Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 1 Oleh INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM) 2 JULAI 2008 PEMBENTANGAN LAPORAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 2007.

Similar presentations


Presentation on theme: "INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 1 Oleh INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM) 2 JULAI 2008 PEMBENTANGAN LAPORAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 2007."— Presentation transcript:

1 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 1 Oleh INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM) 2 JULAI 2008 PEMBENTANGAN LAPORAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 2007

2 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 2 Membentang dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai dapatan kajian Indeks Persepsi Integriti Nasional 2007 sebagai panduan dan kesedaran betapa pentingnya integriti dalam kehidupan kita semua. Juga bagi memastikan bahawa setiap segmen masyarakat akan bekerjasama mengembeling tenaga dalam usaha-usaha pengukuhan dan pemantapan integriti. TUJUAN

3 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 3 TEKAD 2008 PELAN INTEGRITI NASIONAL (PIN) 1.Mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa secara berkesan; 2.Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian khidmat awam dan mengatasi kerenah birokrasi; 3.Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan; 4.Memantapkan institusi keluarga dan komuniti; dan 5.Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 4 TUJUAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 1.Sebagai suatu mekanisme pengukuran tahap integriti dari sudut pandangan, suasana dan budaya masyarakat Malaysia; 2.Bagi menentukan keberkesanan usaha dan pelaksanaan agenda integriti nasional; dan 3.Menentukan usaha penambahbaikan agenda integriti dilakukan secara sistematik, bersepadu dan berterusan.

5 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 5 KOMPONEN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 1.Indeks Persepsi Rasuah; 2.Indeks Persepsi Kualiti Penyampaian Khidmat Awam; 3.Indeks Persepsi Etika Perniagaan dan Tanggung Jawab Sosial; 4.Indeks Persepsi Kemantapan Institusi Keluarga dan Komuniti; 5.Indeks Persepsi Kualiti Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat; dan 6.Indeks Persepsi Budi Bahasa Malaysia.

6 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 6 PELAKSANAAN KAJIAN 1.Kajian ini dijalankan secara kerjasama antara Institut Integriti Malaysia (IIM) dan Jabatan Perangkaan Malaysia (JPM); 2.IIM dan Jabatan Perangkaan, dengan kerjasama kumpulan pakar telah bersama-sama membina instrumen kajian; 3.Jabatan Perangkaan bertanggung jawab menjalankan kajian lapangan untuk mengutip data. 4.Peruntukan daripada Unit Perancang Ekonomi (EPU) dan disalur terus ke Jabatan Perangkaan Malaysia.

7 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 7 KELEBIHAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 1.Kajian dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia – jabatan berwibawa 2.Persepsi rakyat Malaysia sendiri 3.Komprehensif – enam komponen integriti 4.Teknik pengiraan indeks yang telus dan mudah difahami

8 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 8 KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL TAHUN 2007 KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL TAHUN 2007

9 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 9 SASARAN PEMILIHAN SAMPEL 1.Kumpulan Isi Rumah; 2.Kumpulan Penjawat Awam; dan 3.Kumpulan Pertubuhan Ekonomi RESPONDEN %

10 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 10 RESPONDEN 1.Sampel isi rumah - dipilih bertujuan untuk mendapatkan persepsi umum ketua keluarga terhadap tahap integriti masyarakat di negara ini. 2.Sampel penjawat awam - bertujuan untuk mendapatkan maklum balas penjawat awam sendiri mengenai gejala rasuah serta kualiti penyampaian perkhidmatan awam. 3.Sampel pertubuhan ekonomi - dipilih untuk mengukur persepsi komuniti peniaga terhadap tahap integriti di negara ini terutama sekali menjurus kepada amalan etika perniagaan dan tanggungjawab sosial.

