Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

Similar presentations


Presentation on theme: "OPEN UNIVERSITY MALAYSIA"— Presentation transcript:

1 OPEN UNIVERSITY MALAYSIA
INTERNET Topik 7: Internet Tutor: Dr. Sajap Maswan Faculty of Information Technology & Multimedia Communication OPEN UNIVERSITY MALAYSIA Tel: Website:

2 Refleksi……. Apakah yang anda faham tentang TCP/IP?
Apakah yang anda faham tentang domin? Apakah yang anda faham tentang FTP? Apakah yang anda faham tentang sever? Apakah yang anda Faham tentang Gopher? Apakah yang anda faham tentang Telnet?

3 Internet - inter + networking (antara rangkaian)
PENGENALAN INTERNET Internet - inter + networking (antara rangkaian) Satu rangkaian komputer yang menghubungkan berjuta-juta komputer di merata dunia. Bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat besar. Setiap penduduk memiliki alamat (Internet Address) yang dapat bertukar berita dan maklumat atau informasi. Oleh kerana sifatnya berupa ruang yang mirip dunia, maka internet disebut dengan ruang siber (cyber space)

4 PENGENALAN INTERNET

5 PENGENALAN INTERNET

6 PETA MINDA

7 ASAS INTERNET Sebelum internet ada: ARPAnet 1969
(US Defense Advanced Research Projects Agency) atau Jabatan Pertahanan Amerika membuat jaringan komputer yang tersebar untuk tujuan informasi terpusat semasa peperangan.

8 ASAS INTERNET Apabila satu bahagian dari sambungan network terganggu dari serangan musuh, jalur yang melalui sambungan itu secara automatik dipindahkan ke sambungan lainnya. Setelah itu, internet digunakan di kalangan ahli dan bidang akademik (UCLA) untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. Pada awal tahun 1990 kerajaan Amerika Syarikat membenarkan penggunaan internet untuk tujuan komersial. Sejarah internet dapat anda ketahui melalui kronologi ringkasan sejarah seperti yang terdapat pada Jadual seterusnya.

9

10 Protokol Komunikasi Internet merupakan suatu sistem komunikasi yang menggunakan sambungan fizikal (biasanya talian telefon) untuk menyambungkan komputer ke jaringan komputer. Internet menggunakan prosedur komunikasi piawai yang berkomunikasi dengan komputer lain. Protokol ialah satu set panduan atau "bahasa" yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi dalam suatu rangkaian. Protocol khas ini dikenali sebagai Perisian Kawalan Penghantaran/Protokol Internet, (Transmission Control Program/Internet Protocol) atau singkatannya TCP/IP. VIDEO

11 Protokol Komunikasi Internet juga dikenali sebagai rangkaian suis paket kerana setiap data yang melaluinya akan dipecahkan kepada paket yang kecil. Setiap paket dihantar secara berasingan melalui satu suis bersiri yang dinamai penghala (router). Sebaik sahaja sampai ke distinasinya, paket itu dicantumkan menjadi satu seperti bentuk asal. TCP dan IP merupakan dua protokol yang bertugas untuk memecahkan data menjadi paket, menghalakannya melalui internet, dan kemudian mencantumkannya semula apabila tiba di destinasi yang dituju. VIDEO

12 Jenis Laluan Jenis laluan yang diberikan oleh internet service provider adalah seperti berikut: (i) IP (Internet Protocol) Connection Kalau semua hardware dan sofware kita ingin dihubungkan secara langsung atau akses ke Internet, maka kita harus menggunakan IP (Internet Protocol) address. (ii) Dial UP Connection Kalau kita menggunakan modem untuk dial ke ISP supaya mendapatkan sambungan ke Internet, maka dikenal Dial UP akses.

13 Di Malaysia JARING atau "Joint Advanced Research Integrated Networking" atau JARING ditadbir oleh MIMOS (Malaysian Institute of Microelectrinic System) TMNet atau "Telekom Malaysia Networking" diuruskan oleh Telekom Malaysia Berhad. Walau bagaimanapun terdapat beberapa penyedia kemudahan internet di Malaysia yang lain seperti Maxis,Time Net, Nasion Com dan sebagainya.

