Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

‹ ªÁ£§Ã A Sabari §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â§Á §Á¥Á  §Â¥Á  ! Raamaa Raama raara ! Raamaa raara Ramaa Raamaa !

Similar presentations


Presentation on theme: "‹ ªÁ£§Ã A Sabari §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â§Á §Á¥Á  §Â¥Á  ! Raamaa Raama raara ! Raamaa raara Ramaa Raamaa !"— Presentation transcript:

1

2 ‹ ªÁ£§Ã A Sabari

3 §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â§Á §Á¥Á  §Â¥Á  ! Raamaa Raama raara ! Raamaa raara Ramaa Raamaa !

4 ÌÏ™Á œÃ§ÃÄ ÍþÁ œÃ§ÃÄ úħÁúɧÁÁÅþÁ ÁƧÃúÜ砏Á§ÃÁ ¡Áõ¨ ÁϘÁ ¥Á ¨ ‹ §Â¥Á  ! Á§ÃÁ ¡Áõ¨ ÁϘÁ¥Á ¨ ! konda tirigee kona tirigee cheera cheraguna koorichiti raa garika poola kanta maala O Raamaa ! garika poola kanta maala !

5 §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â§Á §Á¥Á  §Â¥Á  ! Raamaa Raama raara ! Raamaa raara Ramaa Raamaa !

6 ©ÁôþÁ™ÃÄ €™Á©ÃþÁ™ÃÄ ÁÅ žÌþÉä¨ ±ÌÏžÁÅ¡Á§ÁúÜà ÁÅ¥Áé ±Â¨Æ Á¥Áé œÊþÉ ‹ §Â¥Á  ! ÁÅ¥Áé ±Â¨Æ Á¥Áé œÊþÉ ! aavunadigee adavinadigee aaku donnela pondu paraciti gumma paaloo kamma taene O Raamaa ! gumma paaloo kamma taene !

7 §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â§Á §Á¥Á  §Â¥Á  ! Raamaa Raama raara ! Raamaa raara Ramaa Raamaa !

8 úÉýÅÛ œÁ§ÁúÄ ¡ÁôýÛ œÁ§ÁúÄ þÃÏ™ÁÅ¥ÁþÁ¬ÁÅœÍ œÁýÛ þÃϙ ¡Á®ÁÆò Â¦Á¨Å ©ÃÏžÁÆ Ì§ÁÁÆ ! ‹ §Â¥Á  ! ¡Á®ÁÆò Â¦Á¨Å ©ÃÏžÁÆ Ì§ÁÁÆ ! chettu tarachee putta tarachee nindu manasuto tatta nindaa paLLoo kaayalu vindoo korakoo ! O Raamaa ! paLLoo kaayalu vindoo korakoo !

9 §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â§Á §Á¥Á  §Â¥Á  ! Raamaa Raama raara ! Raamaa raara Ramaa Raamaa !

10 ÂþÄ, žÍ§Á©Ê©Í Â¦Á¨Ê©Í ? œÉ¨Ã¦Áü¨Á ©Ã¬ÁÅà ±ÍœÃþà Ì§ÃÃ úÁÆúÄ ©Ê§ÁÅ úʬÃàþà §Â¥Á  þÄË ! Ì§ÃÃ úÁÆúÄ ©Ê§ÁÅ úʬÃàþà ! kaanee, doravaevo kaayalaevo ? teliya jaalaka vistu potini koriki choochee vaeru chaestini Raamaa neekai ! koriki choochee vaeru chaestini !

11 §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â§Á §Á¥Á  §Â¥Á  ! Raamaa Raama raara ! Raamaa raara Ramaa Raamaa !

12 þžÁÅ úÁÆ¡Áõ ¥ÁÏžÁÃÏúÉþÁÅ ¡Ë ÁþÁÅä¨ þħÁÅ þÃÏ™ÉþÁÅ œÉ¨Ã¦Á ¨ÊþÍ þÄžÁÅ §ÂÁ ? þ §Â¥Á  ! œÉ¨Ã¦Á ¨ÊþÍ þÄžÁÅ §ÂÁ ? naadu choopoo mandaginchenu aapai kannula neeru nindenu teliya laeno needu raaka ? naa Raamaa ! teliya laeno needu raaka ?

13 §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â§Á §Á¥Á  §Â¥Á  ! Raamaa Raama raara ! Raamaa raara Ramaa Raamaa !

14 ¡Á¯Ã Ã¨Ã¨ - ±ÌžÁ¨ ü¨ ü¨ ¦Êýà Á¨Á¨ - ©ÂÁÅ Á¨Á¨ œÉ¨Ã¦Á üʦÁÅþÁÅ þÄžÁÅ §ÂÁ ! ‹ ³Âí¥Ä ! œÉ¨Ã¦Á üʦÁÅþÁÅ þÄžÁÅ §ÂÁ ! pakshi kila kila - podala jala jala yaeti kala kala - vaagu gala gala teliya jaeyunu needu raaka ! O swaamee ! teliya jaeyunu needu raaka !

15 §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â§Á §Á¥Á  §Â¥Á  ! Raamaa Raama raara ! Raamaa raara Ramaa Raamaa !

16 ú¦Á ©ÉþÉä¨ ¨Í¦Á¨ÍþÁ ¡ÁúÃ֍Á ¥ÉœÁàþà œÃþÉä ¡ËþÁ §ÁÅ £¦Áý §ÁÃÏú嬀 ! þ §Â¥Á  ! §ÁÅ £¦Áý §ÁÃÏú嬀 ! chaaya vennela loyalona pachchika mettani tinne paina aaru bayataa aaraginchaalee ! naa Raamaa ! aaru bayataa aaraginchaalee !

17 §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â§Á §Á¥Á  §Â¥Á  ! Raamaa Raama raara ! Raamaa raara Ramaa Raamaa !

18 £¦Áý þÄ©Ê ¨ÍþÁ þÄ©Ê ! ƒ ªÁ£§Ã ÁƧÃÖþÁ ©ÁþÄä þÄ©Ê !! þÄ©Áô ¨Êþà 'þÊþÁÅ' ©ÁôϞ ? ‹ žÊ©Â ! ©Ê§Ê ‚ÏÍ œÄ¡Ã „Ϟ ? bayata neevae lona neevae ! ee Sabari koorchina vannee neevae !! neevu laeni 'naenu' vundaa ? O daevaa ! vaerae inko teepi vundaa ?

19 §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â§Á §Á¥Á  §Â¥Á  ! Raamaa Raama raara ! Raamaa raara Ramaa Raamaa !

20 Sarvam Raama mayam


Download ppt "‹ ªÁ£§Ã A Sabari §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â¥Á §Â§Á ! §Â¥Á  §Â§Á §Á¥Á  §Â¥Á  ! Raamaa Raama raara ! Raamaa raara Ramaa Raamaa !"

Similar presentations


Ads by Google