Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

F1_A-be1 Telekommunikation, Kiruna F1_ A Hz, kHz, MHz, GHz ?? mm, cm, m, km ??  W, mW, W, kW, MW ?? bit/s, kBit/s, Mbit/s, Gbit/s ?? bit/Hz,  W/Hz ??

Similar presentations


Presentation on theme: "F1_A-be1 Telekommunikation, Kiruna F1_ A Hz, kHz, MHz, GHz ?? mm, cm, m, km ??  W, mW, W, kW, MW ?? bit/s, kBit/s, Mbit/s, Gbit/s ?? bit/Hz,  W/Hz ??"— Presentation transcript:

1 F1_A-be1 Telekommunikation, Kiruna F1_ A Hz, kHz, MHz, GHz ?? mm, cm, m, km ??  W, mW, W, kW, MW ?? bit/s, kBit/s, Mbit/s, Gbit/s ?? bit/Hz,  W/Hz ??

2 F1_A-be2 INFORMATION KODNING MODULATION KANALER Tid Symboler

3 F1_A-be3 InformationKodning Modulation Kanal InformationAv-Kodning De-Modulation

4 F1_A-be4 Information Käll- Kodning Digital Modulation Kanal Information Kanal- avkodning Digital De-Modulation Kanal- Kodning Käll- avkodning

5 F1_A-be5 Information Käll- Kodning Analog Digital Digitalisera ” ADC ”

6 F1_A-be6 tmp1 = tmp2 = tmp3 = s='abba'; %Information som tecken tmp1=double(s); %Information i decimal form tmp2=dec2bin(tmp1,8); %Information i binär form tmp3=tmp2(:)'; %Allt på 1 rad tmp1,tmp2,tmp3 MATLAB- exempel

7 F1_A-be7 %Sampla analog signal %och diskretisera med 4 bitar ( 16 nivåer ) Fs=1000; %Samplingsfrekvens Dt=1/Fs; %Sampelintervall N=100; %Antal sampel t=0:Dt:Dt*(N-1); %Tidsvektor %Testsignal: x1=127+50*sin(2*pi*100*t)+25*cos(2*pi*75*t); xb1=dec2bin(x1,8); %Diskretsera med 8 bitar [rad,kolumn]=size(xb1); for r=1:rad xb1(r,5:8)=0; %Radera bit 5 till 8, högerskift 4 steg end x2=16*bin2dec(xb1); %Kompensera för skiftet plot(x1,':k'); %Plotta testsignal hold; plot(x1,'ro'); stairs(x2,'k'); %Plotta diskretiserad signal, obs Stairs! MATLAB- exempel

8 F1_A-be8 Analog signal digitaliserad med 8 bitar ( 2 8 = 256 nivåer )

9 F1_A-be9 Analog signal digitaliserad med 4 bitar ( 2 8 = 16 nivåer )

10 F1_A-be10 Coder InterleaverModulator Tx hardware Up-link channel noise Down-link channel noise De- Coder De- Interleaver De- Modulator Rx hardware Satellit

11 F1_A-be11 Earth station: Transmit Power (W)10 Antenna diameter (m)2 Antenna efficiency (%)55 3-dB beamwidth ( 0 )1.9 Transmit gain (dBi)28.6 Transmit EIRP (dBW)38.6 Satellite: Received power fluxdensity(dBW/m 2 )-124 Up path losses: Transmit frequency (GHz)6.0 Transmission distance (km)38000 Free space loss (dB) Atmospheric attenuation (dB)0.3 Link parameters: C/N (dB)14.3 Link margin (dB)6.2

12 F1_A-be12 dB eller decibel

13 F1_A-be13 IN- signal=X referens UT- signal=X G G > 0 ”Gain” ( Förstärkning ) G < 0 ”Attenuation” ( Dämpning ) G1=20 dB G2= -6 dB 1 Volt ? ?

14 F1_A-be14 INFORMATION: BILD LJUD EKONOMISKA DATA HUR KODA INFORMATIONEN ? LOSSLESS LOSSY MP3 ? ?

15 F1_A-be15 KÄLL-KODNING Käll- symbol x i Sanno- likhet P(x i ) Kod- ord Ord- längd l i P(x i )*l i AA AB BA BB Exempel I:

16 F1_A-be16 KÄLL-KODNING Exempel II: Käll- symbol x i Sanno- likhet P(x i ) Kod- ord Ord- längd l i P(x i )*l i AA AB BA BB

17 F1_A-be17 Vilket fall, I eller II verkar bäst ? Vad innebär redundans ? Ett meddelande på 1000 symboler kräver i snitt 810*1+90*2+90*3+10*3=1290 bitar i exempel II och 1000*2=2000 bitar i exempel I

18 F1_A-be18 KANAL-KODNING Ett exempel: Sänd Data Kodad Data Kanal Avkodad Mottaget Data

19 F1_A-be19 MODULATION BASBANDS-MODULATION BÄRVÅGS- MODULATION

20 F1_A-be20 MODULATION Analog Information Digital Information

21 F1_A-be21 Digital Information Några termer att förklara: Basband________________________________ RZ ________________________________ NRZ ________________________________

22 F1_A-be22 DE-MODULATION Analog Information Digital Information

23 F1_A-be DE-MODULATION

24 F1_A-be24 0 f carrier Frekvens f BÄRVÅGS-MODULATION BÄRVÅGS- DE-MODULATION Basband RF-band

25 F1_A-be25 VARFÖR MODULERA ? Antennerna Frekvensmultiplex Mediets egenskaper

26 F1_A-be26 KANAL=MEDIUM ”KOPPAR” FRI RYMD OPTISK FIBER... Linjärt filter h(t) s(t) n(t) r(t) r(t)=s(t)*h(t)+n(t)

27 F1_A-be27 Typisk KANAL-störning Gaussisk slump-variabel: x f(x) σ = varians, µ = medelvärde

28 F1_A-be28 ”AWGN”-KANAL ( Additive White Gaussian Noise, finns lika starkt på alla frekvenser ) ) Frekvens N [watt/Hz] W N*W [watt] Obs att vår kommunikationskanal har en begränsad bandbredd = W

29 F1_A-be29 KällkodareInterleavingKanalkodareModulation Demodulation Kanalavkodare Deinterleaving Källavkodare s s 1 s 2 s 3 y shat s 1 hat s 2 hat y s 3 hat y n Kanal n (brus) Nästan Hela Telekomkursen i ett exempel: ( Utan bärvågsmodulation )

30 F1_A-be30 s =Telecommunications! s 1 = s 2 = s 3 =

31 F1_A-be31 y ( endast 1:a tecknet ) Vad skiljer 0:or och 1:or åt i figuren ? Tid

32 F1_A-be32 1: 0: Bit 1 Bit 3

33 F1_A-be33 y n ( endast 1:a tecknet )

34 F1_A-be34 s 2 hat = s 1 hat = shat = Tenecommunicationó! s = Telecommunications! Resultat: 2 tecken av 19 överfördes felaktigt. 2 bitar av 152 överfördes felaktigt. Bit Error Rate (BER) = 2/152 = 1.3% Letter Error Rate = 2/19 = 10.5%


Download ppt "F1_A-be1 Telekommunikation, Kiruna F1_ A Hz, kHz, MHz, GHz ?? mm, cm, m, km ??  W, mW, W, kW, MW ?? bit/s, kBit/s, Mbit/s, Gbit/s ?? bit/Hz,  W/Hz ??"

Similar presentations


Ads by Google