teibl] [li:k]  [bi:m] [bei]  [laem] [bi:t]  [laik] [maet]"— Presentation transcript:

1 Урок 5

2  [b] [ae]  [baet] [lait]  [bait] [meit]  [teibl] [li:k]  [bi:m] [bei]  [laem] [bi:t]  [laik] [maet]

3  [j]  [s]

4  [e] [ae] [e] [ae]

5  [jes] [si:]  [jet] [si:t]  [jaek] [si:k]  [sei] [sait]  [seim] [mais]  [keis] [leis]

6  - [mei maik skeit]?  - [jes, hi: mei].  - [mei keit meik keik]?  - [jes, keit mei].  - [mei saem teik mai blaek kaet]?  - [jes, hi: mei].  - [mei saem teik mai baik]?  - [let mi: sei bai]!

7  1. [keit i:ts laim].  2. [maik i:ts keik. hi: laiks keik].  3. [saem teiks keik].  4. [mai kaet i:ts meat. mai kaet laiks mi:t].

8  - [hai]!  - [keit, sei “kaet”]!  - [kei, sei “let”]!  - [maik, sei “skeit”]!  - [saem, sei “i:t”]!

9  Молодцы! Well done!


Download ppt "Урок 5.  [b] [ae]  [baet] [lait]  [bait] [meit]  [teibl] [li:k]  [bi:m] [bei]  [laem] [bi:t]  [laik] [maet]"

Similar presentations


Ads by Google