11 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA ,967Jumlah Pertubuhan ekonomi , 031Penjawat awam ,023Isi rumah1. (%) Res- ponden Kumpulan sasaran Bil PECAHAN RESPONDEN MENGIKUT KUMPULAN SASARAN

12 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 12 JUMLAH RESPONDEN = 14,957 BIL. RESPONDEN MENGIKUT KUMPULAN Isi Rumah Pertubuhan Ekonomi Penjawat Awam 4,031 (27%) 913 (6%) 10,023 (67%)

13 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 13 TABURAN RESPONDEN ISIRUMAH MENGIKUT JANTINA LELAKI WANITA 4,510 (45%) 5,513 (55%)

14 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 14 TABURAN RESPONDEN ISIRUMAH MENGIKUT WILAYAH Bandar Luar Bandar 4,250 (42%) 5,773 (58%)

15 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 15 TABURAN RESPONDEN PENJAWAT AWAM MENGIKUT JENIS AGENSI Badan Berkanun Persekutuan Kementerian/ Jabatan Persekutuan Jabatan Kerajaan Negeri PBT Badan Berkanun Negeri 531 (13%) 1,520 (38%) 853 (21%) 238 (6%) 889 (22%)

16 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 16 TABURAN RESPONDEN PENJAWAT AWAM MENGIKUT KATEGORI JAWATAN Pengurusan Tertinggi Sokongan 1 Sokongan 2 Pengurusan & Profesional 51 (1%) 670 (17%) 1,777 (44%) 1,533 (38%)

17 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 17 TABURAN RESPONDEN PERTUBUHAN EKONOMI MENGIKUT SEKTOR Sektor Pembuatan Sektor Pertanian Sektor Pembinaan Sektor Perkhidmatan 191 (21%) 170 (19%) 170 (19%) 382 (41%)

18 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 18 INSTRUMEN KAJIAN 1. Borang soal selidik; 2. Temuduga bersemuka; 3.Terjemahan soal selidik ke bahasa tertentu; 4.Pembanci daripada Jabatan Perangkaan Malaysia; 5.Cronbach- = – 0.928; dan 6. Pemberat Indeks.

19 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 19 KAEDAH PENGIRAAN INDEKS 1. Cronbach- > 0.7 boleh dipercayai 2.Pakar statistik dari universiti tempatan 3. Perbincangan bersama kumpulan pakar dan stakeholders bagi membincangkan dapatan kajian

20 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 20 PEMBERAT INDEKS 1.Pemberat Indeks digunakan bagi mengklasifikasikan kepentingan setiap satu daripada enam (6) indeks yang diukur mengikut keutamaan; 2.Lebih daripada 100 soal selidik telah diedarkan kepada focus group yang terdiri ahli akademik, pegawai kerajaan dan ahli– ahli IIM dan ranking mereka terhadap kepentingan setiap indeks telah dijadikan asas dalam membentuk pemberat indeks berkenaan.

21 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 21 PEMBERAT INDEKS KOMPONENPEMBERAT 1. Indeks Persepsi Rasuah Malaysia Indeks Persepsi Kualiti Penyampaian Khidmat Awam Indeks Persepsi Amalan Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial Indeks Persepsi Kemantapan Institusi Keluarga dan Komuniti Indeks Persepsi Kualiti Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Indeks Persepsi Budi Bahasa Malaysia 12.04

22 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 22 DAPATAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL TAHUN 2007

23 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 23 DAPATAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI RASUAH MALAYSIA 1

24 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 24 KOMPONEN INDEKS PERSEPSI RASUAH 1.Kefahaman mengenai rasuah (contoh: tuntutan palsu, salah guna kuasa, politik wang, penerimaan habuan); dan 2.Persepsi mengenai gejala rasuah (contoh: kejelasan, kecukupan dan penguatkuasaan undang-undang, tahap rasuah, rasuah politik, dll).

