Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

2.1 Pengenalan Struktur Organisasi

Similar presentations


Presentation on theme: "2.1 Pengenalan Struktur Organisasi"— Presentation transcript:

1 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Rajah variasi organisasi pengurusan projek (Turner A, 1990) Pengurusan Projek Luaran (External) Pengurusan Projek Dalaman (In House) Pengurusan Projek Dalaman dan Luaran sepasukan (In house & External) Organisasi Pengurusan Projek Klien Penasihat Organisasi untuk rekabentuk dan pembinaan Reka dan Bina Tradisional Pengurusan Turnkey package deal Sequential single stage tendering Accelerate stage tender Construction management Design & manage Design Build Develop construct Management contracting

2 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
5 proses pengorganisasian Menyenaraikan aktiviti kerja Pembahagian kerja Pengagregatan kerja (jabatan) Penyelarasan kerja Pengawasan & pengorganisasian kerja

3 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
3 jenis organisasi Organisasi Fungsian Organisasi Matrik Orgaisasi Projek

4 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Organisasi Fungsian Kaedah tradisi (perbankan, industri, syarikat) Kedudukan individu jelas – jabatan / unit Tugas / fungsi individu – ikut polisi / kedudukan dlm struktur Kedudukan individu – ikut kemahiran / fungsi Ketua akan mengawasi, mengarah dan mengawal pencapaian setiap individu dlam organisasi

5 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Organisasi Fungsian Ciri-ciri utama Arahan dari atas ke bawah (vertical line of command) Maklumbalas dari bawah ke atas Struktur organisasi adalah rigid Hierarki adalah jelas

6 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Organisasi Fungsian Kebaikan Keburukan Unit / jab / bhgn yg bermasalah mudah dikenal pasti. Blh diatasi dgn segera Ahli unit / jab / bhgn kadangkala memeningkan matlamat mereka sdri Kepakaran dpt disatukan / digbgkan – bertukar pengetahuan, kemahiran & pengalaman di kal individu Maklum balas mungkin perlahan kerana wujud level / unit / personal Fungsi serta kedudukan individu jelas Boleh berlaku konflik jika projek dilakukan serentak (cth, pembahagian sumber – yg kuat / dominan akan mempengaruhi) Membolehkan pengawasan disiplin dibuat dgn ketat Sukar mentakrif semua keperluan individu menyebabkan objektif organisasi tdk tercapai

7 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Fungsian KETUA EKSEKUTIF Perunding Luar Jabatan Kewangan Jabatan Pengurusan Projek & Rekabentuk Jabatan Pemasaran Jabatan Pembangunan & Pengeluaran Unit Pengeluaran Jabatan Ukur Bahan Jabatan Audit Unit Pembangunan (teknikal) Unit Rekabentuk Unit Pengurusan Projek Jabatan Undang-Undang & Pentadbiran Tanah Unit Procurement Jabatan Perancang Bandar & Pembangunan Industri Jabatan Perancang Korporat Jabatan Pentadbiran & Sumber Manusia Unit Latihan Unit Kualiti & ISO Unit Pentadibiran Unit Sumber Manusia PENGURUS BESAR

8 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Organisasi Matrik Organisasi matrik telah dihasilkan dari gabungan ciri-ciri organisasi fungsian dan organisasi projek. Apabila satu organisasi mengendalikan beberapa projek di satu masa dan juga melibatkan projek yang besar organisasi matrik adalah cadangan yang sesuai.

9 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Organisasi Matrik Kebaikan Keburukan Pengunaan sumber lebih berkesan “dual reporting” boleh berlaku dan ini mungkin akan berlaku konflik Penyampaian maklumat lebih tepat dan meluas Konflik blh berlaku akibat kelewatan / “over budget” unit fungsian Menggalakan perkembangan pengetahuan di kalangan individu dlm unit fungsian Pembahagian sumber – sukar apabila banyak projek dijalankan serentak Mengurangkan percangagahan urusan di antara “line organisation” bagi pengurus projek dan kakitanganfungsian Berlaku dominan apabila ada pengurus yg lebih menonjol dalam organisasi fungsian

