Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

E E eeeeeeeeeeeeee eee , E HALİL RIFAT PAŞA İ.Ö OKULU : Hasan KAMİL

Similar presentations


Presentation on theme: "E E eeeeeeeeeeeeee eee , E HALİL RIFAT PAŞA İ.Ö OKULU : Hasan KAMİL"— Presentation transcript:

1 E E eeeeeeeeeeeeee eee , E HALİL RIFAT PAŞA İ.Ö OKULU : Hasan KAMİL
HAZIRLAYAN HALİL RIFAT PAŞA İ.Ö OKULU

2 L L lllllllllllllllllll

3 e el l

4 el ele e ele

5 le el elle

6 e e e E

7 . ele El

8 A a Aaaa

9 A A A A

10 al l a al al

11 a al la a ala

12 ela Ela

13 lale le la ala a la alla al la

14 lale Ela

15 . al

16 t T

17 et et e t a t at at

18 ete e te ta a ata ta ta tata

19 al alt lat la t tat ta let le

20 . al Ela . Al Ela al al . Ela lale

21 . Lale al . al Al al

22 e ete et ete at a ata ata e ete te te ata a ta ta

23 Al . al Ela . Ela et al . Ela al Al . tel al Lale

24 . Lale al alet Lale . Al al . Lale 2 alet al al . al Al

25 Ela Lale Talat . al Ela . Ela atla . Atla Ela atla

26 a a l t a l a a l t

27 i i l l i i le le

28 li el 50 el li

29 li tel tel li

30 il i il l i t it it i ili il ili li i li ili

31 Ali a e eli li etli et

32 teli te telli li tel laleli lale

33 i ile le te le i ite te i

34 . Ali itti . itti Ela ile Ali ile eli . itti

35 la le li et li tel li

36 n N nnnnnnnn

37 n a a n

38 n e n e i n n i

39 ene e en ana a an ini i in

40 ene e ne ana a na ini i ni

41 tan ta ten te n nin ni tin ti

42 tane ne ta anne ne an nine ne ni nane na ne

43 nal l na nil l ni Nil

44 Tan Nil

45 anten an ten nail na il nin ni ninni net t ne

46 Nine nane al. Anne ete nane at. Tan ata nal al. . etti 2 inat

47 anteni

48 o O ooooooooo

49 ol l o l o o t ot o t o n on n o

50 o o lo ol o to o ot o no o on

51 olta ol ta otel o tel ona na o ota ta o

52 Et Ot , , . at O Ona . at . ot Ot al . . et at O it Ona . et at . Ona Et al

53 R r rrrrrrrrr

54 radyo makarna araba armut

55 e r e r r a r a i r i r o r o r

56 er e er e ere a ar a ar ara iri i ir i ir o oro or or o

57 e re re ere ra ra a ara ri i ri iri ro oro o ro

58 le r ler r lar la nar r na ter te r ner ne r

59 er tan Er tan ar tan ar tan ra na Ra na on lar on lar

60 ra l ral ro rol l e rol E rol ral Me ral me

61 or ta or ta t ra ra t re n re n r la r la

62 li ra li ra ta ra ra ta o nar o nar lar on lar on

63 . etti Aliler . et Onlara Onar onar nar al . İri iri nar al.