14 Alamat Internet (IP Address)
Alamat IP terdiri dari empat bahagian angka yang dimulai dari angka 1 hingga 255, dan setiap bahagian dipisahkan oleh titik (.). Contoh: microsoft, alamat IP adalah

15 Nama Domain (i) Berikut merupakan contoh-contoh Domain www.jaring.my

16 Nama Domain (ii) Singkatan domain • Negara
(USA)

17 Singkatan Domain Organisasi
Nama Domain Singkatan Domain Organisasi

18 Perisian Web Browser Terdapat banyak perisian yang boleh digunakan untuk melayari internet. Di antaranya adalah:

19 Bahasa Internet Untuk tujuan membina perisian dalam internet dan membolehkan pengguna lain mengakses homepage yang dibina. Pembina homepage perlu menggunakan bahasa khusus yang digunakan dalam internet iaitu : • Bahasa HTML (hypertext markup language) • Bahasa JAVA.

20 Kegunaan Internet Maklumat yang boleh diperoleh dengan lebih cepat dan murah dengan aplikasi: • Mel Elektronik ( ) • World Wide Wide (www) • NewsGroup • Multimedia • FTP • Gopher • dan lain-lain.

21 Kegunaan Internet Mengurangkan perbelanjaan kertas dan kos pengeluaran dan penyebaran. • Buku di Internet • Majalah, brosur dan sebagainya

22 Kegunaan Internet Sebagai media iklan/promosi Imej syarikat
Pengenalan, dan pemesanan produk

23 Kegunaan Internet Komunikasi Interaktif Multimedia E-mail
Sidang Video (Video Conferencing) Internet Relay Chat Internet Phone

24 Kegunaan Internet Sebagai alat Research and Development
Contoh antara universiti seperti Universiti Malaya dengan Universiti Havard Pertukaran data Seperti dalam bidang perubatan

25 PERKHIDMATAN ASAS INTERNET
Laman Web Informasi yang diletakkan di www disebut "Hompage" atau "webpage" dan setiap homepage mempunyai alamatnya sendiri. Dalam aplikasi ini banyak kemudahan yang dapat dilaksanakan seperti: • memesan atau membeli sesuatu barang secara online, • mendaftar secara online, serta • mengakses multimedia, dsb

26 PERKHIDMATAN ASAS INTERNET
Laman Web adalah aplikasi yang paling menarik di internet dan penting di internet. Aplikasi ini disebut juga "The killer application" atau "The world is in your finger tips" kerana sedemikian mudahnya kita dapat mendapatkan maklumat.

27 PERKHIDMATAN ASAS INTERNET
Laman web (web page) ialah dokumen 'HTML' pada World Wide Web. Biasanya dokumen ini mengandungi hubungan hiperteks (hypertext link) dengan dokumen lain pada world wide web. Bahasa 'Hypertext Markup Language' (HTML) digunakan untuk membuat reka bentuk laman web (web page) dan untuk menghubungkan (link) satu halaman (page) dengan halaman yang lain pada web. HTML ialah satu set kod teks (text codes) yang dinamakan 'tags' yang memformat dokumen supaya boleh dibaca oleh pelayar web (web browser).

28 PERKHIDMATAN ASAS INTERNET
a) Mencari maklumat dari enjin pencari yahoo Dalam ruang netsite masukkan Tekan Enter Rajah: Contoh mencari maklumat melalui dari enjin pencari Yahoo.com Dalam ruang search, taip 'malaysia'

29 PERKHIDMATAN ASAS INTERNET
Pengguna dapat menerima daripada pengguna lain yang tahu alamat e- mailnya. Mesej selalunya ditulis dalam bentuk teks biasa atau ASCII dan dihantar daripada komputer pengguna kepada komputer lain melalui talian telefon. Sekiranya anda menghantar kepada rakan anda, mesej elektronik itu akan berada di dalam kotak mel elektroniknya sehinggalah dia memasuki internet dan memeriksa melnya. Dalam pada itu, anda juga mempunyai sebuah kotak mel elektronik sendiri seperti rakan anda itu untuk menerima sebarang e- mail yang dihantar kepada akaun anda. Mel Elektronik adalah salah satu kemudahan atau aplikasi yang paling banyak digunakan di internet. Dapat menerima dan menghantar mesej, fail-fail berupa program, gambar grafik, dan perisian komunikasi.

