Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Disampaikan oleh: Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Keselamatan dan Kualiti Makanan) Tarikh : 24 Ogos 2011(Rabu) Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan.

Similar presentations


Presentation on theme: "Disampaikan oleh: Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Keselamatan dan Kualiti Makanan) Tarikh : 24 Ogos 2011(Rabu) Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan."— Presentation transcript:

1 Disampaikan oleh: Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Keselamatan dan Kualiti Makanan) Tarikh : 24 Ogos 2011(Rabu) Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka 1

2 Akta Makanan 1983 Peraturan- Peraturan Makanan 1985 Peraturan- Peraturan Kebersihan Makanan 2009 Peraturan- Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan ke Kesatuan Eropah) 2009 2

3 3 Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 Peraturan-Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan ke Kesatuan Eropah ) 2009 Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) 2009 – Transglutaminase & Ais Yang Selamat Digunakan 12 Mac 2009 28 Feb 2009

4 Latar belakang Objektif Pemakaian Kandungan Penalti Penguatkuasaan Pelan tindakan 4

5  Mula digubal pada tahun 1983  Berdasarkan Kod Amali Kebersihan Makanan 1974, The Codex General Principles of Food Hygiene, Regulation (EC) No. 852/2004 (hygiene of foodstuffs) dan Regulation (EC) No. 853/2004 (hygiene rules for food of animal origin)  Peruntukan di bawah Akta Makanan 1983 5 Seksyen 10 – Pengarah atau orang yang diberi kuasa olehnya mempunyai kuasa untuk mengarahkan supaya premis, peralatan dan perkakasan makanan yang digunakan berada dalam keadaan bersih dan suci Seksyen 11 – Pengarah atau orang yang diberi kuasa olehnya boleh menutup premis yang tidak suci selama 14 hari.

6 Peraturan ini menyediakan satu prasarana yang boleh mengawal kebersihan premis makanan dan keselamatan makanan di negara ini bagi melindungi kesihatan rakyat di negara ini. 6

7  Memastikan premis makanan bersih dan memuaskan dari segi rekabentuk dan bangunan  Memastikan pengendali makanan menjaga kebersihan diri dan mengelakkan amalan yang boleh mencemarkan makanan  Memastikan perkakas dan peralatan yang digunakan sesuai, bersih dan mudah dicuci  Membantu, mengukuh dan menyeragamkan aktiviti penguatkuasaan kebersihan makanan di premis makanan termasuk yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan  Mewajibkan program jaminan keselamatan makanan seperti HACCP, GHP dan GMP 7

8 Semua premis makanan dari kedai makan hingga ke kilang makanan perlu mematuhi Peraturan-Peraturan ini. Tafsiran dalam Akta Makanan 1983 Premis meliputi- (a) bangunan atau khemah atau struktur lain, kekal atau sebaliknya, kenderaan, pengangkutan, vesel atau pesawat udara; dan (b) Lebuh, tanah lapang, atau tempat peranginan awam atau basikal atau kenderaan yang digunakan untuk penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran atau penjualan makanan Premis makanan- premis yang digunakan untuk penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran atau penjualan makanan atau pelabelan semula, pemprosesan atau pembaikan semula makanan 8

9 Bahagian IPermulaan Bahagian IIPendaftaran premis makanan Bahagian IIIPerjalanan dan penyelenggaraan premis makanan Bahagian IVPengendali makanan Bahagian VKehendak khas dalam pengendalian, pembungkusan, penyajian, penyimpanan dan penjualan makanan khusus Bahagian VIPengangkutan makanan Bahagian VIIPelbagai 9

10  Peraturan 1. Nama: Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009  Peraturan 2  Tafsiran : air minuman, makanan cepat rosak, mesin jual air, pemunya, pengendali makanan, penghuni, sanitasi, tuan punya, daging, ikan, susu,dll 10

11 Peraturan 3 – 7  Semua premis makanan di Jadual Pertama wajib didaftarkan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.Jadual Pertama  Fi untuk perakuan pendaftaran adalah RM 30.00 dan tempoh sah laku perakuan pendaftaran adalah 3 tahun.  Perakuan pendaftaran seperti di Jadual KeduaJadual Kedua  Permohonan untuk pendaftaran semula hendaklah dibuat sebulan sebelum tarikh tamat pendaftaran 11

12 Bab 1Kewajipan tuan punya, pemunya atau penghuni premis makanan Bab 2Kehendak am premis makanan Bab 3Kehendak khas premis makanan 12

