Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

treining programa aspinZa / quTaisi / guria

Similar presentations


Presentation on theme: "treining programa aspinZa / quTaisi / guria"— Presentation transcript:

1 treining programa aspinZa / quTaisi / guria
nugzar melaZe aleqsandre grZeliZe

2 biogazis energia biogazis danadgarebSi mimdinare procesebis mokle aRwera. biogazis danadgarebSi ekonomikuri da ekologiuri efeqti. biogazis danadgarebis saxeebi romlebic gamoiyeneba saqarTveloSi

3 biogazis energia mcire moculobis metaluri konstruqciis biogazis danadgaris aRwera, ganTavsebis pirobebi, gaSveba da eqspluatacia samSeneblo tipis biogazis danadgaris aRwera, misi ganTavsebis pirobebi, gaSveba da eqspluatacia. xis ekologiurad sufTa nakelsacavis aRwera da efeqturoba

4 biogazis energia biogazis danadgarSi mimdinare procesebis mokle aRwera
biogazis warmoqmnis proceSi monawileobs baqteriebis ZiriTadad sami jgufi: Slian martiv naerTebad martiv naerTebs gardaqmnian ZmarmJavebad, wyalbadad da naxSiroJangad warmoqmnian meTans

5 biogazis energia biogazis danadgarSi mimdinare procesebis mokle aRwera
biogazis warmoqmnisas siCqare sxvadasxva pirobebTan erTad damokidebulia umTavresad temperaturaze. Seswavlilia rom biogazis maqsimaluri siCqariT warmoqmna mimdinareobs 50-55C temperaturaze. zogierTi danadgarebi moiTxoven gamaTbobel mowyobilobebs, amisaTvis isini zafxulSi moixmaren 10%-s, xolo zamTarSi 20%-s biogazs gaTbobisaTvis

6 biogazis energia msoflioSi biogazis danadgarebis gavrcelebis maStabebi
pirvel adgilzea moxmarebiT CineTi meoreze indoeTi, mere modis nepali, tailandi da ase Semdeg 70iani wlebidan yovel wels – 8-10m3 biogazis danadgari Sendeboda. 87 wels ukve 10 mln iyo, exla 16 mln ia da energiaze moTxovnilebis 30% qveyana biogaziT avsebs.

7 damoukidebeli energiis warmoebis saSualeba
biogazis energia biogazis sawarmoo danadgarebis ekonomikuri da ekologiuri efeqti fermers saSualeba eqneba Seamciros SeSis, naxSirisa da bunebrivi gazis moxmareba gadamuSavebuli nakeli gamoiyenos rogorc maRali xarisxis organul sasuqad damoukidebeli energiis warmoebis saSualeba Seiqmnas soflebSi axali samuSao adgilebi Semcirdes tyeebis gaCexva Semcirdeba niadagis erozia da gaizrdeba mosavlianoba Semcirdeba saTburi gazebis warmoqmna da atmosferoSi gadineba

8 saqarTveloSi ZiriTadad gamoiyeneba ori saxis danadgari:
biogazis energia biogazis danadgarebis saxeebi romlebic gamoiyeneba saqarTveloSi saqarTveloSi ZiriTadad gamoiyeneba ori saxis danadgari: mcire moculobis metaluri konstruqciis danadgari samSeneblo tipis danadgari orive am danadgarebs aqvT rogorc dadebiTi aseve uaryofiTi mxareebic

9 biogazis energia mcire moculobis metaluri konstruqciis danadgari

10 biogazis energia mcire moculobis metaluri konstruqciis danadgari
Sedgeba Semdegi ZiriTadi mowyobilobebisagan: bioreaqtori gazholderi biomasis CasatvirTi mowyobiloba biomasis momrevi biogazis danadgaris gaTbobis sistema

11 biogazis energia mcire moculobis metaluri konstruqciis danadgari
bioreaqtori gankuTvnilia wyalSi gaxsnili narCenebisagan biogazis misaRebad. is warmoadgens cilindrul formis daxSul metalur WurWels. Tboizolaciis mizniT bioreaqtori Casmulia Tunuqis moculobaSi. muSaobis proceSi biogazis Warbi wneva ar aRemateba 350 mm.wy.sv (0,035 atm)

12 biogazis energia mcire moculobis metaluri konstruqciis danadgari
gazholderi gankuTvnilia bioreaqtorSi miRebuli biogazis dasagroveblad, misi Semdgomi gamoyenebis mizniT. is aris sveli tipis, mcurav zarxufiani konstruqciis Sedgeba ori WurWlisagan: zarxufi da metaluri arxisagan