25 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 25 PERSEPSI BAHAWA TAHAP AMALAN RASUAH DI NEGARA INI ADALAH TINGGI Kumpulan Responden 2007 Isi Rumah 49.8% Penjawat Awam 54.5% Pertubuhan Ekonomi 57.5%

26 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 26 PERSEPSI BAHAWA UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN RASUAH TIDAK DIKUATKUASAKAN SECARA BERKESAN Kumpulan sasaran 2007 Isi Rumah 40.6% Penjawat Awam 39.5% Pertubuhan Ekonomi 45.2%

27 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 27 BIL.PERKARA Terlibat secara langsung dalam proses pelantikan ahli keluarga untuk mengisi jawatan kosong di jabatan bukan rasuah % 36.5% 37.7% Mengemukakan tuntutan penginapan bagi tugasan luar di mana penginapan telah disediakan oleh penganjur bukan rasuah Terlibat secara langsung dalam proses pemberian kontrak kepada ahli keluarga bukan rasuah KEFAHAMAN DAN PENGALAMAN MENGENAI GEJALA RASUAH

28 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 28 BIL BIL. PERKARA 4. Undang-undang dan peraturan pencegahan rasuah tidak dikuatkuasakan secara berkesan Keselamatan saksi dan pemberi maklumat mengenai rasuah tidak terjamin Undang-undang dan peraturan pencegahan rasuah di negara ini masih tidak mencukupi KEFAHAMAN DAN PENGALAMAN MENGENAI GEJALA RASUAH % 41.8% 38.8%

29 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 29 BIL.PERKARA 1. Rasuah dalam sektor politik pada masakini adalah tidak terkawal Tahap pencegahan rasuah hari ini lebih berkesan berbanding tahun lepas (2006) Tahap pengambilan sogokan dan rasuah di negara ini adalah tinggi PERSEPSI MENGENAI GEJALA RASUAH % 52.5% 63.8%

30 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 30 INDEKS PERSEPSI RASUAH MALAYSIA

31 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 31 1.Kemunculan kes-kes berprofail tinggi seperti Tan Sri Eric Chia, Tan Sri Kasitah Gaddam, Datuk Mohd Said Yusof, bekas Ahli Parlimen Jasin dan Allahyarham Datuk Zakaria Md Derus,bekas ADUN Pelabuhan Klang; 2.Keterbukaan dan ketelusan kerajaan turut menyumbang kepada meningkatnya persepsi di kalangan masyarakat bahawa tahap amalan rasuah di negara ini semakin buruk; 3.Masyarakat masa kini lebih prihatin terhadap isu rasuah. Misalnya, banyak kes rasuah dipaparkan di pelbagai blog. 58% rakyat Malaysia kini adalah “internet savvy” (Kajian SKMM); 4.Peningkatan aduan / siasatan / tangkapan yang dipaparkan di media turut memberi kesan kepada persepsi masyarakat mengenai rasuah di negara ini. ANTARA FAKTOR MEMPENGARUHI PENURUNAN INDEKS

32 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 32 DAPATAN KAJIAN INDEKS KUALITI PENYAMPAIAN KHIDMAT AWAM 2

33 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 33 KOMPONEN INDEKS PERSEPSI KUALITI PENYAMPAIAN KHIDMAT AWAM 1.Kualiti penyampaian khidmat awam (contoh: ketepatan masa, tahap pengetahuan, sikap, kemesraan layanan, waktu menunggu, kesediaan menyimpan rahsia); dan 2.Persepsi penjawat awam terhadap tempat kerja mereka sendiri.

34 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 34 Semasa berurusan dengan agensi kerajaan, perkhidmatan tidak menepati tempoh yang dijanjikan dalam Piagam Pelanggan Kumpulan Sasaran 2007 Isi Rumah 35.7% Penjawat Awam 41.1% Pertubuhan Ekonomi 44.1%

35 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 35 Kakitangan kerajaan tidak ikhlas dalam membantu pelanggan menyelesaikan masalah Kumpulan Sasaran 2007 Isi Rumah 31.3% Penjawat Awam 32.4% Pertubuhan Ekonomi 34.5%

36 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 36 BIL. PERKARA 1. Kakitangan Kerajaan sentiasa mengikut prosedur kerja yang telah ditetapkan Kakitangan kerajaan mempunyai pengetahuan mengenai tugas mereka Kakitangan Kerajaan berupaya membuat keputusan dengan cepat PERSEPSI MENGENAI KUALITI PERKHIDMATAN AWAM % 69.2% 69.6%