13  Peraturan 8 – Mempamerkan perakuan pendaftaran, notis, dsb., dalam premis makanan  Perakuan pendaftaran premis makanan, notis membasuh tangan dan larangan membawa masuk haiwan  Peraturan 9 – Program jaminan keselamatan makanan  Semua kilang makanan dalam Jadual Ketiga mesti mengadakan program jaminan keselamatan makananJadual Ketiga 13

14  Per. 10- Sistem kebolehkesanan makanan  Premis makanan mesti mengadakan sistem kebolehkesanan makanan  Per. 11 – Kewajipan am tuan punya, pemunya atau penghuni premis makanan  Mematuhi semua keperluan am premis makanan;  Menggaji pengendali makanan yang telah menjalani latihan pengendali makanan, pemeriksaan kesihatan dan diberi vaksin;  Mengekalkan rekod latihan, pemeriksaan kesihatan; dan aktiviti pembersihan dan pemprosesan makanan. 14

15 Per. 12 – Lokasi  Jauh daripada punca pencemaran Per. 13 – Reka bentuk am  Memudahkan pembersihan Per. 14 – Bekalan air  Air minuman yang cukup, dilindungi daripada pencemaran 15

16 Per. 15 – Kebersihan premis makanan  Keadaan baik, bersih dan kemas, kemudahan untuk pembersihan, agen pencuci Per. 16 – Kawalan perosak di premis makanan  Bebas daripada perosak, rawatan kawalan perosak yang sesuai Per. 17 –Pelupusan sampah  Sampah hendaklah dialihkan dengan seberapa segera 16

17 Per. 18 – Permukaan lantai  Keadaan baik, mudah dibersihkan  Dibuat daripada bahan tidak telap air, bukan penyerap dan tidak toksik  Menyalirkan secukupnya Per. 19 – Permukaan dinding  Keadaan baik, mudah dibersihkan  Dibuat daripada bahan tidak telap air, bukan penyerap, tidak toksik, permukaan rata sehingga ketinggian yang sesuai  Dinding lengkung cengkung 17

18  Per. 20 – Pencahayaan  Semulajadi atau tiruan yang tidak membawa kepada pencemaran  Per. 21 – Pengalihudaraan  Sesuai dan mencukupi  Tidak mengalir daripada kawasan tercemar ke kawasan bersih  Per. 22 – Siling  Permukaan bumbung mesti menghalang pengumpulan kotoran  Per. 23 – Pintu  Mudah dicuci  Permukaan rata, bukan penyerap dan boleh tutup sendiri 18

19 Per. 24 – Perabot, lengkapan dan permukaan yang menyentuh makanan  Diselenggara dengan baik dan kekal bersih  Dibuat daripada bahan tidak telap air dan mudah dicuci Per. 25 – Penyimpanan makanan  Bilik penyimpanan yang sesuai  Bilik penyimpanan yang berlainan untuk menyimpan bahan mentah dan makanan yang telah diproses  Keperluan bagi simpanan sejuk beku Per. 26 – Bilik persalinan  Bilik persalinan untuk pengendali makanan 19

20  Per. 27 – Sink cuci tangan  Mencukupi  Disediakan dengan air yang mengalir, sabun, pengering tangan dan paip dioperasi tanpa tangan  Per. 28 – Bilik tandas  Mencukupi  Disediakan air yang mengalir  Sabun, pengering tangan/ tuala gulung/kertas yang bersih  Bersih dan bebas bau yang tidak menyenangkan  Tidak terbuka secara terus ke bahagian yang ada makanan  Per. 29– Kemudahan penyaliran  Mencukupi  Dibina bagi mengelakkan risiko pencemaran makanan 20

21  Bab 1: Latihan, pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan, pakaian dan kebersihan diri pengendali makanan  Bab 2 : Perlindungan makanan 21

22  Per. 30 – Latihan pengendali makanan  Wajib untuk semua pengendali makanan  Per. 31 - Pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan pengendali makanan  Wajib untuk semua pengendali makanan  Pengendali makanan tidak boleh bekerja di premis makanan sekiranya menghidap atau pembawa penyakit bawaan makanan 22

23  Per. 32 – Pakaian Pengendali Makanan  Pakaian bersih, sesuai, berwarna cerah dan tidak menyumbang kepada pencemaran makanan.  Pakaian yang tidak dipakai disimpan dalam almari atau loker.  Per. 33 – Kebersihan diri  Menjaga kebersihan diri  Basuh tangan sebelum mulakan kerja  Tidak melakukan perkara yang boleh menyebabkan pencemaran  Tidak memakai perhiasan diri 23