13 biogazis energia mcire moculobis metaluri konstruqciis danadgari
CasatvirTi mowyobiloba gankuTvnilia wyalSi gaxsnili narCenebis bioreaqtorSi CasatvirTad

14 biogazis energia mcire moculobis metaluri konstruqciis danadgari
momrevi mowyobiloba gankuTvnilia bioreaqtorSi biomasis perioduli morevisaTvis. is Sedgeba RerZisagan da saxelurisagan

15 biogazis energia mcire moculobis samSeneblo konstruqciis danadgari

16 biogazis energia mcire moculobis samSeneblo konstruqciis danadgari
es aris martivi saxis danadgari, romelic SesaZlebelia aSendes TviTeul ojaxSi zedmeti danaxarjebis gareSe aq aris ori amrevi mowyobiloba: erTi horizontalurad gadasaadgilebel mils warmoadgens da meore biogazis Tavzea qerqis fenis mosaSoreblad

17 biogazis energia xis ekologiurad sufTa nakelsacavi
nakelsacavis daniSnulebaa, biogazis danadgaridan gamosuli gadamuSavebuli biomasidan biohomusis miReba nakelsacavi igeba xis masalidan da eyrdnoba polieTilenis firze dayril miwis Txel fenas. nakelsacavSi miRebuli biohomusis upiratesoba gadamwvar nakelTan SedarebiT isaa, rom maSi sarevelas Teslebs dakarguli aqvT aRmocenebis unari da mosavlianoba ufro maRalia.

18 biogazis energia ekonomikuri gaTvlebi
aviRoT ferma 5 saqonelze 5X30kg=150kg/dRe warmoqmnili masa 150X0,12X0,8=14,4kg/dRe miRebuli biogazi 14,4X0,25=3,6m3/dRe miRebuli energia 3,6X24X106=86,4mj/dRe=24kv.sT/dRe

19 biogazis energia ekonomikuri gaTvlebi
24kv.sT/dRe fasebi eleqtro energia: 24X0,16=3,84 lari/dRe bunebrivi gazi: 24/10X0,342=0,82 lari/dRe Txevadi gazi: 24/11,2X2=4,3 lari/dRe SeSa: 24/3X0,1=0,80 lari/dRe

20 biogazis energia fasebi da kompaniebi
izotopebis instituti, Tamar dudauri – Sps “bioenergia” avTandil biwaZe – danadgarebis fasebi Zalian cvalebadia, magaliTad: 2m3 iani danadgarebi dajda 1.500, xolo 5m3 iani 5.000

21 mzis Tburi koleqtoris danadgari
mzis energiaze momuSave cxelwyalgamacxelebeli sistemebi da maTi mravalsaxeobebi. saqarTveloSi danergili sistemebi da efeqturoba. mzis Tburi koleqtoris aRwera da muSaobis principebi. ekonomikuri da ekologiuri Sefasebebi

22 mzis Tburi koleqtorebi mzis energiaze momuSave cxelwyalgamacxelebeli sistemebi
arsebobs mravali saxis sistemebi magram muSaobis principebi yvelgan erTi da igivea. ZiriTadad es sistemebi muSaoben bunebrivi cirkulaciaze, ra Tqma unda Tu sistema didia maSin mcire zomis tumboebi uyendebaT cirkulaciisaTvis. msoflioSi yvelaze farTod aris es sistemebi gamoyenebuli: izraelSi, saberZneTSi, TurqeTSi da sxvagan.

23 mzis Tburi koleqtorebi saqarTveloSi danergili sistemebi da efeqturoba

24 mzis Tburi koleqtorebi saqarTveloSi danergili sistemebi da efeqturoba

25 mzis Tburi koleqtorebi mzis Tburi koleqtoris aRwera da muSaobis principebi

26 mzis Tburi koleqtorebi mzis Tburi koleqtoris aRwera da muSaobis principebi

27 erT ojaxze gaTvlilia rom sul mcire 4 m2 iani sistema unda
mzis Tburi koleqtorebi mzis Tburi koleqtoris ekonomikuri da ekologiuri Sefasebebi 1 m2 – 50 l/wy – 70C 1 m2 – 150 USD erT ojaxze gaTvlilia rom sul mcire 4 m2 iani sistema unda amas emateba bakis da montaJis xarjebic

28 mzis Tburi koleqtorebi mzis Tburi koleqtoris mwarmoebeli kompaniebi
- s/s ‘spechelioTbomontaJi” nugzar melaZe – “mze da dedamiwa” kote kobaxiZe – firma “mze” Tamaz xurcilava –

