Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Smruthi.org lakshmInrusimha- karuNArasa-stOtram [select verses] by shrI Adi shankarAchArya.

Similar presentations


Presentation on theme: "Smruthi.org lakshmInrusimha- karuNArasa-stOtram [select verses] by shrI Adi shankarAchArya."— Presentation transcript:

1 smruthi.org lakshmInrusimha- karuNArasa-stOtram [select verses] by shrI Adi shankarAchArya

2 smruthi.org srImat-payOnidhi-nikEtana-cakrapANE bhOgIndra-bhOga-maNirAjita-puNyamUrtE| yOgeesha shAshvata sharaNya bhavAbdhipOta lakshmInrusimha mama dEhi karAvalambam|| 1 brahmEndra-rudra-marudarka-kirITa-kOTi- sanghaTTitAnghri-kamalAmalakAntikAnta| lakshmee-lasatkuca-sarOruha-rAjahamsa lakshmInrusimha mama dEhi karAvalambam || 2

3 smruthi.org samsAra-dAvadahanAkara-bheekarOru- jvAlA-valeebhirati-dagdha-tanUruhasya | tvatpAda-padma-sarasIruham-Agatasya lakshmInrusimha mama dEhi karAvalambam || 3

4 smruthi.org lakshmIpatE kamalanAbha surEsha vishnO yagjnEsha yagjna madhusUdana vishvarUpa | brahmaNya kEshava janArdana vAsudEva lakshmInrusimha mama dEhi karAvalambam || 13 EkEna cakram-aparENa karENa shankham- anyEna sindhutanayAm-avalambya tishTan | vAmEtarENa varadAbhaya-padma-cihnam lakshmInrusimha mama dEhi karAvalambam || 14

5 smruthi.org andhasya mE hruta-vivEkam-ahAdhanasya cOrair-mahAbali-bhir-indriya-nAmadhEyaihi | mOhAndhakAra-kuharE vinipAtitasya lakshmInrusimha mama dEhi karAvalambam|| 15 prahlAda-nArada-parAshara-puNdareeka vyAsAdi-bhAgavata-pungava-hrunnivAsa | bhaktAnurukta-paripAlana-pArijAta lakshmInrusimha mama dEhi karAvalambam|| 16

6 smruthi.org lakshmInrusimha-caraNAbja-madhuvratEna stOtram krutam shubhakaram bhuvi shankarENa | yE tatpaThanti manujA haribhaktiyuktA- stE yAnti tatpada-sarOjamakhaNDa-rUpam || 17 iti shrImat-paramahamsa-parivrAjakaAcAryasya shrI-gOvinda-bhagavat-pUjyapAda-shishyasya shrImat shankarabhagavataha krutau lakshmI-nrusimha-karuNArasa-stOtram sampUrNam ||


Download ppt "Smruthi.org lakshmInrusimha- karuNArasa-stOtram [select verses] by shrI Adi shankarAchArya."

Similar presentations


Ads by Google