24  Per. 34 – Kewajipan untuk mengekalkan premis makanan bersih  Premis sentiasa bersih dan bebas daripada sampah 24

25 Per. 35 - Pengendalian makanan, perkakas, dsb.  Makanan tidak boleh bersentuhan dengan bahan yang boleh mencemarkannya  Bekas dan perkakas berkeadaan baik, bersih, mudah dicuci dan tidak mencemarkan kandungannya  Bekas dan perkakas yang berlainan digunakan untuk makanan mentah dan makanan yang telah dimasak  Mengunakan ais dan stim yang tidak mencemarkan makanan  Pembersihan premis tidak dilakukan semasa pengendalian makanan  Tidak membekukan semula makanan 25

26 Per. 36 - Penyediaan, pembungkusan dan penghidangan makanan  Bebas daripada pencemaran  Pembungkus makanan dapat melindungi makanan daripada pencemaran  Tidak menggunakan tangan yang tidak berlapik untuk menyentuh makanan yang tidak berbungkus  Suhu simpanan yang tidak menimbulkan risiko kesihatan  Perkakas berlainan untuk makanan daripada khinzir 26

27 Per. 37 - Penyimpanan, pendedahan atau pameran makanan untuk dijual  Dilindungi daripada pencemaran 27

28 Per. 38 – Penyimpanan makanan  Penyimpanan berasingan: - bahan mentah dengan bahan yang telah diproses - Makanan dengan agen pencuci dan penyahjangkit - Makanan berasal daripada babi dan bukan berasal daripada babi - Makanan berisiko tinggi dengan makanan tidak berbungkus  Makanan kekal bersih dan dilindungi daripada pencemaran 28

29  Makanan diletakkan 15 cm daripada dinding dan 20 cm dari atas lantai  Suhu simpanan makanan yang sesuai  Bahan mentah dan ramuan dilabel  Sistem First In- First Out (FIFO) di setor makanan  Rantaian sejuk makanan dingin atau sejuk beku tidak diganggu 29

30 Bab 1Daging Bab 2Ikan Bab 3Aiskrim dan konfeksi sejuk beku Bab 4Susu Bab 5Ais Bab 6Mesin jual 30

31  Per. 56 – Pengangkutan makanan  Kenderaan bersih dan berfungsi dengan baik  Ada kemudahan untuk mengasingkan makanan dengan bukan makanan  Tidak mengangkut bahan bertoksik  Boleh mengekalkan suhu 31

32 Samb….  Berasingan untuk makanan berasal daripada khinzir  Dibersihkan selepas digunakan untuk mengangkut makanan lain atau bukan makanan  Suhu yang sesuai untuk makanan dingin dan sejuk beku  Rantaian makanan dingin dan sejuk beku tidak diganggu 32

33 Per. 57 – Tafsiran premis makanan  Premis makanan yang sama Pemprosesan makanan dilakukan dalam bilik atau tempat yang berasingan dalam premis makanan yang sama  Premis makanan yang berasingan Penjualan makanan dilakukan di dalam dua atau lebih bilik atau tempat dalam premis makanan yang sama dan di bawah pengurusan yang sama 33

34 Per. 58 hingga 60 - Kompaun  Per. 58 Kesalahan yang boleh dikompaun seperti di Jadual Keempat Jadual Keempat  Per. 59 Pengkompaunan kesalahan (1) Tawaran untuk mengkompaun dalam Borang di Jadual Kelima Jadual Kelima (2)Bayaran kompaun dibuat seperti di Jadual KeenamJadual Keenam  Per. 60 Pembayaran kompaun dibuat dalam bentuk tunai, wang pos, pesanan bank atau bank draf kepada Pegawai Kesihatan Daerah yang mengeluarkan kompaun tersebut. 34

35  Penalti : Tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak lebih dua (2) tahun 35

36 36 WARTA KERAJAAN

37 Di mana warta boleh diperolehi?  Pencetakan Nasional Sdn Bhd  Laman web BKKM – Perundangan 37

38 Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 memain peranan penting dalam memastikan premis makanan adalah bersih, suci dan hasilnya pengguna akan dapat menikmati makanan yang lebih bersih, selamat dengan harga yang berpatutan. 38

39 39


Download ppt "Disampaikan oleh: Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Keselamatan dan Kualiti Makanan) Tarikh : 24 Ogos 2011(Rabu) Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan."

Similar presentations


Ads by Google