29 mzis energiaze momuSave saSrobi
saSrobis saxeebi da misi aRwera muSaobis principebi da efeqturoba saerTaSoriso gamocdileba

30 mzis energiaze momuSave saSrobi saSrobis saxeebi da misi aRwera
saSrobi danadgarebi aris ori saxis: saojaxo mcire zomis da sawarmoo didi zomis. sawarmoo danadgarebs iyeneben komerciuli miznebisaTvis: xis, Tambaqos, bambukis, Cais da sxva ramis saSrobad. saojaxo danadgarebs ki: tylapis, xilis Ciris, da sxva ramis saSrobad

31 mzis energiaze momuSave saSrobi saSrobis saxeebi da misi aRwera
mzis saSrobSi temperatura regulirdeba imis da mixedviT Tu ra doneze aris saWiro Sroba da rogori intensiobiT. aseTi tipis danadgarebSi Sroba xdeba 2 – 15 dRe fasi – 1m2 – 120 USD

32 mzis energiaze momuSave saSrobi saSrobis saxeebi da misi aRwera

33 mzis energiaze momuSave saSrobi saSrobis saxeebi da misi aRwera

34 mikro hidro danadgarebi
istoria da msoflio gamocdileba saqarTvelos gamocdileba da ukve ganxorcielebuli proeqtebi mikro hidro danadgarebis aRwera da muSaobis principebi saqarTvelos mdinareebi maTi potenciali efeqturoba da ekonomikuri maxasiaTeblebi

35 mikro hidro danadgarebi istoria da msoflio gamocdileba
wlis win daiwyo gamoyeneba, rodesac kacobriobam sairigacio sistemebi Seqmna wylis borblebi Seiqmna 200 wels Cvens welT aRricxvamde romaelebis mier. wylis turbinebi aris Zveli sistemebi romlebic jer kidev aqtualuria. 19 saukuneSi hidravluri turbinebi Seiqmna

36 mikro hidro danadgarebi istoria da msoflio gamocdileba
mTliani mcire hidros dadgmuli simZlavre 1980 wels Seadgenda kv, romlis 38% gamomuSavdeba CineTSi. 1990 wlidan ki 100 ze met qveyanasi daiwyo mcire hidro sadgurebis masiuri gamoyeneba.

37 mikro hidro danadgarebi saqarTvelos gamocdileba da ganxorcielebuli proeqtebi
saqarTvelo mdidaria mdinareebiT sadac SesaZlebelia hidro sadgurebis mSenebloba. amJamad 300 mde mcire hirdo sadguria aSenebuli saqarTveloSi, romlis nawili gasaremontebulia.

38 mikro hidro danadgarebi mikro hidro danadgarebis aRwera da muSaobis principebi

39 mikro hidro danadgarebi efeqturoba da ekonomikuri maxasiaTeblebi
Tu sevadarebT 100 piki vatis energiis gamomuSavebas sxva ganaxlebadebTan mivigebT: mzis PV sistema gamoimuSavebs 100vX4sT=400v/sT qaris: 100vX8=800v/sT qidro: 100vX24=2400v/sT

40 mikro hidro danadgarebi efeqturoba da ekonomikuri maxasiaTeblebi
hirdo danadgaris dasayeneblad aucilebelia ori parametris codna: wylis nakadis gamtarianoba, romlebic gaizomeba litri/wamSi da vertikaluri simaRle, gaizomeba metrebSi. sistemaSi aris mTeli rigi danakargebic. sistemis efeqturoba saSualod ganisazRvreba 50% iT

41 mikro hidro danadgarebi efeqturoba da ekonomikuri maxasiaTeblebi
magaliTisaTvis: Tu mcire hidroze moedineba 10l/wm – 10 metri simaRledan, miviRebT 450 vats, romelic aris 50% efeqturoba TviTon simaRle da wylis modineba imdenad pirdapirproporciulia erTmaneTTan rom igive Sedegs miviRebdiT Tu simaRle iqneboda 5m da modineba 20l/wm an 20m da modineba 5m/wm

42 mikro hidro danadgarebi nakadi gazomvebi

43 mikro hidro danadgarebi fasebi
Mcire hirdo sadguris fasebi damokidebulia bevr parametrebze, sasualod TiTi dayenebuli simclavre Rirs aSS dolari

44 energoefeqturobis dadebiTi mxareebi da ekonomikuri efeqturoba
saqarTvelos dRevandelobis erT erTi aqtualuri problema – energoefeqtianobis amaRlebaa warmoebaSi da mosaxleobaSi, anu saTbobisa da energiis sruli da unaraCeno gamoyeneba, maTi dazogva da axali teqnologiebis danergva.