37 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 37 BIL. PERKARA Kakitangan Kerajaan mengamalkan sikap mesra pelanggan % 66.4% 71.3% Kualiti perkhidmatan awam hari ini adalah lebih baik berbanding tahun 2006 Pelanggan memperoleh perkhidmatan dalam tempoh masa dijanjikan dalam Piagam Pelanggan PERSEPSI MENGENAI KUALITI PERKHIDMATAN AWAM

38 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 38 Persepsi penjawat awam sendiri bahawa kakitangan kerajaan berupaya membuat kerja dengan cepat Penjawat Awam Berdasarkan Tempat Kerja Peratusan (2007) Kementerian / Jabatan Persekutuan 70.4 % 70.4 % Badan Berkanun Persekutuan 68.5 % 68.5 % Jabatan Kerajaan Negeri 73.1 % 73.1 % Badan Berkanun Negeri 70.9 % 70.9 % Pihak Berkuasa Tempatan 71.4 % 71.4 %

39 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 39 INDEKS PERSEPSI KUALITI PENYAMPAIAN KHIDMAT AWAM

40 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 40 1.Ekspektasi masyarakat terhadap mutu perkhidmatan awam kian meningkat ekoran kenaikan gaji dan emolumen sektor awam semasa kajian dijalankan; 2.Beberapa perkhidmatan asas (SLR) yang disediakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan telah gagal memenuhi ekspektasi masyarakat dan sering mendapat liputan negatif dari pihak media; 3.Sesetengah perkhidmatan kaunter masih gagal memberikan perkhidmatan yang cekap dan mesra pelanggan dan turut menyumbang kepada persepsi negatif masyarakat terhadap mutu perkhidmatan awam. ANTARA FAKTOR MEMPENGARUHI PENURUNAN INDEKS

41 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 41 DAPATAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI ETIKA PERNIAGAAN DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL 3

42 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 42 KOMPONEN INDEKS PERSEPSI AMALAN ETIKA PERNIAGAAN DAN TANGUNGJAWAB SOSIAL 1.Persepsi pengguna terhadap amalan etika perniagaan dan tanggungjawab sosial komuniti perniagaan; dan 2.Persepsi pertubuhan ekonomi terhadap amalan etika dan tanggungjawab sosial dalam syarikat masing-masing.

43 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 43 BIL. PERKARA 1. Pelanggan berpuashati dengan budi bahasa para peniaga Pelanggan berpuas hati terhadap kualiti produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh peniaga Pengguna berpuashati dengan harga yang dikenakan PERSEPSI MENGENAI AMALAN ETIKA PERNIAGAAN % 70.8% 72.2%

44 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 44 BIL. PERKARA Kod Etika syarikat difahami oleh semua kakitangan % 98.9% 37.9% Syarikat faham mengenai Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (MCCG) Sektor swasta menyumbang membina kemudahan awam % Syarikat faham mengenai Rukun Niaga Malaysia PERSEPSI MENGENAI AMALAN ETIKA PERNIAGAAN

45 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 45 INDEKS PERSEPSI ETIKA PERNIAGAAN DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL

46 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA Peranan PEMUDAH yang ditubuhkan semasa tempuh kajian telah mempermudahkan urusan pihak swasta dan kerajaan; 2.Semakin banyak syarikat mengamal dan mengguna pakai Kod Etika Perniagaan dalam operasi perniagaan mereka; dan 3.Program pengukuhan integriti warga peniaga anjuran IIM seperti Corporate Integrity Advocacy Programme anjuran bersama ACCCIM dan seminar keusahawanan anjuran IIM memperlihatkan keberkesanan dan turut membantu memperbaiki indeks berkenaan. ANTARA FAKTOR MEMPENGARUHI PENINGKATAN INDEKS

47 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 47 DAPATAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI KEMANTAPAN INSTITUSI KELUARGA DAN KOMUNITI 4

48 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 48 KOMPONEN INDEKS PERSEPSI KEMANTAPAN INSTITUSI KELUARGA DAN KOMUNITI 1.Persepsi responden mengenai kemantapan keluarga sendiri (contoh: meluangkan masa bersama keluarga, manifestasi kasih sayang, komunikasi dalam kalangan anggota keluarga, disiplin dalam kalangan anggota keluarga); dan 2.Persepsi responden mengenai tahap keadaan kawasan kejiranan masing- masing.

