Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Antara yang berikut, yang manakah janji orang Arab Madinah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam Perjanjian Aqabah Pertama? (Hlm.118) I.Beriman kepada Allah.

Similar presentations


Presentation on theme: "Antara yang berikut, yang manakah janji orang Arab Madinah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam Perjanjian Aqabah Pertama? (Hlm.118) I.Beriman kepada Allah."— Presentation transcript:

1

2 Antara yang berikut, yang manakah janji orang Arab Madinah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam Perjanjian Aqabah Pertama? (Hlm.118) I.Beriman kepada Allah dan Rasul. II.Taat setia kepada Rasulullah sepenuhnya. III.Sanggup berperang dengan orang Arab Quraisy. IV.Tidak melakukan amalan-amalan jahiliah. A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV B

3 . Apakah tujuan utama perjanjian Aqabah I dan II diadakan? (Hlm. 118) IPengakuan golongan Muhajirin sebagai saudara. IIPengakuan Madinah sebagai kerajaan Islam. IIIPengakuan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w. IVPengakuan kepercayaan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan agama Islam. AI dan II BII dan III CIII dan IV DI dan IV C

4 Apakah kesan penting perjanjian Aqabah I dan II? (Hlm. 118) AMadinah menjadi pusat perdagangan. BMadinah diserahkan kepada orang Islam CMadinah diiktiraf oleh Quraisy DMadinah menjadi tapak penyebaran agama Islam yang baru. D

5 Kami berjanji akan beriman kepada Allah dan rasul.  Kami berjanji tidak akan mencuri, minum arak atau membunuh bayi perempuan.  Kami berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. Janji-janji di atas telah dilafaz di satu tempat yang bernama Aqabah. Siapakah yang melafazkan janji-janji tersebut? (Hlm 118) IOrang Aus IIOrang Khazraj IIIOrang Yahudi IVOrang Nasrani AI dan II BII dan III CIII dan IV DI dan IV A

6

7 Maksud Hijrah dalam konteks tamadun Islam ialah………(Hlm 119) Apembentukan negara Islam Bperpindahan Nabi Muhammad s.a.w. dari Makkah ke Madinah. Cperjuangan untuk menguatkan kedudukan Islam Dpersetujuan dan jemputan penduduk Madinah B

8 Apakah sebab penduduk Madinah menjemput Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah untuk memimpin mereka? (Hlm 118) AUntuk mempertahankan Madinah daripada serang musuh. BUntuk mengamankan masyarakat Madinah yang sentiasa bermusuhan CUntuk menghapuskan orang Yahudi DUntuk meredakan permusuhan mereka dengan orang Quraisy B

9  Muhajirin  Ansar Apakah ciri persamaan kedua-dua golongan di atas? (Hlm 122) IBerasal dari Makkah IIBerasal dari Madinah IIIMemeluk agama Islam IVMemberi taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w AI dan II BIII dan IV CII dan III DI dan IV B

10 Menurut pandangan Islam, apakah tujuan Hijrah? (Hlm.121) AMemenuhi Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua BMembentuk kerajaan Islam CMendirikan masjid yang pertama DMeneruskan penyebaran Islam D

11 Orientalis Barat mentakrifkan Hijrah sebagai suatu pelarian. (Hlm 120) Mengapakah takrifan ini tidak dipersetujui oleh umat Islam? IKerana penghijrahan berlaku berdasarkan jemputan dan persetujuan orang Madinah IIKerana Nabi Muhammad s.a.w. dan pengikutnya dari Makkah diberi tempat istimewa di Madinah IIIKerana Nabi Muhammad s.a.w dan pengikutnya pergi ke Madinah secara terbuka IVKerana Nabi Muhammad s.a.w. ingin menyebarkan agama Islam di Madinah AI dan II BII dan III CIII dan IV DI dan IV A

12 Di Madinah, Nabi Muhammad s.a.w. telah membentuk sebuah kerajaan Islam. Apakah peranan Nabi Muhammad s.a.w.? IKetua pentadbir IIKetua tentera IIIKetua pendidik IVKetua agama AI, II dan III BI, II dan IV CI, III dan IV DII, III dan IV C

13  Abdullah bin Abu Bakar  Asma binti Abu Bakar  Amir bin Fuhairah Apakah sumbangan tokoh-tokoh di atas dalam peristiwa Hijrah? (Hlm.120) AMewakili orang Aus dan Khazraj dalam perjanjian Aqabah BBersembunyi di Gua Thur bersama-sama Nabi Muhammad s.a.w. CMemberi bantuan kepada Nabi Muhammad s.a.w. semasa baginda bersembunyi di Gua Thur DMengiringi Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah C

14 Pada setiap tahun negara kita menyambut “Maal Hijrah”. Apakah tujuan diadakan sambutan ini? (Hlm 123) AMengingati kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. BMengingati perjuangan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. CMengingati permulaan pemerintahan Khulafa al- Rasyidin. DMengingati kejayaan pembentukan kerajaan Islam yang pertama B

15 Apakah kepentingan Hijrah dalam perkembangan Islam? (Hlm 122) IPenyebaran agama Islam dijalankan secara aman IIPenyebaran agama Islam dijalankan secara terbuka IIIPenyebaran agama Islam dijalankan tanpa paksaan IVMemberi taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w. AI, II dan III BI, II dan IV CI, III dan IV DII, III dan IV A