30 Mel Elektronik (E-mail)
Penggunaan e-mel mempunyai banyak kelebihan. Antaranya cepat, murah dan mudah. Tiada perkhidmatan pos lain yang dapat menandingi kelajuan penghantaran e-mel. Emel juga sangat murah kerana tidak memerlukan setem sebagai bayaran pos, anda hanya dikenakan bayaran akses ke internet yang sangat minimum. Kebanyakan perisian e-mel pula adalah percuma malah ada pelbagai perkhidmatan e-mel percuma yang ditawarkan dalam internet. Satu lagi kelebihan e-mel ialah penggunaannya yang mudah. Anda boleh menulis dan menghantar mesej dengan senang dan selesa kepada seseorang atau beribu-ribu penerima dalam satu masa. Anda boleh juga melampirkan (attach) fail-fail teks, grafik, bunyi, ataupun video dalam semasa mengirimnya.

31 Mel Elektronik (E-mail)
Keperluan (i) Ada dua kriteria yang perlu dipenuhi sebelum komputer anda dapat menghantar dan menerima mel elektronik. • Komputer anda mestilah disambungkan ke internet • Perisian e-mel mesti dibuka di dalam komputer anda (ii) Dua syarat yang mesti anda penuhi sebelum boleh menggunakan mel elektronik : • Anda mesti mempunyai akaun e-mel dan tahu alamat e-mel anda • Anda mesti tahu alamat e-mel penerima (b) Alamat E-mel Setiap alamat e-mel menggunakan format piawai berikut: atau sebagai contoh, alamat e-mel bagi seorang staf di OUM kelihatan seperti berikut:

32 Mel Elektronik (E-mail)
mumtaz - menunjukkan nama pengguna @ - disebut et, memisahkan nama pengguna dan nama hos. oum - nama hos di mana terletaknya kotak mel pengguna. tanda noktah, disebut dot, memisahkan setiap bahagian alamat edu - jenis domain iaitu domain generik my - menunjukkan domain kod negara

33 Mel Elektronik (E-mail)
(c) Akaun E-mai Dua perkhidmatan e-mel yang disediakan: (i) Akaun e-mel berbayar di mana anda perlu berlanggan dengan Pembekal Perkhidmatan Internet seperti TM Net, Jaring, atau institusi yang berdaftar termasuk Universiti Terbuka Malaysia (OUM). (ii) Akaun e-mel secara percuma melalui perkhidmatan World Wide Web yangdinamakan berasaskan web (Web-based ).

34 Group-Web Internet juga dapat menjadikan sekumpulan pengguna berkumpul, berbincang, berborak dan bertukar-tukar maklumat di dalam kumpulannya. Kemudahan ini dikenali sebagai Group-Web. Banyak tapak web yang menyediakan kemudahan tersebut termasuk Yahoo, Alta Vista, dan sebagainya. Berikut adalah contoh Group-Web yang diperkenalkan oleh Yahoo.

35 Group-Web (a) Portal Anda terlebih dahulu perlu ke tapak web portal berkenaan yang biasanya mengandungi satu direktori tapak web dan enjin pencari ( search engine). Untuk mendapat maklumat mengenai subjek tertentu, terdapat beberapa pelayar web (web servers) yang ada boleh gunakan untuk membuat carian dengan menggunakan kata kunci (keywords). Komputer pelayan web (Web Server) menyediakan direktori carian yang dikenali sebagai "portal". Portal berbeza dengan enjin pencari di mana portal menggunakan manusia untuk menyusun dan mengkelaskan hos-hos yang terdapat di internet. Kaedah ini menghasilkan senarai hos yang lebih tersusun dan mudah digunakan.

36 Group-Web (b) Perkhidmatan Asas Lain (i) File Transfer Protokol (FTP)
(ii) Sidang Video (iii) Kumpulan Berita (News Group) (iv) Telnet (v) Gopher (vi) Bersembang (Chat)

37 (i) File Transfer Protokol (FTP)
File Transfer Protokol (FTP) adalah salah satu aplikasi di Internet untuk mengambil (download) dan meletakkan (upload) sesuatu file di FTP server. Dengan ini kita dapat software yang percuma (free) untuk di download dari mana-mana homepage di internet.

38 (ii) Sidang Video Sidang video merupakan perhubungan antara penguna dari berbagai lokasi yang dihubungkan melalui internet. Perkakasan yang diperlukan oleh setiap pengguna adalah komputer, kamera tv, perisian komunikasi dan alat untuk perhubungan.

39 Kumpulan Berita (News Group)
News Group merupakan forum diskusi yang merupakan ruangan ruangan diskusi yang terpisah dan setiap ruangan mempunyai tajuk diskusi yang berbeza-beza. Di setiap ruangan boleh terdapat lebih dari seorang yang saling bertukar pendapat atau pandangan. Jadi pendapatyang diberikan boleh diterima oleh semua orang yang ada di ruangan tersebut.