49 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 49 PERSEPSI MENGENAI KEHIDUPAN BERKELUARGA BIL. PERKARA 1. Anggota keluarga menunjukkan kasih sayang dan kemesraan sesama mereka Anggota keluarga saling percaya mempercayai antara satu sama lain Anggota keluarga mempunyai masa yang cukup bersama keluarga % 83.3% 82.6%

50 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 50 BIL.PERKARA 4. Anggota keluarga sentiasa melakukan aktiviti bersama. (Cth. riadah dan berkelah dsbnya) Anggota keluarga ditetapkan masa untuk balik ke rumah Anggota keluarga sentiasa mengamalkan makan malam bersama % 72.9% 69.6% PERSEPSI MENGENAI KEHIDUPAN BERKELUARGA

51 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 51 1.Ibu bapa terpaksa membuat dua kerja untuk menampung kos hidup yang kian meningkat; 2.Waktu bekerja yang panjang terutama di sektor swasta menyebabkan anggota keluarga mempunyai masa yang kurang untuk bersama keluarga ; 3.Ibu bapa melepaskan tanggung jawab dalam mendidik anak-anak ( sekolah,tadika,nurseri dll); 4.Pengasuhan anak-anak oleh 380,000 pembantu rumah warga asing. ANTARA FAKTOR MEMPENGARUHI PENURUNAN INDEKS

52 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 52 INDEKS PERSEPSI KEMANTAPAN INSTITUSI KELUARGA DAN KOMUNITI

53 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 53 DAPATAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI KUALITI HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 5

54 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 54 KOMPONEN INDEKS PERSEPSI KUALITI HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Indeks ini dikira berdasarkan jawapan yang diperolehi daripada pelbagai soalan mengenai kualiti hidup yang merangkumi antara lain mengenai: i.Kemudahan prasarana, utiliti, pengangkutan dan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan (SLR); ii.Kualiti alam sekitar; iii.Keselamatan kehidupan dari aspek jenayah, penagihan dadah dan etika di jalan raya; iv.kedudukan kewangan dan kesejahteraan hidup keluarga.

55 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 55 BIL. PERKARA 1. Masyarakat berpuashati dengan tahap kedudukan kewangan keluarga mereka Masyarakat berpuashati dengan sistem pengangkutan awam Kehidupan keluarga berada di tahap memuaskan PERSEPSI MENGENAI KUALITI HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT % 72.5% 68.9%

56 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 56 PERSEPSI MENGENAI KUALITI HIDUP & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BIL. PERKARA % Masyarakat berpuashati dengan kemudahan asas dan perkhidmatan PBT secara keseluruhan (SLR) 7. Anggota masyarakat berpuas hati dengan keadaan rumah yang didiami Masyarakat berpuas hati dengan mutu perkhidmatan kesihatan 76.8% Anggota masyarakat berpuas hati dengan kedudukan kewangan keluarga masing-masing 72.5% 74.9%

57 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 57 BIL. PERKARA 1. Pertubuhan sukarela aktif di kawasan kejiranan 2. Anggota masyarakat sentiasa ziarah menziarahi jiran tenagga yang ditimpa musibah Anggota kawasan kejiranan bebas dari jenayah pecah rumah/ kecurian % 76.9% PERSEPSI MENGENAI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DALAM KEJIRANAN 3.

58 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 58 INDEKS PERSEPSI KUALITI HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

59 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 59 1.Kesan kenaikan harga minyak dan harga barang- barang keperluan secara umumnya masih belum dirasai oleh masyarakat sewaktu kerja-kerja lapangan kajian ini dijalankan; 2.Meskipun kadar jenayah dalam negara pada tahun 2007 dilapurkan meningkat pada kadar 13% secara keseluruhan, namun masyarakat berpendapat bahawa keselamatan dan kesejahteraan hidup semakin baik. Ini adalah kerana kebanyakan jenayah adalah tertumpu di bandar-bandar besar sedangkan taburan responden untuk kajian ini adalah menyeluruh termasuk di kawasan luar bandar; ANTARA FAKTOR MEMPENGARUHI PENINGKATAN INDEKS

