Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

E eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee E E eee, HAZIRLAYAN :HasanKAMİL HALİL RIFAT PAŞA İ.Ö OKULU.

Similar presentations


Presentation on theme: "E eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee E E eee, HAZIRLAYAN :HasanKAMİL HALİL RIFAT PAŞA İ.Ö OKULU."— Presentation transcript:

1 E eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee E E eee, HAZIRLAYAN :HasanKAMİL HALİL RIFAT PAŞA İ.Ö OKULU

2 LL llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

3 e l elel

4 el e ele

5 el le elle

6 E e e e

7 El ele.

8 A a Aaaa

9 A A A A

10 a l alal al

11 a ala a la

12 Ela ela

13 la le lale a la al la ala alla

14 laleEla

15 al.

16 T t

17 e t et a t at

18 e te ete a ta ata ta tata

19 al la ta le t alt lat tat let

20 Ela al AlElaal.. Ela lale al.

21 Lale al. Alal.

22 et e ete ata ata ete e te ataa ta

23 Al Ela al. Elaetal. Al Elaal. Lale tel al.

24 Lale alet al. Al Lale al. Lale2aletal. Al al.

25 ElaLaleTalat Ela al. Ela atla. Atla Elaatla.

26 a a a a l l l t t a

27 i l il i le i

28 el li elli 50

29 tel li tel li

30 i l il itit il i ili ili

31 a e et li Ali eli etli

32 te tel lale li teli telli laleli

33 i i i le te ile le ite

34 Ali itti. Elaile itti. Ali eli ile itti.

35 la leli etli tel li

36 N n nnnnnnnn

37 a n an

38 e n i n e n in

39 en e an a in i ene ana ini

40 ene ana i ni ene ana ini

41 ta te ni ti n tan ten nin tin

42 ta ne an ne ni ne nane tane anne nine nane

43 na ni l l nal nil Nil

44 Tan

45 anten anten na il nail ninnininni ne t net

46 Nine nane al. Anne ete nane at. Tan ata nal al. 2 inat etti.

47 anteni

48 O o ooooooooo

49 o l ot o n ol o t o n ol ot on

50 ol o o ot on o olo oto o no

51 ol ta olta o tel otel o na ona o ta ota

52 Et, Ot, O at. Otal. Ona ot at. Oit. Ona et Etal. Ona et at..

53 r R rrrrrrrrr

54 radyo araba makarna armut

55 erer a r ar i r ir or or

56 ere e ar a a ere ara ir i i iri oro o oro

57 ere ere ara a ra iri i ri oro o ro

58 le la na te ne rler lar nar ter ner r r r r

59 ertanErtan ar tan artan ranaRa na on laronlar

60 ralral ro l rol e E me ral Meral

61 ortaorta ra t ren t n la r r

62 liralira ta ra ta ra o nar o on laronlar

63 Aliler etti. Onlara et. Onar onar nar al. İri iri nar al.

64 Nar lar on ra. Taner eline ta neli nar al. raA ta ra al. Onaro o al. li

65 O ne ? O. Onlar ne ? Onlar.

66 m M mmmmmmm

67 emem im i m em im om o m om em e e eme im i i imi

68 omo omoo ama ama mi l l t t n n

69 r r ma l l t t n n

70 ta le na ne m m m m ta le na ne m m m m

71 elma al ma elma alma te mel Temel

72 metete mine Mete Mine E mine Emine Er manErman

73 orman orman mar t mart me r mer mo n mon

74 meralMeral e mir Emir em re Emre li mon limon

75 u U uuuuuuu

76 Uuuu !

77 unun un u u nu r r tut t u nur tut nu

78 umutUmut onuonu

79 muratMurat mut luMutlu un lu unlu u nut tuunuttu

80 kK kkkkkkkk

81 Tik tak tik tak

82 e k ak o k ik ek ak ok ik

83 ek e ak a ok o ik i eke aka oko iki

84 eke e ke aka a ka oko o ko iki iki

85 ke t n r m ket ken ker kem

86 ka l t n r m l t n r m

87 il te li le k il te li le k k k k

88 ti to me ma ra k k k k k tik tok mek mak rak

89 kemalKemal ko nuko nut toka to ka ku lak ku lak kor k k

90 kimkelime ka ra ta rak ko r l ki l kor kuluk

91 I ı ııııııııııı

92 ılıl ı t ıt ı r ır ı m ım

93 l ı t ı r ı m ı l t r m ı ı ı ı

94 al at nal ma lı al at nal ma lı

95 altı al tı at tı at tı ar tı artı ak tı aktı

96 a rı arı tı r tır tıl tırtıl