40 (iv) Telnet Dengan Telnet kita boleh mengakses komputer yang lain tanpa perlu mempunyai program komputer berkenaan. Jadi yang dilihat di monitor komputer adalah isi dari komputer yang kita hubungkan tersebut. Ini sering juga disebut " Remote Login". Contoh-contoh yang dapat dilakukan dengan Telnet : • Mencari katalog perpustakaan, kampus, dsb • Mengakses pangkalan data • Mengakses Buletin Board Organisasi kerajaan. Untuk menggunakan Telnet kita harus mempunyai IP adress atau domain name dan juga kita harus mempunyai hak untuk mengakses iaitu dengan login name dan katakunci (password).

41 Gopher Gopher adalah aplikasi yang dapat mencari informasi yang ada di internet, tetapi hanya teks saja atau berasaskan teks. Untuk mendapatkan maklumat melalui Gopher, kita harus menghubungkan dengan Gopher server yang ada di internet.

42 (vi) Bersembang (Chat)
Chat adalah program aplikasi internet yang memungkinkan kita bercakap secara langsung (on-line) dengan pengguna internet yang lain. Program aplikasi ini biasa disebut IRC (Internet Relay Chat) Disini, berbicara melalui papan kekunci dan harus mengadakan hubungan dengan IRC server.

43 PENGGUNAAN INTERNET DALAM PENDIDIKAN
Internet lebih bersifat terbuka dan luas - menggunakan pelbagai media dalam aplikasinya Internet adalah bahan yang sesuai untuk membantu para pendidik mempelbagaikan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk media yang menarik Kemudahan Internet mampu menyediakan sumber rujukan yang bersifat lebih menyeluruh - dilihat sebagai gedung maklumat yang boleh dicapai melalui jarak jauh. Capaian internet ini juga boleh membuat hubungan dengan orang seluruh dunia menjadi satu kenyataan hingga mampu membawa pakar-pakar pendidikan ke dalam bilik darjah Internet juga amat sesuai digunakan sebagaai sebuah saluran komunikasi antara seseorang guru dengan guru lain, guru dengan pelajar, guru dengan ibu bapa, atau pelajar dengaan pelajar lain.

44 Penyampaian Maklumat Maklumat dapat disampaikan dengan lebih berkesan dengan menggunakan internet terutamanya di bidang pendidikan. Beberapa cadangan dikemukakan dalam pengisian pembelajaran berbantukan internet:

45 (a) Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. Antara beberapa tapak web yang dicadangkan ialah: Pengintegrasian projek berasaskan internet perlu ditadbirkan dengan baik dengan pencarian dan penyusunan bahan yang berkaitan dari internet semasa menjalankan projek.

46 (b) Rancangan Pelajaran (Lesson Plans)
Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. Antara tapak web yang boleh dilawati untuk mendapatkan rancangan pengajaran ialah:

47 (c) Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini
Setiap hari maklumat akan berubah, dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah, cepat dan murah dari internet. Pelajar boleh mencari maklumat mengenai pencemaran udara akibat bencana Tsunami, Taufan Katrina atau Wilma dan berkongsi maklumat dan menyertai forum dengan rakan-rakan di internet. Guru juga boleh mencari maklumat dengan lebih cepat untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Selain dari maklumat, internet juga membekalkan grafik, gambar dan animasi yang menarik untuk proses pembelajaran.

48 (d) Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa
Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah, jurnal dan akhbar. Pelajar boleh diminta untuk mendapatkan berita tantang sesuatu perkara melalui akhbar dari seluruh dunia. Untuk membaca beberapa akhbar dari seluruh dunia, boleh dilawati laman web berikut Guru dan pelajar juga boleh menggunakan internet untuk mempertingkatkan kemahiran membaca dan menulis. Contoh laman web adalah seperti berikut

49 (e) Perkongsian Bahan Maklumat
Dengan internet, guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber, idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik. Terdapat berpuluh-puluh kumpulan diskusi elektronik di internet yang boleh disertai dengan percuma oleh guru seluruh dunia. Berikut beberapa contoh laman web yang menyediakan tapak diskusi:

