Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pembentukan kata Awalan peN-.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pembentukan kata Awalan peN-."— Presentation transcript:

1 Pembentukan kata Awalan peN-

2 AWALAN IMBUHAN AKHIRAN APITAN SISIPAN
Dalam bahasa Melayu, salah satu cara untuk membentuk perkataan adalah dengan menggunakan imbuhan. Imbuhan ini boleh terdiri daripada awalan, akhiran, apitan dan sisipan. SISIPAN

3 Dalam unit ini, kamu akan mempelajari awalan yang membentuk kata nama.
Awalan tersebut adalah seperti yang berikut peN- peR-

4 Awalan peN- peN- pe- pem- pen- peng-/penge
Awalan peN- terdiri daripada pelbagai bentuk, iaitu peN- pe- pem- pen- peng-/penge

5 pe- + ladang = peladang + wangi = pewangi + rakam = perakam + pukul
Lihatlah contoh penggunaan awalan peN- yang berikut. pe- + ladang = peladang + wangi = pewangi + rakam = perakam + pukul = pemukul + tari = penari + karang = pengarang + sangkut = penyangkut pem- + baca = pembaca + berita = pemberita + besar = pembesar

6 pen- + syarah = pensyarah + damai = pendamai + cari = pencari
peng-/penge- + halang = penghalang + adil = pengadil + gali = penggali + edar = pengedar + cat = pengecat + lap = pengelap Daripada contoh ini, kamu pelajari bahawa apabila kata dasar itu dibubuhi dengan imbuhan peN-, perkataan itu akan menjadi kata nama yang menerangkan:- orang (contohnya : peladang, pengadil dan pengecat) sesuatu alat (contohnya : pewangi, penyangkut dan perakam)

7 per- + asap = perasap + bara = perbara + tapa = pertapa + buru
Awalan peR- jarang digunakan dan bilangan perkataannya terhad. Lihatlah contoh penggunaan awalan peR- yang berikut. per- + asap = perasap + bara = perbara + tapa = pertapa + buru = perburu + tanda = pertanda Setelah kata dasar itu diberi imbuhan peR-, perkataan itu menjadi kata nama yang menerangkan: alat atau tempat (contohnya : perasap dan perbara) orang yang melalukan kerja (contohnya : pertapa dan perburu)

8 Latihan Bina ayat dengan menggunakan perkataan yang berikut. pemalu pembantu pencerita penggali pengebom penyelidik


Download ppt "Pembentukan kata Awalan peN-."

Similar presentations


Ads by Google