Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Paulus, Wan Bijzonder Leider Foeroe kom from wan boekoe The Book of Leadership bij J.M. Dr. Robert Patton Zendeling Suriname, S.A.

Similar presentations


Presentation on theme: "Paulus, Wan Bijzonder Leider Foeroe kom from wan boekoe The Book of Leadership bij J.M. Dr. Robert Patton Zendeling Suriname, S.A."— Presentation transcript:

1 Paulus, Wan Bijzonder Leider Foeroe kom from wan boekoe The Book of Leadership bij J.M. Dr. Robert Patton Zendeling Suriname, S.A.

2 Jezus Kristus taki: Mt. 20:25- 28 Wan troe leider Dini trawan Sacrifice Poti hemsrefi na baka, trawan na fesi Kristen moesoe de jeje-leider Disi de wan frantwoortoe foe Gado Wan dei Gado sa aksi san wi ben doe

3 Wan leider abi invloed Doro hem libi Doro hem karakter Autoriteit komopo foe gerechtigheid Motivatie de na inisei da soema Waka na mi baka, leki mi waka baka Kristus

4 We libi na ini wan moeilijk tijd Disi de da beste tijd foe wroko leki wan leider – da doro de opo bradi gi soema nanga karakter!

5 Da bigin foe da tori disi Paulus ben sroto nanga falsi klagi na ondro Felix, Festus & Herod Agrippa II A ben aksi foe go na da Keizer Now a komopo foe Caesarea leki wan strafoeman na ondro Julius, da centurion foe da band foe da Keizer

6 Julius ben gi Paulus pasi foe go na sjoro foe kisi dresi Paulus ben de betrouwbaar Dem fesiman ben gi hem pasi foe abi mati kom na hem di a ben de na ini doengroe-oso Lukas nanga Aristachus ben go nanga hem na Rome

7 Fa foe bouw vertrouw? Soema bribi joe sa jepi dem, en joe no sa wroko foe doe dem ogri Wan troe leider broko hede moro foeroe abra dem soema lontoe dem A wroko foe meki dem soema gro en boek success

8 Marki foe wan troe leider Capable, intelligent tra soema lobi dem en de lontoe dem

9 Wan leider teki initiative Paulus ben taigi dem dati dem no moesoe seri go moro fara – a de gevaarlijk. Ma dem ben arki na da owner, da centurion, nanga trawan Ma wan leider koti leti kroetoe – dem sabi da risiko en plan foe san foe doe efoe a no go boen

10 Paul gi dem dek’ati A taigi dem dati dem ben moesoe arki Ma wan engel ben taigi hem dati no wan soema sa dede, ma da sipi sa broko Da leider taki nanga autoriteit Paulus ben sabi dati da woortoe foe Gado de troe

11 Paul’s autoriteit A ben komopo foe da woortoe foe Gado srefi – disi da Santa Jeje opo wi ai foe si Da leider moesoe Sabi da woortoe foe Gado Bribi da woortoe foe Gado Communicate da woortoe foe Gado

12 Paul ben gi dem wan toto A ben njan en taigi dem foe njan A ben taigi dem dati dem sa fasi tapoe wan eilanti Wan troe leider meki trawan kom moro tranga

13 Paulus: Mi bribi Gado Wan leider de wan optimist Paulus leki strafoeman ben kan de da laasti man foe de wan optimist – Ma Paulus bribi tapoe Hem Gado

14 Da fasi Paulus ben taki A ben sori dem dati dem ben teki risiko foe dem libi foe soso grontapoe sani, ma Gado ben kibri dem Dem libi de na ini da anoe foe da libilibi Gado…meki joesrefi klari foe miti Hem En now wi si dati ala soema bigin foe loekoe na Paulus leki da leider

15 Paulus ben tapoe dem matrosoe foe lowe Wantoe matrosoe sori leki dem sa poti ankra na fesi foe da boto, ma dem wani lowe go na da sjoro Paulus taki dati dem moesoe tan na da boto, efoe dem trawan no sa feni verloesoe Dem soldati koti da pikin boto meki hem fadon na ini da zee.

16 Gado sa kibri ibri soema Ma dem ben abi dem matrosoe fanowdoe foe seni da boto go na sjoro Da leider noti kompromis san de absoluut troe Wi moesoe hori dem Bijbel beginsels troe disi da Bijbel sori wi

17 Paulus ben njan en taigi dem foe njan Toe wiki dem no njan – dem alamala de swaki Da troe leider loekoe na pe a wani go, en no san de disi kan tapoe hem nomo Wan boen leider gi krakti doro hem boen eksempre

18 Julius da centurion Dem soldati ben wani kiri dem strafoeman so dati dem no man lowe Julius ben tapoe dem bikasi a no wani Paulus foe dede Dem alamala doro na sjoro!