60 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 60 3.Penambahan anggota polis daripada 80,000 kepada 90,000 pada tahun 2007 turut menyumbang dalam mewujudkan persepsi yang lebih positif dalam kalangan masyarakat terhadap aspek keselamatan. Ini termasuk wujudnya program-program pembanterasan jenayah seperti RAKAN COP, RELA, Rukun Tetangga, dll; 4.Peranan media dan NGO dalam memaparkan sebarang kelemahan dan kepincangan pihak berkuasa tempatan turut menyumbang kepada peningkatan tahap perkhidmatan agensi barisan hadapan dan sekali gus menyumbang kepada peningkatan kemudahan asas dan kualiti hidup masyarakat. ANTARA FAKTOR MEMPENGARUHI PENINGKATAN INDEKS…samb.

61 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 61 DAPATAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI BUDI BAHASA 6

62 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 62 KOMPONEN INDEKS PERSEPSI BUDI BAHASA 1.Tidak mengandungi seksyen khusus untuk soalan-soalan mengenai budi bahasa. 2.Soalan-soalan mengenai budi bahasa terkandung dalam Indeks Persepsi Kualiti Penyampaian Khidmat Awam, Indeks Persepsi Amalan Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial, serta Indeks Persepsi Kemantapan Institusi Keluarga dan Komuniti

63 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 63 PERSEPSI MENGENAI BUDI BAHASA BIL. PERKARA Hubungan antara warga kerja di pejabat adalah tidak harmonis % % Kakitangan kerajaan tidak mengamalkan sikap mesra pelanggan Masyarakat tidak berpuashati dengan budi bahasa golongan peniaga

64 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 64 PERSEPSI MENGENAI BUDI BAHASA BIL. PERKARA Kakitangan kerajaan tidak prihatin terhadap keselesaan pelanggan 5. Ketua Jabatan tidak mempamerkan budi bahasa yang boleh dicontohi dan diteladani 27.0% 36.2%

65 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 65 INDEKS PERSEPSI BUDI BAHASA

66 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 66 ANTARA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN INDEKS 1.Kempen budi bahasa dan ramah mesra yang dianjurkan oleh kerajaan; 2.Program dan kurikulum Sivik dan Ketatanegaraan yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran di peringkat sekolah; 3.Peranan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dalam menjalankan program budi bahasa dan kemesraan; dan 4.Peranan pihak media mempromosi kempen budi bahasa.

67 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 67 PERBANDINGAN KESELURUHAN SUB INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 2007

68 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 7.07 Indeks Persepsi Budi Bahasa Malaysia vi Indeks Persepsi Kualiti Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat v Indeks Persepsi Kemantapan Institusi Keluarga dan Komuniti iv Indeks Persepsi Amalan Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial iii Indeks Persepsi Kualiti Penyampaian Khidmat Awam ii Indeks Persepsi Rasuah Malaysia i. INDEKS TAHUN 2007 KOMPONEN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL

69 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 69 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

70 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 70 ISU RASUAH 1.Pelbagai lapisan kepimpinan dan golongan masyarakat perlu diberikan kefahaman yang lebih baik dan menyeluruh mengenai gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. 2.Kempen melalui media cetak dan elektronik perlu dipergiatkan dan diperluaskan bagi meningkatkan kesedaran serta kefahaman masyarakat tentang keji dan buruknya rasuah. A

71 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 71 ISU RASUAH....samb. 3.Undang-undang serta peraturan sedia ada berkaitan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa perlu disemak semula supaya semua kelemahan dapat dikenal pasti dan diperbaiki dengan seberapa segera; 4. Menyegerakan pembentangan dan kelulusan Rang Undang-Undang Perlindungan Saksi untuk menggalakkan dan melindungi pemberi maklumat tampil ke hadapan membuat aduan mengenai sesuatu salah laku rasuah dan salah guna kuasa tanpa rasa takut;

72 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 72 ISU RASUAH....samb.  Menyegerakan secepat mungkin ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah ditandatangani oleh Malaysia pada tahun 2004, tetapi masih belum diratifikasi sehingga kini; dan  Program-program bina insan, jati diri dan program-program penghayatan nilai murni dan keagamaan hendaklah dipertingkatkan bagi melahirkan warga negara yang bencikan rasuah dan penyelewengan.

