Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

restorani L”antre batono”L gepatiJebaT saaxalwlo saRamoze

Similar presentations


Presentation on theme: "restorani L”antre batono”L gepatiJebaT saaxalwlo saRamoze"— Presentation transcript:

1 restorani L”antre batono”L gepatiJebaT saaxalwlo saRamoze

2 Tqvens megobrebTan da ojaxis wevrebTan erTad.
Tqven geliT Ddauviwyari saRamo: antre batono da qarTveli momRerlebi Segiqmnian araCveulebriv atmosferos Tqvens megobrebTan da ojaxis wevrebTan erTad. Mmonawileoben: daTuna sirbilaZe, aCiko niJaraZe da sxva qarTveli momRerlebi. Tqven geliT, Dauviwyari saRamo: antre batono da qarTveli momRerlebi Segiqmnian araCveulebriv atmosferos Tqvens megobrebTan da ojaxis wevrebTan erTad

3 saaxalwlo sufraSi Sedis:
salaTebi (beZnuli,cezari, olivie), yvelis asorti, mwvadi, goWi,xizilala, xaWapuri, lobiani, tkbileuli (xilis asorti, goznayi, CurCxela), limonaTi, Rvino, Sampanuri, yava, Cai.

4 TamaSdeba uamravi prizi:

5 Ddainteresebis SemTxvevaSi dagvikavSirdiT
tel: ; ; Mmis: sarajiSvilis N1


Download ppt "restorani L”antre batono”L gepatiJebaT saaxalwlo saRamoze"

Similar presentations


Ads by Google