Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Prepositioner PÅ, I, HOS ON, IN, WITH/AT. VAR? WHERE? PÅON.

Similar presentations


Presentation on theme: "Prepositioner PÅ, I, HOS ON, IN, WITH/AT. VAR? WHERE? PÅON."— Presentation transcript:

1 Prepositioner PÅ, I, HOS ON, IN, WITH/AT

2 VAR? WHERE? PÅON

3 1.1. en yta a surface på första våningenon the first floor på väggenon the wall på taket (utsidan)on the roof på hyllanon the shell på mattanon the carpet på tidningen : on paper: Ställ skorna på tidningen! Put your shoes on the paper! på gatanon the street

4 på parkerings platsen in the parking lot på torgetat the square på markenon the ground Det ligger en man på marken.A man is lying on the ground. på bergeton the mountain Vi var högst uppe på berget.We were on the top of the mountain på skolgårdenin the school yard på fältenat the fields på slättenon the plain

5 OBS! på vindenvolym!In the attic på landetvolym!In the country side

6 1.2. en ö, enhalvö an island, a peninsula på Hisingenon Hising island på en halvöon a peninsula

7 1.3. platser med aktivitet places with activity

8 1.3.1. arbetet på jobbetat work på kontoretat the office på bandeton the conveyor på lagretin the warehouse på en fabrikin a factory på mitt rumin my room

9 1.3.2 studier på Komvuxat the municipal adult school på universitetetat the University

10 OBS! i skolan

11 1.3.3. kommersiella och officiella lokaler/commercial and offical premises på ICA på biblioteket på Systembolaget på Posten på banken på Arbetsförmedlingen på sjukhuset på stationen på dagis

12 OBS! små lokalersmall premises i affären in the shop i kioskenin the kiosk i butikenin the shop i kyrkan in church i fängelsein jail

13 1.3.4. i kollektivtrafiken in public transport på tåget på bussen på spårvagnen på båten

14 1.3.5. nöjen, bjudning Entertainment, party på restaurangon a restaurant på teateron the theatre på caféon a café på fotbollon football på feston a party på bröllopon a wedding

15 1.3.6 kurs, möte course, meeting på dataon computer (class) på gitarrlektionenon the guitar lesson

16 1.3.7. ledighet leave, holiday på semesteron vacation på sommarloveton summer holidays på raston break på lunchat lunch

17 1.3.8 resa travel på en resaon a journey på utflykton an excursion på promenadon a walk på studiebesök on a field trip

18 2. I IN

19 2.1. en volym i lägenhetenin the apartment i våningenin the large apartement i rummetin the room i bokhyllanin the shelf i fåtöljenin the armchair i soffanon the couch i taketon the cealing I taket hänger en lampa.A lamp is hanging in the cealing i köketin the kitchen i tidningenin the paper i källarenin the basement i fönstretin the window i gatan:in the street Det är ett hål i gatan.There´s a hole in the street i marken:in the ground Det finns mineraler här i marken.There are minerals in the ground

20 I bergen:in the mountains Tycker du om att gå i bergen?Do you like walking in the…. i fjällenin the mountains i jordenin the soil i trädgården in the garden i skogenin the forrest i regnetin the rain i affären(liten lokal)in the shop i kiosken(liten lokal)in the kiosk i butiken(liten lokal)in the shop i kyrkan in church i fängelsein jail

21 OBS! i öknenin the desert

22 2.2. en stad, ett land, en världsdel a city, a country, a continent i Göteborg i Frankrike i Asien i världen

23 3. HOS en person WITH/AT a person hos polisenat the police hos tandläkarenat the dentist hos rektorwith the head teacher hos min handläggarewith my officer hos studievägledarenwith the student adviser


Download ppt "Prepositioner PÅ, I, HOS ON, IN, WITH/AT. VAR? WHERE? PÅON."

Similar presentations


Ads by Google