Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

OBJEKTIF Memahami maksud perakaunan secara umum dan perbezaannya dengan simpan kira serta sedikit latar belakang sejarah kewujudan bidang perakaunan.Memahami.

Similar presentations


Presentation on theme: "OBJEKTIF Memahami maksud perakaunan secara umum dan perbezaannya dengan simpan kira serta sedikit latar belakang sejarah kewujudan bidang perakaunan.Memahami."— Presentation transcript:

1

2 OBJEKTIF Memahami maksud perakaunan secara umum dan perbezaannya dengan simpan kira serta sedikit latar belakang sejarah kewujudan bidang perakaunan.Memahami maksud perakaunan secara umum dan perbezaannya dengan simpan kira serta sedikit latar belakang sejarah kewujudan bidang perakaunan. Mengenalpasti pengguna dalaman dan pengguna luaran maklumat perakaunan.Mengenalpasti pengguna dalaman dan pengguna luaran maklumat perakaunan. Mengetahui cabang perakaunan.Mengetahui cabang perakaunan. Mengetahui jenis-jenis penyata kewangan.Mengetahui jenis-jenis penyata kewangan. Mengenalpasti entiti dan aktiviti perniagaan.Mengenalpasti entiti dan aktiviti perniagaan. Menerangkan tiga badan perakaunan di Malaysia.Menerangkan tiga badan perakaunan di Malaysia.

3 Definisi Perakaunan Bahasa Perniagaan. Perakaunan merupakan satu proses  Mengenalpasti  Merekod dan mengkelas  Meringkas  Melapor  Mentafsir maklumat kewangan kepada pengguna-pengguna luaran dan dalaman. maklumat kewangan kepada pengguna-pengguna luaran dan dalaman.

4 Pengguna Maklumat Perakaunan Pengguna DalamanPengguna Dalaman - Pengguna yang berada dalam organisasi dan terlibat dalam proses membuat keputusan bagi organisasi tersebut. Pengguna LuaranPengguna Luaran - Pengguna yang menggunakan maklumat bagi kepentingan individu dan organisasi lain.

5 Contoh Pengguna Maklumat Perakaunan. Pengguna DalamanPengguna Dalaman  Pihak Pengurusan - menilai keputusan pengurusan - menilai keputusan pengurusan yang lepas. yang lepas. - membuat keputusan untuk - membuat keputusan untuk masa depan. masa depan.  Audit Dalaman - pengesahan sistem pengurusan dan sistem kewangan sesebuah syarikat adalah mematuhi piawaian perakaunan. - pengesahan sistem pengurusan dan sistem kewangan sesebuah syarikat adalah mematuhi piawaian perakaunan.

6 Pengguna LuaranPengguna Luaran  Pelabur Sedia Ada - ketahui nilai modal yang dilaburkan. - jumlah dividen yang diterima - ketahui sumber kewangan perniagaan.  Pihak Bank / Pemiutang - nilai kebolehan perniagaan untuk bayar balik hutang serta faedah atas pinjaman. balik hutang serta faedah atas pinjaman.  Lembaga Hasil Dalam Negeri - untuk tentukan jumlah cukai yang perlu dibayar ikut keuntungan perniagaan. dibayar ikut keuntungan perniagaan.  Bakal Pelabur - untuk lihat prestasi perniagaan sebelum - untuk lihat prestasi perniagaan sebelum membuat keputusan. membuat keputusan.  Pekerja / Kesatuan Sekerja - untuk mengetahui keupayaan sesebuah organisasi bagi kenaikan gaji atau bonus dan sebagainya. - untuk mengetahui keupayaan sesebuah organisasi bagi kenaikan gaji atau bonus dan sebagainya.  Pelanggan - untuk mengetahui keupayaan sesebuah organisasi dalam tuntutan pelanggan seperti jaminan / waranti. - untuk mengetahui keupayaan sesebuah organisasi dalam tuntutan pelanggan seperti jaminan / waranti.

7 Perbezaan antara Perakaunan dan Simpankira PerakaunanPerakaunan Adalah proses merekod, meringkas, mengelas, menganalisis dan mengkomunikasi maklumat-maklumat dari peristiwa ekonomi. SimpankiraSimpankira Sebahagian daripada perakaunan, dimana ia merupakan proses merekod, mengelas dan meringkas urusniaga dalam nilai wang kepada bentuk penyata kewangan.