16 Hijrah telah membawa banyak perubahan penting. Apakah perubahan penting yang berlaku? (Hlm.122) IMasjid Quba’ didirikan IIAgama Islam disebar tanpa halangan IIIMasyarakat Islam disatukan di bawah satu akidah IVSemenanjung Arab dikuasai oleh orang Madinah AI dan II BIII dan IV CII dan III DI dan IV C

17  Menghantar makanan dan minuman  Menyampaikan berita tentang gerakan orang Quraisy A ntara berikut, siapakah yang telah membantu Nabi Muhammad s.a.w. seperti di atas semasa baginda bersembunyi di gua Thur sebelum bertolak ke Yathrib? (Hlm 120) IAbu Bakar al-Siddiq IIAmir bin Fuhairah IIIAbdullah bin Abu Bakar IVAsma’ binti Abu Bakar AI,II dan III BI, II dan IV CI, III dan IV DII, III dan IV D

18

19 Piagam Madinah merujuk kepada kanun, piagam atau perjanjian bertulis tentang hak dan bertanggungjawab pemerintah dengan orang yang diperintah.Mengapakah Piagam Madinah dibentuk? (Hlm 124) IUntuk melahirkan sebuah pemerintahan yang stabil IIUntuk melahirkan sebuah masyarakat yang adil IIIUntuk melahirkan sebuah negara yang maju IVUntuk melahirkan sebuah masyarakat yang berbilang kaum AI, II dan III BI, II dan IV CI, III danIV DII, III dan IV A

20 Antara berikut, yang manakah benar tentang Piagam Madinah? (hlm 125) IMengandungi 47 fasal IIIsinya berdasarkan wahyu IIIDijadikan dasar undang-undang kerajaan Madinah IVSemua anggota piagam beragama Islam AI, II dan III BI, II dan IV CI, III dan IV DII, III dan IV A

21 Apakah kandungan Piagam Madinah dari aspek agama yang patut dipatuhi oleh semua penduduk Madinah? (Hlm 127) AMenghormati agama orang lain BKepercayaan dan adat resam tradisi dihapuskan CAgama Islam tidak boleh disebar secara terbuka DSemua penduduk mepertahankan Islam A

22 Perlembagaan Madinah mengakui kedudukan orang Yahudi sebagai rakyat Madinah dan keselamatan mereka juga terpelihara. Apakah tanggungjawab orang Yahudi kepada kerajaan Madinah sebagai balasannya? (Hlm 126) AMemeluk agama Islam BMembantu dalam pentadbiran kerajaan CMeninggalkan adat tradisi DMematuhi Piagam Madinah D

23

24 Antara berikut, apakah faktor-faktor Uthman bin Affan dipilih untuk ke Makkah setelah orang Islam disekat di Hudaibiyah? (Hlm 132) IMempunyai harta kekayaan yang banyak IIMempuyai ramai saudara mara di Makkah IIIMerupakan sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain IVSifatnya yang lemah lembut dan bertolak ansur AI, II dan III BI, II dan IV CI, III dan IV DII, III dan IV D

25 Antara berikut, yang manakah kesan-kesan daripada Perjanjian Hudaibiyah ? IHak orang Yahudi dijamin IINegara Islam Madinah diiktiraf IIIOrang Islam menguasai kota Makkah IVMadinah menjadi pusat penyebaran Islam AI dan II BII dan III CIII dan IV DI dan IV D

26 Orang Arab Quraisy telah melanggar perjanjian dan tidak menghormati kebebasan yang dipersetujui dalam Perjanjian Hudaibiyah. Apakah peristiwa yang berkaitan dengan pernyataan di atas ? APembunuhan beberapa orang Bani Khuza’ah BSekatan terhadap dakwah Islamiyah di Makkah CPerjanjian sulit dengan orang Yahudi di Madinah DPenderaan ke atas orang yang berpihak kepada Islam A

27

28 Antara berikut, keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam ? IMeluaskan wilayah IIMenguasai ekonomi IIIMenjaga harta benda IVMempertahankan diri AI dan II BII dan III CIII dan IV DI dan IV C

29 Perang Badar2 H / 624 M Perang Uhud3 H / 625 M Perang Khandak5 H / 627 M Berdasarkan jadual di atas, peristiwa tersebut bertujuan..... IMenguasai ekonomi IIMenyebarkan agama IIIMempertahankan maruah IVMenjaga keselamatan umum AI dan II BII dan III CIII dan IV DI dan IV C

30

31 Antara berikut, yang manakah merupakan faktor- faktor penting pembukaan semula Kota Makkah pada tahun 630 M. (Hlm 135) IPengislaman Abu Sufian dan Abbas. IIJaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung IIIPembunuhan musuh Islam IVSifat pemaaf Nabi Muhammad s.a.w. AI, II dan III BI, II dan IV CI, III dan IV DII, III dan IV B

32 Mengapakah orang Islam berhasrat untuk menziarahi Makkah pada tahun 628 M ? ITerletaknya Kaabah IIPusat kegiatan ekonomi orang IIIKampung asal orang Muhajirin IVTempat turunnya wahyu pertama AI, II dan III BI, II dan IV CI, III dan IV DII, III dan IV B


Download ppt "Antara yang berikut, yang manakah janji orang Arab Madinah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam Perjanjian Aqabah Pertama? (Hlm.118) I.Beriman kepada Allah."

Similar presentations


Ads by Google