Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Jenis Kata Nama Kata Naman Tunggal Kata Nama Terbitan Kata Nama Majmuk

Similar presentations


Presentation on theme: "Jenis Kata Nama Kata Naman Tunggal Kata Nama Terbitan Kata Nama Majmuk"— Presentation transcript:

1 Jenis Kata Nama Kata Naman Tunggal Kata Nama Terbitan Kata Nama Majmuk
orang, mesin muzik, alat Kata Nama Terbitan Pemuzik, keramaian, permainan, alunan Kata Nama Majmuk Tengah hari, hari raya, pos laju Kata Nama Ganda Alat- alat, bunyi-bunyian, bukit-bukau

2 Kata Kerja Kata Kerja Transitif Kata Kerja Tak Transitif Aktif Pasif
Contoh: Dia sedang memainkan alat muzik Pasif Contoh: Alat muzik itu dimainkan oleh dia Kata Kerja Tak Transitif Contoh: Para penonton terhibur dengan persembahan itu

3 Frasa nama Boleh dibentuk daripada satu kata nama atau lebih.
Fungsi frasa nama Sebagai subjek Contoh: Kumpulan muzik tradisional itu sungguh terkenal Sebagai predikat Contoh: Gitar ialah suatu alat muzik bertali

4 Tatabahasa

5 Penanda Wacana Digunakan dalam karangan untuk memperlihatkan pertautan idea dan urutan isi. Fungsi Penanda Wacana Menunjukkan maksud sebaliknya Sungguhpun begitu, namun begitu,meskipun begitu Menunjukkan tambahan Dalam pada itu, selain itu, di samping itu, lantaran Menunjukkan sebab Jadi, oleh itu, kesimpulannya

6 Sisipan Salah satu cara untuk membentuk perkataan.
Menyisipkan unsur seperti el, em, er, dan in. Disisip antara konsonan dengan vokal dalam kata dasar. Sisipan hanya boleh dilakukan dalam pertengahan kata. Penyisipan membentuk kata nama terbitan dan kata adjektif terbitan.

7 Kata dasar Sisipan Bentuk terbitan Tapak Tunjuk kembung -el- Telapak Telunjuk Kelembung Sabut Suling gigi -er- Serabut Seruling Gerigi Tali Gerlap jari -em- Temali Gemerlap Jemari Sabung -in- Sinabung


Download ppt "Jenis Kata Nama Kata Naman Tunggal Kata Nama Terbitan Kata Nama Majmuk"

Similar presentations


Ads by Google