10 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Matrik PENGURUS BESAR Pengurus Plant/Materials Pengurus Kewangan Pengurus Purchasing Pengurus Services Tanggungjawab projek Pengurus Projek A Tanggungjawab projek Pengurus Projek B Tanggungjawab projek Pengurus Projek C Tanggungjawab fungsian Tanggungjawab fungsian Tanggungjawab fungsian Tanggungjawab fungsian

11 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Organisasi Projek Ciri-ciri yang ada pada organisasi ini, kuasa diterajui oleh pengurus projek. Integrasi di antara kepakaran yang ada dalam organisasi lebih efektif dan kuasa pengurusan projek ke atas semua unit/bahagian/jabatan diberikan kepada pengurus projek.

12 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Organisasi Projek Kebaikan Keburukan Bidang kuasa pengurus projek adalah meluas Pengunaan sumber yang tidak efektif Semua unit / jabatan bertanggungjawab terus kepada pengurus projek Tidaka ada career jangka masa panjang Integrasi antara kepakaran adalah lebih efektif Pembahagian tugas tidak seimbang Penyelarasan lebih mudah Individu perlu menunjukan kepentingannya jika berlaku pertukaran pengurus Kesemua sumber menumpu perhatian kepada projek Tindakan boleh diambil dgn segera jika berlaku masalah

13 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Projek

14 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Klasifikasi Projek Pembinaan Jenis Pembinaan Ciri-ciri jenis pembinaan Pembinaan Berat Melibatkan kawasan yang luas Cth: empangan, terowong, pelabuhan, lapangan terbang, jalanraya Pembinaan Bangunan (pembinaan mendatar) Kawasan tidak luas tetapi tinggi Cth: menara KL, pjbt kerajaan, kompleks Pembinaan Perindustrian Untuk industri Cth: kilang (memerlukan ruang yg luas, pengunaan steel Pembinaan Marin Melibatkan laut Cth: platform minyak, kerja-kerja menghalang hakisan pantai, mendalamkan perairan dll

15 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
5 Cara pembinaan dilaksanakan Bagaimana??? Ciri-ciri??? Dibuat sepenuhnya oleh pemilik Untuk projek kecil (r/b, selia, membina) Cth pemilik : KUiTTHO (bangunan asrama) Hanya pengurusan dibuat oleh pemilik Bhgn pengurusan dibuat oleh pemilik Utk pembinaan : upah buruh & agihkan kepada subkontraktor Pembinaan melalui kontraktor utama Paling meluas digunakan Firma rekabentuk & firma pembinaan merupakan syarikat yang berasingan Firma rekabentuk akan menyelia kerja-kerja kontraktor utama bersambung

16 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Cara pembinaan dilaksanakan (sambungan) Bagaimana??? Ciri-ciri??? Kontrak Turnkey Fast track projek (masa pembinaan yang singkat) Design & built (reka & bina) Firma rekabentuk & pembinaan boleh syarikat yang sama Syrikat besar & mempunyai kepakaran Kontrak pengurusan pembinaan Pengurus pembinaan bertindak bagi pihak pemilik Pengurus pembinaan menyelaras kerja-kerja firma rekabentuk & pembinaan Penjimatan masa dan kos bagi pemilik

17 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Cara pembinaan dilaksanakan Dibuat sepenuhnya oleh pemilik Pemilik Kakitangan Pembinaan Pengarah Projek Tenaga Kerja Pembinaan

18 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Cara pembinaan dilaksanakan Hanya pengurusan dibuat oleh pemilik Pemilik Kakitangan Pembinaan Pengarah Projek Tenaga Buruh (diupah) Sub Kontraktor

19 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Cara pembinaan dilaksanakan Pembinaan Melalui Kontraktor Utama Pemilik Firma Rekabentuk Kontraktor Utama (penyeliaan) Sub Kontraktor Tenaga Kerja Kontraktor

20 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Cara pembinaan dilaksanakan Kontrak Turnkey Pemilik Firma Rekabentuk / Pembinaan Tenaga Kerja Pembinaan Kontraktor Utama Sub Kontraktor

21 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Cara pembinaan dilaksanakan Kontrak Pengurusan Pembinaan Pemilik Firma Rekabentuk Pengurus Pembinaan Firma Pembinaan

22 Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)
IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Pengurusan projek pada asasnya bermula daripada peringkat idea hingga siap. Pengurus projek mesti terlibat dari peringkat awal sehingga projek dapat disiapkan. Pembinaan sebuah projek adalah rumit kerana sifatnya yang dinamik dan sentiasa berubah-ubah. Tahap projek berubah daripada idea/konsep, kajian kemungkinan, perlaksanaan sehingga siap.