8 Cabang Perakaunan Perakaunan Kewangan PPPPengguna luaran dan dalaman PPPPeristiwa lepas LLLLaporan ringkas berkenaan dengan firma secara keseluruhan MMMMengikut standard perakaunan. Perakaunan Pengurusan PPPPengguna dalaman PPPPeristiwa lepas dan masa hadapan LLLLaporan adalah secara terperinci berkenaan jabatan, bahagian atau cawangan. TTTTiada standard yang perlu dipatuhi.

9 Pemilikan TunggalPemilikan Tunggal Dimiliki oleh seorang individu Dimiliki oleh seorang individu Bersaiz kecil dari segi modal dan operasinya Bersaiz kecil dari segi modal dan operasinya Liabiliti tidak terhad kerana pemilik menanggung semua hutang Liabiliti tidak terhad kerana pemilik menanggung semua hutang PerkongsianPerkongsian Mengikut Akta Perkongsian 1966 Mengikut Akta Perkongsian 1966 Mempunyai potensi untuk berkembang dengan mudah Mempunyai potensi untuk berkembang dengan mudah Liabiliti tidak terhad dimana pekongsi secara peribadi menanggung semua hutang perkongsian Liabiliti tidak terhad dimana pekongsi secara peribadi menanggung semua hutang perkongsian SyarikatSyarikat Pendaftaran dibuat dengan SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia)/ CCM (Companies Commission of Malaysia) mengikut Akta Syarikat Pendaftaran dibuat dengan SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia)/ CCM (Companies Commission of Malaysia) mengikut Akta Syarikat Terbahagi kepada Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Awam Berhad. Terbahagi kepada Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Awam Berhad. Liabiliti Terhad dimana pemegang saham tidak menanggung beban hutang syarikat. Liabiliti Terhad dimana pemegang saham tidak menanggung beban hutang syarikat. Berpotensi untuk berkembang kerana saham diterbitkan untuk mendapatkan dana tambahan. Berpotensi untuk berkembang kerana saham diterbitkan untuk mendapatkan dana tambahan. Jenis-jenis Milikan Perniagaan

10 PerkhidmatanPerkhidmatan  Tidak melibatkan penjualan barangan. Berikan contoh? PembaranganPembarangan  Melibatkan pembelian dan penjualan barang siap. Berikan contoh? PerkilanganPerkilangan  Terlibat dalam proses penukaran bahan mentah kepada barang siap. Berikan contoh?

11 Jenis-jenis Penyata Kewangan -Penyata Pendapatan -Penyata Ekuiti Pemilik -Kunci Kira-kira -Penyata Aliran Tunai

12 Penyata Pendapatan Item-item yang dimasukkan ialah hasil atau pendapatan kepada perniagaan dan perbelanjaan yang terlibat untuk mendapatkan hasil berkenaan.Item-item yang dimasukkan ialah hasil atau pendapatan kepada perniagaan dan perbelanjaan yang terlibat untuk mendapatkan hasil berkenaan. Tujuan: Untuk melaporkan kejayaan atau keberuntungan dalam operasi perniagaan syarikat atau firma dalam satu-satu tempoh perakaunan.Tujuan: Untuk melaporkan kejayaan atau keberuntungan dalam operasi perniagaan syarikat atau firma dalam satu-satu tempoh perakaunan.

13 Contoh: Perniagaan Usahamaju Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2006 Hasil 140,000 (-) Belanja(103,240) Untung Bersih 36,760

14 Penyata Ekuiti Pemilik Untuk mengetahui jumlah ekuiti yang dimiliki oleh sesuatu perniagaan.Untuk mengetahui jumlah ekuiti yang dimiliki oleh sesuatu perniagaan. Contoh:Contoh: Perniagaan Usahamaju Penyata Ekuiti Pemilik Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2006 Ekuiti Pemilik: Modal 40,000 Untung Bersih36,760 (-) Ambilan (10,000) Jumlah ekuiti pemilik 66,760

15 Kunci Kira-kira Disediakan untuk melihat kedudukan kewangan sesuatu perniagaan pada satu- satu tarikh.Disediakan untuk melihat kedudukan kewangan sesuatu perniagaan pada satu- satu tarikh. Didalamnya disenaraikan baki-baki aset, liabiliti dan ekuiti pemilik.Didalamnya disenaraikan baki-baki aset, liabiliti dan ekuiti pemilik. ASET = LIABILITI + EKUITI PEMILIKASET = LIABILITI + EKUITI PEMILIK