19 Paulus na ini 2 Korintiers A aksi foe dem loyalteit Wan leider meki loyalteit gro. Loyaal na waarheid & plikti, ma ook toe na lobi nanga vriendschap Judas Iskariot ben tori Jezus bikasi a no abi loyalteit

20 Wan boen leider de loyaal Na Jezus Kristus Na da waarheid Na da pipel disi de na hem ondro

21 Leiderschap= invloed Da folkoe waka na da leider baka Dus wi relatie de zo belangrijk! Te soema vertrouw joe helemaal, en joe respeki dem, dem sa dini joe nanga lobi

22 Paulus ben taigi dem Gado ben troostoe hem so dati a kan troostoe dem: 2 Kor. 1:3-6 Leiderschap abi troe firi gi trawan Te soema fadon, dem abi fanowdoe foe soema bouw dem op & firi gi dem

23 Paulus ben wroko nanga integriteit Hem konsensi ben de krin A proberi alatem foe taki troe A ben wani wroko alatem na ini lobi

24 Wan leider abi wan krin konsensi Leiderschap komopo foe wan boen karakter Regtvaardiki karakter komopo foe wan krin konsensi Wi moesoe gi jesi na da konsensi – som bron dem nanga wan faja isri

25 Wan krin konsensi de fanowdoe Integriteit no kan de te leki da konsensi wroko boen fasi

26 Wan leider koti boen kroetoe sondro foe twijfel efoe draidrai A koti kroetoe direkt, en a no beni-beni A koti wan boen kroetoe, en no boktoe A sori da juisti richting foe go

27 A leider sabi sortoe tem foe kenki hem prakseri Paulus ben wani kom na Korinte Ma dan a ben sabi dati a moesoe kroetoe, en abi discipline A ben wani abi wan moro bigi prisiri da volgende tem a ben si dem

28 Wan leider no misbruik hem authoriteit A no ben wani sori hem autoriteit leki bigi basi, efoe meki dem kisi sari A ben skrifi gi dem wan kans foe kenki prakseri Wi moesoe wroko nanga safri-fasi, saka-fasi, nanga troe firi gi wi pipel

29 Satan lobi val leider aan Satan lobi foe meki soema kom agensi da soema disi Gado srefi ben poti leki leider Korach vs. Mozes Absalom vs. David Falsi apostel vs. Paulus – dem boskopoeman foe didibri

30 No wan soema de adekwaat komopo foe hemsrefi Wan soema nomo kan meki wi competent, adekwaat foe so wan wroko Gado Hemsrefi nomo!

31 Wan leider no kan doki te soema val hem aan A moesoe go doro leki leider Paulus ben sori dem dati dem sabi hem karakter – fa a libi nanga dem Paulus no ben abi wan brifi fanowdoe, bikasi dem fasi foe libi ben de brifi gi hem – leki wan troe leider, a ben abi invloed tapoe da fasi dem ben libi

32 Wan leider sabi zeker dati Gado kari hem na da wroko Joe moesoe sabi sortoe kari nanga talenti joe abi so dati te trobi kom, joe go doro Joe no man loekoe soso na da toekomst en frigiti joe wroko nownow. Wan troe leider verwakti foe wini san Gado kari hem foe doe

33 Da dek’ati komopo foe Gado A no de dati dem abi so wan bigi talenti, ma dati Gado ben kari dem foe doe so wan wroko en gi dem san dem ben abi fanowdoe. Jezus sori: Sondro Mi joe no man doe noti Paulus taki: Mi kan doe alasani doro Kristus, disi gi mi tranga!