73 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 73 KUALITI PENYAMPAIAN KHIDMAT AWAM 1.Latihan yang berteraskan keutuhan integriti dan pembinaan personaliti hendaklah dijalankan secara berterusan; 2.Sistem penyampaian khidmat awam (public delivery system) terutama yang berkaitan dengan perkhidmatan kaunter dan perkhidmatan asas PBT (SLR) hendaklah dipertingkatkan; B

74 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 74 KUALITI PENYAMPAIAN KHIDMAT AWAM 3. Piagam pelanggan hendaklah dipatuhi sepenuhnya oleh setiap kementerian dan jabatan serta dipantau rapi oleh Ketua Jabatan secara berterusan; 4. Setiap Kementerian /Jabatan melaksanakan kajian kepuasan pelanggan (customer satisfaction survey) secara berterusan bagi tujuan mendapatkan maklum balas untuk tindakan-tindakan penambahbaikan.

75 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 75 TADBIR URUS KORPORAT DAN ETIKA PERNIAGAAN 1.Menggalakkan lebih banyak syarikat mewujud serta mengguna pakai Kod Etika Perniagaaan dan mematuhi peruntukan-peruntukan yang termaktub dalam Rukun Niaga Malaysia; 2.Syarikat-syarikat di negara ini perlu digalakkan dan diberikan insentif untuk mendapatkan pensijilan standard. Melalui pendokumentasian dan pengauditan yang dilakukan, mutu produk dan perkhidmatan yang ditawarkan dapat ditingkatkan. C

76 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 76 TADBIR URUS KORPORAT DAN ETIKA PERNIAGAAN...samb. 3.Pihak media diminta memberikan publisiti bagi menggalakkan lebih ramai syarikat tampil memberikan sumbangan kepada masyarakat sebagai sebahagian daripada tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat dan negara; 4.Pengguna diberikan penerangan mencukupi terhadap hak-hak mereka seperti yang termaktub dalam Akta Perlindungan Pengguna 1999.

77 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 77 TADBIR URUS KORPORAT DAN ETIKA PERNIAGAAN....samb. 5.PEMUDAH memainkan peranan yang lebih aktif dalam mempertingkatkan kerjasama antara sektor swasta dan kerajaan melalui program-program yang memberikan manfaat kepada ahli-ahli mereka.

78 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 78 KEMANTAPAN INSTITUSI KELUARGA DAN KOMUNITI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA78 1.Menggalakkan anggota keluarga menggunakan sepenuhnya hari cuti umum dan hari rehat (Sabtu dan Ahad) sebagai hari bersama keluarga ; 2.Mempertingkatkan peranan Penghulu, Ketua Kampung, institusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), persatuan penduduk dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) dalam agenda integriti secara lebih menyeluruh; D

79 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 79 KEMANTAPAN INSTITUSI KELUARGA DAN KOMUNITI....samb. INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA79 3.Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan lain-lain agensi berkaitan melaksanakan program-program pembangunan keluarga secara lebih giat lagi (seperti program SMART START dll.); 4.Fungsi pertubuhan seperti RELA dan Rukun Tetangga perlu dinilai dan dikemaskini supaya lebih berkesan dalam menangani masalah sosial dalam masyarakat. Penekanan perlu diberikan kepada usaha pembanterasan gejala dadah, jenayah, PATI dan keselamatan kejiranan;

80 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 80 MENGENAI KEMANTAPAN INSTITUSI KELUARGA DAN KOMUNITI....samb. 5. Ibu bapa perlu memberikan perhatian utama terhadap pembentukan sahsiah anak-anak mereka dan tidak terlalu mengharap kepada para guru dalam hal ini; 6. Menggalakkan anak-anak muda dan para belia menyertai pertubuhan-pertubuhan belia. Daripada 11.1 juta golongan belia dalam negara tahun 2007, hanya 2 juta sahaja yang menganggotai pertubuhan belia.