45 energoefeqturobis dadebiTi mxareebi da ekonomikuri efeqturoba
energoefeqturobis amaRleba xels Seuwyobs Cveni qveynis ekonomikur ganviTarebas; mag: arsebuli kvlevebis safuZvelze sawarmoebis erTeul warmoebul produqciaze araswori energo moxmarebis gamo 30/35% -iT metia energiis xarji.

46 energoefeqturobis dadebiTi mxareebi da ekonomikuri efeqturoba
mosaxleobaSi ki energoesursebisa da energodanadgarebisadmi araswori midgoma da aseve informaciis uqonloba (energoefeqtur samSeneblo masalebze) iwvevs 50% da met xarjebs rac mosaxleobis ekonomikuri keTildReobis zrdas uSlis xels. faqtiurad mosaxleoba dainteresebulia ara TviT energiiT, aramed SedegebiT, sakvebis damzadebiT da el. momaragebiT. Cven moyvanili gvaqvs mTeli rigi Sedarebebi da nimuSebi romlis danergviTac radikalurad Seicvleba mosaxleobis yofacxovreba.

47 energoefeqturi samSeneblo masalebi
saizolacio masalebi : mineraluri bamba, bazaltis filebi, bazaltis xaliCebi: mogvyavs erTi magalTi izolacia ”corkboards” SeiZleba gamoyenebuli iqnes Sida TboizolaciebisTvis SenobebSi, da 3 sm sisqis ”corkboards” izolacia utoldeba 150 sm sisqis betons, 40 sm sisqis agurs, 15 sm muxis xis masalas, 3,5 fena mineralur bambas

48 energoefeqturi samSeneblo masalebi
aseTive maRali TboizolaciiT gamoirCeva perlitis minerali romelic vulkanuri qanebisagan miiReba:

49 energoefeqturi samSeneblo masalebi
AseTive maRali maCveneblebiT gamoirCeva fasaduri dasaTbobi masalebi romelsic aris sxvadasxva faqturis, xanZasawinaaRmdego, bazaltis damaTbobelze, daSvebulia montaJi 100 m simaRleze, xolo SesaniSnavi “msunTqavi SesaZleblobebis” gamo SesaZlebelia damontaJdes nebismieri tipis safuZvelze (maT Soris “peno- da gazobetonebze)

50 energoefeqturi samSeneblo masalebi
fasaduri damaTbobeli sistemebi iyofa sxvadasxva monacemebis, teqnikuri maCveneblebis, Tboizolaciebis mixedviT Tu rogori tipis SenobaSi viyenebT an ra klimaturi pirobebia

51 energoefeqturi samSeneblo masalebi
                                                                                           energoefeqturi samSeneblo masalebi energoefeqturi naTurebi: tradiciuli naTurebis energofeqturi naTurebiT Secvla gvaZlevs 80% el. energiis ekonomias, igive ganaTebis efeqtiT

52 energoefeqturi samSeneblo masalebi
energoefeqturi naTurebis upiratesoba Mmoxmarebis gazrdili vada 8000 sT, 8jer meti vidre Cveulebrivi 80 % naklebi el energiis moxmareba sxvadasxva ganaTebis gama maRali Suqis gamocema

53 energoefeqturi danadgarebi
cxelwyalmomaragebisa da haeris gaTbobis saqvabe danadgarebi: saqvabe danadgaebis warmoebaSi gmoirCeva firmebi “Buderus”, “JUNKERS”, “CANARGO ” “Korado” “Zender” “Kermi” da sxvebi romlebic gamoirCevian TavianTi energoefeqturobiT da xarisxis garantiiT tumca 2/3 jer meti fasi aqvT vidre dRevandel qarTul bazarze arsebul saqvabe danadgarebs romlebic xasiaTdebian dabali energoefeqturobiT, arasaimedo mowyobilobebiT, 2 w naklebi garantiiT, da sxva bevri minusiT – umTavresad rusuli, Cinuri, Turquli da a. S.

54 energoefeqturi danadgarebi
mag: firma “Buderus” am saqvabe danadgarbis simZlavre moicavs 9 kvt-dan kvt-mde sxvadasxva simZlavreebisTvis gamoiyeneba rogorc bunebrivi aseve daWirxnuli gazi, dizelis sawvavi, da myari sawvavi. tradiciuli xarisxianoba, garantia aranklebi 7 w maRali energoefeqturoba, danadgarebSi CamontaJebulia “gonieri” regulirebis sistema Logomatik Aseve silamaze da kompaqturoba

55 energoefeqturi danadgarebi


Download ppt "treining programa aspinZa / quTaisi / guria"

Similar presentations


Ads by Google