Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Lökositler Prof. Dr. Asuman Gölgeli.

Similar presentations


Presentation on theme: "Lökositler Prof. Dr. Asuman Gölgeli."— Presentation transcript:

1 lökositler Prof. Dr. Asuman Gölgeli

2

3

4

5

6

7

8

9 Beyaz kan hücreleri (Lökositler)
Granüler lökositler Nötrofiller(40-70%) Eosinofiller (acidophils, <5%) Basofiller (<1%) Agranüler lökositler Lenfositler(20-45%) Monositler(<10%)

10 White Blood Cells Leukocyte Agranulocyte Granulocyte Monocyte Basophil
Neutrophil Lymphocyte Eosinophil

11

12 GRANÜLOSİTLER 1. NÖTROFİLLER Lökositlerin % 40-45 10 - 14um çapında
nükleusları çok loplu sitoplazması hafif noktalı granülleri silik - geniş lizozomları var Aktif fagositlerdir bakteri ve hücre fragmanlarını sindirirler

13 NEUTROPHIL Multi - lobed nucleus Cytoplasm Erythrocyte

14

15 GRANÜLOSİTLER 2. Eosinofiller lökositlerin % 1-6 nı oluşturur
çapları; um Nükleusu iki loplu anormal geniş oval granüller - eosin ile parlak kırmızıya boyanır Fagositoz yapar antijen +antikor kompleksini sindirir histaminaz salar inflamasyonu inhibe eder

16 EOSINOPHIL Cytoplasmic granules Bi - lobed nucleus

17

18

19 AGRANULOCYTES 1. lenfositler lökositlerin % 20-30
çapları (küçük); 6 - 9um çapları ;9 - 15um (geniş - 3%) yuvarlak, koyu boyanmış nükleuslar soluk granülsuz sitoplazma küçük lenfositlerin sitoplazması az - patojenlere saldırır & immun cevapları regüle eder Büyük lenfositler antikorları oluşturur

20 lenfositler geniş küçük yuvarlak nükleuslar

21

22

23

24 AGRANULOCYTES 2. Monositler Lökositlerin %2-3 , çapları ; 14 - 24um,
geniş, genellikle çentikli nükleuslar, Bol açık mavi sitoplazma granülsüz, Sitoıplazmik vakuller, oldukça hareketli, ölmüş doku ve patojenleri fagosite edebilen makrofajlara dönüşür.

25 MONOSİT Bol sitoplazma Çentikli nükleus

26

27 Fagositoz hücrelerin yeme davranışına benzer. Fagositoz yapan;
Nötrofiller Monositler Hedefleri: Bakteri ve diğer yabancı materyaller. Hasarlı/infekte/anormal hücreler

28

29

30 Fagositoz Monosit Yutulmaya başlanan Yabancı hücre

31

32

33 Savunma Mekanizmaları
İnflamasyon İmmun sistem

34 Savunma Mekanizmaları
Inflamasyon: non-spesifik Immune sistem: spesifik

35 İnflamasyon Vücudun hasara cevabı

36 İnflamasyon İşaret ve semptomları
Anatomik olarak: Kızarıklık, şişlik, ısı, ağrı, fonksiyon azlığı. Histolojik olarak: İnflamasyonlu dokuya lökositlerin birikmesi.

37 İnflamasyon Şiddetinin derecesi
Akut: Kısa süreli (saatler, günler) Nötrofil istilası Kronik: Uzun süreli (haftalar, aylar) İmmun sistem işe karışır (lenfositler)

38 Inflammation Mekanizması
Kan damarları: çapı ve permeabilitesi değişir. Lökositler: Kemotaktik göçü. İnflamatuar mediatörlerin oluşması ve salınması ile her ikisi tarafında regüle edilir.

39 İnflamasyon Ameboid migrasyon/Diapedez
Hücrenin emekleme-benzeri hareketi. hücre içindeki aktinle gercekleşir. Farklı hücrelerde farklılık sergiler. lökositler göç ve bakteriyi bulmada kullanır.

40

41 İnflamasyon Kemotaksi
çözünen bir stimulus konsantrasyonunun gradyanına cevap olarak hücrenin göçe yönlenmesidir. Örneğin; Bakterinin sekresyon ürünleri İnflamatuar mediatörler.

42 İnflamasyon İnflamatuar mediatörler
Plazma proteinlerinden türeyenler: Pıhtılaşma sırasında salınan ürünler Hücrelerden kaynaklananlar: Sitokinler, histamin. Sadece salınır/lokal etki. (hormon-benzeri özgüllük)

43 İnflamatuar cevap Doku hasarı Patojen Kimyasal Mediatör salınmasi
Artmış Vaskuler permeabilite Kemotaksi

44 Hasar bölgesini ayırır
İnflamatuar cevap Doku hasarı Patojen Kimyasal Mediatör salınmasi Artmış Vaskuler permeabilite Kemotaksi Hasar bölgesinde Beyaz kan hücre Sayısında artış Fibrin yumağı Hasar bölgesini ayırır Patojenler tutulur ve Yok edilir

45 İlave NonSpesifik Direnç
Kimyasal savunma 1. Komplement yaklaşık 20 adet serum protein grubu yabancı bir madde ile kombine olduğunda bir “komplement kaskadı” aktive edilir complement proteinleri bakterial membranı yırtarlar 2. Interferon viral infeksiyonlara direnç için vücut hücrelerini stimule ederler viral replikasyonu inhibe ederler

46 Komplement Sıvı fışkırması Bakterial membran


Download ppt "Lökositler Prof. Dr. Asuman Gölgeli."

Similar presentations


Ads by Google