Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 2 10 9 8 7 6 4 5 3 0 neus heus reus keus zeus zeur keur deur daar vaar Snellezen 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 2 10 9 8 7 6 4 5 3 0 neus heus reus keus zeus zeur keur deur daar vaar Snellezen 1."— Presentation transcript:

1

2 neus heus reus keus zeus zeur keur deur daar vaar Snellezen 1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 1 2 0

20 1 2 0

21 1 0

22 1 0

23 0

24 0

25


Download ppt "1 2 10 9 8 7 6 4 5 3 0 neus heus reus keus zeus zeur keur deur daar vaar Snellezen 1."

Similar presentations


Ads by Google