16 Penyata Aliran Tunai Berapa banyakkah tunai yang diterima dan digunakan oleh perniagaan dalam tahun yang dinilai?Berapa banyakkah tunai yang diterima dan digunakan oleh perniagaan dalam tahun yang dinilai? Melaporkan penerimaan tunai, pembayaran tunai dan perubahan dalam tunai hasil daripada aktiviti-aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan sesuatu organisasi untuk suatu tempoh mengikut format tertentu yang boleh menyelaraskan baki awal dan akhir tunai.Melaporkan penerimaan tunai, pembayaran tunai dan perubahan dalam tunai hasil daripada aktiviti-aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan sesuatu organisasi untuk suatu tempoh mengikut format tertentu yang boleh menyelaraskan baki awal dan akhir tunai.

17 Perniagaan Usahamaju Penyata Aliran Tunai Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2006 Aliran Tunai dari Aktiviti Operasi:Aliran Tunai dari Aktiviti Operasi:  Tunai diterima untuk hasilxx  Tunai dibayar untuk belanjaxx xx Aliran Tunai dari Aktiviti Pelaburan:Aliran Tunai dari Aktiviti Pelaburan:  Belian asetxx  Jualan asetxxxx Aliran Tunai dari Aktiviti Pembiayaan:Aliran Tunai dari Aktiviti Pembiayaan:  Terbitan sahamxx  Bayaran dividenxxxx Pertambahan dalam Tunai BersihxxPertambahan dalam Tunai Bersihxx Baki Tunai AwalxxBaki Tunai Awalxx Baki Tunai AkhirxxBaki Tunai Akhirxx

18 -Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) -Institut Akauntan Malaysia (MIA) -Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) Badan-badan Perakaunan Malaysia

19 Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) Dibentuk sebagai sebuah badan autoriti untuk membangunkan dan menerbitkan standard perakaunan bagi Malaysia.Dibentuk sebagai sebuah badan autoriti untuk membangunkan dan menerbitkan standard perakaunan bagi Malaysia. Tujuannya untuk memastikan kualiti dan penguatkuasaan standard-standard perakaunan.Tujuannya untuk memastikan kualiti dan penguatkuasaan standard-standard perakaunan. Mempunyai satu badan penasihat yang dikenali sebagai ‘Financial Reporting Foundation’ (FRF) yang berperanan sebagai penasihat perkara pelaporan kewangan, mengawasi operasi MASB, menyediakan dan meluluskan dana untuk pembiayaan operasi.Mempunyai satu badan penasihat yang dikenali sebagai ‘Financial Reporting Foundation’ (FRF) yang berperanan sebagai penasihat perkara pelaporan kewangan, mengawasi operasi MASB, menyediakan dan meluluskan dana untuk pembiayaan operasi.

20 Institut Akauntan Malaysia (MIA) Ditubuhkan pada 1967, sebaik sahaja Akta Akauntan 1967 dikuatkuasakan.Ditubuhkan pada 1967, sebaik sahaja Akta Akauntan 1967 dikuatkuasakan. Diberikan kuasa mutlak dalam pengiktirafan kelulusan untuk 10 buah badan perakaunan luar negara dan satu badan perakaunan tempatan (MICPA) serta kesemua ijazah perakaunan dari IPTA terpilih.Diberikan kuasa mutlak dalam pengiktirafan kelulusan untuk 10 buah badan perakaunan luar negara dan satu badan perakaunan tempatan (MICPA) serta kesemua ijazah perakaunan dari IPTA terpilih. Menjadi badan untuk mengawal selia para akauntan supaya mematuhi peraturan dan etika profesion perakaunan.Menjadi badan untuk mengawal selia para akauntan supaya mematuhi peraturan dan etika profesion perakaunan. Mengendalikan peperiksaan kelayakkan bagi mereka yang berkelulusan perakaunan yang tidak memenuhi syarat-syarat kelayakkan MIA.Mengendalikan peperiksaan kelayakkan bagi mereka yang berkelulusan perakaunan yang tidak memenuhi syarat-syarat kelayakkan MIA.