23 Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)
IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Peringkat Idea (Planning) Peringkat idea berlaku dalam perancangan pangkal untuk mengenal pasti keperluan pembinaan sebuah projek. Konsep permulaan/ idea akan digunakan untuk kajian kebolehlaksanaan serta keterangan pendek kemampuan yang diperlukan, gambaran proses dan seumpamanya. Proses mengenal pasti adalah seperti berikut : 1. Periksa semua pilihan dan buat pilihan yang paling utama 2. Periksa keperluan 3. Kenal pasti kedudukan dalam perancangan korporat 4. Apakah had projek yang akan dibiayai

24 Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)
IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Peringkat Kajian Kemungkinan (Feasibility Analysis) Kajian Kemungkinan akan mempertimbangkan kesesuaian proses, keperluan ruang, dan kemungkinan penggunaan rekabentuk piawai. Sekiranya kajian ini mendapati cadangan tidak boleh dilaksanakan contohnya dari segi kejuruteraan, cadangan akan dikembalikan ke bahagian permulaan untuk dikaji selidik semula. Carta alir proses kajian kemungkinan ditunjukkan oleh Rajah 2.5.

25 Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)
IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Step 1 Carta alir proses kajian kemungkinan Mula projek/idea Project Initation Nilai matawang Penjadualan Belanjawan Permintaan Pasaran Program disemak semula kerana tidak praktikal Perlu laksana Tidak Ya sambungan Rekabentuk??? Rekabentuk????

26 Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)
IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN sambungan Program disemak semula kerana tidak praktikal Perlu laksana Tidak Ya Rekabentuk/ kejuruteraan konseptual dan strategi projek Reakbentuk atau parameter tertentu tidak bersesuaian Pelan awalan/ kasar projek Anggaran projek (Kos & fasa) Dapatkan kelulusan daripada pihak pengurusan tertinggi Sediakan rekabentuk terperinci diluluskan Step 2 Carta alir proses kajian kemungkinan

27 Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)
IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Kajian Kemungkinan mempunyai beberapa peringkat: Rekabentuk / Kejuruteraan Konseptual Startegi Projek Anggaran Kelulusan

28 Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)
IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Peringkat Kajian Kemungkinan Rekabentuk/kejuruteraan Konseptual Tahap ini bertujuan membentuk gambarajah proses awal, susun atur awal, siasat kegunaan rekabentuk piawai dan merumuskan garis asas rekabentuk atau arahan rekabentuk.

29 Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)
IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Peringkat Kajian Kemungkinan Strategi Projek Dalam strategi projek, penilaian akan dibuat terhadap : Rekabentuk dibuat sendiri atau diserahkan kepada kontraktor Penyelidikan bekalan bahan, iaitu bahan dibekalkan sendiri atau oleh Kontraktor Jumlah kontrak yang digambarkan dan fasa yang akan dijangkakan - Program keseluruhan projek - Penetapan skop projek dan merumuskan pelan projek

30 Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)
IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Peringkat Kajian Kemungkinan Anggaran Anggaran dibuat untuk mendapatkan : - Ketetapan anggaran yang diperlukan Keterangan pembiayaan : jadual, model, hasil dan lain lain Penubuhan pangkalan data bagi merekodkan informasi masa lepas dan masa kini. - Kos pakej-pakej dan anggaran simpanan

31 Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)
IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Peringkat Kajian Kemungkinan Kelulusan Kelulusan adalah tahap akhir dalam kajian kemungkinan di mana satu jawatankuasa pengurusan tertinggi akan menimbangkan perkara-perkara berikut sebelum diberi kelulusan : - Penilaian kewangan - Keterangan pembiayaan : jadual, modal, hasil dll - Penilaian akhir pilihan - Membuat pilihan utama dan mengesyorkan