97 ırmak ırmak lı k lık lımlım anı anı

98 ı tırItır tat lı tatlı allık allık

99 y Y yyyyyyyy yılan örümcek

100 eyayoyuy y e y a yo y u y ı

101 o ya o ay na ayna yaka yaka Oya

102 tak k ya r r n n k k

103 ye l m r t t m r t

104 rayne y tay yay yo r ye ner Ye ner uykuoyna

105 yumakyemek ay na yu murta

106 s S sssssssssss

107

108 a s as ı s ı s as ıs

109 e s i s us es is us s a se sa se

110 e e a sa a i sii u su u

111 se l t n r sel set sen ser

112 sa l t r n y sal sat sar san say

113 ta su si se ya s tas sus sis ses yas

114 al sa alsa at sa atsa ol sa olsa ar saalsa

115 ma samasa ka sa kasa su na suna mu samusa

116 se le sele sa rı sarı is te iste as tı astı

117 d D dddddddd

118 a d ad ad a a adaa

119 ed ad i d ı d ed ad id ıd ede ada idi ıdı

120 di l n r k l n r k

121 de l n r m k l n r m k

122 mide sa de di ke di ye di deminderman

123 dilek Dilek da dı r dan der man demin

124 ö Ö ööööööööö Möööö …

125 ö n ön ö t öt ö r ör ök ök nö tö rö kö

126 kör kök köy ötse töre döner önlem örse ört ökse köseöne

127 b B bbbbbbbbb

128 ab ebibub ba be bi bu baba kaba ara abla

129 bela bala bebek bamya Burak balık bale

130 Bal bat bam Bak bay bas Bel ben bek bey bil bir bin

131 Üü rü üüü … ü Ü üüüüü

132 ül üt ün üs lü tü nü sü ülü ütü ünü üsü

133 tül tüt tün tür süt sür süs ünlü süre sütlü üst Türk örtü ülkem

134 tülyük ülkü büyük Ümit

135 ş Ş şşşşşşşşşş

136 aş eş iş uş şa şe şi şu şey şen şal şan beş baş

137 koş miş mış diş muş şiş marş deş Şule şiir şubat

138 şişe şarkı Şeyma taş aşı şaşı

139 z Z zzzzzzzz

140 ez az iz üz ze za zi zü eze aza izi üzü

141 Yaz siz biz Yüz diz muz Dız Zeki üzme zaten zar züm ezme

142 yazalımİzmir zil kazak zeliş kış

143 ç Ç ççççççççççç

144 aç iç uç üç ça çi çu çü aça içi uçu üçü

145 çal çan çar çam çay çil çin çim çiy çiz

146 Taç maç kaç Koç saç suç Çeti çilek çek Çaba içli

147 çarşamba uçtu işçi çıktı açı

148 g G gggggggg

149 eg ag ög üg ege aga ögö ügü gel ger gez geç göl

150 Gök göz göç Gaga karga Güler bilge ege göbek gün

151 ilgi morg org gıda gazete gak gelin

152 Ege Gülay gül göz

153 c C cccccccccccc Cik cik cik..

154 ec ac öc üc ce ca cö cü Ece aca ucu ci cu can cam

155 cak cet cem cek gece yüce baca alaca Cemil cüce sac

156 bulmacacami cömertücret acı Can çocuk ceket gece

157 pP pppppppp

158 ap ep ip ıp epe apa ipi ıpı per pek pem pak pay pas pil pim

159 kupa tıpa topa kapı küpe tepe para pide turp perşembe

160 hH hhhhhhhhhh

161 eh ah ih oh he ha hi ho her hem hey hep hat han

162 daha saha dahi sahi Hasan hoş hediye hikaye

163 ihtiyar şah Hakan Helin bahçe halı

164 ğ Ğ ğğğğğğğğğ

165 eğ ağ iğ öğ ğa ğe ği ğö yağ sağ dağ

166 Yığ sığ çığ boğa doğa sağa bağı dağı yağı

167 ağrıgöğ e iğne mağaza eğlen kuğu uğraş öğrenci

168 v V vvvvvvvv

169 ev av uv öv ve va vu vö Van var vak vay sıvı hav

170 Tava hava Ayva deva Seve meyve Veli övgü

171 evlat vatan havlu eve vazo sevgi

172 fF fffffffffffff

173 ef af öf üf fa fe fö fü fer fen fes far fay fat

174 Fatma fener füze harf zarf afyon defa üfle efe

175 eflatunsınıf öfkeli fare Elif raftaki

176 v V vvvvvvvv

177 ev av uv öv ve va vu vö Van var vak vay sev hav havlu evlat

178 Tava hava ayva deva seve mey ve Veli vatan

179 j J jjjjjjjjjjjj

180 ej aj ij üj je ja ji jü jip Jale jüri pijama Japon

181 müjde ruj jilet ajda

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210


Download ppt "E eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee E E eee, HAZIRLAYAN :HasanKAMİL HALİL RIFAT PAŞA İ.Ö OKULU."

Similar presentations


Ads by Google