Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ASI É O CICLO DE... TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS IES CRUCEIRO BALEARES.

Similar presentations


Presentation on theme: "ASI É O CICLO DE... TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS IES CRUCEIRO BALEARES."— Presentation transcript:

1 ASI É O CICLO DE... TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS IES CRUCEIRO BALEARES

2 DURACIÓN DO CICLO 2000 HORAS REPARTIDAS EN DOUS CURSOS – 1º CURSO: 3 TRIMESTRES (OUTUBRO-XUÑO) – 2º CURSO: 2 TRIMESTRES (OUTUBRO-MARZO) PRACTICAS EN CENTRO DE TRABALLO (ABRIL-XUÑO)

3 HORARIO 36 SESIÓNS SEMANAIS DE 50’ CADA UNHA – 1º CURSO

4 HORARIO 36 SESIÓNS SEMANAIS DE 50’ CADA UNHA – 2º CURSO

5 MÓDULOS “ASIGNATURAS” DO CICLO. HORAS TOTAISDENOMINACIÓN DOS MÓDULOS 1º, 2º e 3º trimestres 110 210 160 185 110 4º, 5º e 6º trimestres 255 110 55 75 55 380

6 Xogos e Actividades Físicas Recreativas para a Animación AQUÍ APRENDERÁS A CLASIFICAR EUTILIZAR OS DISTINTOS TIPOS DE XOGOS DENTRO DO ÁMBITO DA ANIMACIÓN DEPORTIVA.

7 Actividades Fisicas e Deportivas Individuais AQUÍ APRENDERÁS DEPORTES COMO: – Actividades ximnásticas. – Atletismo. – Natación

8 Actividades Fisicas e Deportivas con Implementos AQUÍ APRENDERÁS DEPORTES COMO: – Tenis – Xoquei patíns – Xoquei sala – Bádminton – Tenis de mesa – Padel – Beisbol

9 Fundamentos Biolóxicos e Bases do Acondicionamento Físico AQUÍ APRENDERÁS: – ANATOMÍA – FISIOLOXÍA – ADESTRAMENTO DEPORTIVO

10 Animación e Dinámica de Grupos AQUÍ APRENDERÁS CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN E ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN.

11 Metodoloxía Didáctica das Actividades Físicas e Deportivas AQUÍ APRENDERÁS TÉCNICAS DE ENSINO- APRENDIZAXE DOS DISTINTOS TIPOS DE TAREFAS.

12 Actividades Fisicas e Deportivas de Equipo AQUÍ APRENDERÁS DEPORTES COMO: – Fútbol. – Baloncesto. – Voleibol – Balonmán

13 Organización e Xestión dunha pequena Empresa de Actividades de Tempo Libre e Socioeducativas AQUÍ APRENDERÁS O FUNDAMENTAL PARA PODER CONSTITUIR DISTINTOS TIPOS DE EMPRESAS.

14 Primeiros Auxilios e Socorrismo Acuático AQUÍ APRENDERÁS CONCEPTOS TEÓRICOS E PRÁCTICOS DE SOCORRISMO E SALVAMENTO ACUÁTICO.

15 Actividades Físicas para Personas con Discapacidades AQUÍ APRENDERÁS OS DISTINTOS TIPOS DE DEFICIENCIAS FÍSICAS E PSÍQUICAS E AS ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA CADA UNHA.

16 Proxecto Integrado AQUÍ POÑERÁS EN PRÁCTICA O APRENDIDO E DESEÑARÁS O TEU PROPIO PROXECTO EMPRESARIAL.

17 Formación e Orientación Laboral AQUÍ APRENDERÁS O BÁSICO PARA PODER COMPRENDER O FUNCIONAMENTO DO MUNDO LABORAL E EMPRESARIAL:

18 Formación en Centros de Traballo FORMACIÓN PRÁCTICA NUNHA EMPRESA SUPERVISADA POR O TITOR DO CICLO E UN TITOR DA PROPIA EMPRESA. NECESITAS TER SUPERADOS TODOS OS MÓDULOS PARA ACCEDER A ESTE. A REALIZAR NO ÚLTIMO TRIMESTRE DO SEGUNDO CURSO.


Download ppt "ASI É O CICLO DE... TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS IES CRUCEIRO BALEARES."

Similar presentations


Ads by Google