50 7.3.2 Pencarian Maklumat Cuba pelbagai jenis enjin pencari. Walaupun asasnya sama, setiap satunya mempunyai perbezaan nyata dari segi kaedah pencarian Gunakan kata kunci setepat yang mungkin. Elakkan menggunakan perkataan umumyang mungkin menyebabkan anda terpaksa menyisih terlalu banyak dapatan. Gunakan "advanced search option". Ini membolehkan anda menggunakan "Boolean operators" (AND, OR, NOT, NEAR, +, -). Baca "hints" dan "help" untuk setiap enjen pencari. Ia mengandungi maklumat bagaimana enjin berfungsi. Jelas sekali, internet merupakan sumber maklumat yang luas. Pencarian maklumat melibatkan proses mencari di mana satu-satu maklumat boleh diperoleh di internet. Dua kaedah utama adalah enjin pencari dan gerbang (portal). Selain itu, penggunaan USENET, FAQ, medan diskusi dan tapak arkib boleh digunakan sebagai sumber tambahan.

51 7.3.2 Pencarian Maklumat CONTOH-CONTOH ENJIN PENCARI

52 7.3.3 Pengajaran dan Pembelajaran
Secara keseluruhan, semua kategori pembelajaran boleh digunakan dengan Internet. Jadual berikut menunjukkan penggunaan internet dalam pembelajaran.

53 7.3.3 Pengajaran dan Pembelajaran

54 Kategori pembelajaran tutorial
Menurut Timothy et al (2000), pembelajaran berasaskan Web (Web-Based Learning) adalah satu alat yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran. Internet merupakan alat pengajaran dan pembelajaran yang semakin penting sekarang. Dewasa ini dengan kemudahan yang di sediakan oleh World Wide Web, pengguna dapat mengaplikasikan pelbagai media. Laman web telah digunakan sebagai alat Perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK). Banyak laman web pendidikan yang telah dibina, sama ada laman web tempatan dan laman web luar negara yang termasuk dalam kategori ini. Guru perlu terlebih dahulu mengenal pasti laman-laman web yang hendak digunakan. Guru juga seharusnya menilai, memilih dan memastikan keupayaan laman web yang dipilih untuk mencapai objektif pembelajaran.

55 Kategori pembelajaran penjelajahan
Digunakan oleh pelajar untuk mencari dan mengakses maklumat. Peranan guru pula menentukan bentuk maklumat yang di perlukan. Memberi kebebasan kepada pelajar membuat keputusan dan menilai tentang sesuatu maklumat yang diterima. Menyokong pendekatan konstrukif kerana pelajar perlu berfikiran kritis, menyelesaikan masalah serta membina pengetahuan melalui interaksi sosial. Mengelakkan pembaziran, pelajar hanya perlu memuat turun laman web yang sesuai dan seterusnya membentuk notanya sendiri.

56 Kategori pembelajaran aplikasi
Dalam kategori pembelajaran ini, internet bertindak sebagai alat aplikasi bagi membantu pengguna melaksanakan tugasan pembelajaran dan bukan sebagai mekanisma penyalur maklumat. Sekiranya seorang guru ingin melatih pelajar membina dan mengaplikasikan reka letak laman web, guru boleh membenarkan pelajar memuat turun (download) animasi yang tersedia dari laman web untuk diletak di laman web yang dibina tetapi animasi tersebut seharusnya bermakna, bermatlamat selain mendapat kebenaran pencipta. Daripada contoh tugasan diatas tugas autentik adalah untuk membina dan memuat naik (upload) laman web.

57 Kategori pembelajaran komunikasi
Semakin hari semakin banyak aplikasi media yang digunakan dalam perkhidmatan mel elektronik. Mel elektronik contohnya, pada peringkat awal berbentuk teks dan grafik telah dipertingkatkan lagi dengan keupayaan untuk menghantar gambar-gambar video dan bunyi melalui talian komunikasi. Rakaman video dan bunyi ini, boleh dihantar secara langsung dengan bantuan kamera webAplikasi ini dikenali sebagai sidang video. Sidang video digunakan dalam kuliah bagi pelajar-pelajar program jarak jauh. Dalam pendidikan jarak jauh pelajar hanya perlu menghadiri diri di stesen tertentu. Dari tempat diadakan sidang video tersebut pelajar boleh berhubung secara terus dengan pensyarah yang berada ratusan kilometer jauhnya tanpa perlu berdepan dengan tutor atau pensyarah secara fizikal. Penggunaan sidang video ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah kekurangan tenaga professional sebagai contohnya satu sesi bersama pensyarah yang dijemput khas boleh diadakan dan boleh diikuti oleh ramai pelajar dari lokasi yang berasingan.

58 SEKIAN


Download ppt "OPEN UNIVERSITY MALAYSIA"

Similar presentations


Ads by Google