32 Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)
Rekabentuk terperinci Jawatankuasa meluluskan rekabentuk dan perincian Rekabentuk tidak lengkap Penyediaan dokumen Mesyuarat sebelum tender dan penerimaan tender Pengukuran kuantiti & Anggaran harga kontrak Menilai tender Kelulusan Ahli jawatankuasa perlantikan kontraktor Perlantikan kontraktor Pembinaan dimulakan IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Carta alir proses pelaksanaan projek Tidak Ya Setuju

33 Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat)
IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN 4 Peringkat Proses Perlaksaan Rekabentuk Kejuruteraan Persedian Tender dan Penilaian Tender Persetujuan Perbelanjaan Pentadbiran

34 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat) IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Rekabentuk Kejuruteraan - Persetujuan spesifikasi rekabentuk terperinci - Perlaksanaan rekabentuk - Persediaan lukisan tender dan jadual bahan - Merekodkan perubahan daripada permulaan skop dan laporan - Kerap mengadakan mesyuarat kaji semula rekabentuk

35 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat) IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Persediaan tender dan penilaian tender - Persediaan spesifikasi kontrak dan persetujuan syarat kontrak - Persediaan bil kuantiti - Anggaran nilai kontrak - Tender dikeluarkan dan adakan mesyuarat serta penilaian

36 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat) IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Persetujuan perbelanjaan - Mengesyorkan kontraktor - Penilaian harga kontrak terakhir yang mungkin - Mendapatkan persetujuan untuk perbelanjaan - Lukisan pembinaan dikeluarkan dan tetapkan kontrak

37 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat) IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Pentadbiran - Pengawalan harga dan kualiti kerja - Merekodkan sebarang perubahan - Kerap mengadakan penilaian dan persetujuan harga

38 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat) IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Peringkat Penyiapan Peringkat penyiapan adalah peringkat pembinaan di mana kerja-kerja pemasangan dijalankan dan prestasi projek di awasi. Berikut adalah proses kerja untuk penyiapan. - Pemasangan/ pembinaan - Persetujuan kerja - Mengawasi prestasi projek - Kerap mengadakan mesyuarat kemajuan dengan kontraktor - Penyerahan/ commissioning

39 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat) IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Peringkat atau proses penyerahan 1. Commissioning/ Penyerahan untuk operasi melalui 3 fasa; - Pre Commissioning – pemeriksaan setiap unit tanpa bebanan untuk memastikan setiap komponen di pasang dengan betul - Mula/ start –up – Sistem diuji terhadap keupayaan tanggungan (kapasiti) - Percubaan / Trials –Pengukuran hasil keluaran (output) dengan kapasiti Objektif utama penyerahan operasi bertujuan : - Membuktikan keupayaan yang diramalkan - Mendapatkan mode operasi yang memberi keuntungan - Untuk pemeriksaan dan kelulusan - Mengenalpasti halangan dan bahaya - Melatih operator - Untuk menyediakan pembayaran akhir

40 2.1 Pengenalan Struktur Organisasi
Proses Pengurusan Projek (Kitar Hayat) IDEA KAJIAN KEMUNGKINAN PERLAKSANAAN PENYIAPAN Peringkat atau proses penyerahan 2. Pembetulan Rekabentuk Perlu disebabkan rekabentuk dan spesifikasi kerja yang tidak lengkap atau perubahan terpaksa dibuat untuk penyesuaian dengan keadaan sebenar di tapak. Penyediaan As-Built Drawing. 3. Latihan staf Perlu untuk kemudahan operasi, selenggaraan dan sokongan teknikal. 4. Perjanjian Selenggaraan Menjadi tanggungjawab kontraktor untuk selenggara sebarang kecacatan (defects) selagi dalam tempoh perjanjian. 5. Sijil siap kerja dikeluarkan Klien bersetuju untuk mengambil alih projek dan tempoh masa kecacatan bermula.


Download ppt "2.1 Pengenalan Struktur Organisasi"

Similar presentations


Ads by Google