Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Funkcionalna analiza pravosuđa u Srbiji Multidonatorski fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji (MDTF-JSS)

Similar presentations


Presentation on theme: "Funkcionalna analiza pravosuđa u Srbiji Multidonatorski fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji (MDTF-JSS)"— Presentation transcript:

1 Funkcionalna analiza pravosuđa u Srbiji Multidonatorski fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji (MDTF-JSS)

2 Funkcionalna analiza - ciljevi Na zahtev Ministsarstva pravde i provosudnih vlasti u Srbiji, u koordinaciji sa Evropskom komisijom i medjunarodnim partnerima u reformi pravosuđa koji funkcionišu kroz Multidonatorski fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji, Svetska banka je uradila Funkcionalnu analizu pravosuđa u Srbiji. Cilj Funkcionalne analize je da pomogne u izradi Akcionog plana za otvaranje pregovora pod poglavljem 23 i tako podrži pregovore o pristupanju između Srbije i EU. Funkcionalna analiza podržava taj proces davanjem procene funkcionisanja institucija šireg sistema pravosuđa u Srbiji i iznošenjem opcija i preporuka radi informisanja tekuće i planirane inicijative reforme srpskog pravosuđa u perspektivi pristupanja EU. Funkcionalna analiza se usredsređuje na sudove kao glavne nosioce pružanja pravosudnih usluga i primarne institucije pravosuđa u Srbiji.

3 Procena učinka Kakva je trenutna slika u pogledu potražnje za sudskim uslugama I efikasnosti sudova?

4 Procena učinka - potražnja Ukupan br. novoprispelih predmeta se smanjuje.

5 Procena učinka – potražnja Prosecan broj predmeta po sudiji

6 Procena učinka - potražnja Neravnomerna opterećenost sudova (novi predmeti) – Osnovni sudovi

7 Procena učinka - Efikasnost Podaci o broju predmeta su pomalo preuveličani. Filtriranje preuveličanih podataka otkriva da je opterećenost pravosuđa skromna. Velike disproporcije u učinku, naročito sa starim predmetima i produktivnosti pravosuđa. Savladavanje priliva predmeta se popravilo i na nivou je s EU. Broj starih predmeta u Srbiji je veći nego u uporednim zemljama EU.

8 Procena učinka - Efikasnost Tri osnovna pokazatelja koji se redovno koriste za merenje efikasnosti pravosuđa: ukupan broj rešenih predmeta, broj rešenih predmeta po sudiji i stopa rešenih predmeta.

9 2010201120122013 Osnovni sudovi846,3581,731,3191,297,8161,146,239 Gra đ anski parnični predmeti 171,559209,539215,180223,388 Gra đ anski vanparnični predmeti 178,438199,201219,295190,599 Krivična istraga184,823247,094238,162139,436 Krivična materija nakon istrage (su đ enje) 47,04951,20765,08964,113 Izvršenje262,4791,022,267558,078528,209 Viši sudovi102,855114,048110,049119,962 Gra đ anski parnični predmeti 50,24861,37353,51564,544 Gra đ anski vanparnični predmeti 2,9682,9443,4284,391 Krivična istraga17,54816,23915,73313,848 Krivična materija nakon istrage (su đ enje) 28,81229,68433,52931,371 Izvršenje3,2793,8083,8445,808 Apelacioni sudovi69,39172,15478,51382,274 Gra đ anski parnični predmeti 39,80238,25340,75539,840 Gra đ anski vanparnični predmeti 7955944492,608 Krivična materija nakon istrage (su đ enje) 28,79433,30737,30939,826 Privredni sudovi139,601134,468145,67099,975 Privredni apelacioni sudN/A15,22413,50112,207 Prekršajni sudovi567,066644,845601,648562,612 Viši prekršajni sudN/A33,04232,85427,421 UKUPNO 1,725,2712,745,1002,280,0512,050,690

10 Procena učinka - Efikasnost Broj rešenih predmeta po sudiji

11 Procena učinka - Efikasnost Stopa rešenih predmeta je odnos između broja rešenih predmeta i novih predmeta (rešeni/novi za bilo koju godinu X 100).

12 Analiza funkcionisanja sistema Upravljanje finansijskim i ljudskim resursima?

13

14

15 Funkcionalna analiza – ljudski resursi Veliki broj zaposlenih u sistemu. Struktura zaposlenih je neizbalansirana i neisplanirana. Sistemu nedostaje fleksibilnost da bolje funkcioniše. Pravosudna akademija treba da čini više na podršci transformaciji.

16 Broj sudija na 100.000 stanovnika

17 Komparativno veliki br. osoblja po sudiji

18 Prateće osoblje – veliki udeo u ukupnom br. zaposlenih Odnos br. pratećeg osoblja prema nosiocima posla, nevezanim za izvršenje, pokazuje da sudovi imaju veliki br. zaposlenih koji nisu angažovani na poslovima vezanim za sudske predmete Odnos br.pratećeg osoblja finansiranog iz budžeta prema nosiocima posla prema vrstama sudova – 2013. IZVOR: MDTF Mega Data Tabela Vrsta suda Ukupan br. nesudijskog osoblja Sva radna mesta vezana za procesuiranje predmeta % obuhvatajući rad. mesta vezana za procesuiranje predmeta Ostali zaposleni % obuhvatajući ostale zaposlene Apelacioni 58950486%8514% Viši 1644114169%50331% Osnovni 5948401167%193733% Privredni 74961983%13017% Prekršajni 2053140368%65032% UKUPNO 10983767870%330530%

19 Obuka sudija i zaposlenih u sudovima Pravosudna akademija kao nosilac obuke. Kontinuirana obuka i transformacija sistema.

20 Hvala na pažnji email: ssvircev@worldbank.org


Download ppt "Funkcionalna analiza pravosuđa u Srbiji Multidonatorski fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji (MDTF-JSS)"

Similar presentations


Ads by Google