Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Lökositler Prof. Dr. Asuman Gölgeli.

Similar presentations


Presentation on theme: "Lökositler Prof. Dr. Asuman Gölgeli."— Presentation transcript:

1 lökositler Prof. Dr. Asuman Gölgeli

2

3

4

5

6

7

8

9  Granüler lökositler –Nötrofiller(40-70%) –Eosinofiller (acidophils, <5%) –Basofiller (<1%)  Agranüler lökositler –Lenfositler(20-45%) –Monositler(<10%) Beyaz kan hücreleri (Lökositler)

10 Lymphocyte Monocyte Eosinophil Basophil Neutrophil GranulocyteAgranulocyte Leukocyte White Blood Cells

11

12 GRANÜLOSİTLER 1. NÖTROFİLLER Lökositlerin % 40-45 10 - 14um çapında nükleusları çok loplu sitoplazması hafif noktalı granülleri silik - geniş lizozomları var Aktif fagositlerdir bakteri ve hücre fragmanlarını sindirirler

13 NEUTROPHIL Multi - lobed nucleus Cytoplasm Erythrocyte

14

15 lökositlerin % 1-6 nı oluşturur çapları; 10 - 14um Nükleusu iki loplu anormal geniş oval granüller - eosin ile parlak kırmızıya boyanır Fagositoz yapar antijen +antikor kompleksini sindirir histaminaz salar inflamasyonu inhibe eder GRANÜLOSİTLER 2. Eosinofiller

16 EOSINOPHIL Bi - lobed nucleus Cytoplasmic granules

17

18

19 lökositlerin % 20-30 çapları (küçük); 6 - 9um çapları ;9 - 15um (geniş - 3%) yuvarlak, koyu boyanmış nükleuslar soluk granülsuz sitoplazma küçük lenfositlerin sitoplazması az - patojenlere saldırır & immun cevapları regüle eder Büyük lenfositler antikorları oluşturur AGRANULOCYTES 1. lenfositler

20 lenfositler küçük geniş yuvarlak nükleuslar

21

22

23

24 Lökositlerin %2-3, çapları ; 14 - 24um, geniş, genellikle çentikli nükleuslar, Bol açık mavi sitoplazma granülsüz, Sitoıplazmik vakuller, oldukça hareketli, ölmüş doku ve patojenleri fagosite edebilen makrofajlara dönüşür. AGRANULOCYTES 2. Monositler

25 MONOSİT Çentikli nükleus Bol sitoplazma

26

27  hücrelerin yeme davranışına benzer.  Fagositoz yapan; –Nötrofiller –Monositler  Hedefleri: –Bakteri ve diğer yabancı materyaller. –Hasarlı/infekte/anormal hücreler Fagositoz

28

29

30 Yutulmaya başlanan Yabancı hücre Monosit

31

32

33 İnflamasyon İmmun sistem Savunma Mekanizmaları

34 Inflamasyon: non-spesifik Immune sistem: spesifik Savunma Mekanizmaları

35 Vücudun hasara cevabı İnflamasyon

36 Anatomik olarak: Kızarıklık, şişlik, ısı, ağrı, fonksiyon azlığı. Histolojik olarak: İnflamasyonlu dokuya lökositlerin birikmesi. İnflamasyon İşaret ve semptomları

37 Akut: Kısa süreli (saatler, günler) Nötrofil istilası Kronik: Uzun süreli (haftalar, aylar) İmmun sistem işe karışır (lenfositler) İnflamasyon Şiddetinin derecesi

38 Kan damarları: çapı ve permeabilitesi değişir. Lökositler:Kemotaktik göçü. İnflamatuar mediatörlerin oluşması ve salınması ile her ikisi tarafında regüle edilir. Inflammation Mekanizması

39  Hücrenin emekleme-benzeri hareketi.  hücre içindeki aktinle gercekleşir.  Farklı hücrelerde farklılık sergiler.  lökositler göç ve bakteriyi bulmada kullanır. İnflamasyon Ameboid migrasyon/Diapedez

40

41  çözünen bir stimulus konsantrasyonunun gradyanına cevap olarak hücrenin göçe yönlenmesidir. Örneğin; –Bakterinin sekresyon ürünleri – İnflamatuar mediatörler. İnflamasyon Kemotaksi

42 Plazma proteinlerinden türeyenler: –Pıhtılaşma sırasında salınan ürünler Hücrelerden kaynaklananlar: –Sitokinler, histamin. Sadece salınır/lokal etki. (hormon-benzeri özgüllük) İnflamasyon İnflamatuar mediatörler

43 Doku hasarı Kimyasal Mediatör salınmasi Artmış Vaskuler permeabilite Kemotaksi Patojen İnflamatuar cevap

44 Doku hasarı Kimyasal Mediatör salınmasi Artmış Vaskuler permeabilite Kemotaksi Fibrin yumağı Hasar bölgesini ayırır Hasar bölgesinde Beyaz kan hücre Sayısında artış Patojenler tutulur ve Yok edilir Patojen İnflamatuar cevap

45 İlave NonSpesifik Direnç Kimyasal savunma 1. Komplement yaklaşık 20 adet serum protein grubu yabancı bir madde ile kombine olduğunda bir “komplement kaskadı” aktive edilir complement proteinleri bakterial membranı yırtarlar 2. Interferon viral infeksiyonlara direnç için vücut hücrelerini stimule ederler viral replikasyonu inhibe ederler

46 Komplement Sıvı fışkırması Bakterial membran


Download ppt "Lökositler Prof. Dr. Asuman Gölgeli."

Similar presentations


Ads by Google