64 Nar . li ra Nar lar on e li ne Ta ner ta ne li . al nar . ta ra al A

65 ? O ne . O ? ne On lar . On lar

66 m M mmmmmmm

67 e m e m em i m im i m o m om o m e me em e e em i mi im i i im

68 om o om o omo ama a ma ma l mi mi l t mi t mi mi n n mi

69 r mi r mi l ma l ma ma t t ma n ma n ma

70 ta m ta m m le m le na m na m ne m m ne

71 el ma el ma al ma ma al ma ma ma ma te Te mel mel

72 Mete me te Mine mi ne mine Emine E man Erman Er

73 or man orman mart t mar mer me r mon n mo

74 me ral Meral e mir Emir re Emre em mon limon li

75 u U uuuuuuu

76 ! Uuuu

77 u n u n u nu u un u un nur r nu r nu tut tu t tu t

78 u mut Umut o nu onu

79 mu rat Murat mut lu Mutlu unlu lu un u tu unuttu nut

80 k K kkkkkkkk

81 tak Tik tak tik

82 e ek k ak a k k ok o i k ik

83 ek e eke aka a ak oko o ok iki i ik

84 eke e ke ka a aka ko o oko i ki iki

85 t ket ken n ke ker r kem m

86 l ka l ka t t ka ka n n ka r r ka m m

87 il il k te te k k li k li le k le

88 k ti ti k k to k to me k me k k ma ma k k ra ra k

89 ke mal Ke mal nu ko nu t ko to ka to ka ku lak ku lak kor k k kor

90 ki m ke li me ka ra ta rak l ki l ko ko r kor ku luk

91 ı I ııııııııııı

92 ı l ı l ı t ı t ı r ı r ı m m ı

93 l ı ı l t ı ı t r ı ı r m ı ı m

94 al al at at nal nal ma ma

95 al al at at ar ar ak ak

96 a arı r tır tır tırtıl tıl

97 ır mak ırmak k lık m lım anı a

98 ı tır Itır tatlı tat allık al lık

99 y Y yyyyyyyy yılan örümcek

100 e y a y o y u y y o y y u y a e y ı

101 ya o o ya na ay ay na ya ka ya ka O ya

102 ta k ta k ya r ya r ya n n ya ya k k ya

103 ye l ye t ye m m ye ye r r ye ye t ye t

104 ra y ne y ta y yo r ya y ye ner Ye ner uy ku oy na

105 yu mak ye mek ay na yu mur ta

106 s S sssssssssss

107 sssssssssss

108 a as a s s ı ı s ıs s

109 e s es is s i us u s sa a s s e se

110 e se e se a sa sa a si i si i u su su u

111 sel l t set se sen n ser r

112 l sal t sat sa r sar san n say y

113 ta tas sus su sis s si ses se yas ya

114 alsa sa al atsa sa at olsa sa ol sa alsa ar

115 sa masa ma sa kasa ka suna su na sa musa mu

116 le se sele sa sarı te iste is astı as

117 d D dddddddd

118 a ad a d d ad ad a a a da a da

119 ede e d ed ad a d ada id idi d i ıdı ıd d ı

120 l di l di n n di di r r di k k

121 l de l de n n de r de r m de m de k k

122 de de mi de de di sa de ye di ke di de min der man

123 Dilek di lek da n da r der man de min

124 Möööö… Ö ö ööööööööö

125 n ö ön ö t öt r ö ör ö k ök

126 köy kök kör ötse töre döner önlem örse ört ökse köse öne

127 B b bbbbbbbbb

128 eb ib ub ab bi bu be ba baba kaba abla ara

129 Burak balık bale bela bala bebek bamya

130 Bal bat bam Bak bay bas Bel ben bek bey bil bir bin

131 Üü rü üüü… ü Ü üüüüü

132 ül üt ün üs lü tü nü sü ülü ütü ünü üsü

133 tül tüt tün tür süt sür süs ünlü süre sütlü üst Türk örtü ülkem

134 tül yük ülkü büyük Ümit

135 ş Ş şşşşşşşşşş

136 aş eş iş uş şa şe şi şu şey şen şal şan beş baş

137 koş miş mış diş muş şiş marş deş Şule şiir şubat

138 şarkı şişe Şeyma taş şaşı aşı

139 z Z zzzzzzzz

140 ez az iz üz ze za zi zü eze aza izi üzü

141 Yaz siz biz Yüz diz muz Dız Zeki üzme zaten zar züm ezme

142 yazalım İzmir kazak zil kış zeliş

143 ç Ç ççççççççççç

144 aç iç uç üç ça çi çu çü aça içi uçu üçü

145 çal çan çar çam çay çil çin çim çiy çiz

146 Taç maç kaç Koç saç suç Çeti çilek çek Çaba içli

147 çarşamba uçtu işçi çıktı açı

148 G g gggggggg

149 eg ag ög üg ege aga ögö ügü gel ger gez geç göl

150 Gök göz göç Gaga karga Güler bilge ege göbek gün

151 morg ilgi gak gıda org gelin gazete

152 Ege Gülay gül göz

153 c Cik cik cik.. C cccccccccccc

154 ec ac öc üc ce ca cö cü Ece aca ucu ci cu can cam

155 cak cet cem cek gece yüce baca alaca
Cemil cüce sac

156 bulmaca cami cömert ücret çocuk Can acı gece ceket

157 p P pppppppp

158 ap ep ip ıp epe apa ipi ıpı per pek pem pak pay pas pil pim

159 kupa tıpa topa kapı küpe tepe para pide turp perşembe

160 h H hhhhhhhhhh

161 eh ah ih oh he ha hi ho her hem hey hep hat han

162 daha saha dahi sahi Hasan hoş hediye hikaye

163 şah ihtiyar Hakan Helin halı bahçe

164 Ğ ğ ğğğğğğğğğ

165 eğ ağ iğ öğ ğa ğe ği ğö yağ sağ dağ

166 Yığ sığ çığ boğa doğa sağa bağı dağı yağı

167 iğne ağrı göğe eğlen mağaza uğraş kuğu öğrenci

168 v V vvvvvvvv

169 ev av uv öv ve va vu vö Van var vak vay sıvı hav

170 Tava hava Ayva deva Seve meyve Veli övgü

171 vatan evlat eve havlu sevgi vazo

172 f F fffffffffffff

173 ef af öf üf fa fe fö fü fer fen fes far fay fat

174 Fatma fener füze harf zarf afyon defa üfle efe

175 eflatun sınıf fare öfkeli raftaki Elif

176 V v vvvvvvvv

177 ev av uv öv ve va vu vö Van var vak vay sev hav havlu evlat

178 Tava hava ayva deva seve mey ve
Veli vatan

179 j J jjjjjjjjjjjj

180 ej aj ij üj je ja ji jü jip Jale jüri pijama Japon

181 ruj müjde ajda jilet

182 Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu 1.sınıf öğretmeni
HASAN KÂMİL Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu 1.sınıf öğretmeni

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210


Download ppt "E E eeeeeeeeeeeeee eee , E HALİL RIFAT PAŞA İ.Ö OKULU : Hasan KAMİL"

Similar presentations


Ads by Google