Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

Similar presentations


Presentation on theme: "7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD."— Presentation transcript:

1 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

2  Preface  Statistics  Causes  Symptomatology  Investigation/diagnosis  Pathophysiology  Grading  Treatment policy  Prostate cancer and TCM  Recommendations for prevention Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

3 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

4 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

5 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

6 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

7 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

8 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

9 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

10 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

11 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Brachytherapy Cryotherapy

12 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

13 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

14 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Breaking Blood StasisTransforming PhlegmClearing Heat Toxic Shui ZiFu LingBai Hua She She Cao E ZhuYi Yi RenLong Kui Tu Bie ChongZhu LingBan Zhi Lian Dan ShenQu MaiPu Gong Ying Chi Shao YaoTian Nan XingYu Xing Cao Chuan Niu XiHai ZaoYa Dan Zi San QiKun BuShan Dou Gen Ling ZhiHu ZhangZi Cao Ju Zong LuWei Ling XianZao Xiu Chuan Shan JiaZe Xie Da Ji Xiao Ji D a H u a ng

15 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Tonifying Yang Tonifying Qi Bu Gu ZhiXi Yang Shen Yin Yang HuoGan Cao Tonifying Yin Tonifying Blood Nu Zhen ZiDang Gui Shu Di Huang He Shou Wu E Jiao Bai Shao Yao Tonifying Shen Jing Shan Zhu Yu Expelling Cold Toxic, Calming Pain Chan Su

16 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. Syndrome DifferentiationsMain Possible Basic Formula’s Phlegm Heat ToxicBa Zheng Tang Phlegm Cold ToxicGan Cao Gan Jiang Fu Ling Bai Zhu Tang Blood StagnationShao Fu Zhu Yu Tang Qi StagnationJu He Tang Yin DeficiencyLiu Wei Di Huang Tang Blood DeficiencyTao Hong Si Wu Tang Qi + Blood DeficiencyShi Quan Da Bu Tang Yang DeficiencyJin Gui Shen Qi Tang Qi DeficiencyShen Ling Bai Zhu Tang Shen Jing DeficiencyGui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang COMBINATION of SyndromesCOMBINATION of Strategies!!

17 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

18 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

19 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD. W e s t e r n ? P h y t o t h e r a p y

20 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

21 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

22 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.

23 Oct. 1st 2010 7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD.


Download ppt "7th World Congress of Chinese Medicine J.D. Setyo, MD."

Similar presentations


Ads by Google