34 Wan leider sabi toe san a no kan doe Alasani komopo foe Gado Hem relatie nanga Gado de da sleutel. Te mi de swaki, dan mi de tranga (na ini Kristus) 2 Cor. 12:10 Libisoema koni & talenti pori wi jeje-fasi

35 Membre joesrefi Wan leider no de bikasi foe hem talenti Wan leider de wan leider bikasi foe hem karakter Dem sabi dem kari foe Gado Dem sabi dati aparti foe Gado dem no man doe noti

36 Falsi apostel ben taki dati Paulus no man loekoe & preiki boen Paulus taki: Foe troe – ma da preiki foe mi no abi te maak abra misrefi, ma abra da boskopoe foe mi. Wi abi da goedoe disi na ini wan klei patoe! Ala leider de klei patoe toe! Ibri leider abi hem swaki presi…

37 Wan leider abi passion (tranga firi gi wan sani) A lobi Kristus A lobi hem pipel A lobi da waarheid Ma da firi de na ondro control

38 Opstand abi da siri na hem ini foe moro opstand 2 Cor. 10:3-6 Paulus ben sabi dati som misfroestan ben de – en lei toe bikasi a bribi Kristus Tokoe Jezus ben kom nanga da sari- hati nanga safri-fasi foe Kristus Ma a sa kom agensi falsi leri, bikasi da leider abi dek’ati

39 Wi sa broko dem fortresi Dem fortresi de lei disi sa broko nanga da waarheid foe Gado – da woortoe foe Gado srefi Wan leider sabi da waarheid bikasi efoe joe de wan jeje leider, didibri sa val joe aan

40 San tapoe wan leider foe go doro? A no man discipline hemsrefi – en wan leider abi zelf-beheersing I Kor. 9:24-27 – da leider moesoe frede foe fadon persoonlijk en no poti vertrouw tapoe hemsrefi Bigi fasi Skin lostoe & doti libi

41 Wan Kristen abi discipline fanowdoe Discipline leri wi foe wroko op basis foe wan beginsel, en no tapoe wi wani Waarheid, krin-libi nanga integriteit kom na fesi Wi leri foe gi wi leti abra

42 Sortoe discipline jepi? Organizeer joe libi Wroko tapoe prioriteit Seti wan plan foe san joe doe Gebruiki joe tem na koni fasi Wroko op tijd No lasi tem foe soso Loekoe boen dati joe no trowe tem

43 Sortoe discipline Stoeka sani foe opo joe froestan Speciaal sani disi jepi ontwikkel saka-fasi Abi Gado-fasi Ontwikkel santa-fasi No frigiti dem “pikin sani”

44 Sortoe discipline? Teki extra frantwoortoe Miti san trawan abi fanowdoe Abi wan hati foe wan dinari Kaba nanga san joe bigin – no stop hafoe-pasi Hori joe woortoe Som leisi taigi joesrefi “nono”

45 Wan leider no de lesiman Mi kan doe alasani doro Kristus, disi gi mi tranga Wan boen atleet Dwingi hem skin Dwingi hem prakseri

46 Soema fiti foe de wan leider? Dem moesoe de wan eksempre gi ala soema… integriteit Wan leider moesoe de “sondro fout” – dati wani taki, no wan soema kan taki dati a meki foutoe sondro correctie

47 Leiders Normaal – wan team, moro leki wan. Ma disi no taki dati alamala abi da srefi functie; a no taki dati dem moesoe abi da srefi functie Dem cult normaal abi wan man (efoe oema) leki bas

48 Leiderschap & delegatie Wan boen leider sabi fa foe delegate – joe no man doe alasani joesrefi 2 Tim. 2:2 – ontwikkel tra leider Loesoe dem sani Gi dem kans foe meki foutoe. Ala soema meki foutoe

49 Leiderschap prioriteiten Begi – foe feni da blesi foe Gado tapoe da kerki, bikasi dem moro belangrijk sani soso Gado kan doe Soema drai libi Soema kom moksi na ini da kerki Disi na wi fosi prioriteit

50 Leiderschap prioriteiten Wroko na ini da woortoe. Wi moesoe wroko. Disi no de wan soso sani

51 Leiderschap prioriteiten Dini trawan – disi de ook toe belangrijk, ma a no de top prioriteit A de wan boen presi foe poti trawan na ini da wroko Man disi abi krin libi & integriteit Man disi foeroe nanga da Santa Jeje

52 Membre Soema no sa kren go moro hei leki da jeje-fasi foe da leiderschap Wi moesoe gersi Kristus Wan troe leider gersi Kristus Jezus

53 Da Legacy of Paulus Da team disi a ben bouw Wi moesoe investeer wisrefi na ini pipel Wi moesoe leri foe vertrouw tapoe pipel Da moro bigi resource wi abi de pipel


Download ppt "Paulus, Wan Bijzonder Leider Foeroe kom from wan boekoe The Book of Leadership bij J.M. Dr. Robert Patton Zendeling Suriname, S.A."

Similar presentations


Ads by Google