81 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 81 1.Mewujudkan lebih banyak balai polis,pondok rukun tetangga dan konsep community policing bagi membantu usaha- usaha pembenterasan jenayah; 2.Kerajaan mengawal dan menghadkan kebergantungan kepada buruh asing kerana kehadiran buruh warga asing serta PATI turut menyumbang kepada peningkatan jenayah; KUALITI HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT E

82 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 82 3.Pihak media perlu mendidik masyarakat mengenai integriti dalam pelbagai aspek, cth: pencemaran alam sekitar, etika jalan raya, keburukan jenayah, gejala najis dadah, vandalisme dsbnya; dan 4. Kerajaan juga perlu lebih aktif memantau kenaikan harga barangan keperluan secara lebih rapi bagi mengelakkan golongan peniaga memanipulasi harga di pasaran sehingga menjejaskan kesejahteraan hidup rakyat terutama golongan berpendapatan rendah. KUALITI HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT....samb.

83 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 83 1.Pelbagai agensi dan lapisan masyarakat dengan diterajui oleh KEKKWA perlu mempertingkatkan pelaksanaan pelan tindakan program budi bahasa dalam siri-siri kempen budi bahasa bagi memastikan masyarakat seluruhnya lebih peramah dan berbudi bahasa; 2.Meningkatkan penganjuran program budi bahasa dan integriti di peringkat akar umbi. 3. Pihak media perlu memainkan peranan lebih meluas bagi mempromosikan kepentingan amalan budi bahasa, semangat kejiranan dan aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong dsbnya. BUDI BAHASA F

84 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 84 KESIMPULAN

85 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 7.07 Indeks Persepsi Budi Bahasa Malaysia vi Indeks Persepsi Kualiti Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat v Indeks Persepsi Kemantapan Institusi Keluarga dan Komuniti iv Indeks Persepsi Amalan Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial iii Indeks Persepsi Kualiti Penyampaian Khidmat Awam ii Indeks Persepsi Rasuah Malaysia i. INDEKS TAHUN 2007 KOMPONEN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL PERBANDINGAN SUB INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 2007

86 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 86 1.Indeks Persepsi Rasuah Malaysia 2007 (6.76) dibandingkan dengan Corruption Perception Index 2007 (5.10). Keadaan ini dijangka akan bertambah baik pada tahun 2008 dan seterusnya bersesuaian dengan dasar pembangunan kerajaan; 2.Aspek ketelusan dan penambahbaikan berterusan, termasuk pengumuman untuk menjadikan Badan Pencegah Rasuah sebagai badan bebas bertaraf Suruhanjaya diyakini memberi keyakinan dan membuang persepsi negatif yang wujud dalam kalangan sesetengah pihak;

87 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 87 3.Secara umumnya kualiti perkhidmatan awam di negara ini adalah baik. Namun begitu, penyampaian khidmat awam di peringkat penyediaan asas perkhidmatan seperti di pihak berkuasa tempatan perlu dipertingkatkan; 4.Penambahbaikan perlu terus dilakukan bagi memendekkan waktu menunggu perkhidmatan, tempoh membuat keputusan dalam kalangan penjawat awam dan penyampaian perkhidmatan-perkhidmatan awam kepada masyarakat di negara ini;

88 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 88 5.Indeks Persepsi Integriti Nasional ini akan dikira setiap tahun. Kajian bagi tahun 2008 akan dimulakan pada pertengahan bulan Julai 2008; dan 6.IIM juga akan menyediakan LAPORAN TEKAD 2008 di akhir tahun 2008 bagi menilai pencapaian pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN), khususnya pencapaian TEKAD 2008 bagi Fasa Pertama pelaksanaan PIN (2004 – 2008).

89 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 89 USAHA IIM DALAM MENERUSKAN GERAKAN MEMBUDAYAKAN INTEGRITI MASYARAKAT MALAYSIA Way forward….. Way forward…..

90 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 90

91 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 91 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA 1 Oleh INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM) 2 JULAI 2008 PEMBENTANGAN LAPORAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 2007."

Similar presentations


Ads by Google