21 INSTITUT AKAUNTAN BERTAULIAH MALAYSIA (MICPA) Ditubuhkan pada 1958.Ditubuhkan pada Bertanggungjawab melatih akauntan- akauntan bertauliah.Bertanggungjawab melatih akauntan- akauntan bertauliah. Terlibat secara aktif dalam penyelidikan, pembangunan dan pengumuman berkaitan dengan perakaunan, pengauditan dan standard-standard pelaporan sejak tahun 2002.Terlibat secara aktif dalam penyelidikan, pembangunan dan pengumuman berkaitan dengan perakaunan, pengauditan dan standard-standard pelaporan sejak tahun 2002.

22 SOALAN: Objektif laporan penyata kewangan adalah menghubungkan maklumat perakaunan kepada penggunan. Anda dikehendaki kenalpasti dua kumpulan pengguna dan terangkan bagaimana maklumat perakaunan berguna kepada mereka.Objektif laporan penyata kewangan adalah menghubungkan maklumat perakaunan kepada penggunan. Anda dikehendaki kenalpasti dua kumpulan pengguna dan terangkan bagaimana maklumat perakaunan berguna kepada mereka. Nyatakan tiga (3) pengguna maklumat perakaunan. Terangkan mengapa setiap satu daripada pengguna tersebut memerlukan maklumat kewangan sesebuah perniagaan.Nyatakan tiga (3) pengguna maklumat perakaunan. Terangkan mengapa setiap satu daripada pengguna tersebut memerlukan maklumat kewangan sesebuah perniagaan.

23 Nyatakan tiga ciri bagi setiap jenis pemilikan perniagaanNyatakan tiga ciri bagi setiap jenis pemilikan perniagaan Berikan tiga perbezaan di antara perkongsian dengan syarikat.Berikan tiga perbezaan di antara perkongsian dengan syarikat. Berikan 4 fungsi MIA.Berikan 4 fungsi MIA.

24 JAWAPAN Pengguna maklumat Kegunaan maklumat 1. Pihak pengurusan  Menilai keputusan pengurusan yang lepas  Membuat rancangan dan keputusan untuk masa depan 2. Pelabur sedia ada  Mengetahui nilai modal yang dilaburkan  Mengetahui dividen yang diterima daripada modal yang dilaburkan. 3. Bakal pelabur atau bakal rakan kongsi  Melihat keuntungan atau kerugian sebelum membuat keputusan melabur atau menjadi rakan kongsi. 4. Pihak bank atau pemiutang  Menilai kebolehan perniagaan untuk membayar balik hutang bersama faedah atas pinjaman 4. Agensi kerajaan  Menentukan jumlah cukai yang harus dikenakan atas untung perniagaan  Menentukan kepatuhan perniagaan kepada undang-undang yang telah ditetapkan.

25 SyarikatPerkongsianMilikan Tunggal Bermodalkan saham Bermodalkan aset yg disumbangkan oleh pekongsi Sumbangan modal sendiri atau saudara mara Tanggungan terhad kpd pegangan saham Tanggungan tidak terhad Pemilikan berdasarkan pegangan saham; lebih 2-50 org bg sdn bhd, bg awam bhd 2 dan ke atas Perkongsian antara 2 –20 org pekongsi Seorang pemilik

26 PerbezaanPerkongsianSyarikat 1. Penubuhan perniagaan Berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan Berdaftar dengan Pendaftar Syarikat (ROC) 2. Kekangan peraturan Terikat dengan Akta Perkongsian 1961 Terikat dengan Akta Syarikat LiabilitiTidak terhadTerhad mengikut jumlah saham 4. Pemilik2 – 20 orang2 – tiada had (bergantung pada saham dibenarkan) Perbezaan Antara Perkongsian Dan Syarikat

27 Fungsi MIA: mengiktirafkan para akauntan bertauliahmengiktirafkan para akauntan bertauliah memastikan pengamal perakaunan mengikut peraturanmemastikan pengamal perakaunan mengikut peraturan menganjurkan seminar/ceramah yang berkaitan dengan bidang perakaunanmenganjurkan seminar/ceramah yang berkaitan dengan bidang perakaunan menetapkan syarat untuk menjadi akauntan bertauliahmenetapkan syarat untuk menjadi akauntan bertauliah


Download ppt "OBJEKTIF Memahami maksud perakaunan secara umum dan perbezaannya dengan simpan kira serta sedikit latar belakang sejarah kewujudan bidang perakaunan.Memahami."

Similar presentations


Ads by Google